diari

Decret 149/1985, de 4 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació de l'exercici de les competències transferides a la Generalitat Valenciana en matèria de Joc.

(DOGV núm. 297 de 21.10.1985) Ref. Base de dades 1328/1985

Decret 149/1985, de 4 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació de l'exercici de les competències transferides a la Generalitat Valenciana en matèria de Joc.
El Reial Decret 1038/1985, de 25 de maig, transferí a la Comunitat Valenciana funcions i Serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de Casinos i Jocs.
La Presidència de la Generalitat, per Decret 25/1985, de 25 de juliol, assignà a la Conselleria d'Economia i Hisenda les esmentades funcions i serveis a excepció de les atribucions que la legislació estatal reserva al Consell de Ministres, que seran exercides pel Consell.
Mentre la Generalitat Valenciana no promulgue l'oportuna Llei del Joc es fa necessària la regulació de l'exercici de la competència transferida a la Generalitat Valenciana en aquesta matèria.
En atenció d'aquests motius, segons que disposen els articles 66 i 69 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 4 d'octubre de 1985,
DECRETE:
Article primer
Les Competències administratives regulades en aquest Decret seran exercides pel Consell, el Conseller d'Economia i Hisenda, la Comissió Tècnica del Joc i els Directors dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article segon
Corresponen al Conseller d'Economia i Hisenda, en matèria de Jocs, les atribucions següents:
1. Resolució dels expedients d'autorització de Casinos i Bingos, així com llurs renovacions.
2. Resolució dels expedients d'autorització d'Empreses de Serveis, tant provisionals com definitives, així com la pròrroga d'autoritzacions provisionals i la renovació d'autoritzacions definitives.
3. Resolució dels expedients de modificació de les llicències d'instal·lació de Bingos i Casinos en els casos següents:
a) Increment de l'aforament.
b) Increment de l'horari o dies d'obertura al públic.
c) Modificació del règim de gestió del joc.
d) Prorroga del termini per a procedir a l'obertura.
e) Canvi de local.
4. Autoritzar la transmissió d'accions en els casos exigits per la legislació vigent.
5. Resolució dels expedients d'autorització d'Empreses Operadores.
6. Resolució dels expedients d'autorització de salons de jocs recreatius que tinguen instal·lades màquines de tipus B o de premi, i llurs renovacions.
7. Totes aquelles competències en matèria de Jocs i Apostes transferides a la Comunitat Valenciana i no atribuïdes expressament a altres òrgans d'aquesta.
Article tercer
Hom crea la Comissió Tècnica del Joc integrada en la Conselleria d'Economia i Hisenda com a òrgan de coordinació estudi i control de les activitats relacionades amb Casinos, Jocs i Apostes.
Formaran part de l'esmentada Comissió:
-Un President, càrrec que recaurà en el Secretari General de la Conselleria.
-Un representant de la Secretaria General.
-Dos representants de la Direcció General de Tributs i
-Un Secretari.
Com a òrgan de preparació, impuls i execució dels acords de la Comissió Tècnica del Joc, hi haurà una Secretaria al front de la qual figurarà un funcionari amb nivell de Direcció de Servei, que assistirà a les reunions de la Comissió amb veu i sense vot. A la Secretaria correspondrà el registre dels documents i l'arxiu dels expedients.
La Comissió Tècnica del Joc té les funcions següents:
a) L'estudi i proposició de les disposicions de caràcter general que hauran d'elevar-se al Conseller d'Economia i Hisenda.
b) Proposar al Conseller d'Economia i Hisenda les resolucions que siguen de la seua competència.
c) Programar i ordenar les inspeccions en tots els locals en què es practiquen jocs de sort, envit o atzar.
d) Tramitar les propostes de sanció en matèria de Jocs que hagen d'elevar-se al Conseller d'Economia i Hisenda i al Consell.
e) Establir els criteris als quals els Directors Territorials hagen de sotmetre l'autorització de publicitat del joc, i autoritzar-la si és necessari en els casos no previstos.
f) Dirigir instruccions als serveis perifèrics i coordinar-ne l'acvitat a través dels Directors Territorials.
g) Les restants competències que hom li atribuesca per norma legal o reglamentària.
Article quart
Corresponen als Directors Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda les funcions següents:
1. Autoritzar les modificacions de llicències d'instal·lació i obertura en els casos no previstos en l'apartat 3r de l'article segon.
2. Autoritzar l'atorgament i la revocació dels carnets professionals necessaris per exercir funcions en tota mena d'establiments de joc
3. Resoldre els expedients d'autorització i obertura de sales privades als Casinos per a la pràctica de jocs autoritzats.
4. Autoritzar les modificacions que afecten a la configuració dels locals i llurs instal·lacions.
5. Autoritzar la publicitat del joc de conformitat amb els criteris establerts per la Comissió Tècnica.
6. Concedir o denegar l'autorització de explotació de màquines de joc de qualsevol classe.
7. Concedir o denegar l'autorització de salons de jocs recreatius de màquines de tipus A i llurs renovacions.
8. Autoritzar la venda de butlletes regulades en el Reial Decret 1067/1981, de 24 d'abril.
Article cinqué
En cada Servei Territorial de la Conselleria d'Economia i Hisenda hi haurà una Secció de Joc que tindrà al seu càrrec la tramitació dels expedients que s'inicien en les seues respectives demarcacions.
Article sisé
En matèria de règim sancionador seran d'aplicació les normes estatals en allò que faça referència a procediment i tipificació de faltes i sancions, però correspondran al Consell les facultats que la legislació estatal assigna al Consell de Ministres; al Conseller, les atribuïdes al Ministeri de l'Interior; a la Comissió Tècnica del Joc, les reconegudes a la Comissió Nacional del Joc; i als Directors Territorials, les concedides als Governadors Civils.
Article seté
En aquelles matèries que afecten l'ordre públic i la seguretat ciutadana, relacionades amb el joc, hom sol·licitarà informe al Ministeri de l'Interior segons que preveu l'annex I.B.).2 del Reial Decret 1038/1985, de 25 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de Casinos i Jocs.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Aquelles competències no específicament indicades en aquest Decret, i que la legislació estatal atribueix al Consell de Ministres, Ministeri de l'Interior i Comissió Nacional del Joc s’atribuiran respectivament al Consell, al Conseller d'Economia i Hisenda i a la Comissió Tècnica del Joc.
El Conseller d'Economia i Hisenda podrà promoure la desconcentració de les funcions que crega pertinents, als corresponents Serveis Territorials.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Hom autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i la aplicació d'aquest Decret, així com per establir les Comissions d'estudi i llur composició que estime necessari.
Segona
En allò que preveu aquest Decret s'aplicarà les disposicions generals de l'Administració de l'Estat.
Tercera
Aquest Decret entrarà en vigor en dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, a 4 d'octubre de 1985.
El President de la Generalitat
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

linea