diari

Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es depleguen alguns aspectes del Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1094 de 27.06.1989) Ref. Base de dades 1442/1989

Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es depleguen alguns aspectes del Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana.
El Decret del Consell 50/1989, de 18 d'abril, pel qual es regula la jornada i horari de treball, faculta el Conseller d'Administració Pública per a dictar les disposicions que calguen per al seu desplegament.
La necessitat de concretar aspectes d'aquest Decret que puguen ser objecte d'interpretacions diferents, i la d'aconseguir que la seua aplicació siga uniforme per a tot el personal de la Generalitat aconsellen promulgar aquesta Ordre que complementa allò que disposa el Decret esmentat.
Per altra banda, el manteniment d'un règim d'horari flexible, segons que disposaven les Ordres de 29 de març de 1985 i de 29 de novembre de 1985 de les Conselleries de Presidència i Administració Pública, que suposen un règim de prestació de serveis beneficiós tant per al personal com per a l'Administració de la Generalitat, fan necessària i convenient la promulgació d'aquesta Ordre.
Per tot això i en virtut de les atribucions conferides per l'article 7é del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Administració Pública, prèvia negociació amb les centrals sindicals.
ORDENE:
Article primer
La jornada diària de treball per al personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar serà de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.
Per tal que els equips de treball romanguen complets i per a prestar un millor servei al ciutadà, els titulars de llocs de treball amb complements específics « B», «C» o « D» efectuaran la jornada de vesprada els dimarts i dijous de cada setmana. El Secretari General de cada Conselleria procedirà a l'assignació de la vesprada del dimarts o dijous al personal amb complement específic «A» tenint en compte la necessitat d'una distribució equitativa del personal i, en la mesura possible, les seues preferències, i n'informarà els representants sindicals.
Excepcionalment, podrà eximir-se de la realització de l’horari de vesprada a aquell personal que siga necessari per a la prestació dels serveis d'informació i registre els dissabtes, en horari de 9 a 13 hores. Així mateix, i de forma excepcional, es permetrà la realització de la jornada de vesprada en dies diferents als assenyalats anteriorment quan així ho exigesquen les necessitats del servei.
S'exclou d'aquesta jornada tot aquell personal que, per raó del seu treball haja de realitzar un horari diferent.
Aquesta jornada serà determinada pel Secretari General de la Conselleria corresponent amb participació dels representants sindicals. En tot cas, el còmput de l’horari no podrà excedir el que s'estableix de forma general a l’article segon.
Article segon
El començament de la jornada de treball per al personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar tindrà lloc a les 8 h, 8'30 h, o 9 hores i l'acabament serà a les 15 h. L'inici de la jornada de vesprada serà a les 16 h, 16'30 h o 17 hores. Serà obligatòria la prestació de serveis entre les 17 h i 19 hores.
Article tercer
Els titulars de llocs de treball amb complement específic «A» hauran d'efectuar la jornada de vesprada els dimarts o dijous. El Secretari General de cada Conselleria procedirà a l'assignació de la vesprada corresponent tenint en compte la necessitat d'una distribució equitativa del personal i, en la mesura possible, les preferències d'aquest. En el cas que amb una sola vesprada no realitze les 37'30 hores setmanals, haurà de completar la seua jornada el dimarts o dijous entre les 17 i les 19 hores.
Article quart
Els titulars de llocs de treball amb complement específic «B», «C» o «D» efectuaran la seua jornada de vesprada els dimarts i dijous de cada setmana entre les 16 i 20 hores, tenint en compte l’obligatorietat de prestar serveis entre les 17 i 19 hores.
Article cinqué
El personal que amb les dues vesprades obligatòries no realitze el còmput horari setmanal que li corresponga podrà completar-lo els dilluns, dimecres o divendres entre les 16 i les 20 hores, tenint en compte allà que estableix l'article 2n d'aquesta ordre pel que fa als torns d'entrada de les vesprades.
Article sisé
Durant els mesos de juliol i agost l’horari per a tot el personal amb tasques burocràtiques o d'índole similar es reduirà en 2'30 hores setmanals. L'horari de matí podrà iniciar-se a les 7'45 hores i finalitzar a les 15'15 hores.
Article seté
L'opció de l’horari de treball es durà a terme l'1 i 15 de desembre. Una vegada acceptada per la Secretaria General es farà efectiva a partir de l'1 de gener i tindrà vigència anual. En la sol·licitud es farà constar així mateix l’opció per als mesos de juliol i agost.
Article vuité
El funcionari tindrà dret:
1. Al retard de les seues vacances si no pot iniciar-les com a conseqüència d'incapacitat laboral transitòria.
2. A la interrupció del període de vacances reglades quan hi haja hospitalització justificada, per a reiniciar-les posteriorment fins a completar els dies que li reste.
3. A l'acomodació del gaudi de les vacances en cas de separació legal, divorci o viudedat, prèvia justificació d'aquestes circumstàncies i, a petició de l'interessat.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de juny de 1989.
El Conseller d'Administració Pública,
JOAQUIN AZAGRA ROS

linea