diari

DECRET 59/2000, de 25 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Govern Valencià, d'Ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats. [2000/F3474]

(DOGV núm. 3743 de 05.05.2000) Ref. Base de dades 1430/2000

DECRET 59/2000, de 25 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Govern Valencià, d'Ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats. [2000/F3474]
Com a conseqüència del Decret 25/1997, de 22 de febrer, del Govern Valencià, sobre nombre i denominació de les conselleries, i del Decret 4/1997, de 26 de febrer, del president de la Generalitat Valenciana, sobre assignació de competències a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a les altres conselleries, es va crear la Conselleria de Benestar Social, que va assumir les competències que en matèria d'acció social va exercir amb anterioritat la Conselleria de Treball i Assumptes Socials. Al seu torn, el Decret 37/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, va aprovar el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Benestar Social. Totes aquestes circumstàncies van donar lloc a la necessitat de modificar el Decret 142/1992, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es va crear la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats. Aquest va ser derogat per mitjà del Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Govern Valencià, d'Ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats.
No obstant això, atés que mitjançant el Decret 80/1999, de 23 de juliol, del Govern Valencià, amb el qual es determina el nombre i la denominació de les conselleries, ha estat realitzada una reestructuració d'aquestes, i que per mitjà del Decret 127/1999, de 17 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, s'ha produït una important reestructuració de la conselleria, es fa necessari, al seu torn, realitzar xicotetes adaptacions en la composició de la comissió esmentada, per tal d'ajustar-la a la nova situació organitzativa de l'administració de la Generalitat Valenciana.
En virtut d'això, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 25 d'abril de 2000,
DECRETE
Article únic
Modificar l'article 3 del Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Govern Valencià, d'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats, que queda redactat com segueix:
«Article 3. Composició
1. Componen la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats:
a) El conseller o consellera de Benestar Social, que exercirà la presidència de la comissió.
b) El director o directora general de Serveis Socials, de la Conselleria de Benestar Social, que n'exercirà la vicepresidència.
c) El director o directora general d'Integració Social de Discapacitats, de la Conselleria de Benestar Social.
d) El director o directora general de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
e) El director o directora general de Família, Menor i Adopcions, de la Conselleria de Benestar Social.
f) El director o directora general de Drogodependències, de la Conselleria de Benestar Social.
g) El director o directora general per a la Prestació Assistencial, de la Conselleria de Sanitat.
h) El secretari o secretària general de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
i) Els directors o directores territorials de la Conselleria de Benestar Social.
j) Un secretari o una secretària, amb veu i sense vot, que serà un tècnic o una tècnica de la Direcció General de Serveis Socials, designat per la presidència de la comissió, a proposta de la vicepresidència, sense perjuí de les competències que posseeix l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Presidència de la Generalitat Valenciana.
2. Els membres de la comissió podran delegar la seua assistència en altres membres del seu departament, amb rang mínim de cap de servei. Aquesta delegació haurà de ser expressa per a cada sessió i comunicada a la Secretaria de la comissió amb una antelació mínima de 48 hores.
3. Per l'índole de l'assumpte que s'haja de tractar, la comissió, a petició de qualsevol dels seus membres, podrà ser assistida per personal tècnic, amb veu però sense vot.»
València, 25 d'abril de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,

linea