diari

Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valencian, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1094 de 27.06.1989) Ref. Base de dades 1441/1989

Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valencian, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana.
L'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, assenyala que per via reglamentaria es determinarà el règim de llicències i permisos per als funcionaris de la Generalitat Valenciana. Per altra banda, les Ordres de 29 de març de 1985 i de 29 de novembre de 1985 de les Conselleries de la Presidència i d'Administració Pública, respectivament, unificaren i homogeneïtzaren la jornada i horaris del personal.
El temps transcorregut des de la publicació d'aquestes Ordres, la necessitat que els equips de treball romanguen complets durant la jornada, la conveniència d'ampliar l’horari d'atenció als ciutadans amb la consegüent millora del servei, el fet que el personal laboral de la Generalitat Valenciana tinga regulats aquests permisos i llicències de forma diferent pel que fa al nombre de dies concedits, i també la necessitat de regular aquesta matèria de forma més homogènia per tal que el règim de prestació de serveis siga el més uniforme possible, tan que siga convenient una reglamentació única.
La implantació d'aquestes mesures racionalitzadores s'ha dut a terme prèvia la negociació amb les centrals sindicals més representatives, oïdes les Juntes de Personal i tenint en compte el marc de negociació i consulta al qual fan referència els articles 32, 34 i 37 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques.
Per tot això, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en la sessió celebrada el dia 18 d'abril de 1989,
DECRETE:
Ambit d'aplicació
Article primer
U. Aquest decret serà d'aplicació al personal que preste serveis en l'Administració de la Generalitat Valenciana en règim de Dret Administratiu.
Dos. No obstant això, el personal docent, el de seguretat, si s'escau, i el sanitari destinat en institucions i establiments on es preste assistència mèdica o sanitària, es regirà per les normes específicament dictades per als seus respectius àmbits funcionals.
Jornada de treball
Article segon
U La jornada de treball per al personal que ocupe llocs e treball classificats amb complement específic «A» serà de renta-set hores i trenta minuts setmanals.
Dos. Per al personal que tinga assignat un lloc de treball amb complement específic «R» la jornada setmanal serà de 0 hores. Quan la dinàmica del treball així ho requeresca, aquest personal podrà ser requerit per a la realització d'una jornada setmanal superior, i compensarà aquest excés d'horari en la setmana posterior a la desaparició de la necessitat urgent per la qual va ser requerit el funcionari. Per a la qual cosa es tindrà en compte les preferències d'aquest i les necessitats del servei.
Tres. Per al personal que ocupe un lloc de treball amb complement específic «C» o «D» la jornada setmanal serà de 40 hores. No obstant això, podrà ser requerit per a la realització d'una jornada setmanal superior quan així ho requeresquen les necessitats del servei en funció de la major responsabilitat inherent a aquests llocs de treball, sense que en cap cas puga percebre's cap retribució en concepte d'hores extraordinàries.
Quatre. Els titulars dels llocs de treball amb complement específic «B», «C» o «D» estaran subjectes a la incompatibilitat per a exercir qualsevol altra activitat pública o privada, tret de les excloses legalment del règim d'incompatibilitats.
Horari de treball
Article tercer
U. La jornada diària de treball per al personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar serà de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.
Per tal que els equips de treball romanguen complets i per tal de prestar un millor servei al ciutadà, els titulars de llocs de treball amb complements específics «B», «C» o «D» efectuaran la seua jornada de vesprada els dimarts i dijous de cada setmana. El Secretari General de cada Conselleria procedirà a l'assignació de la vesprada del dimarts o del dijous al personal amb complement específic «A», tenint en compte la necessitat d'una distribució equitativa del personal i, en la mesura possible, les preferències d'aquest, i n'informarà els representants sindicals.
Excepcionalment, podrà eximir-se de la realització de l’horari de vesprada a aquell personal que siga necessari per a la prestació dels serveis d'informació i registre els dissabtes, en horari de 9 a 13 hores. Així mateix, i de forma excepcional, es permetrà la realització de la jornada de vesprada en dies diferents als assenyalats quan així ho exigesquen les necessitats del servei.
S'exclou d'aquesta jornada tot aquell personal que per raó del seu treball haja de realitzar un horari diferent. Aquesta jornada serà determinada pel Secretari General de la Conselleria corresponent amb participació dels representants sindicals. En tot cas el còmput de l’horari no podrà excedir al que s'estableix de forma general en l’article segon.
Dos. Durant els mesos de juliol i agost l’horari per a tot el personal amb tasques burocràtiques o d'índole similar es reduirà en 2'30 hores setmanals. L'horari de matí podrà iniciarse a les 7'45 hores i finalitzar a les 15'15 hores.
Tres. S'exceptuen de l’horari general les setmanes de festa en cadascun dels municipis de la Comunitat Autònoma en les quals regirà l’horari de 9 a 14 hores.
Horari d'oficines públiques
Article quart
U. L'horari d'atenció al públic serà de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19 hores els dimarts i dijous, tret dels mesos de juliol i agost que no hi haurà horari d'atenció al públic de vesprada.
Els dissabtes, en horari de 9 a 13 hores, es mantindran obertes les Unitat,; d'Informació i Registre. Quan la seu dels Serveis Territorials i Centrals coincidesquen, cada Conselleria resoldrà sobre la conveniència de mantenir obertes durant els dissabtes ambdues Unitats d’Informació i Registre o només una d'elles, atenent al volum d'actuacions.
Dos. Els dies 24 i 31 de desembre es tancaran les oficines públiques. Estarà oberta al públic la Unitat de Registre de la Conselleria d'Administració Pública que actuarà com a Registre Central. En Alacant i Castelló els Serveis Territorials de la Conselleria d'Administració Pública assumiran les funcions de Registre.
Pausa i descans setmanal
Article cinqué
U. Tot el personal de la Generalitat Valenciana tindrà dret a 48 hores continuades de descans per cada període setmanal treballat sempre que la seua aplicació no impedesca la cobertura dels serveis que s'hi presten, en aquest cas es fixarà l'aplicació del descans amb la participació dels representants sindicals.
Dos. Durant la jornada laboral es disposarà d'una pausa de 20 minuts de descans, i se'n farà ús entre les 9'30 hores i les 11 hores. A tals efectes, el personal s'organitzarà en torns amb l'aprovació del Cap de Servei o responsable de la Unitat Administrativa corresponent, per tal que les dependències i serveis queden adequadament atesos.
Control d'horari
Article sisé
U. Tot el personal de la Generalitat Valenciana estarà obligat a registrar les entrades i eixides del centre de treball mitjançant els sistemes establerts als efectes per la Secretaria General. Hom procurarà que els sistemes de control d'horari siguen homogenis entre si. Tots els centres establiran els mitjans necessaris per al seu seguiment.
Dos. Els Caps de les Unitats Administratives col·laboraran en el control del personal a les seues ordres, sense perjudici del control general assignat a la unitat que el tinga com a competència.
Justificació de les absències
Article seté
U. Us absències i faltes de puntualitat es notificaran amb caràcter immediat al superior jeràrquic, el qual alhora ho comunicarà a la Unitat de Personal corresponent. Posteriorment procedirà a la seua justificació.
Dos. En els casos de malaltia o incapacitat transitòria caldrà la presentació del comunicat lliurat pel facultatiu competent a partir del segon dia de malaltia i cada quinze dies de durada d'aquesta. El comunicat s'ajustarà als models oficials de MUFACE i de la Seguretat Social, segons que escaiga.
Tres. Per als casos d'embaràs i maternitat no caldrà la presentació del comunicat de continuïtat de baixa.
Permisos i llicències
Article vuité
U S'estableix el règim de permisos i llicències següent:
1. Quinze dies per matrimoni, distribuït a petició de l'interessat.
2. Tres dies per naixement, o cinc si s'esdevenia fora de la localitat de residència del funcionari.
3. Per mort o malaltia greu d'un familiar:
3.1. Si és de primer grau, 4 dies, i 6 dies si s'esdevé fora de la localitat de residència del funcionari.
3.2. Si és de segon grau, 3 dies, i 5 si s'esdevé fora de la localitat de residència del funcionari.
En els casos que per malaltia greu es produesquen hospitalitzacions de llarga durada dels familiars, aquests dies de permís podran utilitzar-se seguits o alternats, segons les necessitats, de la qual cosa s'informarà 24 hores abans a la Direcció del Centre de Treball.
4. Per a concórrer a exàmens finals alliberadors i altres proves definitives d'aptitud i avaluació en centres oficials, durant els dies de la seua celebració.
Igualment per a realitzar estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública, previ informe favorable del Secretari General de la Conselleria corresponent.
5. Dos dies per trasllat del seu domicili habitual. Haurà d'aportar el justificant acreditatiu.
6. Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable, de caràcter públic o personal.
7. Es concediran permisos per a realitzar funcions sindicals, de formació i/o de representació de personal, en els termes en què s'estableix a la Llei 9/1987, de 12 de juny, o reglamentàriament siga determinat.
8. Els treballadors per lactància d'un fill menor de 9 mesos tindran dret a una hora diària d'absència del treball. Per la seua voluntat podrà substituir-se aquest dret per una reducció de la jornada normal pel mateix període de temps. Aquest dret podrà ser exercit per qualsevol dels pares sempre que demostren que no és utilitzat alhora per l'altre.
9. Cada any natural i fins el dia 15 de gener de l'any següent es podran gaudir fins a 6 dies per assumptes particulars no inclosos en els punts anteriors. Aquests dies no podran acumular-se a les vacances anuals retribuïdes. El personal podrà distribuir aquests dies a la seua conveniència, prèvia comunicació a la unitat de personal corresponent amb la antelació suficient i tenint en compte que la seua absència no provoque una dificultat especial en el desenvolupament normal del treball. L'Administració podrà dictar les normes oportunes durant el primer trimestre de l'any perquè el gaudi d'aquests dies no incidesca negativament en la prestació adequada dels serveis. En aquest cas hauran de participar els representants sindicals.
10. Qui per raons de guarda legal tinga a la seua cura algun menor de 6 anys o un disminuït físic o psíquic que no exercesca altra activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari, entre un terç i la meitat de la durada d'aquesta.
Dos. Llicències sense retribució:
Podran concedir-se per la Direcció General de la Funció Pública, per un mínim de 15 dies, previ informe de la Secretaria General corresponent, sense que el període màxim de la llicència puga excedir de 3 mesos cada dos anys.
Vacances anuals
Article nové
U. Tots els funcionaris tindran dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, d'una vacança retribuïda d'un mes, o dels dies que en proporció els corresponguen si el temps de servei fora menor.
Dos. Les vacances anuals retribuïdes es gaudiran preferentment durant els mesos de juliol i agost de cada any, si bé, podran gaudir-se en altres períodes de temps diferents de forma excepcional, prèvia petició de l'interessat.
Tres. La vacança anual podrà gaudir-se en un període o en dos, sense que un d'ells siga inferior a set dies, a elecció de l’interessat, mitjançant petició formal dirigida al Secretari General, tramitada a través del responsable de la seua Unitat, el qual informarà sobre l’oportunitat de concedir la sol·licitud. La suma total d'ambdós períodes serà de 30 dies naturals.
Quan el període de vacances siga d'un mes complet o algun dels períodes siga superior a set dies, haurà d'iniciar-se els dies 1 o 16 del mes corresponent.
Quatre. Per als serveis que per la seua naturalesa i peculiaritat de les seues funcions requeresquen un règim especial, la Secretaria General de cada Conselleria establirà les excepcions oportunes del règim general de vacances anuals i fixarà els torns de permisos que resulten adequats, prèvia proposta raonada del Cap de la Unitat Administrativa de què es tracte.
Cinc. Abans de l'1 de maig totes les persones compreses en el seu àmbit d'aplicació elevaran al responsable de la seua Unitat Administrativa una comunicació formal en la qual expressaran la seua opció personal al període de vacances anuals.
Rebudes aquestes opcions, cada Conselleria abans del 15 de maig resoldrà sobre el període de vacances anuals de cada funcionari o empleat públic al seu càrrec, tenint en compte l’equilibri necessari perquè els serveis que presten es realitzen dins la normalitat.
En cas que per raons justificades qualsevol persona al servei de la Generalitat Valenciana desitge alterar el seu període de vacances ja concedit podrà sol·licitar un canvi mitjançant petició formal adreçada al Secretari General de cada Conselleria, tramitada a través del responsable de la seua Unitat, el qual adjuntarà un informe personal sobre l’oportunitat de concedir la sol·licitud. L'informe serà preceptiu i no s'admetrà a tràmit en les Secretaries Generals cap petició que no vaja informada com cal.
DISPOSICIO ADDICIONAL
U. El personal al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana que preste serveis en règim laboral es regirà per la seua normativa específica.
Dos. Respectant en tot cas la normativa a què fa referència l'apartat anterior, l'Administració de la Generalitat Valenciana exercirà la seua funció de direcció respecte del seu personal tot aplicant, en la mesura que siguen traslladables a les seues característiques, els criteris que es desprenguen del contingut d'aquest Decret.
DISPOSICIO FINAL
U. Es facultat el Conseller d'Administració Pública perquè dicte les disposicions que calguen per al desplegament d'aquest Decret.
Dos. Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 18 d'abril de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
JOAQUIM AZAGRA I ROS

linea