diari

ACORD de 2 d'abril de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat La Cabrentà, en el terme municipal d'Estubeny. [2004/M3489]

(DOGV núm. 4728 de 07.04.2004) Ref. Base de dades 1465/2004

ACORD de 2 d'abril de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat La Cabrentà, en el terme municipal d'Estubeny. [2004/M3489]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 2 d'abril de 2004, va adoptar l'acord següent:
El Paratge Natural Municipal La Cabrentà es localitza en el terme municipal d'Estubeny, en la província de València.
Aquest xicotet enclavament destaca principalment per la gran rellevància botànica que atresora i presenta un xicotet bosquet de llorer amb lledoner, vegetació característica de climes tropicals o subtropicals. També cal destacar la singularitat dels seus afloraments litològics de travertins i toves, amb estalactites, estalagmites i columnes.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament d'Estubeny, la Generalitat, en exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai de referència.
Així la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista de la bellesa i rellevància d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament d'Estubeny, després de complir els tràmits previstos en el precitat Decret 109/1998, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada La Cabrentà, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques que conté la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, l'esmentat règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que van motivar la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza en el terme municipal d'Estubeny, en la província de València, figura la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i la gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament d'Estubeny.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i el que s'ha establert pel present acord i la normativa que el desenvolupe.
2. En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) En tant no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, siga capaç d'afectar els valors naturals de l'espai i pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest, haurà de ser informat per l'Ajuntament d'Estubeny. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament d'Estubeny.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i l'aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal La Cabrentà. Transcorregut el dit termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal La Cabrentà, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, contindrà almenys les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i les actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes
El Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal La Cabrentà com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants elegits per l'Ajuntament d'Estubeny, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Dos representants dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal.
c) Dos representants dels interessos socials, institucionals o econòmics afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal La Cabrentà es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'aquest.
Seran funcions de l'esmentat òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, s'establisquen per l'Ajuntament d'Estubeny.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament d'Estubeny entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament d'Estubeny habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge habilitarà una línia específica, establint els crèdits necessaris per a col·laborar en la gestió del Paratge Natural Municipal, d'acord amb l'article 10.2 del Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar el manteniment del Paratge Natural Municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que li siga d'aplicació, sense perjudici del que disposa el Codi Penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
Disposicions transitòries
Primera
Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament d'Estubeny tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
Segona
Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal incorporarà les disposicions de protecció establertes en el present acord.
Disposicions finals
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 d'abril de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal La Cabrentà
L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal es localitza en el polígon número 1, i inclou les següents parcel·les cadastrals:

linea