diari

Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orfànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

(DOGV núm. 649 de 27.08.1987) Ref. Base de dades 1472/1987

Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orfànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
El procés d'experimentació de reformes educatives que s’ha estat produint els darrers anys en el sistema educatiu no universitari, procés que tendeix a generalitzar-se, preludia la transformació d'aquest sistema educatiu en un doble sentit, d'una banda, mitjançant l'ampliació d'aquest en abastar alumnes d'edat més curta i en allargar la durada de l'escolarització obligatòria, i, d'una altra banda, mitjançant la integració en el sentit d'interconnexió entre els actuals nivells i les modalitats educatives, de manera que desaparega l'actual, terminant i estanca divisió entre Ensenyaments Bàsics i Ensenyaments Mitjans.
Això aconsella que l'Administració Educativa adeqüe les seues estructures en aquest sentit, de manera que la seua activitat administradora i ordenadora porte a la consecució de l'objectiu de millorar la qualitat de l'ensenyament com a mitjà d'aconseguir un millor Servei Públic d'Educació per als ciutadans.
Si a això unim el progressiu i constant esforç que els poders públics estan obligats de realitzar per tal d'optimitzar i apropar-ne la gestió als ciutadans, sembla clara l'oportunitat de modificar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per tal d'adequar-lo millor a la consecució d'aquests objectius.
D'altra banda, aquesta modificació arreplega l'estructura i les funcions de l'àrea de Cultura tal com quedà després que el Decret del Consell 2/1987, de 19 de gener, modificàs, en aquesta àrea, el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència publicat com a text refós per l'Ordre de 21 de març de 1986.
Per això, segons que disposen els articles 35.f), 40 i 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en la sessió celebrada el dia 17 d'agost de 1987,
DECRETE:
TITOL I
Disposicions Generals
Article primer
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, màxim òrgan responsable del Consell de la Generalitat Valenciana en matèria de cultura, educació i investigació, exerceix les competències que legalment té atribuïdes en ambdues àrees, sota la superior direcció del Conseller, estructurada en dos nivells: Directiu i Administratiu.
Article segon
El Conseller és la superior autoritat de la Conselleria.
Ostenta totes les competències inherents al seu càrrec i té atribuïdes les funcions que determina l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre. Correspondrà al Conseller de resoldre en última instància els recursos d'alçada que s'interposaran contra Resolucions del Secretari General o dels Directors Generals, llevat de les excepcions que estableixen les Lleis i els Reglaments.
Article tercer
Presidida pel Conseller, es constitueix la Junta Directiva per a asistir- lo en l'elaboració del programa d'activitats de la Conselleria. En formen part el Secretari General, que exerceix la Secretaria d'aquesta Junta, els Directors Generals i el Cap del Gabinet del Conseller.
Hi assistiran aquells responsables de Serveis o Dependències que el Conseller estimarà convenients. Igualment, quan ho estime convenient el Conseller, hi assistiran els Directors Gerents de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i de l'Institut Valencià d'Art Modern.
Article quart
Directament dependent del Conseller, es troba el Gabinet, com a òrgan de suport i assistència immediata a aquest.
Article cinqué
Són òrgans assessors del Conseller els Consells que amb aquest caràcter estan constituïts o es constituiran en relació amb les matèries específiques de la Conselleria.
Article sisé
El Conseller presideix les Entitats de Dret Públic subjectes a la Generalitat, Institut Valencià d'Art Modern i Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música.
També presideix les Comissions, els Consells i les Juntes quan les normes constitutives d'aquests ho establiran així.
Article seté
El Consell Escolar Valencià, com a òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l'ensenyament, s'organitzarà administrativament en l'àmbit de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries que el regulen, i sota la dependència orgànica del Conseller.
Article vuité
El nivell directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència estarà integrat per les unitats següents:
1. La Secretaria General.
2. Les Direccions Generals.
En cas de vacant, absència o malaltia del Conseller, aquest serà substituït en funcions per l'ordre anteriorment establert, sense perjudici de les facultats de delegació previstes en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Article nové
Les Direccions Generals de la Conselleria són aquestes:
- Direcció General de Règim Econòmic i de Personal.
- Direcció General de Centres i Promoció Educativa.
- Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
- Direcció General de Cultura.
- Direcció General de Patrimoni Artístic.
- Direcció General de Joventut.
- Direcció General d'Esports.
TITOL II
De l'estructura i les funcions dels Organs Directius
CAPITOL I
De la Secretaria General
Article deu
Un. Corresponen al Secretari General les funcions que determina l'article 75 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Secretaria General, en particular, corresponen les funcions següents:
1. Prestar assistència i assessorament jurídic al Conseller i a les Direccions Generals, en matèria d'elaboració de normes, resolució de recursos i emissió d'informes preceptius i no preceptius.
2. La realització de les actuacions que corresponen a la Conselleria relatives a les Fundacions sobre les quals aquesta hi exerceix el protectorat.
3. Instrumentalitzar les relacions institucionals de la Conselleria, i també donar suport administratiu a les reunions que aquesta mantindrà amb les Entitats, Associacions, Federacions i altres agents socials.
4. Dirigir i ordenar el Registre General, informació al públic i, en general, totes les dependències d'utilització comuna de la Conselleria.
5. Ostentar la direcció de tot el personal de la Conselleria i la inspecció de tots els serveis dependents d'aquesta.
6. Gestionar totes les publicacions que realitzarà la Conselleria a proposta dels Centres directius.
7. Exercir la direcció i la coordinació dels Serveis Territorials de la Conselleria.
8. Dirigir el desplegament de les activitats que realitzarà el Gabinet d'Us del Valencià i el Gabinet de la Dona.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions correspon a la Secretaria General la gestió dels crèdits que li encomanarà el Conseller mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.
Tres. La Secretaria General s'estructura en les unitats següents:
- Secretaria General Administrativa.
- Gabinet d'Us del Valencià.
- Gabinet de la Dona.
Depepenen de la Secretaria General Administrativa els Serveis següents:
1. Servei Jurídic.
2. Servei de Relacions Institucionals, Participació Social i Fundacions.
3. Servei de Publicacions i Reprografia.
4. Servei de Coordinació Administrativa i Afers Generals.
Article onze
El Gabinet d'Us del Valencià és la unitat encarregada de l'estudi i el seguiment de l'aplicació de la normativa relativa a l'ús i l'ensenyament del valencià.
Article dotze
El Gabinet de la Dona és la unitat a la qual s'encomana l'impuls de totes aquelles mesures que siguen necessàries per a fer efectiva la integració plena i la igualtat de la dona en els diversos àmbits.
CAPITOL II
De la Direcció General de Règim Econòmic
i de Personal
Article tretze
Un. Corresponen al Director General de Règim Econòmic i de Personal les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General de Règim Econòmic i de Personal, en particular, corresponen les funcions següents:
1. Dissenyar i mantenir les dades estadístiques de la Conselleria, realitzar la planificació i programació econòmica i elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost anual de la Conselleria.
2. Realitzar els tràmits inherents a la gestió dels immobles que pertanyen a Cultura i Educació, i també els relatius a l'activitat inversora de la Conselleria en obres i equipament.
3. La gestió dels subministraments, material i manteniment dels edificis administratius, tant centrals com territorials.
4. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del Conseller i de la Secretaria General, de la política de personal de la Conselleria.
5. La programació de les necessitats de personal per a tota la Conselleria.
6. La proposta d'aplicació de normes i directrius en matèria de règim jurídic i de retribucions.
7. La gestió de les accions relatives a l'accés, la carrera docent i la provisió de llocs de treball.
8. La proposta d'actuació per a la renovació de la funció pública docent.
9. Les actuacions que en matèria de personal siguen necessàries per a una eficaç acció educativa i cultural.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direcció General de Règim Econòmic i de Personal correspon la gestió dels crèdits que li encomanarà el Conseller mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Règim Econòmic i de Personal s'estructura en les unitats següents:
- Area Econòmica, de la qual depenen els Serveis següents:
1. Servei d’Estadística, Planificació i Pressuposts.
2. Servei de Gestió d'Inversions i Gestió Immobiliària.
3. Servei de Projectes i Construcció.
- Area de Personal, de la qual depenen els Serveis següents:
1. Servei d'Ensenyaments Bàsics.
2. Servei d'Ensenyaments Mitjans.
3. Servei de Personal Laboral i Administració General.
Dependent directament del Director General es troba el:
- Servei de Mecanització.
CAPITOL III
De la Direcció General de Centres
i Promoció Educativa
Article catorze
Un. Corresponen al Director General de Centres i Promoció Educativa les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General de Centres i Promoció Educativa corresponen, en particular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del Conseller, de la política de la Conselleria en matèria de Centres educatius, serveis complementaris i promoció educativa dels alumnes.
2. La formulació de criteris per a l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels Centres docents.
3. La proposta de creació, modificació, transformació i supressió de Centres escolars; el registre dels Centres, i també l’avaluació del rendiment d'aquests.
4. L'estudi i la proposta de l'equipament material dels Centres educatius.
5. El foment de la participació social dels diversos sectors de la comunitat escolar en la vida dels Centres docents.
6. La gestió dels concerts que es realitzen amb els Centres educatius privats.
7. L'ordenació i la gestió del transport escolar, menjadors, escoles llar, assegurances, centres de vacances escolars, intercanvis i d'altres de naturalesa anàloga.
8. L'ordenació i la gestió dels programes d'educació compensatòria, educació permanent d'adults, educació a distància i de transició dels alumnes de l'educació al món del treball.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direcció General de Centres i Promoció Educativa correspon la gestió dels crèdits que el Conseller li encomanarà mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Centres i Promoció Educativa s'estructura en els Serveis següents:
1. Servei de Centres Públics.
2. Servei de Centres Privats.
3. Servei de Promoció Educativa.
4. Servei de Programes d'Alumnes.
CAPITOL IV
De la Direcció General d'Ordenació
i Innovació Educativa
Article quinze
Un. Corresponen al Director General d'Ordenació i Innovació Educativa les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa corresponen, en particular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del Conseller, de la política de la Conselleria en matèria d'experimentació i ordenació educativa, inspecció tècnica educativa i formació i reciclatge del professorat.
2. L'elaboració i la renovació dels programes educatius i l'establiment de les normes i orientacions necessàries per a l'aplicació d'aquestes.
3. La determinació dels criteris que han de regir els llibres de text i les matèries didàctiques.
4. La promoció, l'ordenació i la gestió dels serveis de suport escolar.
5. L'avaluació i el control del sistema escolar i la proposta de mesures correctores.
6. L'estudi, la promoció i la valoració de les innovacions educatives, la introducció de noves tecnologies i programes experimentals, i també de nous objectius que hagen de ser coberts pel sistema educatiu.
7. La proposta i l'execució de programes i activitats de formació continuada i actualització del professorat i personal directiu dels Centres.
8. L'estudi i la proposta dels plans d'actuació per a la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià en el sistema educatiu.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa correspon la gestió dels crèdits que el Conseller li encomanarà mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.
Tres. La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa s'estructura en els Serveis següents:
1. Servei d'Avaluació i Inspecció.
2. Servei d'Ordenació Acadèmica.
3. Servei de Formació del Professorat.
4. Servei d'Educació Especial i Suport Escolar.
5. Servei d'Ensenyament del Valencià.
CAPITOL V
De la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris
i investigació
Article setze
Un. Corresponen al Director General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació corresponen, en particular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del Conseller, de la política de la Conselleria en matèria d'ensenyament universitari i investigació.
2. Estudiar els mitjans materials i personals que el Centres Universitaris i d’Investigació consideren necessaris per al desplegament dels seus objectius, i també les actuacions corresponents per al finançament d'aquests.
3. Elaborar les partides que preveu el Pressupost de la Generalitat Valenciana destinades al finançament de les Universitats Públiques que hi ha a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i també els Centres d’Investigació, en l'àmbit d'una programació plurianual.
4. Elaborar les propostes de la política de taxes dels estudis universitaris conduents a titulacions oficials, i també de la política universitària de la Generalitat Valenciana de beques, ajudes a l'estudi i exempcions.
5. Elaborar la proposta d'autorització expressa dels capítols dels pressuposts de les Universitats prevists en la Llei.
6. La coordinació de les Universitats i dels Centres d’Investigació, i de l'articulació dels Centres i estudis per tal que, respectant-ne l'autonomia, responguen a les necessitats socials, econòmiques i científiques de la Comunitat Valenciana.
7. Elaborar la proposta de creació, supressió, adscripció i integració, segons que pertoque, d'Universitats, Facultats, Escoles Tècniques Superiors, Escoles Universitàries, Instituts Universitaris, Col·legis Universitaris, Col·legis Majors, i també tots aquells altres Centres Universitaris la creació dels quals no correspon a les Universitats.
8. Gestió de beques i ajudes a l'estudi universitari i exempció de taxes acadèmiques.
9. La programació i l'ordenació de la investigació científica i la creació dels òrgans i la infrastructura necessària per a aquesta, de tal manera que en faça un factor de desplegament comunitari
10. Proposar l'establiment i la coordinació de relacions en matèria d'Universitats i Investigació amb organismes d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol i de l'estranger.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació correspon la gestió econòmica dels crèdits que el Conseller li encomanarà mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.
Tres. La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació s'estructura en els Serveis següents:
1. Servei de Coordinació i Programació Universitària.
2. Servei de Gestió i Administració Universitària.
3. Servei de Política Científica.
CAPITOL VI
De la Direcció General de Cultura
Article desset
Un. Corresponen al Director General de Cultura les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General de Cultura corresponen, en particular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del Conseller, de la política de la Conselleria en matèria del llibre, arxius, i biblioteques, música, teatre i densa, cinematografia i mitjans audiovisuals, i promoció i difusió cultural.
2. La difusió i l'extensió de la cultura per tots els àmbits i sectors de la Comunitat Valenciana i, en especial, la d'aquelles manifestacions que més s'identifiquen i contribuesquen a recuperar la personalitat històrica pròpia.
3. L'impuls de la deguda atenció, conservació, classificació i publicació dels arxius municipals i altres Entitats públiques que formen part del patrimoni històric valencià.
4. L'exercici de les competències assumides pel Consell de la Generalitat Valenciana en matèries que versen sobre llibres, biblioteques i hemeroteques.
5. La promoció de totes aquelles activitats i manifestacions de caràcter cultural que es desplegaren en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, protegint-les i facilitant-los les ajudes que els siguen necessàries.
6. La promoció i el foment de la producció cultural, i també el registre, la classificació i la promoció dels elements que en constitueixen la infrastructura en la Comunitat Valenciana.
7. L'inventari i la coordinació de les Entitats i Associacions culturals i artístiques, la seua promoció i ajuda.
8. El foment de les activitats culturals de la tercera edat.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direcció General de Cultura correspon la gestió dels crèdits que el Conseller li encomanarà mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost .
Tres. La Direcció General de Cultura s'estructura en els Serveis següents:
1. Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques.
2. Servei de Música, Teatre i Cinematografia.
3. Servei de Promoció Cultural.
CAPITOL VII
De la Direcció General de Patrimoni Artístic
Article divuit
Un. Corresponen al Director General de Patrimoni Artístic les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General de Patrimoni Artístic corresponen, en particular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del Conseller, de la política de la Conselleria en matèria de Patrimoni Artístic (arquitectònic, arqueològic i moble), arts plàstiques, museus i altres Centres de dipòsit artístic.
2. La conservació, defensa i restauració del patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana.
3. L'adquisició, l'adequació, les ajudes i el manteniment dels museus transferits o que en el futur passen a dependre o siguen gestionats per la Generalitat Valenciana.
4. La promoció de les arts plàstiques a la Comunitat Valenciana.
Dos. Per a l'exercici d'aquestes funcions a la Direcció General de Patrimoni Artístic correspon la gestió dels crèdits que el Conseller li encomanarà mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Patrimoni Artístic s'estructura en els Serveis següents:
1. Servei de Patrimoni Artístic Moble.
2. Servei de Patrimoni Artístic Immoble.
3. Servei d'Arquitectura.
CAPITOL VIII
De la Direcció General de Joventut
Article dinou
Un. Corresponen al Director General de Joventut les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
Corresponen a la Direcció General de Joventut, en particular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del Conseller, de la política de la Conselleria en relació amb la joventut.
2. Promoure i desplegar l'activitat associativa i de participació juvenil i el seu impuls en tots els àmbits institucionals.
3. Dirigir i gestionar la xarxa d'albergs, residències, campaments, camps de treball i instal·lacions juvenils que li siguen encomanades.
4. Promoure activitats de lleure i de caràcter sòciocultural dirigides a la joventut.
5. Promoure l'estudi de la problemàtica juvenil i la informació en aquest àmbit, i també el desplegament d'una política institucional de caràcter integral.
Dos. Per tal de desplegar aquestes funcions correspon a la Direcció General de Joventut la gestió dels crèdits que el Conseller li encomanarà mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Joventut s'estructura en els Serveis següents:
1. Servei de Planificació de Centres.
2. Servei d'Associacionisme Juvenil i Estudiants.
3. Servei de Promoció d'Activitats.
CAPITOL IX
De la Direcció General d'Esports
Article vint
Un. Al Director General d'Esports corresponen les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General d'Esports corresponen, en particular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del Conseller, de la política de la Conselleria en matèria d'esports.
2. Impulsar l'associacionisme esportiu i la coordinació amb les estructures federatives de l'esport a la Comunitat Valenciana, i també l'aprovació dels Estatuts i els reglaments d'aquestes Entitats esportives quan siguen de la seua competència.
3. Realitzar activitats i manifestacions tendents a la promoció de l'esport en la societat.
4. Planificar i desplegar la infrastructura esportiva, i també el cens de l'equipament que hi ha en aquest àmbit.
5. Promoure l'activitat esportiva escolar i la direcció i gestió dels Centres d'iniciació tècnico- esportius.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions correspon a la Direcció General d'Esports la gestió de crèdits que el Conseller li encomanarà mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.
Tres. La Direcció General d'Esports s'estructura en els Serveis següents:
1. Servei d'Instal·lacions Esportives.
2. Servei de Federacions i Associacions Esportives.
3. Servei de Promoció i Activitats Esportives.
TITOL III
Dels Serveis Territorials de la Conselleria
Article vint-i-un
Un. Territorialment, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència s'organitza en Serveis Centrals i Serveis Territorials.
Dos. Els Serveis Centrals tenen competències sobre tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Tres. Els Serveis Territorials són l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que regeix l'activitat administrativa de la Conselleria; depenen orgànicament del Secretari General i funcionalment d'aquest i també de cada Direcció General en les matèries de les competències respectives.
Article vint-i-dos
Els Serveis Territorials d'àmbit provincial exerciten les competències que reglamentàriament li seran atribuïdes i tenen al front un Director Territorial nomenat per Ordre del Conseller.
Article vint-i-tres
Contra els actes que emanen dels Directors dels Serveis Territorials es podrà interposar recurs d'alçada davant el Secretari General i els Directors Generals que hi siguen competents per raó de la matèria.
Article vint-i-quatre
Els Serveis Territorials queden estructurats en les unitats següents:
1. Secretaria Territorial.
2. Servei d'Activitats Culturals i Educatives.
3. Unitat d'Inspecció Educativa.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Fins que no es desplegue aquest Reglament queden en vigor les actuals estructures orgàniques de nivell inferior a les regulades en aquest.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Es deroga el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, publicat com a text únic i refós per l'Ordre de 21 de març de 1986, del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, el Decret 2/1987, de 19 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i totes les altres normes, de rang igual o inferior, que s'oposen a les prescripcions d'aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. El Conseller de Cultura, Educació i Ciència dictarà totes les disposicions reglamentàries i altres resolucions que calga per a l'aplicació i el desplegament de les disposicions d'aquest Decret, amb l'informe previ de les Conselleries d'Economia i Hisenda i d'Administració Pública.
Segona. Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera La determinació definitiva dels nivells que corresponen a les diverses unitats i als llocs de treball es realitzarà d'acord amb les normes generals que en matèria de personal adoptarà la Generalitat Valenciana.
València, 17 d'agost de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea