diari

DECRET 25/2003, de 25 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo. [2003/3567]

(DOGV núm. 4468 de 27.03.2003) Ref. Base de dades 1405/2003

DECRET 25/2003, de 25 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo. [2003/3567]
La Generalitat en la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, va establir els principis i les normes generals de la dita activitat en el seu àmbit territorial.
Esta disposició fou desplegada per al sector del joc del bingo per mitjà del Decret 75/1993, de 28 de juny, del Consell de la Generalitat. En l'actualitat es considera necessària una nova reglamentació a l'efecte d'adequar-la a les necessitats del sector i a les noves modalitats d'oci sorgides en la societat actual i que repercutixen en la dinàmica d'este joc.
En esta línia, es produïxen les modificacions que recull l'articulat del reglament que s'aprova, com són la creació del premi de prima, de les sales complementàries, de la modalitat de bingo acumulat i la introducció de les noves tecnologies.
Per tot això, amb l'informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller competent en matèria de joc, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 25 de març de 2003,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament del Joc del Bingo que s'hi inserix a continuació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El termini màxim per a resoldre les autoritzacions establides en el reglament que s'aprova, que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos comptats des de la presentació d'aquelles.
Transcorregut el dit termini, s'atindrà al que preveu la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les sol·licituds d'autoritzacions que es troben en tramitació davant la conselleria competent en matèria de joc a la data d'entrada en vigor del present reglament s'hauran d'atindre als requisits, condicions o tràmits que s'establixen en la present norma.
Segona
En el termini de sis mesos les sales de bingo hauran d'adequar-se al que disposa l'article 26 del present reglament.
DISPOSICIO DEROGATORIA
És derogat el Decret 75/1993, de 28 de juny, del Consell de la Generalitat, així com aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa el present decret i el reglament que s'hi aprova.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la conselleria competent en matèria de joc, amb l'informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, per a modificar l'annex del present reglament.
Segona
S'autoritza la conselleria competent en matèria de joc per a:
a) Dictar les disposicions necessàries per al compliment i el desplegament del que disposa el present reglament.
b) Autoritzar qualsevol modalitat del joc del bingo amb caràcter provisional i a títol de prova en una o diverses sales de bingo. Estes proves, en tot cas, tindran caràcter temporal limitat.
c) Homologar amb els tràmits tècnics oportuns previs els elements que sorgisquen de la investigació tecnològica susceptibles d'utilització en el subsector del bingo.
d) Autoritzar que la compra de cartons pels jugadors s'efectue per un altre mitjà distint al pagament en efectiu.
Tercera
El present decret entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de març de 2003
El president de la Generalitat,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
VICENTE RAMBLA MOMPLET
REGLAMENT DEL JOC DEL BINGO
TÍTOL I
Disposicions generals i règim de les autoritzacions
CAPÍTOL I
Àmbit, objecte i règim jurídic
Article 1. Àmbit i objecte
El present reglament té per objecte la regulació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del joc del bingo en les seues distintes modalitats, així com les activitats econòmiques que hi tinguen relació.
Article 2. Règim jurídic
1. L'autorització, l'organització i el desenvolupament del joc del bingo s'atindrà a les normes que conté el present reglament i la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, i a totes aquelles disposicions de caràcter general o complementari que siguen dictades o resulten aplicables.
2. Són prohibits a tots els efectes els jocs que, amb el mateix o distint nom, constituïxen modalitats del bingo no previstes en les normes mencionades en l'apartat anterior, o que es realitzen al marge de les autoritzacions, els requisits i les condicions establits en les dites normes.
CAPÍTOL II
Normes generals del joc
Article 3. Normes generals
Sales de bingo
1. La sala principal de les sales de bingo estarà exclusivament dedicada a este joc sense que puguen haver-hi altres jocs; no obstant això, dins de la dita sala podrà donar-se servici de cafeteria, si bé amb l'horari que està establit per a la sala.
Durant el desenvolupament de la partida no es permetrà l'entrada a la sala de nous jugadors o visitants.
2. Dins de l'horari fixat en les autoritzacions, l'empresa o entitat titular, o si és el cas l'empresa de servicis, determinaran les hores en què efectivament han de començar i acabar les partides. La realització de l'última partida s'anunciarà expressament als jugadors i no podrà iniciar-se, en cap cas, després de l'horari màxim autoritzat. S'entén que es produïx l'inici de la partida quan comença la venda de cartons per a esta.
3. Totes les operacions necessàries per a la realització del joc del bingo hauran de ser efectuades inexcusablement a la vista de jugadors i públic. Els jugadors podran formular totes aquelles peticions d'informació o reclamació que consideren oportunes, sempre que això no supose una interrupció injustificada i extemporània del joc.
4. Per a la pràctica del joc del bingo els jugadors que ho desitgen podran utilitzar, com aparell auxiliar de suport, sistemes informàtics, prèviament homologats, que connectats a la taula de control i sense interferències en el seu funcionament recullen les dades de la partida, amb les limitacions següents:
– Nombre de cartons màxims que es permet jugar en una partida: 18.
– Nombre d'aparells que com a màxim pot tindre una sala de bingo: no podrà ser superior al cinc per cent (5%) de la cabuda autoritzada de la sala.
La utilització d'este tipus d'instruments eximirà de l'obligació de marcar en els cartons els números que han sigut cantats, quan el sistema assegure la seua seguretat de forma indubtable.
5. El locutor-venedor, quan pel nombre d'extraccions s'aproxime als cinc números anteriors als números de boles màxims establits en cada partida, procedirà a alentir el cant dels números extrets, fins que sobrepasse la bola màxima d'extracció.
6. És prohibit el coneixement previ al cant, de l'existència de cartons premiats pels components de la taula de control.
7. Els elements, aparells i mecanismes que incidisquen directament o indirectament en el desenvolupament i la pràctica del joc, hauran de comptar amb l'homologació de l'òrgan corresponent i hauran d'estar dotats de la guia de circulació respectiva emesa pel fabricant. De la mateixa forma, hauran de constar amb l'homologació corresponent els elements de control i desenvolupament que es realitzen amb suport informàtic.
Premis
1. Els diners obtinguts per la venda dels cartons i destinats a premis de línia, bingo i prima quedaran en poder del caixer, afecte al pagament d'estos dins de la mateixa sala; el corresponent al bingo acumulat s'ingressarà en un compte bancari específicament creat a l'efecte, del qual s'ordenarà el pagament quan s'atorgue el dit premi. Per a això es deixarà constància que permeta que quede perfectament diferenciat i independent, tant a efectes comptables com a qualssevol altres, fins i tot fiscals, el dit import corresponent a premis de la resta de diners recaptats.
2. Les quantitats que s'han de distribuir en premis en cada partida són les fixades en l'annex del present reglament.
3. En tot cas, els premis de línia, bingo i prima consistiran en efectiu metàl·lic i és prohibida la seua substitució total o parcial per premis en espècie. No obstant això, el pagament en metàl·lic d'estos premis podrà ser substituït pel lliurament de xec bancari contra compte de l'empresa o entitat titular, o si és el cas, empresa de servicis; esta forma de pagament sols serà procedent amb la conformitat prèvia del jugador, excepte quan la suma que s'ha de pagar excedisca de la quantia de 1.200 euros.
4. Si el xec resulta impagat, en tot o en part, el jugador podrà adreçar-se als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponents al domicili de la sala i acreditar el que ha succeït.
5. Per a poder tindre dret a cantar les jugades de línia o bingo durant la realització d'una partida, cal que tots els números del cartó premiat que formen la combinació guanyadora hagen sigut extrets en eixa determinada partida, independentment del moment en què s'haja completat la dita combinació. A més, per al premi de línia caldrà que la jugada no haja sigut cantada per un altre jugador durant l'extracció de les boles anteriors. Si hi ha més d'una combinació guanyadora, es repartirà l'import dels premis entre els jugadors que l'han cantada. En cap cas es podran acceptar reclamacions una vegada que la partida haja sigut tancada.
6. Els premis es pagaran en acabar cada partida, amb la comprovació prèvia oportuna i contra el lliurament dels corresponents cartons que hauran de presentar-se íntegres i sense manipulacions que puguen induir a error. Els cartons premiats s'adjuntaran a l'acta de la sessió. El cap de taula podrà decidir sobre la procedència o no del pagament de premis, sempre que puguen aportar el cartó premiat, de manera que ajudat de qualsevol mitjà adhesiu s'aconseguisca la seua integritat i afirme que no han existit falsedats ni manipulacions i procedirà a inserir una diligència diferenciada en el llibre d'actes, cada vegada que s'origine el pagament del premi en les dites circumstàncies. En cap cas tindrà dret a premi el cartó al qual li falte el seu número o número de sèrie o estos es troben incomplets.
7. Els cartons premiats es conservaran en unió de l'acta de la sessió per un període de tres mesos o fins que s'haja girat inspecció a la sala de bingo, passat el dit termini podran ser destruïts, llevat d'aquells que corresponguen a partida objecte de reclamació administrativa o judicial per part d'algun jugador, en este cas només es podrà destruir una vegada que haja recaigut resolució ferma sobre esta i s'acredite documentalment que s'ha complit.
Devolucions
1. Si durant la realització d'una partida i abans de la primera extracció es produïxen fallades o avaries en els aparells i instal·lacions o bé accidents que impedisquen la continuació del joc, se suspendrà provisionalment la partida. Si en un termini prudencial no es pot resoldre el problema plantejat, es tornarà als jugadors l'import íntegre dels cartons que hauran de ser tornats a la taula.
2. En el cas que ja haja començat l'extracció de les boles, es continuarà la partida i les extraccions s'efectuaran per procediment manual, garantint-ne l'aleatorietat, i utilitzant-se exclusivament les boles pendents d'extraure.
3. Quan ocórrega alguna de les incidències esmentades en els apartats anteriors, abans de procedir, el cap de sala llegirà l'apartat corresponent a este article.
4. La retirada del jugador durant el transcurs de la partida no donarà lloc a la devolució de l'import dels cartons que haja adquirit, encara que podrà transferir-los, si vol, a un altre jugador.
5. Si durant el transcurs d'una partida s'origina algun error en l'al·locució de les boles, serà corregida pel cap de taula, s'efectuarà la corresponent diligència en el llibre d'actes i si no hi ha incidències, continuarà la partida.
Article 4. Descripció del joc
El joc del bingo és una loteria jugada sobre 90 números de l'1 al 90 ambdós inclusivament. Els jugadors tenen com a unitat de joc cartons o targetes integrades per quinze números diferents entre si, distribuïts en tres línies horitzontals de cinc números cada una i en nou columnes verticals, en qualsevol de les quals pot haver tres, dos i un número, però sense que mai no hi haja una columna sense número.
Es premiaran les combinacions següents:
– Línia. S'entendrà formada la línia quan s'hagen extret i cantat tots els números que la integren sempre que no haja resultat premiada una altra línia amb els números extrets anteriorment.
El premi de la línia serà el percentatge fixat en l'annex del present reglament.
– Bingo. S'entendrà format el bingo quan s'hagen extret i cantat tots els números que integren un cartó o targeta.
El premi del bingo serà el percentatge fixat en l'annex del present reglament
L'aparició, tant en línia com en bingo, de més d'una combinació guanyadora determinarà la distribució proporcional dels premis a parts iguals.
– La prima consistix en l'existència d'un premi addicional la quantia del qual es fixa en l'annex del present reglament, que aconseguirà el jugador o jugadors que canten bingo ordinari en la primera partida posterior a aquella en què se haja aconseguit la quantia màxima. En el cas que hi haja diverses dotacions de premi addicional de prima, únicament es jugarà un premi per partida.
La prima es dotarà amb les quantitats resultants de traure en cada jugada el percentatge que es fixa en l'annex del present reglament de l'import total dels cartons venuts. L'excés que sobre l'import del premi es produïsca en la partida en què s'aconseguisca la quantitat fixada s'acumularà en la dotació per al premi següent de la mateixa naturalesa.
– El bingo acumulat és el premi addicional, que dotat amb les quantitats resultants de traure en cada partida o jugada un percentatge, que es fixa en l'annex del present reglament, de l'import total dels cartons venuts en cada partida, és obtingut pel jugador o jugadors que canten bingo en la bola d'extracció que pertoque, segons l'escala que figura en l'annex.
S'establix com a dotació límit màxima acumulable per a la provisió del premi la quantitat fixada en l'annex, de manera que s'assignarà la totalitat treta al premi que s'ha de repartir en funció del percentatge que en cada cas pertoque segons la taula anterior, i quan la quantitat acumulada arribe al límit màxim es deixarà de traure el percentatge i passarà des d'eixe moment a incrementar l'import del premi del bingo ordinari. Una vegada atorgat un dels premis del bingo acumulat, es tornarà novament a traure el percentatge fixat en l'annex per a la formació de la borsa fins al seu límit màxim.
Si una sala de bingo cessa definitivament en la seua activitat, siga quin siga el motiu o la causa del tancament, immediatament haurà de posar a disposició dels servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc l'estat comptable certificat del compte corrent restringit a què fa referència el present reglament, el llibre d'actes amb la diligència de tancament de sala i ingressar la dita quantitat en la caixa d'estos.
En els casos de suspensió temporal i sempre que no supere el termini d'un mes, es mantindrà la quantitat acumulada en el compte restringit fins a la represa de l'activitat de la sala, en cas contrari s'ingressarà la dita quantitat en la Caixa dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc fins a l'acabament de la suspensió.
En els casos de les sales de bingo de temporada, acabada esta s'ingressarà immediatament la dita quantitat en la Caixa dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc fins a la represa de l'activitat.
Article 5. Elements
En el joc del bingo seran necessaris els elements següents:
A. Cartons
1. Hauran de ser homologats i estaran necessàriament fabricats en un material que permeta que siguen marcats pels jugadors i seran expedits per l'organisme competent. Els cartons només seran vàlids per a una partida i tots hauran d'estar seriats i numerats; en lloc visible indicaran també el valor facial i el nombre de cartons d'una sèrie i duran impresa la llegenda “Este joc pot produir ludopatia”.
2. La venda de cartons només podrà realitzar-se dins de la sala on el joc es desenvolupe. Cap jugador podrà adquirir cartons corresponents a una partida mentre no s'hagen recollit i retirat els utilitzats en la partida anterior, que podran ser recollits a partir que s'haja verificat per mitjà del comprovador electrònic que hi ha almenys un cartó que conté el premi del bingo, que haurà de quedar a disposició dels empleats de la sala i en serà prohibida la retenció.
3. Els cartons es vendran correlativament, segons el seu número d'ordre, dins de cada una de les sèries. La venda en cada partida s'iniciarà, indistintament, amb el número u de cada sèrie, quan esta comence, o el número següent a l'últim venut en qualsevol partida anterior, ja s'haja efectuat esta el mateix dia o un altre anterior. Excepcionalment, quan un jugador sol·licite dos o més cartons “de sèrie de noranta números” el venedor podrà interrompre la venda correlativa de cartons.
4. Si el nombre de cartons de la sèrie posada en venda, comence o no pel número u d'esta, és insuficient per a atendre la demanda dels jugadors, podran posar-se en circulació per a la mateixa partida cartons d'una nova sèrie, sempre que es compliquen els requisits següents:
a) La segona sèrie a emprar amb caràcter complementari ha de ser del mateix valor facial que la primera.
b) La venda de la segona sèrie ha de començar necessàriament pel número u d'esta.
c) Els cartons de la segona sèrie podran vendre's fins al límit màxim del cartó de la primera sèrie amb què es va iniciar la venda, de tal forma que en cap cas podran vendre's en la mateixa partida dos cartons iguals.
5. Els cartons han de ser pagats pels jugadors en diners en efectiu metàl·lic i és prohibit el seu lliurament a compte o el seu pagament mitjançant xec o per qualsevol altre mitjà de pagament, així com la pràctica d'operacions de crèdit als jugadors.
6. Per la compra i tinença de cartons, els jugadors adquirixen el dret que es desenvolupe la partida d'acord amb les normes vigents i, si és el cas, al pagament dels premis establits, o, quan siga procedent, a la devolució íntegra dels diners pagats.
7. Els números dels cartons hauran de ser marcats pels jugadors de forma indeleble a mesura que les corresponents boles apareguen i siguen cantades. La marca haurà d'efectuar-se per mitjà del traç d'una creu, ics, cercle o qualsevol altre símbol que permeta identificar inequívocament el número marcat. No seran vàlids, a l'efecte de premi, els cartons la marca o ratllada dels quals impedisca identificar clarament el número, així com aquells en què els números impresos en el cartó hagen sigut rescrits o manipulats gràficament de qualsevol forma. La utilització d'instruments previstos en l'apartat 3.4 del present reglament eximirà de l'obligació de marcar en els cartons els números que han sigut cantats.
8. La comprovació dels cartons premiats s'efectuarà a través de circuit de televisió, per mitjà de la verificació del cartó matriu pel cap de taula i l'exposició del cartó matriu en el circuit monitor, o qualsevol altre mitjà electrònic o mecànic homologat.
9. Després de cada partida els cartons usats hauran de ser recollits i, amb les comprovacions prèvies necessàries, retirats de la sala de joc abans de la sessió següent, utilitzant els mitjans necessaris que garantisquen la impossibilitat de ser reutilitzats. Dels cartons retirats, se n'exceptuaran aquells que puguen constituir el cos o les proves del delicte o infracció en el cas que aparegueren indicis racionals d'haver-se'n comés algun durant la partida; en este cas, hauran d'unir-se a l'atestat corresponent i còpia de l'acta de la partida, i es posaran a disposició de l'autoritat competent.
B. Aparell d'extracció de boles i mecanismes accessoris
L'aparell extractor de boles podrà ser de bombo o pneumàtic i haurà d'estar homologat prèviament per l'administració competent.
– Així mateix serà obligatòria l'existència d'un circuit tancat de televisió que garantisca la visió i el coneixement pels jugadors de les boles que vagen sent extretes durant la partida; per a això, la càmera enfocarà permanentment el lloc d'eixida d'aquelles i la imatge serà recollida pels distints monitors distribuïts en la sala en nombre suficient per a assegurar-ne la perfecta visibilitat per tots els jugadors.
– D'igual forma, existirà una o diverses pantalles o plafons on s'aniran recollint els números a mesura que vagen sent extrets i cantats. També serà preceptiva l'existència de pantalles indicatives dels premis de línia, bingo, bingo acumulat i prima que s'obtenen en cada partida i la bola màxima. Hi haurà també un o diversos aparells comptadors de les extraccions que es realitzen.
– La sala haurà d'estar dotada d'una instal·lació de so que garantisca la perfecta audició, per part dels jugadors, del desenvolupament de cada partida.
C. Boles
En seran noranta, numerades de l'1 al 90 ambdós inclusivament, i hauran d'estar homologades per l'òrgan competent en matèria de joc.
1. En començar i acabar cada sessió del bingo, les boles seran objecte de recompte per part del cap de taula, en presència del cap de sala i d'una persona del públic, que comprovarà la seua numeració i que es troben en perfecte estat. Els agents de l'autoritat podran presenciar esta operació i demanar les comprovacions que estimen pertinents.
2. Durant cada partida els números que vagen eixint hauran d'anar reflectint-se en una pantalla o plafó fàcilment llegible per tots els jugadors des dels seus llocs. Es disposarà a més el necessari perquè quede constància de l'ordre d'eixida de les boles en cada partida, de tot això serà responsable el cap de taula.
3. Les extraccions i lectures de les boles hauran d'efectuar-se amb el ritme adequat perquè els jugadors puguen seguir-les i anar anotant-les en els seus cartons.
4. En el cas que, una vegada començada la partida, es descobrisca la falta de boles, boles duplicades, boles amb defecte o excés de pes, o qualsevol altra irregularitat relativa a les boles o a l'aparell d'extracció, se suspendrà la partida i es decidirà sobre la continuació o acabament de la sessió en els termes de la normativa vigent.
5. El joc complet de boles, que haurà d'estar homologat, serà substituït d'acord amb el nombre de partides de vida útil que garantisca el seu fabricant o bé es procedirà al canvi abans d'eixe límit quan es descobrisca que alguna de les boles no està en perfectes condicions. El canvi d'un joc de boles per un altre haurà de fer-se constar en el llibre d'actes.
6. A fi de constatar estes exigències, cada joc de boles durà adjunta la seua guia corresponent, en la qual constarà el número d'homologació i el nombre de partides per a les quals se'n garantix l'ús.
7. El joc de boles substituït quedarà en una caixa que serà precintada pel cap de sala i caixer corresponent, i romandran a disposició de la conselleria competent en matèria de joc per un període de tres mesos.
D. Elements per a altres modalitats del joc del bingo
Per a l'exercici d'altres modalitats de bingo interconnexionat, interconnectat, bingo ràpid (On line), amb suport informàtic, que sempre tindran total implantació en l'àmbit de la Comunitat, hauran de comptar amb els aparells, pantalles, monitors i elements que en la norma que aprove els dits jocs s'establisquen, i en concret, els equips informàtics dotats del programari suficient per a la generació aleatòria de combinacions seqüencials de noranta números, que hauran d'estar prèviament homologats.
Article 6. Regles de joc.
Abans d'iniciar-se cada sessió s'haurà de comprovar el correcte funcionament de tot el material i instal·lacions de joc que hagen d'utilitzar-se, tot seguit s'extrauran les 90 boles i els jugadors que ho desitgen podran inspeccionar les operacions. Abans de procedir a la venda dels cartons s'anunciarà la sèrie o sèries en venda i el seu valor facial; a continuació s'iniciarà la venda.
Després de l'operació de venda, el personal de la taula recollirà els cartons sobrants, efectuarà els càlculs pertinents i anunciarà:
– El total de cartons venuts de la sèrie o sèries corresponents, utilitzant la fórmula següent: “Cartons venuts..., del número...al... i del número ... al ..., de les sèries ... en joc”.
– L'import dels premis de línia, bingo, prima, si és el cas, i bingo acumulat.
– Premis i boles màximes d'extracció segons plafons.
A continuació s'exposarà, en els plafons, marcadors i monitors, el nombre de cartons venuts, el premi de la línia, el premi del bingo, el premi del bingo acumulat, la prima si pertoca, i els números de les boles màximes d'extracció. Una vegada efectuada esta operació, s'anunciarà l'inici de la partida.
A partir d'eixe moment s'aniran extraient successivament les boles, el número de les quals s'anunciarà a través dels altaveus, i es mostrarà simultàniament en els monitors i les pantalles de la sala. Quan el desenvolupament del joc estiga pròxim a les boles màximes de premi, els números es cantaran de forma lenta i pausada. El joc s'interromprà quan algun jugador cante la jugada de línia o bingo en veu alta. Tot seguit es comunicarà el número de cartó premiat al personal de la taula, que el comprovarà. Esta operació es repetirà amb tots els cartons cantats.
Si de la comprovació efectuada resulten errors o inexactituds en algun dels números del cartó, el joc es reprendrà fins que es produïsca un guanyador; quan la línia cantada siga correcta, el joc continuarà fins que siga cantat el bingo i, en el cas que la verificació d'este siga positiva, es donarà per acabada la partida i es pagarà l'import dels premis.
Una vegada comprovada l'existència del cartó premiat, el personal de la taula preguntarà si hi ha alguna altra combinació guanyadora amb les veus «Cap línia més?» «Cap bingo més?», i es deixarà un temps prudencial fins a donar l'ordre de reprendre la partida o donar-la per acabada, segons el cas. Una vegada que el personal que forma la taula done l'ordre corresponent de «la partida és tancada» es perdrà tot dret a reclamació sobre la dita jugada.
CAPÍTOL III
Empreses i entitats titulars
Article 7. Empreses i entitats titulars
1. L'organització, la gestió i l'explotació del joc del bingo només podrà ser realitzada per les entitats o les societats que, complint els requisits que s'establixen en el present reglament, siguen autoritzades per la conselleria competent en matèria de joc.
2. El joc del bingo i les seues distintes modalitats només podrà practicar-se en les sales de bingo autoritzades expressament a l'efecte, que hauran de posseir l'autorització prèvia d'instal·lació i el permís de funcionament, amb els cartons homologats oficialment la venda dels quals s'haurà d'efectuar dins de la sala on es duga a terme el joc.
Article 8. Entitats beneficoesportives, culturals i turístiques
1. D'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, les entitats esportives, culturals, benèfiques i turístiques podran ser autoritzades per a l'explotació del joc del bingo.
2. Les entitats esportives, culturals o benèfiques i turístiques indicades hauran de reunir les condicions següents:
a) Tractar-se de societats, associacions o clubs sense fins de lucre, ja siguen de caràcter cultural, esportiu, benèfic o social, com ara els casinos tradicionals, les cases o llars regionals, clubs de camp, centres d'iniciatives turístiques o esportives.
b) Tindre més de tres anys d'existència legal. A l'efecte, el termini començarà a comptar-se a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsca la inscripció en el registre administratiu corresponent.
c) Estar en funcionament legal ininterromput els tres últims anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, d'acord amb les normes dels estatuts respectius i de la legislació d'associacions que els siguen aplicables.
d) L'explotació del joc del bingo s'efectuarà en l'àmbit territorial a què s'estenga la seua activitat d'acord amb els seus estatuts respectius.
e) L'acord de sol·licitud haurà de ser aprovat per la Junta General amb el vot favorable d'almenys dues terceres parts del cos social.
f) Les entitats titulars només podran ser titulars d'una sala de bingo.
Article 9. Empreses titulars
1. D'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, podran ser titulars de l'autorització per a l'organització i l'explotació del joc del bingo, a més del indicats en l'article anterior, les societats mercantils que complisquen els requisits següents:
a) Constituir-se necessàriament sota la forma jurídica de societats anònimes, societats anònimes laborals o cooperatives de treball CV, d'acord amb la legislació vigent.
b) Tindre com a objecte social únic l'explotació del joc del bingo en la sala objecte de la sol·licitud d'autorització, i, si és el cas, dels jocs d'atzar restants que puguen autoritzar-se per a dur-se a terme en sales de bingo, i els servicis complementaris o accessoris relacionats amb este.
c) Tindre un capital social mínim, totalment subscrit i desemborsat, d'acord amb l'escala següent i en relació amb l'article 25 del present reglament:
– Sala de bingo de categoria primera: 300.507 euros.
– Sala de bingo de categoria segona: 210.355 euros.
– Sala de bingo de categoria tercera: 120.203 euros.
Quan la quantitat total de les vendes de la sala supere els sis milions mil euros, el seu capital mínim haurà d'incrementar-se en l'u per cent (1%) de l'excés sobre la xifra indicada, arrodonint-la a la desena més immediata, amb un màxim de 901.518 euros.
d) Hauran de tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol país membre de la Unió Europea, i la participació directa o indirecta de capital estranger s'ajustarà a la normativa vigent sobre inversions estrangeres. Als efectes d'esta norma, no es considerarà capital estranger el procedent de països membres de la Comunitat Europea.
e) Les accions representatives de capital hauran de ser nominatives.
f) La societat haurà de tindre administració col·legiada. Els administradors hauran de ser persones físiques, sense que el nombre de consellers no espanyols o de qualsevol país membre de la Unió Europea puga excedir del proporcional a la part de capital estranger. Si algun dels administradors fóra estranger les seues facultats haurien de ser mancomunades i no solidàries.
g) Les empreses titulars només podran ser titulars d'una sala de bingo.
2. Amb els mateixos requisits de l'apartat anterior, a excepció del que disposa l'epígraf b), podran ser titulars d'autorització per a la instal·lació de sales de bingo les societats titulars d'establiments turístics.
Els dits establiments turístics hauran de comptar almenys amb dues-centes cinquanta places d'allotjament autoritzat i hauran de trobar-se en funcionament i en possessió de l'autorització d'obertura.
Article 10. Empreses de servicis
1. L'organització i l'explotació del joc del bingo haurà de ser realitzada directament per les empreses titulars de l'autorització. Només en el cas de les entitats a què fa referència l'article 8 podrà realitzar-se l'explotació del joc bé directament o bé a través d'empreses de servicis, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
2. Les empreses de servicis hauran de reunir els requisits exigits en l'article anterior per a les empreses titulars, llevat dels previstos en els apartats b), c) i g) que han de ser substituïts pels següents:
a) Tindre com objecte social únic l'explotació d'una o diverses sales de bingo i, si és el cas, de la resta de jocs que s'hi puguen autoritzar, així com els seus servicis complementaris.
b) Tindre un capital social mínim, totalment subscrit i desemborsat, d'acord amb l'escala següent i en relació amb l'article 26 del present reglament:
– Gestió d'una sala de bingo de categoria primera: 120.203 euros.
– Gestió d'una sala de bingo de categoria segona: 90.152 euros
– Gestió d'una sala de bingo de categoria tercera: 60.102.
– Gestió de més d'una sala fins a tres sales de bingo sense distinció de categories: 180.304 euros.
– Gestió de més de tres sales de bingo, sense distinció de categories: 15.025 euros per cada sala que es gestione de més.
CAPÍTOL IV
Tramitació, resolució, vigència i renovació
de les autoritzacions d'empreses i entitats titulars
Article 11. Sol·licitud i tramitació
1. Les entitats beneficoesportives, culturals i turístiques, així com les societats mercantils a què fa referència l'article 7, que complisquen els requisits especificats en els articles 8 i 9, podran sol·licitar a la conselleria competent en matèria de joc l'autorització d'instal·lació i el permís de funcionament d'una sala de bingo.
2. A la sol·licitud d'autorització d'instal·lació s'haurà d'adjuntar en tot cas:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
b) Projecte bàsic de les obres i instal·lacions del local, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. El contingut mínim del dit projecte serà:
– Plànol de planta en la seua configuració actual a escala 1/100.
– Plànol de secció i façana.
– Plànol de distribució prevista, amb les cotes corresponents.
– Plànol d'electricitat, indicant la situació dels punts de llum, llums d'emergència, monitors i pantalles o marcadors electrònics previstos.
– Plànol de ventilació i clavegueram.
– Plànol indicatiu de les mesures de seguretat (extintors, boques d'incendis, compartiments, etc.)
– Memòria descriptiva del local en la qual es farà constar necessàriament: l'estat general del local, la superfície total, la superfície i els usos dels espais en què es trobe distribuït el local, la situació d'estos, de l'aparell extractor de boles, de les pantalles lluminoses, dels monitors i dels altres elements necessaris per a la pràctica del joc, el bar i les instal·lacions complementàries, els servicis sanitaris inclosos els de minusvàlids, les portes ordinàries i d'emergència, les mesures de seguretat actives i passives que s'han d'instal·lar-hi. Sistema de renovació de l'aire i del control de la pol·lució ambiental.
– Superfície útil de la sala i certificació, així mateix subscrita per tècnic competent, sobre la seguretat i solidesa del local i la seua aptitud per a sala de bingo.
– Mesures de seguretat i higiene.
c) Document públic que acredite la disponibilitat del local.
d) Informe econòmic subscrit per tècnic competent que acredite la inversió que s'ha de realitzar i la seua viabilitat, en el qual s'haurà de fer constar, com a mínim, l'import de la inversió, la forma de finançament, un estudi de la incidència en el mercat, tenint en compte el nombre i la proximitat de les sales existents i els estats financers previsibles dels tres exercicis futurs. El dit informe haurà de dur adjuntes les factures proforma.
3. Si el sol·licitant és una entitat beneficoesportiva, cultural o turística, haurà d'adjuntar a més:
a) Certificació literal de l'acord adoptat per la Junta General per a sol·licitar l'autorització.
b) Certificació del secretari o òrgan similar que continga la relació completa dels membres de la Junta Directiva o òrgan de govern de l'entitat, amb la indicació dels seus càrrecs, el domicili, la professió, la nacionalitat, el número del document nacional d'identitat o, si és el cas, del passaport.
c) Certificat del Registre General de Penats i Rebels i declaració complementària a què fa referència la Llei 68/1980, d'1 de desembre, de les persones a què es referix l'epígraf anterior i fotocòpia del DNI o passaport.
d) Certificació del Registre d'Associacions, o si és el cas del corresponent a la naturalesa de l'entitat, que expresse la data de la seua inscripció. Si es tracta d'entitats esportives el certificat haurà de ser lliurat per la Direcció General d'Esports, la qual, així mateix, expedirà informe d'activitat esportiva de l'entitat.
e) Estatuts vigents de l'entitat, el text dels quals haurà de ser certificat pel seu secretari o òrgan similar.
f) Memòria subscrita pel president i el secretari de la Junta Directiva en què es faça constar:
– El nombre de socis, la relació valorada de béns, el nombre de reunions realitzades per la Junta Directiva i per l'Assemblea General de socis durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud i la consignació en el llibre d'actes corresponent.
– Liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses durant els tres anys anteriors.
– La relació concreta i detallada de les activitats socials dutes a terme per l'entitat durant l'any anterior a la sol·licitud.
– Projecte d'inversió dels beneficis previstos per l'activitat de joc.
g) Si la inversió no la realitza l'entitat beneficoesportiva, cultural o turística, haurà d'acreditar per mitjà de document públic la disponibilitat dels locals i instal·lacions necessàries per al desenvolupament del joc.
4. Si el sol·licitant és una societat mercantil hi adjuntarà els documents següents:
a) Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat on constarà el nom i els cognoms dels socis, amb la quota de participació d'estos i còpia del estatuts.
b) Certificat del Registre General de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es referix la Llei 68/1980, d'1 de desembre, dels socis de la mercantil i fotocòpia del DNI o passaport.
c) Memòria sobre l'experiència professional, els mitjans humans i tècnics amb què es pretén comptar per a l'exercici de l'activitat.
d) Còpia legitimada del codi d'identificació fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats meritat com a conseqüència de la constitució de la societat, excepte si esta s'ha efectuat subjecta a condició suspensiva.
e) Declaració dels socis accionistes, si és el cas, de la seua participació en empreses titulars o de servicis que gestionen sales de bingo en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent-hi la present.
f) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni de tots i cada un dels socis, quan els socis siguen persones físiques; i la de l'Impost sobre Societats si es tracta de persones jurídiques.
5. Una vegada presentada la sol·licitud, la documentació annexa i la informació complementària que puga ser requerida, i amb l'informe previ de l'alcalde de la població afectada, que haurà de ser emés en el termini de 30 dies, i es reputarà favorable si passat el dit termini no es rep contestació de l'ajuntament, la conselleria competent en matèria de joc resoldrà sobre la sol·licitud formulada.
Article 12. Resolució i inscripció
1. La resolució de l'autorització serà efectuada per la conselleria competent en matèria de joc, la qual avaluarà la sol·licitud, els documents aportats i la resta d'informació requerida.
2. A l'efecte de la concessió d'autorització de sales de bingo, i d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, les entitats enumerades en l'article 8 del present reglament tindran preferència per a obtindre-la.
3. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a la seua inscripció en el Registre d'Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo i en un termini no superior a un any, hauran d'efectuar-se les obres d'adaptació dels locals d'acord amb els projectes aportats i sol·licitar la inscripció de l'entitat o empresa, junt amb el permís de funcionament de la sala. En cas contrari quedarà sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida llevat de l'existència de causes no imputables a l'administrat que obligue a l'ampliació del termini anteriorment indicat, mitjançant pròrroga o pròrrogues autoritzades per la conselleria competent en matèria de joc.
4. L'autorització d'instal·lació concedida a una entitat titular podrà ser transferida mitjançant qualsevol mitjà admés en dret a l'empresa de servics que gestione la sala de bingo, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc.
Article 13. Permís de funcionament
1. Abans d'obrir la sala de bingo i dins del termini indicat a l'efecte, la societat o entitat titular de l'autorització d'instal·lació haurà de sol·licitar la inscripció en el registre corresponent i el permís de funcionament.
2. El permís de funcionament se sol·licitarà amb quinze dies almenys d'antelació a la data en què aquella estiga prevista, i haurà de dur adjunts el documents següents:
a) Llicència municipal d'obertura.
b) Relació del personal que haja de prestar servicis en la sala, amb fotocòpies compulsades dels contractes de treball respectius i de les seues acreditacions personals, amb especificació dels llocs de treball.
c) Document que acredite que s'ha constituït la fiança a què es referix l'article 22 del present reglament.
d) Certificat visat pel col·legi oficial corresponent d'obra acabada i del fet que les obres i les instal·lacions realitzades es corresponen exactament amb el projecte bàsic pel qual es va concedir l'autorització d'instal·lació, així com els plànols d'acabament d'obra.
e) Certificat de tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, que acredite el funcionament idoni de totes les instal·lacions relacionades amb el joc, i de les mesures de seguretat de la sala.
f) Si és el cas, justificant d'autorització de gestió per empresa de servicis.
g) Justificant de l'alta en el cens/registre d'Activitats Econòmiques i, si és el cas, la liquidació de l'impost corresponent,
3. La conselleria competent en matèria de joc realitzarà visita d'inspecció al local, a fi de comprovar la seua correspondència amb el projecte aprovat, la instal·lació de mesures de seguretat, la col·locació de les taules, la capacitat màxima i el funcionament dels aparells de joc i sistemes de control.
4. Si l'examen dels documents presentats i el resultat de la inspecció són satisfactoris, la direcció dels servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc estendrà el permís oportú de funcionament i s'inscriurà l'entitat o societat titular en el registre d'empreses titulars que a l'efecte durà la conselleria competent en matèria de joc.
No obstant això, si es denega el permís de funcionament, per haver-hi algun defecte no esmenat en el termini atorgat a l'efecte i sense que s'haja sol·licitat pròrroga sobre això, es deixarà sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida.
Article 14. Vigència, caducitat o extinció de les autoritzacions
1. Les inscripcions en el Registre d'Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo, i per tant les autoritzacions d'instal·lació, tindran caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà excedir de cinc anys, comptats a partir de la concessió del permís de funcionament, si bé podran renovar-se per períodes d'igual duració.
No obstant això, la primera autorització que s'atorgue a una sala de nova creació no podrà ser superior a dos anys.
2. La inscripció en el Registre d'Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo podrà cancel·lar-se i, per tant, produir-se la caducitat o extinció de les autoritzacions, en els casos següents:
a) Per renúncia de l'empresa o entitat titular manifestada per escrit a la conselleria competent en matèria de joc.
b) Per dissolució de l'empresa o entitat titular.
c) Pel transcurs del termini de validesa sense haver sol·licitat la renovació dins del termini i en la forma escaient.
d) Com a conseqüència de procediment de sanció en matèria de joc que consistisca en la cancel·lació o revocació de l'autorització.
e) Per impagament dels impostos específics sobre el joc o l'ocultació total o parcial de la base imposable d'estos.
f) Mitjançant resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s'ajustarà, en tot cas, al que preveu la Llei de Règim Jurídica de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, i que reculla alguna de les causes següents:
– Falsedat en les dades aportades en la sol·licitud d'autorització o modificació.
– Modificació dels termes de l'autorització previstos en el present reglament sense haver obtingut autorització prèvia.
– L'incompliment de l'obligació que sobre constitució de fiances i manteniment de la seua vigència i import establix el present reglament.
– Quan es deixen de reunir els requisits a què es referixen els articles 8 i 9 del present reglament.
– Per pèrdua de la disponibilitat legal o de fet del local on es troba situada la sala.
– Per caducitat o revocació ferma de la llicència municipal d'obertura.
– Quan no s'obriga la sala en el termini concedit en el permís respectiu, o en les seues pròrrogues, si és el cas.
– Quan la sala romanga tancada per més de trenta dies consecutius sense autorització prèvia, llevat que el seu període de funcionament es limite a una temporada concreta o hi concórreguen circumstàncies de força major.
– Quan en el termini de tres mesos no s'adopten les solucions necessàries per a esmenar la causa de dissolució 4ª de l'article 260 del text refós de la Llei de Societats Anònimes.
Article 15. Renovació de les autoritzacions
1. La sol·licitud de renovació es presentarà amb dos mesos d'antelació a la data d'expiració de la inscripció i durà adjunta certificació subscrita per tècnic competent i visada pel col·legi oficial corresponent, que acredite els aspectes següents:
a) Les condicions de seguretat i solidesa del local i de la seus aptitud per a l'ús a què es destina.
b) La correspondència exacta dels locals i de les instal·lacions amb el projecte amb què es va concedir l'autorització o les modificacions autoritzades.
c) El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i altres instal·lacions.
d) Document que acredite l'última revisió anual efectuada en les instal·lacions elèctriques.
A la sol·licitud s'adjuntaran els documents següents:
– Les entitats titulars que no siguen propietàries dels locals, dels elements i de les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat, hauran d'acreditar-ne la disponibilitat, per mitjà de document públic i per un termini superior o igual al període de renovació.
– Certificat del secretari de la Junta Directiva o òrgan de govern que continga la relació completa dels socis o accionistes i dels membres del Consell d'Administració o òrgan anàleg.
– Certificació del Registre Central de Penats i Rebels, declaració complementària a què fa referència la Llei 68/1980, d'1 de desembre, i fotocòpia dels DNI dels socis de la societat titular o dels membres de la Junta de Govern de l'entitat, si és el cas.
– Memòria d'activitats realitzades des que es va concedir l'autorització o l'última renovació.
– Estat indicatiu de la plantilla laboral on es reflectisquen els moviments de personal, així com les seues categories, en el període de l'autorització subjecta a renovació.
– Auditoria de l'últim any, en el cas de ser empresa titular.
– Certificats d'estar al corrent dels tributs estatals, autonòmics i municipals, així com amb la Seguretat Social.
2. Una vegada presentada la sol·licitud i amb l'examen, les comprovacions i el requeriment previs, si és el cas, de la informació i la documentació addicional que calga, la conselleria competent en matèria de joc adoptarà la resolució corresponent.
3. Per a obtindre la primera renovació de l'autorització s'hauran d'haver complit necessàriament els requisits relacionats amb la viabilitat del projecte.
4. Els documents que no tinguen caducitat expressa o validesa anual, es consideraran aportats, amb la suficient referència que es faça de l'expedient administratiu on es troben i la data de la seua presentació o aportació a este, llevat de requeriment exprés en contrari.
Article 16. Modificacions
1. Requeriran autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc les modificacions de l'expedient d'autorització que impliquen:
a) Canvis en els components del Consell d'Administració de l'empresa titular.
b) Les ampliacions de capital social quan entren a formar-ne part nous socis. Si els nous socis són societats mercantils, hauran d'acreditar estar al corrent dels tributs estatals, autonòmics i municipals, així com amb la Seguretat Social.
c) Els canvis d'ubicació de la sala, que s'ajustarà al que disposen els articles 11.2.a), b) i c) i 13.2.a) del present reglament.
d) Les obres de reforma i manteniment de la sala quan es canvie la seua configuració o afecten l'ampliació o la disminució de la superfície útil, o es modifiquen les condicions substancials de seguretat.
e) La suspensió del funcionament de la sala per un període superior a sis mesos.
f) Les modificacions de l'horari màxim autoritzat, amb l'informe previ de la conselleria competent en matèria d'horaris, i de la cabuda de la sala.
g) La modificació del règim de gestió del joc, de gestió pròpia o gestió contractada amb una empresa de servicis, i la substitució d'empresa de servici.
h) Les modificacions en el contracte de prestació de servicis existents entre l'entitat titular i l'empresa de servicis que afecten les prestacions econòmiques o la responsabilitat de les parts.
i) La modificació del període de funcionament de la sala de bingo.
2. Requeriran autorització dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc:
a) Els canvis que es produïsquen en la composició de les juntes directives de l'entitat de sala de bingo.
b) Les alteracions que es produïsquen en les plantilles del personal al servici de la sala, que es documentarà amb els justificants corresponents de cotització a la Seguretat Social.
c) Els canvis de maquinària relacionats amb el desenvolupament del joc.
d) La instal·lació en la sala de màquines auxiliars per a la pràctica del joc del bingo.
e) Els canvis en la titularitat de les accions quan no impliquen l'entrada de nous socis.
f) Les ampliacions de capital social que no impliquen entrada de nous socis.
g) La suspensió de funcionament de la sala per un període no superior a sis mesos.
h) Les reformes o modificacions que s'efectuen en la sala i no estiguen recollides en l'apartat anterior.
CAPÍTOL V
Tramitació, vigència i renovació de les empreses de servicis
Article 17. Sol·licitud i tramitació
1. Les societats mercantils a què fa referència l'article 9, que complisquen els requisits i les condicions especificats en este, i que desitgen l'autorització com empresa de servicis, podran sol·licitar-la a la conselleria competent en matèria de joc, mitjançant escrit ajustat als requisits de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públics i de Procediment Administratiu Comú.
2. A l'escrit de sol·licitud s'hauran d'adjuntar els documents següents:
a) Document que acredite la representació que exercix qui subscriu la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públics i de Procediment Administratiu Comú.
b) Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat on constarà el nom i els cognoms dels socis, amb la seua quota de participació, i còpia dels estatuts.
c) Certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es referix la Llei 68/1980, d'1 de desembre, i fotocòpia del DNI dels socis de la mercantil.
d) Còpia legitimada del codi d'identificació fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats meritat com a conseqüència de la constitució de la societat, excepte si esta s'ha efectuat subjecta a condició suspensiva.
e) Declaració dels socis accionistes, si és el cas, de la seua participació en empreses titulars o de servicis que gestionen sales de bingo en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent-hi la present.
f) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni de tots i cada un dels socis, quan els socis siguen persones físiques, i els de l'Impost sobre Societats si es tracta de persones jurídiques.
g) Precontracte de gestió amb l'entitat beneficoesportiva, cultural i turística titular d'una sala de bingo.
Article 18. Resolució i inscripció
1. Una vegada presentada la sol·licitud i la documentació adjunta i realitzades les informacions i comprovacions que s'estimen necessàries, la conselleria competent en matèria de joc dictarà la resolució corresponent.
2. Si la resolució és favorable es farà la inscripció de la societat en el Registre d'Empreses de Servicis que a l'efecte durà la conselleria competent en matèria de joc.
3. Requeriran autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc les modificacions de l'expedient d'autorització que impliquen:
a) Els canvis que es produïsquen en la composició del Consell d'Administració de l'empresa de servicis.
b) Les ampliacions de capital social quan entren a formar-ne part nous socis.
c) Les transmissions de les accions representatives del capital social, llevat de les realitzades entre socis.
4. Requeriran autorització dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc:
a) Els canvis en la titularitat d'accions quan no impliquen l'entrada de nous socis.
b) Les ampliacions de capital social que no impliquen entrada de nous socis.
Article 19. Vigència i renovació
1. Les inscripcions en el Registre d'Empreses de Servicis tindran caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà excedir de cinc anys, comptats a partir de la inscripció, si bé podran renovar-se per períodes d'igual duració.
2. La sol·licitud de renovació es formalitzarà amb dos mesos, almenys, d'antelació a la data d'expiració de la inscripció, i haurà de dur adjunta:
a) Testimoni notarial dels canvis haguts en la societat que foren autoritzats al seu moment, o fotocòpia compulsada.
b) Especificació de les dades de l'expedient original que hagen experimentat variació.
c) Nombre i nom de les sales que gestiona.
d) Relació dels treballadors per sales amb indicació de les categories que posseïxen i fotocòpia compulsada dels contractes de treball.
e) Còpia validada dels contractes de gestió que tinguen amb les distintes entitats titulars de sales de bingo o fotocòpia compulsada.
f) Memòria explicativa de les activitats de la societat durant el període de vigència de la inscripció.
g) Certificats d'estar al corrent dels tributs estatals, autonòmics i municipals, així com amb la Seguretat Social.
h) Auditoria de l'últim any.
3. La conselleria competent en matèria de joc, amb l'examen i la comprovació previs de la sol·licitud i la documentació annexa, adoptarà la resolució pertinent.
Article 20. Extinció i caducitat de l'autorització
La conselleria competent en matèria de joc podrà declarar l'extinció o la caducitat de les autoritzacions i inscripcions d'empreses de servicis quan hi concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 del present reglament.
Article 21. Règim jurídic de l'empresa de servicis
1. Als efectes del present reglament, el contracte de prestació de servicis tècnics subscrit entre l'entitat titular de la sala i l'empresa de servicis per a la gestió i funcionament d'aquella i els seus servicis complementaris podrà ser tan ampli com siga procedent en dret, però en cap cas comportarà la cessió de la titularitat de l'explotació. L'empresa de servicis quedarà facultada, si consta expressament en el contracte subscrit amb l'entitat o clàusula addicional mitjançant document notarial per a això, a sol·licitar la renovació de l'autorització, la modificació de les instal·lacions i d'horaris, així com de qualsevol altra activitat complementària que la sala de bingo tinga autoritzada, incloent-hi la instal·lació i substitució de màquines de tipus B o recreatives amb premi.
2. Mitjançant aquell contracte l'empresa de servicis assumirà la direcció tècnica del funcionament de la sala, la contractació al seu càrrec del personal de joc necessari, així com el manteniment, la modificació i el correcte funcionament de la sala i les seues instal·lacions.
3. En virtut d'aquell contracte l'empresa de servicis, davant l'administració, assumirà de forma solidària totes les responsabilitats que es deriven de l'organització, l'explotació i el funcionament del joc, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei del Joc de la Comunitat.
CAPÍTOL VI
De les garanties
Article 22. Fiances
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud de permís de funcionament a què es referix l'article 13 del present reglament, haurà de constituir-se una fiança la quantitat de la qual serà de 120.203, 90.152 i 60.102 euros, segons siga la sala de primera, segona o tercera categoria, respectivament.
2. La fiança haurà de constituir-se a disposició de la direcció dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponent al domicili de la sala, per l'empresa o entitat titular de l'autorització d'instal·lació, o per l'empresa de servicis que gestione la sala de bingo.
3. La fiança podrà constituir-se en metàl·lic, per aval bancari, títols de deute públic o pòlissa de caució individual i s'haurà de mantindre en constant vigència i per la totalitat del seu import.
Quan la fiança es preste per mitjà d'aval, no es podrà utilitzar el benefici d'excussió a què fan referència els articles 1830 del Codi Civil i concordants.
4. La fiança quedarà afecta al pagament forçós de les sancions pecuniàries que els òrgans de l'administració imposen a la societat titular de la sala, així com dels premis, i tributs que hagen de ser pagats com a conseqüència de l'explotació de la sala de bingo.
5. Si es produïx la disminució de la quantia de la fiança, l'empresa o entitat que l'haja constituït disposarà d'un termini màxim d'un mes per a completar-la en la quantia obligatòria. Si això no es complix es produirà la cancel·lació de la inscripció o la caducitat de les actuacions.
6. Una vegada desaparegudes les causes que motivaren la seua constitució, es podrà sol·licitar la devolució.
Per a procedir a la devolució s'ordenarà la publicació de la sol·licitud en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació, puga ser embargada pels qui hi tinguen dret.
Una vegada transcorregut el termini indicat sense cap reclamació, es trametrà l'expedient als servicis territorials on es va constituir la fiança autoritzant-ne la devolució.
Article 23. Documentació i informació anual
Anualment les empreses o entitats titulars de sales de bingo, així com les empreses de servicis, hauran de trametre a la conselleria competent en matèria de joc, dins dels vuit primers mesos de cada any, la memòria, els comptes anuals i els balanços requerits per la legislació mercantil, així com la còpia de la declaració de l'Impost sobre Societats o qualsevol altre document que els siga requerit.
Si l'entitat titular té cedida la gestió de la sala, no estarà obligada a presentar els estats financers.
TÍTOL II
De les sales, del personal i del desenvolupament de les partides
CAPÍTOL I
De les sales
Article 24. Condicions dels locals
1. Els locals destinats a sales de bingo hauran d'estar disposats de forma que les extraccions de les boles siguen visibles per tots els participants, bé directament bé mitjançant l'ús de monitors, i de manera que es garantisca la simultaneïtat de la visió i la possibilitat de cantar els premis els jugadors.
2. Els locals destinats a la pràctica del joc del bingo i les seues instal·lacions hauran de reunir les condicions tècniques i de seguretat que, amb caràcter general, disposa l'ordenament jurídic per als locals de pública concurrència.
3. Serà preceptiu en tot cas l'existència en els dits locals d'un sistema de televisió en circuit tancat i d'un sistema acústic suficient per a garantir la plena difusió del desenvolupament de les partides de joc.
4. Les sales de bingo no podran admetre un nombre d'assistents, siguen o no jugadors, que excedisca la cabuda màxima assenyalada en l'autorització d'instal·lació i el permís de funcionament.
Article 25. Localització
Les entitats regulades en l'article 8 del present reglament podran instal·lar les sales de bingo en locals distints a aquell en què es trobe la seu social, però sempre dins del mateix municipi; les regulades en l'apartat 2 de l'article 9 només podran instal·lar-se en el mateix edifici on radique l'establiment hoteler o en qualsevol local del complex immobiliari.
Article 26. Classificació de les sales
1. Les sales de bingo no podran tindre una cabuda inferior a 100 persones ni superior a 600 persones.
2. Es classificaran, segons la cabuda, en les categories següents:
– De tercera categoria: fins a 250 persones.
– De segona categoria: de 251 a 400 persones.
– De primera categoria: més de 400 persones.
3. A estos efectes no es computarà el personal que estiga en les sales complementàries degudament autoritzades, les quals tindran la seua cabuda determinada.
4. Les sales de bingo podran tindre una sala complementària per al desenvolupament de les modalitats del joc del bingo que no es practiquen en la sala principal, així com per a l'explotació de màquines que estiguen expressament autoritzades en el seu reglament específic, en la qual es podrà donar servici de cafeteria.
A la sol·licitud d'una autorització de sala complementària, que només es podrà efectuar per l'entitat o empresa titular d'una autorització d'instal·lació d'una sala de bingo, s'adjuntaran els documents a què fa referència l'article 11.2.b) i c) del present reglament.
La cabuda màxima de jugadors que puga tindre una sala complementària serà d'un 15% de la cabuda màxima de la sala principal. En l'entrada d'accés a la sala complementària constarà clarament visible un cartell informatiu de la seua cabuda.
L'accés a la sala complementària s'haurà d'efectuar obligatòriament havent passat prèviament pel servici d'admissió de la sala de bingo.
CAPÍTOL II
Del personal
Article 27. Requisits generals del personal
Tot el personal que preste servicis en les sales de bingo, i tinga vinculació amb l'activitat del desenvolupament del joc, haurà de reunir els requisits següents:
a) Ser major d'edat.
b) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Unió Europea. La contractació de personal estranger es regirà per la legislació vigent en la matèria.
c) Estar en possessió de l'acreditació a què fa referència l'article 31.
Article 28. Llocs de treball
1. Als efectes del present reglament i sense perjudici de la normativa laboral, el personal al servici de les sales de bingo es classificarà en tres categories:
a) Tècnics de joc.
b) Personal de sala.
c) Personal auxiliar.
Són tècnics de joc els qui exercixen les funcions de caixer, cap de taula i cap de sala.
Són personal de sala els qui realitzen els treballs d'admissió i control, i venedor-locutor.
Són personal auxiliar la resta del personal no inclòs en les categories anteriors i que es troben recollits en el conveni laboral que regule este tipus d'activitat.
2. Les funcions de cada categoria seran les que s'establisquen en el conveni laboral respectiu o, si és el cas, en les normes de desplegament del present reglament.
Article 29. Plantilles de personal
La plantilla mínima de personal serà la necessària per al bon desenvolupament de la sessió i s'ajustarà al que disposen els convenis col·lectius corresponents en vigor en l'àmbit de la Comunitat Valenciana o d'àmbit inferior, degudament aprovats i publicats en els butlletins oficials corresponents.
No obstant això, el personal mínim destinat a este durant el temps en què es realitzen les sessions de joc, es computarà d'acord amb l'escala següent:
1. Sales de tercera categoria:
– 2 tècnics de joc.
– 2 personal de sala
– 1 personal auxiliar
2. Sales de segona categoria:
– 2 tècnics de joc.
– 4 personal de sala
– 1 personal auxiliar
3. Sales de primera categoria:
– 3 tècnics de joc.
– 7 personal de sala
– 2 personal auxiliar
Article 30. Gratificacions voluntàries dels clients
Les propines o gratificacions que lliuren voluntàriament els jugadors seran dipositades en una caixa que reunisca garanties de seguretat per a evitar-ne la manipulació i es distribuiran entre els treballadors en la forma que fixen els seus representants legals, sense intervenció, en cap cas, per part de l'empresa.
Article 31. Documents professionals
El personal al servici de les sales de bingo amb funcions relacionades amb el desenvolupament del joc haurà d'estar en possessió del corresponent document professional, lliurat pels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, d'acord amb el que disposa l'article 19 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana. El dit document té caràcter administratiu.
Article 32. Prohibicions
1. El personal al servici de la sala de bingo no podrà en cap cas participar en el joc, directament o mitjançant terceres persones, concedir préstecs als jugadors i consumir begudes alcohòliques durant les hores de servici.
2. Els empleats que participen directament en el desenvolupament dels jocs de sales de bingo, així com els seus cònjuges, els ascendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i els col·laterals, no podran tindre cap participació en la societat titular de l'empresa de joc, llevat que siguen gestionades per societats anònimes laborals o cooperatives de treball C.V.
3. Les empreses de servicis a què fa referència l'article 9 del present reglament no podran tindre al seu servici persones que formen part de les juntes directives o dels consells de direcció de les entitats titulars de la sala de bingo que gestionen.
CAPÍTOL III
Del desenvolupament i control de les partides
Article 33. Admissió de jugadors
1. L'entrada en les sales de bingo serà prohibida a:
a) Els menors d'edat.
b) Les persones que donen mostres evidents de trobar-se en estat d'embriaguesa o intoxicació per drogues, o de patir malaltia mental, o qualsevol altra circumstància per la qual raonablement es deduïsca que poden pertorbar l'ordre, la tranquil·litat o el desenvolupament del joc. D'igual forma podran ser invitades a abandonar la sala les persones que, encara que no consten antecedents d'elles, produïsquen pertorbacions en la sala de bingo o cometen irregularitats en la pràctica dels jocs. Estes expulsions seran comunicades immediatament a l'administració. Les persones que consideren que la seua expulsió o prohibició d'entrada al bingo fou injustificada podran al·legar davant l'administració les causes per les quals consideren que la dita prohibició no és procedent.
c) Els qui per decisió judicial hagen sigut declarats incapaços, pròdigs o culpables de fallides fraudulentes, mentre no siguen rehabilitats, així com també els qui es troben en situació de llibertat condicional o sotmesos al compliment de mesures de seguretat. La infracció d'esta prohibició sols serà sancionable en el supòsit que la decisió judicial haja sigut notificada.
d) Les persones que pretenguen entrar-hi portant armes o objectes que puguen utilitzar-se com a tals.
e) Les persones que ho tinguen prohibit expressament per resolució com a conseqüència d'expedient instruït a l'efecte i que es troben incloses en Llista de Prohibits.
2. La conselleria competent en matèria de joc, amb els tràmits legals previs oportuns, inclourà en la Llista de Prohibits:
a) Els qui voluntàriament ho sol·liciten, per si o pel seu representant.
b) Aquells respecte dels quals les empreses o entitats titulars, o si és el cas les empreses de servicis, per raons fundades sol·liciten que s'hi incloguen.
c) Els qui com a conseqüència d'expedient de sanció siguen expressament sancionats amb prohibició d'entrada per un temps determinat.
Estes prohibicions tenen caràcter reservat i el seu alçament es tramitarà de la mateixa forma que la seua inclusió.
3. Les empreses o entitats titulars de sales de bingo podran sol·licitar la concessió de reserva del dret d'admissió, amb especificació concreta i detallada dels requisits a què condicionen la reserva mencionada, que en cap cas tindran caràcter discriminatori o lesiu dels drets fonamentals de les persones.
Article 34. Disposicions generals sobre la realització de les partides
Les partides del joc del bingo sols podran realitzar-se en sales de bingo prèviament autoritzades i es faran en la forma i amb els elements a què fa referència el present reglament.
Article 35. Control d'admissió
1. Totes les sales de bingo disposaran d'un servici d'admissió que controlarà l'accés a la sala de bingo de tots els jugadors o visitants.
2. Este servici d'admissió obrirà a cada visitant, en la primera assistència a la sala de bingo, una fitxa on hauran de figurar, almenys, les dades següents: el nom i els cognoms, el número del document nacional d'identitat o document equivalent, la data de naixement i la data d'assistència, que podrà quedar incorporada als suports informàtics fins i tot amb fotografia i registre digital o dactilar, tot això d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3. El servici d'admissió exigirà a tots els visitants, abans de franquejar-los l'accés a la sala, l'exhibició del document nacional d'identitat o document equivalent, llevat que les seues dades dades i fotografia figuren en el suport informàtic de la sala mitjançant enregistrament digital del DNI, o qualsevol altre mitjà que permeta que puga ser comprovada la seua identitat degudament, i anotarà la data de la visita en la seua fitxa personal.
Les funcions de control d'admissió seran realitzades mitjançant suports informàtics que garantisquen l'obtenció i conservació de totes les dades sobre assistència de jugadors amb subjecció a la legislació de protecció de dades, així com un correcte control de la Llista de Prohibits.
Estes fitxes personals tindran caràcter reservat i sols podran ser revelades per la societat amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc o a requeriment dels servicis d'inspecció i control del joc o per mandat judicial.
Article 36. Llibre d'actes de partides de joc
1. El desenvolupament de cada sessió s'anirà reflectint en una acta que es redactarà partida per partida, simultàniament a la realització de cada una d'estes, en qualsevol cas no podrà començar l'extracció de boles mentre no s'hagen consignat en l'acta estes dades.
2. Les actes s'estendran per sistemes informàtics i s'hi farà constar la diligència d'inici de la sessió, la data i la firma dels components de la taula de control, a continuació s'inseriran, per cada partida, les dades següents: el número d'ordre de la partida, el valor facial dels cartons, la sèrie o sèries, el nombre i la numeració dels cartons venuts, la quantitat total recaptada, les quantitats corresponents als premis de línia, bingo, quantitat total acumulada per al bingo acumulat i prima/es i el nombre d'extraccions efectuades en cada partida. En acabar la sessió s'estendrà la diligència de tancament que firmaran els components de la taula.
3. També es faran constar en l'acta, mitjançant diligències diferenciades, les incidències que s'hagen produït durant el desenvolupament de les partides.
4. De les actes es farà, almenys, una còpia per als servicis de control i inspecció del joc, que podran demanar la seua exhibició o tramesa.
5. En cas d'avaria del sistema informàtic, les actes s'estendran manualment en el llibre d'actes i s'haurà de comunicar immediatament als servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc.
Article 37. Sistema d'arxiu i comprovació de partides
1. Totes les sales de bingo, autoritzades i en funcionament, hauran de disposar d'un sistema informàtic, prèviament homologat, connectat a la taula de control, que recollirà totes les dades i les incidències que es produïsquen en cada partida i especialment les indicades en l'apartat 2 de l'article anterior, a més de l'hora d'inici de cada partida, l'ordre correlatiu d'extracció de boles amb els seus números respectius, el nombre d'aparells auxiliars per a la pràctica del joc que s'utilitzen en cada partida i el nombre de cartons que juga cada aparell auxiliar; així mateix, hauran de quedar enregistrades en el suport informàtic les diligències i incidències que es donen en cada partida.
2. El sistema informàtic abans esmentat recollirà la informació al·ludida dels tres últims mesos com a mínim, i a esta informació sols podran tenir accés els servicis de control i inspecció del joc de la conselleria competent en matèria de joc.
3. En casos d'avaria s'efectuarà la diligència corresponent en el llibre d'actes indicant-hi la partida i l'hora en què s'ha produït; esta diligència haurà de ser firmada pel caixer, el cap de sala i el locutor-venedor que anunciava els números en la dita partida; el joc es reprendrà i s'anotaran en els llibres d'actes les partides que es realitzen amb indicació de les dades que s'indiquen en l'apartat 2 de l'article 35 del present reglament.
En el termini de tres dies hàbils, comptats des del dia en què es va produir l'avaria, s'haurà d'haver reparat o substituït el sistema informàtic.
Article 38. Llibre d'Inspecció i Reclamacions
1. En totes les sales de bingo hi haurà a disposició dels jugadors un Llibre d'Inspecció i Reclamacions foliat, que serà segellat i diligenciat per la conselleria competent en matèria de joc.
2. Les reclamacions dels jugadors es formularan en el corresponent Llibre d'Inspecció i Reclamacions, el qual serà firmat per l'interessat i pel cap de sala.
D'igual forma, en el llibre esmentat els servicis de control i inspecció del joc inseriran les diligències que hi pertoquen com a conseqüència de les visites que s'efectuen a la sala de bingo.
3. Les reclamacions que formulen els jugadors es trametran dins de les setanta-dues hores següents als servicis de control i inspecció del joc.
Article 39. Dels comptes per al pagament dels premis
Per al pagament dels premis de la modalitat del bingo acumulat s'establix el sistema de pagament de premis següent:
a) Les sales de bingo autoritzades per a la pràctica del bingo acumulat, hauran d'obrir en qualsevol de les entitats financeres existents, un compte corrent restringit, on optativament dipositaran diàriament o en els dos dies hàbils següents l'import de les quantitats recaptades com a dotació del bingo acumulat.
b) Els fons existents en el compte corrent mencionat seran utilitzats de forma exclusiva per al pagament dels premis de bingo acumulat.
c) Per a la disposició de les quantitats ingressades en el compte corrent indicat es requerirà la firma mancomunada de tres persones autoritzades, i que necessàriament hauran de ser, un representant de l'empresa o entitat gestora de la sala, un dels caps de sala i un dels caixers d'esta.
L'empresa o entitat gestora de la sala, junt amb aquelles persones autoritzades, respondran solidàriament de l'existència de fons suficients en el compte per al pagament dels premis.
d) Atorgat un dels premis de bingo acumulat s'entregarà al guanyador o guanyadors d'este xec o xecs barrats al portador per l'import corresponent, lliurat contra el compte corrent a què fa referència l'apartat a).
e) Els rendiments financers que produïsca el compte mencionat podran ser disposats per l'empresa o entitat gestora de la sala, amb les firmes mancomunades que es recullen en la norma c) anterior.
f) Les empreses o entitats gestores de les sales autoritzades hauran de comunicar a la Comissió Tècnica del Joc les dades de les persones autoritzades per a disposar del compte corrent abans indicat, així com de les variacions derivades de posteriors designacions.
TÍTOL III
Règim d'aplicació de sancions
CAPÍTOL I
Infraccions i sancions
Article 40. Infraccions administratives en matèria de joc
Són infraccions administratives en matèria de joc les accions o omissions voluntàries tipificades en la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny.
Article 41. Faltes molt greus
Són infraccions o faltes molt greus les tipificades en l'article 23 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) L'explotació de sales de bingo sense les autoritzacions administratives d'instal·lació i permís de funcionament.
b) L'explotació de sales de bingo per empreses o entitats titulars, o si és el cas, empreses de servicis, distintes de les autoritzades o per persones físiques o jurídiques que no figuren inscrites en els registres corresponents.
c) La cessió per qualsevol títol de les autoritzacions o permisos atorgats, excepte amb les condicions o els requisits exigits en el present reglament.
d) L'ús de cartons distints dels especificats en el present reglament.
e) La manipulació del joc del bingo en perjudici dels jugadors.
f) La participació com a jugadors, directament o per mitjà de terceres persones, del personal empleat i directiu, dels accionistes i partícips de les empreses o entitats dedicades a la gestió, organització i explotació del joc, així com la dels cònjuges, ascendents i descendents d'aquells en línia directa de primer grau, en el joc que gestionen o exploten les dites empreses.
g) La concessió de préstecs als jugadors o apostadors.
h) L'impagament total o parcial als jugadors o apostadors de les quantitats amb què hagen sigut premiats.
i) Obtindre les corresponents autoritzacions mitjançant l'aportació de dades o documents no coincidents amb la realitat.
j) La negativa o obstrucció a l'actuació inspectora de control i vigilància realitzada per agents de l'autoritat, i pels funcionaris i òrgans encarregats o habilitats específicament per a l'exercici de les dites funcions.
k) La modificació o vulneració de qualsevol de les condicions essencials sobre les quals es van concedir les preceptives autoritzacions d'instal·lació i permís de funcionament per a l'organització, explotació i gestió del joc del bingo, al marge de les normes contingudes en la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana o del present reglament.
l) La venda de cartons per persones distintes a les autoritzades o per preu distint al del seu valor facial.
m) Permetre o consentir la pràctica del joc del bingo en locals no autoritzats o per persones no autoritzades.
n) Efectuar publicitat del joc del bingo o dels locals o establiments en què es practique sense ajustar-se al que disposa la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana o normes que el despleguen.
o) La fabricació, la comercialització i la venda d'elements per a la pràctica del joc del bingo sense posseïr l'homologació corresponent o incomplint els requisits i les condicions establits en esta.
p) Disposar dels fons del compte del bingo acumulat per a fins diferents al pagament dels premis d'este.
Article 42. Faltes greus
Són infraccions o faltes greus les tipificades en l'article 24 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) Permetre la pràctica del joc del bingo, així com l'accés als locals o sales autoritzades a persones que ho tinguen prohibit d'acord amb el que disposa la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana o el present reglament.
b) Reduir el capital de les societats o les fiances per davall dels límits establits en el present reglament.
c) La transferència d'accions o participacions del capital social sense l'autorització prèvia o, si és el cas, la realització de les modificacions previstes en els articles 16 i 18 del present reglament que requerisquen autorització prèvia sense haver-la obtingut.
d) La inexistència de les mesures de seguretat de les sales de bingo exigides en l'autorització d'instal·lació i permís de funcionament o el mal funcionament d'estes.
e) No facilitar als òrgans de l'administració la informació requerida per a un adequat control de l'activitat del joc del bingo.
f) L'admissió d'un nombre de jugadors que excedisca de la cabuda màxima autoritzada per a la sala.
g) No tindre o dur incorrectament els llibres o registres exigits en el present reglament.
h) No exhibir en el vestíbul de la sala de bingo el document acreditatiu de l'autorització d'instal·lació i el permís de funcionament.
i) I en general, l'incompliment dels requisits o prohibicions establits en el present reglament que no tinguen la consideració d'infracció o falta molt greu i hagen produït frau a l'usuari, benefici per a l'infractor o perjudici als interessos de la comunitat.
Article 43. Faltes lleus
Són infraccions o faltes lleus les tipificades com a tals en l'article 25 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) La no acreditació de la plantilla mínima de presència en la sala establida en el present reglament.
b) No posseir un joc complet de recanvi de boles i un bombo addicional o màquina de reserva per als casos d'avaries.
c) La prestació de servicis per personal sense l'oportuna acreditació professional.
d) Sol·licitar propines als jugadors per part del personal de joc, o acceptar-ne a títol personal o, si és el cas, acceptar propines dels jugadors quan aquelles siguen expressament prohibides.
e) La realització de les modificacions previstes en l'apartat 2 de l'article 16 del present reglament, sense la notificació a l'òrgan corresponent de l'administració.
f) Realitzar treballs o exercir funcions, per part de qualsevol membre del personal al servici de les sales de bingo, distintes a les pròpies de la seua qualificació laboral, reflectida en l'acreditació personal corresponent.
g) La no observança de qualsevol de les prescripcions establides en els articles 33 i 35 del present reglament.
h) Permetre l'entrada a la sala de nous jugadors o visitants durant el desenvolupament de la partida.
i) La no conservació dels cartons premiats, junt amb l'acta de la sessió.
j) La realització d'una partida sense el reflex previ de les formalitats exigibles.
k) La negativa a recollir en l'acta les reclamacions que desitgen formular els jugadors o els empleats de la sala.
l) La falta de visibilitat per part dels jugadors dels plafons i les boles en pantalles i monitors.
m) En general, l'incompliment dels requisits o prohibicions establits en la llei, reglaments i altres disposicions que els despleguen i completen que no tinguen la consideració d'infracció greu o molt greu.
Article 44. Sancions
1. D'acord amb l'article 27 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, les infraccions del que disposa el present reglament podran ser sancionades:
a) Les lleus amb multa de fins a 3.005 euros.
b) Les greus amb multa de fins a 30.050,61 euros.
c) Les molt greus amb multa de fins a 601.012 euros.
A més de les sancions de multa, la comissió d'una infracció comportarà, si és el cas, el lliurament a l'administració o als perjudicats, que hagen sigut identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts.
2. Les infraccions que hagen sigut sancionades d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, i que tinguen la qualificació de greus o molt greus, per raó de la seua naturalesa, repetició o transcendència, podran, a més, ser sancionades, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, amb:
a) Suspensió, cancel·lació temporal o revocació definitiva de l'autorització per a l'organització o explotació del joc del bingo.
b) Clausura temporal o definitiva del local o establiment on tinga lloc l'explotació del joc o inhabilitació definitiva d'este per a activitats de joc.
c) Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular de les autoritzacions referides en el present reglament.
No obstant això, quan l'activitat principal que s'exercisca en un establiment no siga de joc, este no podrà ser clausurat, si bé podrà acordar-se la prohibició d'instal·lació i realització d'activitats de joc.
3. Per causa d'infracció molt greu o greu comesa pel personal de l'empresa, es podrà imposar, accessòriament a la sanció de multa, la suspensió de capacitat per a l'exercici de la seua activitat en sales de bingo.
4. Per a la graduació de les sancions, a part de la qualificació de la infracció comesa, es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en els fets, concretament la contumàcia en la conducta de l'infractor, la reiteració en la comissió de faltes, la publicitat o notorietat dels fets i la transcendència econòmica i social de la infracció comesa.
5. En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en una període d'un any tindrà la consideració d'una falta greu i la comissió de tres faltes greus en un any o de cinc en tres anys tindrà la consideració de molt greu.
Article 45. Regles d'imputació
1. Són responsables de les infraccions regulades en el present reglament els seus autors, siguen persones físiques o jurídiques.
2 En el cas d'infraccions comeses per directius, administradors o personal empleat en general, seran responsables solidaris les persones o entitats per a qui presten servicis.
CAPÍTOL II
Competències, procediment i facultats de l'administració
Article 46. Facultats de l'administració
1. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu, l'òrgan que instruïx l'expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, el tancament dels establiments on es practique el joc vulnerant les disposicions legals, així com el precinte, el dipòsit o la confiscació dels materials usats per a esta pràctica.
2. Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, l'administració podrà decomissar, destruir o inutilitzar les màquines o els elements de joc objecte de la inspecció en els supòsits recollits en l'apartat 3 de l'article 28 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny.
Així mateix, atenent la naturalesa de la infracció, l'administració podrà ordenar el comís de les apostes hagudes i dels beneficis il·lícits obtinguts, l'import dels quals s'ingressarà en la Hisenda Pública de la Generalitat.
Article 47. Competències
1. Serà competent per a la incoació i tramitació del procediment sancionador la Secretaria de la Comissió Tècnica del Joc quan hi haja indicis d'infracció molt greu, i el director dels servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc quan els indicis siguen d'infracció greu o lleu.
2. Les infraccions administratives qualificades com molt greus seran sancionades pel conseller competent en matèria de joc amb multa de fins a 150.253 euros, i pel Consell de la Generalitat Valenciana amb multa de fins a 601.012 euros.
3. Les infraccions administratives qualificades com greus i lleus seran sancionades amb multa de fins a 30.050,61 euros o 3.005 euros, respectivament, pel director dels servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc.
4. Les sancions addicionals o accessòries no pecuniàries podran ser imposades per l'òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària.
Article 48. Procediment
Les sancions s'imposaran amb subjecció al procediment regulat en la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i serà supletori a l'efecte el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
ANNEX
Dotació premis i escala d'extracció de boles per al bingo acumulat
1. La quantitat que s'ha de distribuir en cada partida es fixa en el 63,69% del valor facial de la totalitat dels cartons venuts en cada partida, que es durà a efecte de la forma següent:
Al premi de línia 8,00%
Al premi de bingo 50,69%
Al premi de bingo acumulat 3,25%
Al premi de prima 1,75%
2. Escala de bola d'extracció per al bingo acumulat.
Bola 40 o anterior: seixanta per cent (60%) de la dotació de borsa acumulada.
Bola 41: quaranta per cent (40%) de la dotació de borsa acumulada.
Bola 42: vint per cent (20%) de la dotació de borsa acumulada.
Bola 43: deu per cent (10%) de la dotació de borsa acumulada.
Bola 44: cinc per cent (5%) de la dotació de borsa acumulada.

linea