diari

DECRET 65/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, que regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana. [2001/F3116]

(DOGV núm. 3974 de 05.04.2001) Ref. Base de dades 1339/2001

DECRET 65/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, que regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana. [2001/F3116]
El Decret 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, que fou creada mitjançant el Decret 154/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, i modificat pel Decret 162/1997, de 13 de maig.
Pel Decret 162/1998, de 6 d'octubre, el Govern Valencià modificà l'article 3.3 del Decret 249/1997, i s'hi estableixen, entre les funcions de la comissió, la de formular al Govern Valencià propostes concretes dels plans d'actuació.
Les recents modificacions en l'estructura i les competències de les conselleries i, paral·lelament, dels seus reglaments orgànics, així com de l'estructura de l'administració de la Generalitat Valenciana, fan necessària una modificació de l'article 2 del Decret 249/1997, amb la finalitat d'aconseguir l'adequació de la composició de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana a l'actual estructura del Govern Valencià.
El Decret 109/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat Valenciana, en l'article 25, crea l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià, dependent de la Vicepresidència Segona del Govern Valencià. En la disposició addicional segona estableix que la Direcció General de Telecomunicacions i Modernització assumirà les competències de la Direcció General per a la Modernització i Racionalització de l'Administració Pública, que naix de la fusió de l'antiga Subsecretaria per a la Modernització de les Administracions Públiques i de la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic, i n'assumeix les competències d'ambdues. D'acord amb el nou organigrama, el subsecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià assumirà la Vicepresidència Segona de la comissió i la directora general de Telecomunicacions i Modernització n'assumirà la secretaria.
Correlativament, el Decret 316/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, en el qual s'estableixen les funcions de la Comissió Interdepartamental i de la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic en la coordinació dels processos de racionalització i privatització del sector públic valencià, s'ha de considerar modificat d'acord amb les noves funcions de la Direcció General de Telecomunicacions i Modernització, en relació amb la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Generalitat Valenciana.
En atenció d'aquests motius, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 2 d'abril de 2001, i a proposta del seu president,
DECRETE
Article únic
Modificar l'article 2 del Decret 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 2. Composició
1. Aquesta comissió està integrada pels membres que tot seguit se citen, o bé, si fa el cas, pels titulars dels òrgans administratius que en el futur puguen assumir-ne les competències corresponents:
– El director del Gabinet del President de la Generalitat Valenciana, que en serà el president i portaveu.
– El subsecretari de Política Pressupostària i Tresor, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que en serà el vicepresident primer.
– El subsecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià, que en serà el vicepresident segon.
– Un representant, amb rang mínim de director general, de les conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports; Cultura i Educació; Sanitat; Indústria i Comerç; Justícia i Administracions Públiques; Agricultura, Pesca i Alimentació; Medi Ambient; i Benestar Social.
– La directora general de Telecomunicacions i Modernització, de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, que en serà la secretària.
2. A instàncies dels membres de la comissió, podrà intervenir-hi algun alt càrrec de l'administració de la Generalitat Valenciana, o funcionari especialitzat, que actuarà amb veu però sense vot.»
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al present decret.
Disposicions finals
Primera
Les referències realitzades en altres disposicions a la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic, a la Direcció General per a la Modernització i Racionalització de l'Administració Pública i a la Subsecretaria per a la Modernització de les Administracions Públiques s'entendran fetes a la Direcció General de Telecomunicacions i Modernització.
Segona
Facultar la Direcció General de Telecomunicacions i Modernització per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament del present decret.
Tercera
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 d'abril de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,

linea