diari

ORDRE de 15 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a la convocatòria 2000, l'Ordre del 4 de novembre de 1998, de la conselleria de Medi Ambient, establint un règim d'ajudes per a determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó i la Serra d'Espadà i al paratge natural del Desert de les Palmes. [2000/M3394]

(DOGV núm. 3741 de 03.05.2000) Ref. Base de dades 1379/2000

ORDRE de 15 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a la convocatòria 2000, l'Ordre del 4 de novembre de 1998, de la conselleria de Medi Ambient, establint un règim d'ajudes per a determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó i la Serra d'Espadà i al paratge natural del Desert de les Palmes. [2000/M3394]
L'Ordre del 4 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó i la Serra d'Espadà i al paratge natural del Desert de les Palmes. (DOGV de 13.11.1998).
En el seu article 1 s'estableix que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia 1373, de l'aplicació pressupostària 14.03.442.30.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atès que en l'article 47.11 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia 1373, millora en espais naturals protegits, en l'exercici de 2000, serà d'11.441.224 pessetes (68.763,14 euros) i en l'exercici 2001, serà de 22.400.000 pessetes (134.626,71 euros).
Disposició final
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, 15 de març de 2000
El conseller de Medi Ambient,

linea