diari

ORDRE de 20 de març de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2001, l'Ordre de 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, que estableix un règim d'ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [2001/F3101]

(DOGV núm. 3975 de 06.04.2001) Ref. Base de dades 1398/2001

ORDRE de 20 de març de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2001, l'Ordre de 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, que estableix un règim d'ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [2001/F3101]
L'Ordre de 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes a favor de les comunitats de regants per a realitzar actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. (DOGV 17.07.1998).
En el seu article primer s'estableix que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia T2484, de l'aplicació pressupostària 14.03.442.30.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atés que en l'article 47.11 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia T2484, manteniment i actuacions en les séquies del Parc Natural de l'Albufera, en l'exercici de 2001, serà de 30.000.000 de pessetes (180.303,63 euros).
Disposició final
Aquesta ordre vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de març de 2001
El conseller de Medi Ambient,

linea