diari

DECRET 162/1997, de 13 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 154/1996, de 30 de juliol, de Creació de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2998 de 23.05.1997) Ref. Base de dades 1315/1997

DECRET 162/1997, de 13 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 154/1996, de 30 de juliol, de Creació de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.
La recent modificació en l'estructura i les competències de les diverses conselleries exigeix, sense variar el fonament de la composició i funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Generalitat Valenciana, creada pel Govern Valencià, mitjançant el Decret 154/1996, de 30 de juliol, que aquest siga modificat per tal d'aconseguir l'adequació a la nova estructura de l'administració Valenciana.

Per tot això, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 13 de maig de 1997, i a proposta del president,


DECRETE

Article únic
Es modifica l'article 2 del Decret 154/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es creà la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, el qual queda redactat de la manera següent:

"Article 2. Composició
1. Aquesta Comissió està integrada pels membres següents:
- El director del Gabinet del president de la Generalitat Valenciana, el qual en serà, alhora, el president i portaveu.
- El sotssecretari de Política Financera i Tresor, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, el qual en serà el vicepresident.
- El sotssecretari per a la Modernització de les Administracions Públiques, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, el qual hi farà de secretari.
- Un representant, amb rang de director general, de les conselleries de Presidència; Obres Públiques, Urbanisme i Transports; Cultura, Educació i Ciència; Sanitat; Ocupació, Indústria i Comerç; Medi Ambient; i Benestar Social.

2. La secretaria administrativa d'aquesta Comissió queda adscrita a la Presidència de la Generalitat Valenciana, d'acord amb allò que estableix l'article 32 de la Llei de Govern Valencià, sense perjudici de les competències que exerceix l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Sotssecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència.
3. A petició dels membres de la Comissió podrà intervenir algun alt càrrec de l'administració de la Generalitat Valenciana o funcionari especialitzat, el qual actuarà amb veu però sense vot".


València ,13 de maig de 1997.

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea