diari

Decret 82/1989, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es revisa la quantia per a la comprovació de les inversions amb concurrència de representants de la Intervenció General.

(DOGV núm. 1092 de 23.06.1989) Ref. Base de dades 1400/1989

Decret 82/1989, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es revisa la quantia per a la comprovació de les inversions amb concurrència de representants de la Intervenció General.
El Decret 169/1987, de 26 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, reglamentà l’article 53 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, respecte a la intervenció de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis o comprovació de la inversió.
La concurrència de representants de la Intervenció General quedà establerta per a inversions superiors a cinc milions de pessetes, fixant-se el límit esmentat en igual quantia a l’original de l'article 54 de la Llei de Contractes de l’Estat, encara que aquesta havia estat modificada per la Llei 9/1983, de 13 de juliol.
L’experiència acumulada durant el període de vigència del Decret que regula la intervenció de la inversió fa aconsellable elevar l’import determinant de l’obligatorietat de comprovació de les inversions.
Per tot això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en la sessió celebrada el dia 12 de juny de 1989,
DECRETE:
Article únic
Es modifica l'article tercer del Decret 169/1987, de 26 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article tercer
La comprovació de la inversió es realitzarà sempre que es trobe disposat per les Lleis, Reglaments i Instruccions corresponents i, a més, sempre que el seu import ultrapasse els vint-i-cinc milions de pessetes.
No obstant això, la designació de representant per la Intervenció General serà potestativa per a inversions compreses entre la quantia de cinc i vint-i-cinc milions.»
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les normes de desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 de juny de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA

linea