diari

Llei de la Generalitat Valenciana 3/1992, de 28 de maig, de reforma de la taxa per serveis veterinaris de control alimentari.

(DOGV núm. 1802 de 11.06.1992) Ref. Base de dades 1465/1992

Llei de la Generalitat Valenciana 3/1992, de 28 de maig, de reforma de la taxa per serveis veterinaris de control alimentari.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
La peculiar naturalesa de les taxes obliga, una vegada més, a escometre una nova modificació legislativa, a fi de continuar mantenint-ne l'adequació a la realitat que pretén regular.
No obstant això, en aquest cos, l'adaptació es imposada per la incorporació del nostre país a les Comunitats Europees i les majors exigències que la seua normativa imposa quant als controls de qualitat dels aliments destinats al consum humà. Això es tradueix en un major perfeccionament i intensificació de les inspeccions veterinàries que han de realitzar-se en aquesta activitat.
En concret, la Decisió 88/408 i la Directiva 88/409, de 15 de juny de 1988, de la CEE, obliguen els estats membres a aplicar les disposicions que calguen per a garantir que les Carns fresques siguen inspeccionades d'acord amb les normes establertes en la Directiva 64/403, i, concretament, l'article 2 de l'esmentada Decisió 88/408. estableix els nivells de la taxa que s'ha d'aplicar.
Fruit dels treballs realitzats per a concretar en la nostra legislació interna les normes comunitàries esmentades ha estat l'Acord del Consell de Política Fiscal i Financera de 21 de febrer de 1990, reformat en el mes de juliol del mateix any, on es concreten les bases per a l'homologació de les taxes que han de percebre les Comunitats Autònomes per inspecció i control sanitari oficial de carns fresques destinades al mercat nacional, en aplicació de la Directiva 88/409, que ha servit de pauta fonamental Per a l'elaboració d'aquesta Llei.
La nova regulació de la taxa suposa una profunda reforma respecte de l'anterior, en canviar ]'estructura del fet impossible i, com a conseqüència d'això, la resta d'elements de la relació jurídico-tributària i molt especialment les tarifes.
En efecte, a partir d'ara el fet imposable s'estén a totes i cadascuna de les fases per les quals passa l'activitat inspectora de les carns fresques, es concreten amb tot detall les figures del subjecte passiu i dels responsables solidaris, i s'ajusten les noves quanties de la taxa a la realitat de les inspeccions que a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei es practicaran.
Article primer. Objecte
Es objecte d'aquesta Llei la regulació de la taxa pels serveis d'inspecció i control sanitari de carns fresques.
Article segon. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació de serveis d'inspecció i control sanitari in situ de carns fresques i les anàlisis de residus, amb la finalitat de salvaguardar la salut humana, realitzades pels serveis veterinaris oficials.
A l’efecte de l’exacció de la taxa, conformen el fet imposable les operacions i controls següents:
a) Inspeccions i controls sanitaris ante mortem i post mortem per a l’obtenció de carns fresques de ramat boví, porcí, oví i cabrum, solípedes/équids i aus de corral i conills.
b) Marcatge de canals, vísceres i despulles destinades al consum humà i marques de les peces inferiors obtingudes en les sales de trossejament.
c) Certificat d'inspecció sanitària.
d) Inspecció de l'emmagatzematge de carns fresques per al consum humà, excepte les relatives a petites quantitats realitzades en locals destinats a la venda als consumidors finals.
e) Investigació de residus.
f) Control i inspecció d'entrades i eixides de les carns emmagatzemades i de la seua conservació.
Article tercer. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten efectuar les operacions de sacrifici, trossejament o emmagatzematge.
No tenen la consideració de subjectes passius els comerciants detallistes que expedeixen carns fresques als consumidors finals, si aquestes han estat prèviament sotmeses a les inspeccions i als controls oficials.
Són subjectes passius substituts les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, titulars de les indústries o establiments on s'efectuen les operacions i controls gravats.
Article quart. Responsables
Responen solidàriament del pagament d'aquesta taxa:
a) En els serveis d'inspecció i control sanitari ante mortem i post mortem dels animals sacrificats, d'investigació de residus i de marçatge de canals, vísceres i despulles destinades al consum humà, els propietaris o empreses explotadores dels escorxadors o llocs de sacrifici.
b) En els serveis de control de les operacions de trossejament:
- Quan les operacions de trossejament es realitzen en el mateix escorxador, els que s'han indicat en l'apartat anterior.
- En els altres casos, els propietaris dels establiments dedicats a l’operació de trossejament en forma independent.
c) En els serveis de control de conservació i d'entrada i eixida de magatzems de carns fresques, els propietaris de les instal·lacions d'emmagatzematge.
Article cinquè. Meritació
La taxa es meritarà a l'inici de les operacions de sacrifici, trossejament i entrada i eixida dels magatzems, i en el moment en què el subjecte passiu sol·lleite la realització de les operacions subjectes als controls i inspeccions sanitàries oficials.
En el cas de les inspeccions periòdiques per a comprovar l'estat de conservació de les carns emmagatzemades, la meritació es realitzarà a l'inici de les visites girades pel personal veterinari.
Article sisè. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà segons la tarifa següent:
1. Per activitats conjuntes d'inspecció i control sanitaris ante mortem i post mortem, marcatge de canals, vísceres i despulles destinades al consum humà, i per investigació de residus:
Pesos per
canals (Kg) PTA/animal

1.1 Boví
1.1.1 Major amb més de 218 306
1.1.2 Menor amb igual o menys de 218 170
1.2 Solípedes/equids Indefinit 300
1.3 Porcí
1.3.1 Comercial de més de 10 89
1.3.2 Porcell d'igual o menys de 10 14
1.4 Oví i cabrum
1.4.1 Amb més de 18 34
1.4.2 Entre 12 y 18 24
1.4.3 De menys de 12 12
1.5 Aus de corral
1.5.1 Aus adultes pesades amb més de 5 2'70
1.5.2 Aus joves d'engreix amb mes de 2 1,40
1.5.3 Pollastres i gallines de carn i altres aus de
corral joves d'engreix amb menys de 2 0,70
1.5.4 Gallines de reposició Indefinit 0,70
1.6 Conills Indefinit 0,70
2. Inspecció i control sanitari en les sales de trossejament, inclòs l'etiquetatge i marcatge de peces obtingudes de les canals: 204 pessetes per Tm. de pes de la carn abans de trossejar, inclosos els ossos.
3. Activitats de control i inspecció de l'entrada, eixida, conservació de carns fresques i expedició del certificat d'inspecció sanitària que haurà d'acompanyar les carns fins al seu Lloc de destinació:
PTA per Tm.
de pes real
3.1 Control i inspecció sanitària d'operacions
d'entrada en matgazem 204
3.2 Control i inspecció sanitària d’operacions d'eixida,
inclòs el certificat d'inspecció sanitària 204
3.3 Per cada visita destinada al control i inspecció sanitària
de la conservació de les carns en magatzem 204
Article setè
Reglamentàriament es podrà establir l'ingrés de la taxa mitjançant autoliquidació.
DISPOSICIO ADDICIONAL
En tot allò que no disposa aquesta Llei, la present taxa es regirà pel que estableix la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes.
DISPOSICIO DEROGATORIA
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, queden derogats i es deixen sense contingut els epígrafs 42.1, 42.2, 42.3, 42.5 i 42.12 de l'article 106 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes.
Es deroga l'epígraf 47 d'aquest article en allò relatiu a magatzems frigorífics de carns fresques i se'n manté la vigència per a la resta d'activitats.,
DISPOSICIONS FINALS
Primera,
S'autoritzà el Govern Valencià perquè a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, dicte les disposicions que calguen per al desenvolupament i l'execució del que disposa aquesta Llei.
Segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque observen i facen complir aquesta Llei.
València, 28 de maig de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea