diari

Ordre de 19 de maig de 1992, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, amb la qual convoca per a 1992 les ajudes i subvencions destinades al foment d'activitats, programes i projectes de cooperació al desenvolupament que realitzen les organitzacions no governamentals.

(DOGV núm. 1796 de 03.06.1992) Ref. Base de dades 1362/1992

Ordre de 19 de maig de 1992, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, amb la qual convoca per a 1992 les ajudes i subvencions destinades al foment d'activitats, programes i projectes de cooperació al desenvolupament que realitzen les organitzacions no governamentals.
Les Corts Valencianes aprovaren el 1989 una línia d'ajudes per a la cooperació amb els països en vies de desenvolupament, línia que s’enquadrà operativament en els pressupostos de la Conselleria de Treball i Afers Socials.
Des d'aleshores, a proposta del Govern Valencià, les Corts han ratificat aquesta voluntat i han incrementat la seua aportació a la solidaritat amb els pobles més desfavorits, i unir-se així a l’esforç comú de tots els pisos i regions més avançats i sensibilitzats entorn a la interdependència nord- sud.
En el disseny del Programa de Cooperació i Solidaritat Nord- Sud de la Generalitat Valenciana s'hi ha consolidat com una de les polítiques més clares i fermes, la de donar suport i estimular la tasca que realitzen les organitzacions no governamentals en les seues activitats de cooperació al desenvolupament, mitjançant la convocatòria d’ajudes i subvencions, a més d'altres actuacions en matèria de sensibilització i formació, que constitueix un percentatge consolidat respecte al total del pressupost del programa de Cooperació.
" Comissió Executiva per a l'Aplicació del Programa de Cooperació amb països en vies de desenvolupament, creada pel Decret 48/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, en base a la política seguida i a l’experiència acumulada en aquests darrers anys, ha considerat per a enguany la convocatòria introduint-hi elements nous que pretenen objectivar els criteris i les prioritats per a la selecció dels projectes beneficiaris de subvenció, així com les garanties i altres aportacions de caràcter tècnic que facilitaran el seguiment dels projectes subvencionats.
Aquesta ordre té, per tant, l’objecte de cobrir una convocatòria a què es puguen acollir les organitzacions no governamentals amb presència en la Comunitat Valenciana que pretenen desplegar activitats de cooperació internacional amb països en vies de desenvolupament.
Per això i fent ús de les facultats que cm confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià,
ORDENE
Article primer
Convocar ajudes i subvencions a organitzacions no governamentals espanyoles per a la realització i el foment d’activitats de cooperació internacional al desenvolupament.
L’import màxim destinat a aquestes ajudes serà de 30.000.000 de pessetes, que seran finançades amb càrrec a la línia 402/000/92, per un import de 12.000.000 de pessetes, i a la línia 701/000/92, per un import de 18.000.000 de pessetes, dels crèdits de la Conselleria de Treball i Afers Socials consignats en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992.
Article segon
A través de les ajudes destinades a accions de cooperació al desenvolupament es persegueixen, entre d'altres, la consecució dels objectius següents:
Donar suport als països del Tercer Món en la consecució d'un desenvolupament sostingut mitjançant la realització de projectes que permeten mobilitzar els seus recursos endògens.
b) Fomentar el desenvolupament integral de la zona en què es materialitze l'ajuda.
c) Contribuir a l'autoproveïment de les necessitats bàsiques en aquelles zones més necessitades dels països menys desenvolupats.
d) Creació de riquesa i llocs de treball en països en vies de desenvolupament.
e) Impulsar la participació personal dels beneficiaris en el desplegament dels projectes cofinançats com a garantia de la seua viabilitat futura.
f) Afavorir els sectors de població en condicions»objectives més desfavorables, com les dones i la infància.
g) Contribuir a la millora de les condicions de l’hàbitat i del medi ambient.
h) Estrènyer les relacions de la Comunitat Valenciana i de tots els seus interlocutors socials, polítics i econòmics amb els països en desenvolupament.
i) Consolidar i fomentar la iniciativa de les organitzacions no governamentals com a via per a l’enfortiment de la societat civil i de sensibilització per a la societat valenciana.
Article tercer
Es consideraran criteris prioritaris per a la concessió d’ajudes i subvencions en aquesta convocatòria, els següents:
- La ubicació espacial dels projectes, que hauran de referir-se a les àrees geogràfiques definides com a prioritàries pel Programa de Cooperació i Solidaritat Nord- Sud, és a dir, països iberoamericans i món àrab.
- Les actuacions complementàries de projectes ja mampresos o de pròxima execució, o de les zones on s'hauran desplegat projectes per part de la Generalitat Valenciana.
- Els projectes presentats en forma de consorcis o d'actuacions conjuntes d’organitzacions no governamentals, amb el propòsit de contribuir a millorar la coordinació dels esforços en favor del desenvolupament i de concentrar les ajudes de forma que aquestes resulten més efectives.
- Els programes que servesquen per estimular i per reforçar la solidaritat dels municipis valencians a través de projectes a realitzar en municipis del Tercer Món i que contribuesquen a enfortir els vincles d'agermanament.
- Els projectes que servesquen per estrènyer les relacions de la Comunitat Valenciana amb els països en vies de desenvolupament a través de la seua estructura cultural i econòmica.
Article quart
Per poder concórrer a les ajudes i subvencions, les organitzacions no governamentals hauran de complir els següents requisits:
a) Tenir com a fins institucionals la realització d'activitats de cooperació al desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els pobles.
b) Estar configurades com a associacions o fundacions vàlidament constituïdes d'acord amb el dret.
c) No perseguir fins de lucre o comercials ni dependre econòmicament o institucionalment d'entitats lucratives.
d) Tenir domicili social en la Comunitat Valenciana.
Article cinqué
Per tenir accés al cofinançament dels projectes presentats hauran de complir els següents requisits:
a) Ser cofinançats almenys en un 20% per recursos aliens a l'ajuda prestada per la Generalitat Valenciana. L’ajuda de la Generalitat Valenciana podrà assolir fins al 80% del cost total del projecte, incloent-hi les despeses administratives i de gestió, sense que aquests darrers puguen superar el 10% de l’esmentat cost.
b) Ser directa i productiva la participació dels beneficiaris en el seu desplegament i execució.
c) Consistir en accions amb una repercussió pràctica i quantificable en la satisfacció de les necessitats bàsiques dels sectors de població o zones més desfavorides dels països subdesenvolupats.
Article sisé
Les organitzacions no governamentals que concórreguen a aquesta convocatòria hauran de presentar la següent documentació:
a) Instància que continga la petició concreta de la quantitats que se sol·liciten, acompanyada del programa o projecte amb les accions que es pretenguen executar on constaran, com a mínim, les dades relatives a:
1. Títol del projecte.
2. País beneficiari i localització detallada.
3. Duració.
4. Sector de la cooperació.
5. Antecedents i origen del projecte.
6. Beneficiaris.
7. Contrapart local o entitat receptora.
8. Justificació i descripció del problema origen del projecte.
9. Objectius i resultats proposats.
10. Activitats previstes (cronograma i descripció de cada una d'elles).
11. Cost i finançament, incloent-hi les aportacions locals.
12. Mitjans materials. .
13. Personal contractat i origen d’aquest.
14. Indicadors i mètodes d'avaluació previstos.
15. Totes les dades que servesquen per valorar la viabilitat tècnica, sòcio- cultural i econòmica del projecte.
b) Memòria de la institució corresponent a 1991.
c) Document acreditatiu de la seua legalització; inscripció en el registre d'associacions, si escau; còpia dels estatuts; fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal, i representativitat del sol·licitant.
d) Documentació acreditativa d'estar al corrent en les cotitzacions a la Seguretat Social i en les obligacions tributàries.
e) Declaració on es faça constar el compromís per part de l’organització no governamental que sol·licita la subvenció, d’aportar la diferència entre el cost total del projecte i l'ajuda obtinguda, bé directament o bé per finançament de tercers.
f) Declaració on s’explicite el compromís de l’organització sol·licitant de consulta a la Generalitat Valenciana sobre qualsevol acció que pogués resultar contradictòria amb els interessos d'Espanya a l’estranger. En tot cas, tindran prioritat aquells programes de cooperació al desenvolupament que coadjuven a la consecució dels interessos d'Espanya a l’exterior.
Article seté
La Conselleria de Treball i Afers Socials tramitarà els expedients i podrà, segons que disposa l'article 71 de la Llei de Procediment Administratiu, requerir l’entitat sol·licitant perquè esmene o complete la documentació presentada.
Article vuitè
La Comissió Executiva per a l'aplicació del Programa de Cooperació amb Països en Vies de Desenvolupament procedirà a la selecció i valoració dels projectes i sol·licituds presentats, després de deliberar-hi, i podrà demanar en aquesta deliberació la presència o l'aportació d'aquells departaments, entitats o experts que segons l’índole del projecte o programa siguen aconsellables.
Article nové
El Conseller de Treball i Afers Socials, a proposta de la comissió executiva per a l'aplicació del Programa de Cooperació amb els Països en Vies de Desenvolupament, dictarà l’oportuna resolució concedint en tot o en part, o denegant, la sol·licitud formulada, i quedarà subjecta la concessió de l'ajuda o subvenció, a més dels requisits genèrics i específics assenyalats en aquesta Ordre, a l’existència de crèdit pressupostari previ. En la resolució de concessió d'ajuda o subvenció constarà la modalitat i forma de pagament de la dotació concedida. Article deu
1. Les entitats que perceben ajudes o subvencions, sense perjudici de les disposicions legals en la matèria, queden en tot cas obligades a presentar la justificació de la despesa, de manera fefaent en el termini de dos mesos comptadors des de la data d’acabament del termini per a l’execució de l'activitat, programa o projectes subvencionats el còmput dels quals, al seu torn, s'iniciaria en el moment en què s’efectua el pagament de la subvenció.
En la justificació s'hauran d'incloure certificacions on conste la realització dels objectius aconseguits en relació als consignats en la sol·licitud de subvenció, còpia dels contractes i de les nòmines firmades pels cooperants o persones que hagen participat en les activitats programades o projectes, justificants de la Seguretat Social i factures acreditatives amb el corresponent rebut, concordant amb les partides sol·licitades.
2. Les entitats beneficiàries d'ajudes i subvencions hauran de tornar l’import de les quantitats rebudes si la despesa no es portara cap per qualsevol causa, que no es justificà fefaentment, o que es modifiquen substancialment les activitats o els Programes subvencionats sense autorització prèvia, i a aquest efecte es dictarà la corresponent resolució, després de l’audiència als interessats. En el cas que els pagaments no hagueren estat efectius, i es donaren les circumstàncies assenyalades, la resolució disposarà la minoració o l’anul·lació de l'ajuda.
3. Si els projectes beneficiats per les subvencions regulades en aquesta convocatòria, generaren ingressos, aquests s'hauran de reinvertir en les mateixes àrees d'actuació regulades en el programa, i retre’n compte a la Generalitat Valenciana, tret que l’organització propose la seua aplicació a altres fins socials lligats al projecte i que així siga aprovat per l’òrgan convocant.
4. La realització i gestió de projectes podran ser verificats en qualsevol moment per responsables de la Generalitat Valenciana o per les persones o entitats que aquesta designe. Amb aquesta finalitat, l’organització no governamental haurà de facilitar l'accés d’aquestes al lloc d’actuació, així com als llibres, comptes i documents justificatius corresponents.
5. En tot cas, l’entitat beneficiària haurà de presentar un informe detallat a l'acabament del programa o projecte subvencionat. L’omissió d’aquest requisit implicarà, sense perjudici del que es puga derivar d’aquestes omissions en matèria de justificació, la inhabilitació per a la percepció de noves subvencions.
Article onzè
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà al mes de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 de maig de 1992.
El Conseller de Treball i Afers Socials,
MARTIN SEVILLA JIMENEZ

linea