diari

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, sobre l'Institut Valencià de la Joventut.

(DOGV núm. 1096 de 29.06.1989) Ref. Base de dades 1464/1989

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, sobre l'Institut Valencià de la Joventut.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:
PREAMBUL:
L'article 31.25, de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, confereix a la Generalitat competències exclusives en matèria de joventut. En virtut del Decret 23/1983, d’1 de març, hom atribuí a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la gestió d'aquestes competències, aleshores, mitjançant la Direcció General de Joventut i Esports, i ara de la Direcció General de la Joventut, d'acord amb el Decret 95/1987, de 17 d'agost.
La política juvenil a desplegar pels poders públics ha d'emmarcar-se en la promoció de la participació lliure i eficaç de la joventut en el desplegament polític, social, econòmic i cultural, tal com estableix l'article 48 de la Constitució, i ha d'estar, per tant, formulada i aplicada de forma integral.
La superació de les dificultats que la societat actual, amb les seues múltiples problemàtiques, ofereix per a la integració activa dels jóvens valencians ha de constituir un objectiu prioritari de l'actuació de les institucions valencianes, amb el disseny d'una política integral de joventut.
Els jóvens han de ser objecte i portagonistes directes de la política integral i, per tant, la seua participació en la vida col·lectiva ha de ser la finalitat primera d'aqueixa política de Joventut.
Les prestacions de l'Administració als jóvens han de constituir una sèrie de 'servicis basats en les necessitats prioritàries de la joventut, i oberts a col·laborar amb les iniciatives socials disposades a afavorir el fet juvenil.
La creixent complexitat i interdependència de la vida social determina que qualsevol assumpte o decisió afecta múltiples interessos. Els supòsits de coparticipació són cada vegada més nombrosos i, així, les tècniques de cooperació, col·laboració i coordinació interinstitucional adquireixen un paper molt destacat.
Atenent aquestes necessitats, les Corts Valencianes, com a òrgan suprem de representació de la voluntat dels valencians, i en ús de les seues facultats legislatives aprova la Llei de Creació de l’Institut Valencià de la Joventut.
Amb aquesta Llei es crea l’Institut Valencià de la Joventut, per tal de garantir la realització d'una política juvenil de caràcter integral i, sobretot, per a assolir la màxima coordinació en l'actuació de les Administracions valencianes mentre que efecte qualsevol aspecte de la vida quotidiana dels jóvens.
CAPITOL I Naturalesa, règim jurídic i funcions
Article I. Creació.
Es crea l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), entitat de Dret Públic adscrita a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que té per objecte l’execució i la coordinació de la política de Joventut de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Naturalesa i Règim Jurídic.
L'IVAJ és un Organisme Autònom de caràcter mercantil que es regirà pel que estableixen aquesta Llei, la Llei 4/1984, de 13 de juliol, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i la legislació general d'Entitats Autònomes que li siga d'aplicació.
Article 3
Són funcions de l’IVAJ:
- Realitzar i fomentar estudis sobre la situació de la joventut valenciana pel que fa a la seua problemàtica específica i la seua incorporació a la vida social, econòmica i política.
- Defensar els Drets dels jóvens.
- Afavorir l'autonomia personal, inserció social de la joventut, incidint especialment en l’àmbit laboral, de la sanitat i l’habitatge.
- Contribuir a la superació de les desigualtats socials.
- Atendre la millora de la qualitat de vida dels jóvens. - Desplegar conjuntament amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, la promoció de l'activitat associativa i la participació juvenil.
- Impulsar la prestació de servicis a la joventut, tant en el sector públic com en el privat.
- Potenciar la promoció sòcio-cultural de la Joventut.
- Fer arribar als jóvens la informació, la documentació i l'assessorament que els cal per a desplegar llurs iniciatives i exercir-ne els drets.
- Planificar, gestionar, crear i mantenir els albergs, residències, camps de treball, campaments i coses de joventut i instal·lacions juvenils en general de la Generalitat Valenciana.
- El foment de les relacions i de la cooperació entre els organismes encarregats de la temàtica juvenil en altres comunitats autònomes i en l’àmbit internacional.
- Potenciar el desplegament d'activitats de temps lliure, turisme i intercanvis internacionals dels jóvens, especialment en els programes de la CEE.
- Fomentar animadors i tècnics en matèria juvenil.
- Fomentar i donar suport al voluntariat social en favor de la joventut.
- Contribuir amb totes les Administracions i Entitats Públiques i Privades al desplegament de les Polítiques Integrals de la Joventut.
- Creació i manteniment del cens d'instal·lacions al servici de la joventut, a la Comunitat Valenciana.
- Mantenir actualitzat el cens d'associacions juvenils de la Comunitat Valenciana.
- Recolzar materialment i econòmicament, tant com siga possible, el desplegament de les iniciatives i projectes de les Associacions Juvenils inscrites en el Cens d’associacions Juvenils de la Comunitat Valenciana.
L'IVAJ establirà les directrius generals de la política juvenil a desplegar per la Generalitat, coordinant totes les actuacions de les diferents Conselleries, tant en els assumptes referits en exclusiva a la joventut, com en els que puguen tenir una repercussió sobre aquesta.
Per al desplegament de les seues funcions, l’IVAJ dissenyarà plans d'actuació i prestarà suport als que estiguen basats en la participació dels jóvens i la col·laboració interinstitucional i de la iniciativa social solidària amb la joventut.
CAPITOL N
Organització
Article 4. òrgans Directius.
Els òrgans Directius de l’IVAJ són:
a) El President.
b) El Consell Rector.
c) El Director General.
Article 5. El President.
1. El President de l’Institut, que el serà també del Consell Rector, serà el Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
2. Correspon al President:
a) L'alta Direcció de l’Organisme.
b) La representació legal de l’IVAJ, que podrà delegar en el Director General.
Article 6. El Consell Rector.
1. El Consell Rector està integrat pels membres següents:
- President: El Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
- Vice-president: El Director General de l’Institut.
- Un vocal per cada una de les Conselleries, nomenat pel President del Consell Rector a proposta del Conseller corresponent, i amb categoria de Director General o equivalent.
- Un vocal en representació de la Presidència nomenat pel President de la Generalitat Valenciana amb categoria de Director General.
- Un representant de cada Corporació Provincial amb rang de Diputat, designats pels plens de les respectives Corporacions.
- El President del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i dos representants més del Consell de la Joventut de la Comunitat elegits pel propi Consell de la Joventut.
- Sis vocals designats pel President de l’Institut Valencià de la Joventut d'entre membres d'entitats, associacions o institucions públiques o privades, o en funció de la seua qualificació, que tinguen relació amb la joventut i la seua problemàtica. Aquesta designació serà notificada als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.
El President nomenarà un Secretri de l’IVAJ, que serà membre del Consell Rector, amb veu però sense vot.
2. El Consell Rector desplegarà la coordinació de la Política Integral de Joventut complint les següents funcions:
a) Aprovar les línies generals d'actuació de l’Institut.
b) Aprovar el Pla Anual d'Activitats.
c) Aprovar la Membria Anual.
d) Elaborar l'Avantprojecte del Pressupost.
e) Emetre informes en matèria juvenil a petició de qualsevol òrgan de la Generalitat Valenciana o Associacions Juvenils inscrites en el Cens d’associacions Juvenils de la Comunitat Valenciana.
3. El Consell Rector serà convocat pel seu President, almenys, quatre vegades per any i, en tot cas, amb la sol·licitud prèvia de la majoria dels seus membres.
4. Hom constituirà, reglamentàriament, Comissions de Treball de caràcter sectorial per a l’elaboració de propostes que permeten el millor desplegament de les funcions encomanades a aquest Consell Rector, tot garantint la participació de tots els sectors socials implicats en la matèria.
Article 7. El Director General.
1. Són funcions del Director General:
a) La Direcció i la gestió de les activitats de l’Institut en l’àmbit de les seues competències.
b) Exercir la Direcció del Personal.
c) L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector, i l’execució una vegada que hagen estat aprovats per aquest.
d) L'autorització i disposició de despeses, i la liquidació i ordenació de pagaments.
e) La facultat per a celebrar contractes en nom de l’Organisme.
f) Les que encarreguen el Consell Rector i el President, dins de les seues atribucions.
g) Les altres previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i no especificades en aquest article.
2. El Director General serà nomenat i cessat per Decret del Consell, a proposta del President de l'Institut.
Article 8. Estructura Orgànica Bàsica.
L'Institut s'estructurarà en diverses unitats orgàniques que es determinaran reglamentàriament. Es crea la Secretaria Tècnica de l’Institut com a òrgan de suport a les dites Unitats.
Article 9. Organització -Territorial.
L'Institut disposarà d'una organització perifèrica integrada en cadascun dels Serveis Territorials de Cultura i Educació de la Comunitat Valenciana.
Es podran crear Serveis de l’IVAJ d'àmbits inferior a l'anteriorment esmentat, els quals assumiran les funcions que assenyale el Consell Rector, i quedaran sota la dependència i coordinació del Cap del Servei Territorial corresponent.
CAPITOL NI Personal al servici de l'Institut
Article 10
El personal de l’Institut se seleccionarà i regirà segons estableix la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana i altres normes que la complementen o despleguen.
CAPITOL IV Recursos econòmics
Article 11
L'Institut comptarà, per al seu funcionament, amb els recursos següents:
a) Els béns i elsdrets que constitueixen el seu patrimoni, i els productes i rendes d'aquest.
b) Els recursos que li siguen assignats amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat.
c) Les consignacions procedents dels pressupostos d'altres Administracions Públiques.
d) Les subvencions, aportacions voluntàries o donacions que es concedesquen al seu favor per persones públiques o privades.
e) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que s'obtinguen de les seues activitats de gestió i explotació.
f) Qualsevol altre recurs que puga ser-li legalment atribuït.
CAPITOL V Règim jurídic
Article 12
1. El règim jurídic dels actes de l'Institut serà l'establit en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, i disposicions que la complementen i despleguen.
2. Contra els actes administratius de l'Institut, les persones interessades podran interposar els recursos que pertoque en els casos, els terminis i les formes previstes en la legislació general sobre procediment administratiu.
3. Contra els actes administratius del Consell Rector, podrà interposar-se Recurs d'Alçada davant el Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
4. Les reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i laborals es dirigiran al President de l'Institut.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
La Conselleria d'Economia i Hisenda efectuarà les modificacions tècniques en l'estructura, contingut i distribució dels crèdits del Pressupost de la Generalitat Valenciana, que calguen amb l’objecte d'aplicar a l’IVAJ el total de les consignacions pressupostàries previstes per a l’exercici de 1988 en el Programa 455.3. Promoció sòcio-cultural de la Joventut, mitjançant baixa en la Secció 09, Servici 04 dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana; així com de qualssevol altres Programes dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana que es vegen afectats com a conseqüència de l'assumpció de competències per part de l’IVAJ.
Segona
A partir de la promulgació de la present Llei el Consell de la Generalitat dictarà un Decret pel qual s'adscriu a l'IVAJ els béns mobles i immobles que aquest organisme necessita per al compliment de les seues finalitats.
Tercera
El personal que estiga prestant servici en la Direcció General de la Joventut fins a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, passarà a integrar-se en l’IVAJ.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Queden derogats: l'article dinou del Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència; el Decret 172/1987, de 26 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica la Comissió de Joventut, i totes les disposicions de la Generalitat Valenciana d'igual o inferior rang s'oposen a allò previst en aquesta Llei.
Segona
S'autoritza el Consell de la Generalitat a dictar les normes reglamentàries per al desplegament d'aquesta Llei.
En el termini de sis mesos s'aprovarà el Reglament Orgànic i Funcional de l’IVAJ.
Tercera
La present Llei vigirà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 26 de juny de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea