diari

Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regula la celebració dels bous en carrer.

(DOGV núm. 1098 de 03.07.1989) Ref. Base de dades 1497/1989

Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regula la celebració dels bous en carrer.
El Reglament d'Espectacles Taurins de 15 de març de 1962, l'Ordre de 10 de maig de 1982 del Ministeri de l'Interior, i les Circulars 11/86 de 18 de març i 2/88 de 15 de març d'aquesta Direcció General d'Interior, han regulat les celebracions d'espectacles taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana.
Aquesta norma té com a objectiu, entre altres, vetlar per la seguretat de persones i instal·lacions. Per a la qual cosa es disposa en l’esmentada reglamentació l'adopció d'una sèrie de mesures que coadjuven a la consecució d'aquest fi.
No obstant això, el considerable nombre de festes que se celebren a la Comunitat Valenciana i les seues especials característiques ha ocasionat que els denominats bous en carrer siguen objecte d'una nova regulació que reunesca el respecte degut a aquestes tradicions taurines, que constitueixen un element substancial del patrimoni cultural del nostre poble, amb les degudes mesures de seguretat que eviten, en la mesura possible, el gran nombre d'accidents, mortals en algunes ocasions, que es produeixen amb motiu de la celebració d'aquestes festes.
Per tot això, oïts els representants dels sectors afectats i fent ús de les atribucions que tinc conferides,
ORDENE:
Article primer
Serà objecte d'aquesta Ordre la celebració dels bous en carrer, la denominació dels quals abasta aquelles festes taurines que amb caràcter tradicional se celebren a la Comunitat Valenciana, bé siga en la modalitat de corregudes de bous, bou embolat, bou en corda, bou ensogat, vaquetes o qualsevol altra festa taurina que no supose el toreig posterior del bou.
Article segon
Per tal de millorar la seguretat de les persones que intervenen en aquestes festes, els bous de rotle hauran de tenir les banyes clarament despuntades i romes. Per tant seran serrades les puntes de les defenses de forma que oferesquen un perill menor. L'adopció d'aquestes mesures serà responsabilitat del ramader.
Article tercer
Per a la celebració d'aquestes festes cal obtenir l'autorització expressa de l'Administració de la Generalitat Valenciana.
Per tant, l'organitzador o promotor sol·licitarà l'autorització del Departament competent i adjuntarà la documentació següent:
1. Certificat o informe favorable de l'Alcaldia en la qual hi haurà constància del caràcter tradicional d'aquestes festes en la localitat i el seu horari.
2. Certificat sobre seguretat i resistència dels cadafals o barreres emprats per a acotar i protegir el recinte on es farà la festa, lliurat pel Tècnic Municipal, o si hi manca, pel Tècnic competent, visat en aquest cas pel corresponent Col·legi professional. En aquest certificat es farà constar que els materials a emprar reuneixen les degudes condicions de solidesa i seguretat i que el tècnic responsable s'encarregarà de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions, de forma que aquestes reunesquen les degudes condicions de seguretat.
3. Certificat mèdic on es faça constar que el professional que el subscriu prestarà el servei sanitari els dies, les hores i el lloc a què fa referència la sol·licitud i que es responsabilitza de l'existència d'infermeria i material mèdic quirúrgic mínim per a una atenció de primera urgència, i també de l'existència d'ambulància preparada per al trasllat de possibles ferits a centres hospitalaris i del personal auxiliar que s'estime necessari.
4. Pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil per a la cobertura dels accidents esdevinguts amb motiu de la festa, la qual pòlissa haurà de cobrir, com a mínim, els riscs següents:
Accidents:
Despeses d'estada hospitalària i de curació: indemnització mínima per persona de 300.000 pessetes.
Responsabilitat civil:
Mort: indemnització mínima per persona de 5 milions de pessetes.
Invalidesa permanent i total: indemnització mínima per persona de 5 milions de pessetes.
Defensa criminal i fiances.
La cobertura de la pòlissa haurà d'incloure els espectadors i participants, i també a tercers que puguen resultar perjudicats amb motiu de la celebració de l'espectacle.
5. Contracte subscrit amb un expert taurí que garantesca l'actuació d'aquest i d'un nombre no inferior a deu col·laboradors voluntaris capacitats i amb experiència per a impedir o limitar els accidents, i també per a organitzar i pevenir les mesures de seguretat conduents al rescat i ajuda immediata de les víctimes que puguen causar els bous.
Article quart
Caldrà respectar la integritat física dels animals.
Per tant es prohibirà la crueltat i el maltracte dels bous, l’ús de pals, garrots, punxes i coets contra aquests, i també qualsevol altra pràctica que supose tortura per als animals.
A tals efectes, en la sol·licitud d'autorització es farà constar el compromís exprés que els bous no seran torejats ni seran maltractats pels participants d'aquests espectacles.
Article cinquè
En el cas que en acabar la festa calgués matar l'animal, el sacrifici es farà d'acord amb allà que preveu la normativa sanitària vigent, i quedarà expressament prohibit realitzar-lo en presència del públic assistent.
Article sisé
La celebració d'aquesta mena d'espectacles que incomplesquen la normativa vigent o que no hagen estat autoritzats, seran sancionats d'acord amb allò previst al Reglament d'Espectacles Taurins de 15 de març de 1962, Reglament de Policia d'Espectacles i Activitats Recreatives de 27 d'agost de 1982, Decret 6/86, de 10 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determina la competència sancionadora en matèria d'espectacles i resta de normativa de vigent aplicació.
Disposició FINAL
Aquesta Ordre es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació.
València, 22 de juny de 1989.
El Conseller d’Administració Pública,
JOAQUIN AZAGRA ROS

linea