diari

ORDRE de 3 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per al 2005, l'Ordre de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i de millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [2005/X2764]

(DOGV núm. 4965 de 14.03.2005) Ref. Base de dades 1409/2005

ORDRE de 3 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per al 2005, l'Ordre de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i de millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [2005/X2764]
L'Ordre de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, va establir un règim d'ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i de millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera (DOGV de 03.12.03).
En l'article primer estableix que les ajudes ho seran a càrrec de la línia T2484, de l'aplicació pressupostària 14.01.432.10.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atés que en l'article 47.11 del Text refós de la llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, com també la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia T2484, manteniment i actuacions en les séquies del Parc Natural de l'Albufera, de l'aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7 en l'exercici 2005 serà de 180.000,00 €.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de març de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea