diari

Decret 165/1985, de 21 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es prorroga el termini de recepció d'acords de les Diputacions en matèria de coordinació.

(DOGV núm. 301 de 04.11.1985) Ref. Base de dades 1402/1985

Decret 165/1985, de 21 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es prorroga el termini de recepció d'acords de les Diputacions en matèria de coordinació.
La Disposició Transitòria del Decret del Consell 129/1985, de 23 d'agost, pel qual es determinen les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana declarades d’interès comunitari, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 282, de 29 d'agost de 1985, fixava que, per a l'exercici de 1986 abans del dia 1 de novembre de 1985 les Diputacions Provincials remetrien els acords de ratificació dels Plans d'Actuació respectius elaborats amb les Conselleries.
Com que la complexitat dels treballs encaminats a establir els criteris i les pautes d'actuació en les matèries objecte de la coordinació representa un esforç exhaustiu, i per tal de culminar de la forma més eficaç i satisfactòria el procés de coordinació per a l'exercici de 1986, atesa la urgència del termini establert, cal allargar en un període raonable la definitiva confecció dels Plans d'Actuació, no obstant l'adopció necessària de les mesures i de les eines adients per endegar l'exercici de les funcions suara coordinades.
En atenció d'aquests motius, i a proposta del Conseller d'Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Consell, en sessió celebrada el dia 21 d'octubre de 1985,
DECRETE:
Article primer
Queda prorrogat fins el 15 de novembre de 1985, el termini perquè les Diputacions Provincials remeten les certificacions dels acords aprovatoris dels Plans d'Actuació.
Article segon
Les certificacions esmentades seran remeses per les Diputacions a la Vice-presidència del Consell Superior de Coordinació, la qual en comunicarà la recepció a cada Conselleria.
DISPOSICIO FINAL
Es modifica i, per tant queda derogada, la Disposició Transitòria del Decret 129/1985, de 23 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana.
València, 21 d'octubre de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
VICENT SOLER I MARCO

linea