diari

LLEI 7/2003, de 20 de març, de Publicitat Institucional de la Comunitat Valenciana. [2003/3635]

(DOGV núm. 4468 de 27.03.2003) Ref. Base de dades 1403/2003

LLEI 7/2003, de 20 de març, de Publicitat Institucional de la Comunitat Valenciana. [2003/3635]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
I
Les campanyes de publicitat institucional promogudes per les administracions i les altres institucions públiques s'han revelat com un instrument útil de sensibilització i de foment dels valors democràtics entre els ciutadans. Igualment, tenen una específica utilitat per a la comunitat quan es tracta de protegir o prevenir riscs per a la seua salut i seguretat. Així mateix, constitueixen un valuós mitjà de difusió de les activitats que realitzen les esmentades institucions i les administracions públiques. D'aquesta manera potencien la informació i la participació democràtica dels ciutadans.
Si bé en el nostre ordenament jurídic hi ha una norma legal de l'estat en matèria de publicitat –Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat–, el seu àmbit es limita a l'anomenada publicitat comercial, és a dir, la realitzada en l'exercici d'una activitat comercial, industrial, professional o artesanal. La seua regulació no comprèn, doncs, l'anomenada publicitat institucional que es realitza fora d'una activitat empresarial. Per això resulta oportú que la Generalitat, tal i com han plantejat els grups parlamentaris, establesca el règim jurídic d'aquest tipus específic de publicitat en l'àmbit territorial de la nostra comunitat.
II
Les relacions entre els poders públics i els mitjans de comunicació social que s'estableixen amb motiu de la publicitat institucional han de caracteritzar-se, d'acord amb els principis constitucionals, per la transparència i el respecte a la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, poden recordar-se –entre altres mandats constitucionals particularment rellevants– el principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics contingut en l'article 9 de la Constitució, el principi d'igualtat proclamat per l'article 14, o la declaració de l'article 103, paràgraf primer, que ordena a l'administració pública servir amb objectivitat els interessos generals.
La jurisprudència del Tribunal Suprem ha tingut ocasió de desenvolupar, amb relació a la publicitat institucional, els preceptes constitucionals esmentats. Se'n desprenen els principis següents: en primer lloc, que la diferència de tracte adquireix la categoria jurídica de discriminació quan apareix desproveïda de base objectiva i en resulta conculcat el principi d'igualtat davant els beneficis públics (STS de 8 de juliol de 1987); en segon lloc, que l'exclusió d'un mitjà singular en la contractació d'una campanya institucional quan aquest tinga una tirada superior i les seues tarifes no siguen superiors a les del mercat suposa una infracció del principi d'igualtat (STS de 13 de març de 1991) i dóna lloc a indemnització en produir un perjudici avaluable econòmicament que es fonamenta en el funcionament anormal del servei públic a què es refereix l'article 106.2 de la Constitució (STS de 7 i 10 de juliol de 1995); o, per últim, que la Constitució prohibeix qualsevol actitud discriminatòria per raó d'opinió, llevat causes justificadores, raonables i imparcials (STS de 2 de juliol de 1994).
No és ociós recordar que, amb anterioritat a 1995, s'ha produït a la nostra comunitat una discriminació d'alguns mitjans informatius en l'accés a la publicitat institucional. Fins i tot situacions com el finançament amb fons públics de campanyes polítiques antidemocràtiques, a través de tercers interposats, en favor del partit del govern, no han estat desconegudes en el panorama polític d'aquesta comunitat en els anys precedents a aquesta data.
Des de 1995, l'actuació de la Generalitat s'ha caracteritzat, en canvi, per un repartiment equitatiu de la publicitat d'acord amb la legalitat vigent, i ha actuat en tot moment amb criteris de transparència i igualtat. Aquesta llei es dirigeix a garantir aquesta actuació en el futur, que permetrà evitar la repetició de conductes discriminatòries i contribuirà, per tant, a una garantia més eficaç de la llibertat d'expressió i de la independència dels mitjans de comunicació social.
III
La llei delimita el seu àmbit d'aplicació per la finalitat de les campanyes publicitàries i exclou en tot cas la publicitat comercial i la que es produeix en el tràmit dels procediments administratius, i també les comunicacions puntuals de naturalesa estrictament informativa. Així se segueix el criteri sentat per la sentència del Tribunal Suprem el 19 de febrer de 1998, que exclou del concepte de publicitat institucional –la distribució desigual de la qual genera violació del principi d'igualtat consagrat per l'article 14 de la Constitució espanyola– els anuncis que siguen «resultat de l'activitat quotidiana de les administracions públiques». Pel que fa a l'àmbit subjectiu, l'article 3 relaciona les institucions, les administracions públiques i altres ens públics subjectes a la llei.
S'assenyalen els principis informadors de la publicitat institucional, veracitat, eficàcia i eficiència, i es prohibeix l'emissió de missatges publicitaris que atempten contra la dignitat de la persona, els valors democràtics o de convivència o siguen denigrants, i quedarà prohibida així mateix l'anomenada publicitat subliminal.
Si bé la llei deixa una llibertat àmplia de formats, suports i mitjans de difusió, sobretot tenint en compte que les noves tecnologies ampliaran el ventall de possibilitats actual, es prohibeix fer ús de mitjans de difusió que estiguen vinculats amb posicions que violen els valors constitucionals.
Els criteris objectius de caràcter tècnic, alguns dels quals es relacionen expressament, hauran de determinar l'elecció dels mitjans de difusió més adequats per a la finalitat de les diferents campanyes publicitàries, sempre en conjunció amb els principis d'eficàcia i d'eficiència.
S'introdueixen també determinades limitacions en la publicitat mitjançant patrocini, amb l'objecte d'evitar que s'associe o que puga associar-se a les institucions i les administracions públiques amb activitats o persones en què concórreguen circumstàncies de violació dels valors constitucionals.
En compliment de l'Estatut d'Autonomia i de les disposicions legislatives vigents sobre aquesta matèria, s'inclou una disposició expressa sobre l'ús, en la publicitat institucional, de les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana.
Com a qualsevol altra contractació de les administracions públiques, la de la publicitat institucional n'haurà de subjectar-se a les normes i els principis previstos en la legislació reguladora dels contractes de les administracions públiques, que garanteixen la igualtat de tracte i de no discriminació.
Amb la finalitat d'aconseguir l'eficiència major en aquest tipus de publicitat, es preveu la coordinació de les campanyes que realitzen o pretenguen realitzar les diferents administracions públiques, i es disposarà a més la creació amb la finalitat expressada d'una comissió coordinadora, la composició i el funcionament de la qual es regularan reglamentàriament.
Així mateix la llei desitja fomentar la participació de la iniciativa social en les campanyes de publicitat institucional en què per la seua naturalesa puga resultar aconsellable i que permeta economies de fons públics i una major participació dels agents socials.
Les disposicions addicionals i final fan referència a la publicitat institucional en període electoral per a subjectar-la a la regulació específica en aquesta matèria, a l'autorització al Consell per a desplegar la llei i a l'entrada en vigor d'aquesta.
Finalment, aquesta llei es dicta amb empara en el títol competencial contingut en l'article 31.29 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, que estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de publicitat, sense perjudici de les normes dictades per l'estat per a sectors i mitjans específics.
Article 1. Objecte de la llei
És objecte d'aquesta llei la regulació de la publicitat institucional, com es defineix en l'article 2, realitzada per les institucions, les administracions públiques i la resta dels ens públics de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'article 3.
Article 2. Àmbit objectiu
1. A l'efecte d'aquesta llei, s'entendrà per publicitat institucional la que realitzen les institucions, les administracions públiques i la resta dels ens públics de la Comunitat Valenciana compresos en l'article 3, a través de campanyes destinades a alguna de les finalitats següents:
a) La difusió de les activitats, els projectes i els resultats de l'administració pública anunciadora.
b) La creació, la difusió o la millora de la notorietat i la imatge de les institucions democràtiques i de les administracions públiques.
c) La promoció genèrica del consum de productes i ús de serveis, o de sectors econòmics específics, propis de l'àmbit territorial de l'administració anunciadora.
d) La prevenció i la protecció de la integritat física i material dels ciutadans, i la promoció de la integració social.
e) La sensibilització dels ciutadans, mitjançant el foment de conductes o hàbits per a la convivència i el benestar social, el compromís amb determinades causes i els valors de la democràcia.
f) La promoció dels valors propis o les senyes d'identitat del territori o de la població de l'administració anunciadora.
g) La difusió dels processos electorals i el foment de l'exercici del dret al vot.
2. En qualsevol cas, no es considera publicitat institucional la realitzada en l'exercici d'una activitat comercial, industrial, artesana o professional o en el tràmit de qualsevol expedient administratiu, ni tampoc les comunicacions puntuals de caràcter estrictament informatiu.
Article 3. Àmbit subjectiu
Aquesta llei obliga:
a) Les institucions de l'article 9.2 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.
b) L'administració de la Generalitat.
c) Les entitats autònomes de la Generalitat de caràcter administratiu.
d) Les entitats locals de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
e) Els organismes i les entitats autònomes de caràcter administratiu, dotades de personalitat jurídica pròpia, que actuen sotmesos al dret públic, dependents de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
Article 4. Principis informadors
La publicitat institucional de les institucions i les administracions públiques ha de servir amb objectivitat els interessos generals i se sotmet als principis d'eficàcia, eficiència i veracitat.
Article 5. Missatges publicitaris
1. Els missatges de la publicitat institucional seran veraços.
2. Es prohibeixen els missatges publicitaris que, pel contingut, la forma de presentació o difusió:
a) atempten contra la dignitat de la persona o vulneren els valors democràtics o els drets reconeguts en la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.
b) provoquen el descrèdit, la denigració o el menyspreu directe o indirecte d'una persona física o jurídica, privada o pública.
c) tinguen caràcter sexista, discriminatori o racista i atempten contra els drets de la infantesa.3.
3. Es prohibeix la publicitat subliminar, entesa com es defineix en la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat.
Article 6. Suports, formats i mitjans de difusió
1. La publicitat institucional podrà fer-se en qualsevol tipus de format, suport o mitjà de difusió.
2. No obstant això, s'evitarà la utilització de mitjans de difusió incompatibles amb la dignitat de la institució, l'administració o l'ens anunciador o que, per la titularitat, l'ideari o el contingut, es vinculen amb posicions o activitats que violen o donen suport a la violació dels valors constitucionals o els drets humans o promoguen o induesquen a la violència, el racisme o d'altres comportaments contraris a la dignitat humana.
Article 7. Determinació dels mitjans de difusió
1. La distribució de la publicitat institucional respectarà els principis d'eficàcia, eficiència i objectivitat.
2. Pel que fa a la realització dels principis indicats en l'apartat anterior, per a la determinació dels mitjans de difusió es tindran en compte, en particular, les característiques dels destinataris de la publicitat; l'àmbit i la implantació territorial i social i el nivell de difusió o audiència dels diferents mitjans; el cost de les insercions publicitàries, i d'altres criteris anàlegs que contribuesquen a la consecució òptima dels fins prevists en l'article 2, apartat 1, d'aquesta llei.
3. Les institucions i les administracions públiques subjectes a aquesta llei no podran pagar en cap cas per les insercions de publicitat institucional preus abusius, que no guarden proporció amb la regulació normal del mercat.
Article 8. Limitació de la publicitat mitjançant patrocini
No podrà fer-se publicitat institucional mitjançant la modalitat de patrocini quan el patrocinat, l'activitat patrocinada o un altre patrocinador de la mateixa activitat incórreguen en alguna de les circumstàncies indicades en l'apartat 2 de l'article 6.
Article 9. Llengua
Les institucions, les administracions i els altres ens públics compresos en aquesta llei utilitzaran indistintament en els missatges de la publicitat institucional les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
Article 10. Contractació
La contractació de la publicitat institucional s'ajustarà als principis de publicitat, concurrència i no-discriminació, de conformitat amb les normes del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
Article 11. Coordinació
Per a la coordinació de les campanyes de publicitat institucional desenvolupades per les institucions, les administracions públiques i altres ens públics a que fa referència l'article 3 d'aquesta llei, i pel que fa a assolir la màxima eficiència en la realització dels fins contemplats en l'article 2, apartat 1, d'aquesta, es crea la Comissió Coordinadora de Publicitat Institucional, la composició i el funcionament de la qual es determinaran reglamentàriament.
Article 12. Participació de la iniciativa privada
Les administracions públiques subjectes a aquesta llei promouran la participació de la iniciativa privada en les campanyes de publicitat institucional, en aquells casos que per la seua naturalesa ho aconsellen. En tot cas, no podran participar en les campanyes de publicitat institucional les entitats que incórreguen en qualsevol de les circumstàncies indicades en l'apartat 2 de l'article 6.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La realització de publicitat institucional en període electoral s'ajustarà al que hi ha disposat en la legislació electoral.
Segona
S'autoritza al Consell perquè dicte les disposicions reglamentàries necessàries per al desenvolupament d'aquesta llei.
Tercera
La Comissió Coordinadora de Publicitat Institucional es constituirà en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 20 de març de 2003
El president de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea