diari

Ordre de 20 de juliol de 1988, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el que disposa el Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, relatiu a les vendes realitzades fora d'establiment comercial permanent, en la modalitat de venda domiciliària.

(DOGV núm. 886 de 18.08.1988) Ref. Base de dades 1358/1988

Ordre de 20 de juliol de 1988, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el que disposa el Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, relatiu a les vendes realitzades fora d'establiment comercial permanent, en la modalitat de venda domiciliària.
El Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, regula l'exercici de la venda domiciliària. 1 segons que estableix l'article 4, cal establir el model de sol·licitud i el procediment d'autorització per a l'exercici de la venda domiciliària, que han d'emprar les empreses que practiquen aquesta modalitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Atés el que hem dit anteriorment, i de conformitat amb el que estableix la Disposició Final Primera del Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, aquesta Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme disposa:
Article 1.r
1. Les empreses que desitgen practicar la venda domiciliària, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, hauran d'obtenir, prèviament, l'autorització de la Direcció General de Comerç, d'acord amb el que disposa l'article 4 del Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana.
2. Les sol·licituds d'autorització, conformement amb el model que figura com a Annex I, es presentaran a la Direcció General de Comerç,, mitjançant qualsevol de les formes previstes per la Llei de Procediment Administratiu, acompanyades de la següent documentació:
a) Relació de venedors, amb les seues dades d'identificació personal.
b) Relació de productes o de serveis que configuren la seua oferta.
c) Declaració jurada o responsable, en què s'expresse la seua xifra de vendes en la Comunitat Valenciana durant l'últim exercici econòmic, llevat del cas d'aquelles empreses de nova creació o de les que accedesquen per primera vegada a l'exercici d'aquest tipus de venda en la Comunitat Valenciana.
d) Fotocòpia de l'Alta en la Llicència Fiscal.
e) Documentació acreditativa d'haver efectuat el dipòsit de la fiança, a què fa referència el Decret 50/1988, de 12 d'abril.
3. Concedida l'autorització, es procedirà d'ofici a la inscripció de l'empresa en el Registre General de Comerciants i de Comerç, d'acord amb el que disposa el Decret del Consell 77/1987, de 25 de maig, i disposicions de desplegament.
Article 2.n
1. La modificació de la fiança, en els supòsits a què fa referència l'article 13 del Decret 50/88, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, serà comunicada a la Direcció General de Comerç en el primer trimestre de l'any. A aquesta comunicació s'adjuntarà declaració jurada o responsable, en què s'expresse la xifra de vendes obtinguda com resultat de l'actuació durant els dos exercicis econòmics, immediatament anteriors, en la Comunitat Valenciana; així com la documentació acreditativa d'haver procedit a la modificació de la fiança vigent en la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Així mateix, aquestes empreses renovaran, en els mesos de març i setembre de cada any, les relacions a les quals es refereix l'article 1.2, apartats a) i b), de la present Ordre, sempre que s'hagen produït modificacions respecte a les que tenen presentades.
Article 3.r
Quan les sol·licituds, a què fan referència els articles anteriors, no reunissen els requisits o faltés la documentació complementària, es requerirà l'interessat perquè en el termini de deu dies solucione els defectes, amb l'advertiment d'arxiu de l'expedient en cas contrari.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Unica
En tot allò que no preveu la present Orden, en relació a la inscripció al Registre General de Comerciants i de Comerç, s'estarà al que disposa el Decret 77/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana i la resta de les disposicions que el despleguen.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Director General de Comerç queda facultat perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte totes aquelles disposicions que calguen per al desplegament i aplicació d'aquesta Ordre.
Segona
La present Ordre entrarà en vigor el mateix dia de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de juliol de 1988.
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE
Veure annex

linea