diari

DECRET 131/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Família a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2789 de 11.07.1996) Ref. Base de dades 1392/1996

DECRET 131/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Família a la Comunitat Valenciana.
En virtut de l'article 31 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, l'executiu està facultat per crear les comissions interdepartamentals per a l'estudi, coordinació, programació i, si s'escau, propostes de resolució de l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes.
Pel que fa a la família, són diverses les actuacions i els programes que des de la Generalitat Valenciana es porten a cap per desenvolupar una política de defensa i suport d'aquesta institució.
La família és el nucli social que incideix en major mesura en el desenvolupament integral de les persones i en l'evolució posterior que experimenta cada un dels seus membres dins la societat en què viu. El Govern Valencià és sensible a aquesta realitat i considera que la família és la institució que major solidesa ha de tenir en la nostra societat i el nucli central sobre el qual convergeixen totes les polítiques socials. Les polítiques d'actuació en àrees tals com educació, cultura, habitatge, transport, acció social, àmbit laboral, sanitat, medi ambient, empresa o economia, són clarament influents i decisòries en la família.
La mateixa naturalesa de la família com a unitat social fonamental i la complexitat d'assumptes que tenen incidència directa o indirecta en les seues actuacions, fan necessària la coordinació de criteris i d'actuacions dels distints òrgans administratius amb competència en alguna de les parcel·les d'interès per a la família en conjunt o per a algun dels membres integrants.
Alhora la manca en la Comunitat Valenciana d'un pla integral de suport a la família i la necessitat de dur-lo a cap, així com la de dotar els mecanismes tècnics i administratius necessaris i adequats per a la consecució d'aquest fi, fan oportú materialitzar la constitució d'una comissió interdepartamental.
Es pretén crear i articular mitjançant aquest decret un òrgan interdepartamental en el qual les actuacions de les distintes conselleries de la Generalitat Valenciana que tenen competències en matèries sectorials que afecten d'una manera o altra la família puguen ser coordinades i inserides dins els criteris generals d'actuació.
Per tot l'exposat i a proposta del conseller de Treball i Afers Socials, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 4 de juliol de 1996,
DECRETE
Article 1
Es crea la Comissió Interdepartamental de la Família, com a òrgan col·legiat, adscrita a la Conselleria de Treball i Afers Socials.
Article 2. Funcions
Per dur a cap una adequada coordinació de les accions del Govern Valencià en matèries amb repercussió en l'àmbit familiar, la Comissió Interdepartamental tindrà les següents funcions:
a) Informar sobre aquells assumptes que els siguen consultats pels òrgans de la Generalitat Valenciana, així com aquelles disposicions de caràcter general que afecten la família.
b) Proposar criteris d'actuació coordinada i harmònica en matèria de família entre les conselleries que formen part de la comissió.
c) Proposar criteris de racionalització en la utilització dels mitjans humans i materials de què disposa cada conselleria.
d) Orientar l'executiu valencià en les línies generals d'actuació que es duran a cap en relació amb la família.
e) Fomentar programes i actuacions de suport i enfortiment de la família.
f) Impulsar l'elaboració d'un pla d'acció integral de suport i protecció a la família de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Composició
La comissió estarà composta pels següents membres:
President: el conseller de Treball i Afers Socials, o persona en qui delegue.
Vicepresident: el director general de Serveis Socials, a qui escaurà presidir la comissió en cas d'absència, impossibilitat, malaltia o una altra causa legal del president.
Vocals:
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Sanitat i Consum.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
Secretari: un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Presidència.
Article 4. Secretaria administrativa
La comissió comptarà amb una secretaria administrativa, les funcions de les quals seran exercides pel Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Conselleria de Presidència.
Article 5. Funcionament
Les convocatòries de la comissió, així com les actuacions de funcionament es regiran pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per als òrgans col·legiats.
Article 6. Comissió Tècnica
Per a l'exercici de les seues funcions, la comissió comptarà amb el suport d'una comissió tècnica, formada per representants de nivell administratiu de les conselleries que compten amb representant en la Comissió Interdepartamental.
Escauran les tasques de secretari d'aquesta Comissió Tècnica a un funcionari que designarà la Conselleria de Treball i Afers Socials.
DISPOSICIó FINAL
Es faculta el conseller de Treball i Afers Socials perquè dicte totes les disposicions que resulten necessàries per al desenvolupament, l'execució i el compliment del que disposa aquest decret.
València, 4 de juliol de 1996.
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller de Treball i Afers Socials,
JOSÉ SANMARTíN ESPLUGUES

linea