diari

ORDRE de 14 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança per a 2000 l'Ordre del 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, establint un règim d'ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera. [2000/X3312]

(DOGV núm. 3739 de 28.04.2000) Ref. Base de dades 1356/2000

ORDRE de 14 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança per a 2000 l'Ordre del 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, establint un règim d'ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera. [2000/X3312]
L'Ordre del 3 de juliol de 1998, de la conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes a favor de les comunitats de regants per a realitzar actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera (DOGV de 17.07.1998).
En el seu article primer s'estableix que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia 2484, de l'aplicació pressupostària 14.03.442.30.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atès que en l'article 47.11 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia 2484, manteniment i actuacions en les sèquies del Parc Natural de l'Albufera, en l'exercici de 2000, serà de 16.473.500 PTA (99.007,73 euros).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, 14 de març de 2000
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea