diari

Decret 82/1990, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'horari d'apertura al públic de les Unitats d'Informació i Registre i dels Centres d'Informació, Iniciatives y Reclamacions de la Generalitat Valenciana, i la recepció per aquests de documents adreçats a qualsevol òrgan de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1318 de 05.06.1990) Ref. Base de dades 1444/1990

Decret 82/1990, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'horari d'apertura al públic de les Unitats d'Informació i Registre i dels Centres d'Informació, Iniciatives y Reclamacions de la Generalitat Valenciana, i la recepció per aquests de documents adreçats a qualsevol òrgan de la Generalitat Valenciana.
Mitjançant el Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, es va regular la jornada i l’horari de treball, permís i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana, establint-se en l’article quart l’horari de les oficines públiques i, entre elles, el de les Unitats d'Informació i Registre.
La necessitat de facilitar als administrats el més ampli horari per a la presentació de qualsevol instància o escrit relacionat amb el procediment administratiu adreçat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat Valenciana fa convenient una nova regulació de l’horari allí establert, i la utilització per a aquest fi dels Centres d'Informació de l’Oficina d'Informaoó, Iniciatives i Reclamacions de la Generalitat Valenciana.
En virtut de les anteriors consideracions, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 28 de maig de 1990,
DECRETE:
Article 1
L’horari d'obertura al públic de les Unitats d'Informació i Registre serà de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores de dilluns a divendres, excepte els mesos de juliol i agosto i la setmana de festes locals en què estaran tancades de vesprada.
Article 2
Els Centres d'Informació de l’Oficina d’Informació, Iniciatives i Reclamacions de la Generalitat Valenciana, en horari de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores de dilluns a divendres i de 9 a 13 hores els dissabtes, rebran totes les instàncies o escrits relacionats amb el procediment administratiu adreçat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat Valenciana que radique en la mateixa província o en una altra i, dins les 24 hores del següent dia hàbil, ho trametran directament a l’òrgan a què corresponga.
S'entendrà que els escrits quedaran registrats en l’òrgan administratiu competent en la data en que siguen lliurats a les esmentades oficines.
Els dissabtes del mes d'agost i el dissabte de la setmana de festes locals estaran tancades, els terminis que finalitzen en aquests dies s'entendran prorrogats al primer dia hàbil següent.
Article 3
Els dies 24 i 31 de desembre, en què estaran tancades les oficines públiques, les Oficines d'Informació, Iniciatives i Reclamacions de la Generalitat Valenciana obriran en horari de 9 a 13 hores.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen a aquesta i expressament el que es disposa a l’article quart del Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza al Conseller d’Administració Pública i el Secretari General de la Presidència de la Generalitat Valenciana perquè en l’àmbit de les seues competències puguen adoptar totes les disposicions que siguen necessàries per a l'aplicació i desenvolupament d’aquest Decret.
Segona
Aquest Decret vigirà l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de maig de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Administració Pública,
EMERIT BONO I MARTINEZ

linea