diari

ACORD de 10 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat la Torrecilla-Puntal de Navarrete, al terme Municipal d'Altura. [2006/2894]

(DOGV núm. 5218 de 14.03.2006) Ref. Base de dades 1504/2006

ACORD de 10 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat la Torrecilla-Puntal de Navarrete, al terme Municipal d'Altura. [2006/2894]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 10 de març de 2006, va adoptar l'acord següent:
L'espai de La Torrecilla . Puntal de Navarrete posseeix múltiples mèrits per a la seua declaració com a paratge natural municipal: ecològics, paisatgístics, historicoculturals, i relacionats amb els usos recreatius i d'esplai.
El paratge es localitza al terme municipal d'Altura, a la comarca de l'Alt Palància, i se situa a l'est del terme municipal, en la confluència amb els termes de Jérica i Alcublas, dins de l'esmentada comarca.
Des del punt de vista geològic, la zona d'estudi pertany a la subunitat Calderona-Alt Palància. Este domini ocupa la part meridional de la província de Castelló, i limita al sud amb el sector ibèric valencià septentrional, coincidint amb la divisió de la conca del Palància i del Túria.
El paratge presenta un alt valor ecològic, i hi predominen les masses mixtes de pinassa (Pinus nigra), savina turífera (Juniperus thurifera) i carrasca (Quercus rotundifolia), amb un estrat arbustiu de ginebres (Juniperus oxycedrus) i savines (Juniperus phoenicea). El caràcter singular de la vegetació ha fet mereixedora a la zona, coneguda com a Puntal de Navarrete, de la figura microreserva de flora. Les espècies prioritàries d'esta són: Centàurea pinae, Juniperus thurifera i Teucrium angustissum; i la unitat de vegetació prioritària a què pertanyen: pinedes negrals amb savina turífera (codi Natura 2000: 9530*, transició a 9560*) considerat hàbitat prioritari a la Unió Europea.
A més, als fons del barranc, principalment en l'entorn de la rambla de la Torrecilla, apareixen xicotets bosquets de ribera pertanyents a l'associació Vinco difformis-Populetum albae, en què apareixen fonamentalment exemplars dels gèneres Populus i Salix (Populus alba, Populus nigra, Salix eleagnos, Salix purpure, etc.).
Des del punt de vista paisatgístic, el sector del paratge que presenta un major interés és l'ombria del barranc de la Torrecilla. La diversitat d'estrats que hi afloren determina un paisatge càrstic caracteritzat per elevades crestes, abruptes barrancs, erosions, i abrics naturals, al peu del qual es presenten les masses de pineda, que en conjunt donen lloc a una elevada qualitat paisatgística i ambiental.
Pel que fa al patrimoni historicocultural, el paratge acull un interessant jaciment arqueològic d'origen ibèric a la part alta del turó de la Torrecilla, considerat un dels més importants de l'Alt Palància. Es tracta d'un poblat les restes del qual corresponen a una concepció defensiva i de control (assentament fortificat) destinat a la protecció i vigilància de l'encreuament de camins i de les fonts que afloren al seu peu. S'hi observen, igualment, restes d'emmurallaments en els vessants i un canaló excavat en la roca que arriba fins el poblat des d'una xicoteta presa alçada al barranc adjacent.
A més, des del començament de les cultures agropastorils, la zona ha previst el trànsit transhumant de bestiar entre l'àrea litoral i l'interior muntanyós, i és punt de confluència d'uns quants camins ramaders (un canal i dues senderes). En l'actualitat, estos camins ramaders són utilitzats per a la pràctica de diversos esports de muntanya com el senderisme i el cicloturisme, i el seu traçat està registrat com a part del sender de gran recorregut GR-10, europeu E7, que connecta Puçol amb Lisboa.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament d'Altura, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'este espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que regula posteriorment el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, segons els valors naturals i interés d'este indret, de l'interés de l'Ajuntament d'Altura, i una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada La Torrecilla-Puntal de Navarrete, al terme municipal d'Altura, i s'estableix per a este un règim jurídic de protecció d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic Paratge Natural Municipal, este règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal d'Altura, en la província de Castelló, i la delimitació descriptiva i gràfica figuren en els annexos I i II d'este acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'estes.
3. No es considerarà revisió l'alteració dels límits que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració comporte un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament d'Altura.
2. La Direcció General amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Servicis Territorials de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar realitzant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les regulacions específiques i el que estableix este acord i el corresponent Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal La Torrecilla-Puntal de Navarrete.
En l'àmbit del Paratge Natural Municipal, les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, i s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a este.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. Per raó del que estableix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, s'aprova el Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal La Torrecilla-Puntal de Navarrete, al terme municipal d'Altura.
2. En l'annex III d'este acord s'inclou la part dispositiva de l'esmentat Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal La Torrecilla-Puntal de Navarrete.
3. Les disposicions del Pla Especial de Protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal La Torrecilla-Puntal de Navarrete, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Tres representants elegits per l'Ajuntament d'Altura, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, diferent de l'Ajuntament. En el cas que n'hi haja o que hi renuncien a la participació, se sumarà este lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals mitjançant l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius dels quals coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la Direcció General amb competències en espais naturals protegits en els Servicis Territorials de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
L'Ajuntament podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el Paratge Natural Municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal La Torrecilla-Puntal de Navarrete es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració paratge.
Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament d'Altura d'entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, este elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament.
Seté. Execució i desenrotllament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte el que calga per a l'execució i desenrotllament d'este acord.
Vuité. Efectes i revisió
1. Este acord produirà efectes a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que estableix este acord haurà de ser aprovada, al seu torn, per acord del Consell de la Generalitat, i en este cas s'hauran de seguir els mateixos tràmits.
Contra este acord les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Valencia, 10 de març de 2006
El vicepresident i secretari
del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
DELIMITACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL LA
TORRECILLA-PUNTAL DE NAVARRETE.
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal La Torrecilla . Puntal de Navarrete queda definit per les parcel·les cadastrals del polígon 24 del terme municipal d'Altura següents:
. La totalitat de les parcel·les 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48, 49, 50, 51 i 52.
. Part de les parcel·les 10, 19, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006, 9007, 9009, 9017, 9018.
2. Els límits del Paratge Natural Municipal són els següents:
. Nord: barranc d'Argullón.
. Est: parcel·les 4, 8, 10, 68, 76, 64, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 i 75 del polígon 24 del terme municipal d'Altura.
. Sud: carretera CV-245 i parcel·les 44, 47 i 19 del polígon 24 del terme municipal d'Altura.
. Oest: terme municipal de Jérica (província de Castelló) i terme municipal d'Alcublas (província de València).
3. Delimitació geogràfica: el paratge queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades següents, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N):
Vèrtex X I
1 700677,82 4412391,55
2 700840,07 4412423,85
3 700928,81 4412449,54
4 700974,45 4412483,29
5 701001,07 4412516,57
6 701014,69 4412539,74
7 701026,74 4412563,63
8 701087,45 4412616,2
9 701116,59 4412658,71
10 701144,16 4412688,66
11 701171,26 4412702,44
12 701248,74 4412754,73
13 701309,12 4412813,68
14 701516,86 4412918,26
15 701613,36 4412962,47
16 701677,53 4413029,98
17 701789,72 4413166,41
18 701883,85 4413316,63
19 701936,16 4413393,57
20 701998,47 4413477,31
21 702028,63 4413516,6
22 702075,45 4413622,51
23 702094,72 4413671,69
24 702107,37 4413675,56
25 702136,52 4413688,36
26 702152,28 4413692,45
27 702149,31 4413682,23
28 702149,5 4413662,8
29 702173,26 4413621,49
30 702181,5 4413614,27
31 702196,54 4413610,64
32 702203,95 4413602,97
33 702207,12 4413592,12
34 702215,85 4413542,91
35 702221,41 4413533,12
36 702246,28 4413521,74
37 702252,63 4413516,98
38 702264,27 4413474,64
39 702271,15 4413463,8
40 702283,85 4413463,8
41 702306,34 4413478,61
42 702333,59 4413501,37
43 702348,15 4413508,77
44 702387,64 4413510,03
45 702406,69 4413518,37
46 702420,18 4413530,67
47 702445,18 4413562,42
48 702458,68 4413571,94
49 702485,27 4413570,36
50 702507,49 4413542,18
51 702522,57 4413532,65
52 702546,78 4413527,1
53 702581,71 4413512,81
54 702584,09 4413484,63
55 702592,03 4413452,09
56 702592,42 4413421,13
57 702599,17 4413379,46
58 702593,22 4413350,09
59 702578,93 4413324,29
60 702562,26 4413311,99
61 702551,94 4413294,13
62 702554,24 4413257,21
63 702561,07 4413234,6
64 702560,28 4413210,39
65 702553,53 4413202,06
66 702537,26 4413205,63
67 702496,38 4413230,63
68 702484,47 4413241,35
69 702469,79 4413271,11
70 702447,96 4413284,61
71 702416,82 4413271,49
72 702486,45 4413101,83
73 702475,79 4413058,55
74 702508,05 4412848,8
75 702491,09 4412681,66
76 702477,77 4412628,37
77 702567,01 4412481,81
78 702461,4 4412391,7
79 702394,54 4412240,55
80 702401,46 4412158,43
81 702394,2 4412133
82 702454,76 4411957,38
83 702540,59 4411872,8
84 702503,34 4411860,17
85 702463,56 4411865,22
86 702379,57 4411816,1
87 702372,08 4411803,62
88 702364,7 4411800,96
89 702350,01 4411785,76
90 702336,6 4411763,52
91 702364,12 4411669,39
92 702352,28 4411634,44
93 702347,06 4411606,91
94 702352,56 4411584,62
95 702336,87 4411593,98
96 702317,88 4411608,57
97 702283,75 4411599,76
98 702277,7 4411596,18
99 702273,02 4411583,25
100 702237,52 4411576,09
101 702224,03 4411532,05
102 702216,6 4411491,6
103 702221,83 4411458,85
104 702240,27 4411421,97
105 702241,58 4411381,97
106 702219,9 4411310,23
107 702157,12 4411327,84
108 702105,66 4411337,15
109 702100,73 4411332,22
110 702098 4411315,8
111 702104,02 4411300,47
112 702113,84 4411286,9
113 702146,17 4411265,98
114 702212,42 4411209,59
115 702208,59 4411161,41
116 702221,18 4411135,68
117 702258,4 4411108,31
118 702275,38 4411080,93
119 702273,73 4411068,89
120 702267,71 4411061,22
121 702236,51 4411050,82
122 702192,71 4411030,02
123 702175,19 4411015,78
124 702159,64 4410991,22
125 702152,12 4410964,01
126 702150,33 4410945,4
127 702143,18 4410940,75
128 702138,88 4410934,31
129 702110,96 4410924,64
130 702104,52 4410914,98
131 702100,23 4410893,5
132 702126,35 4410840,17
133 702134,14 4410840,28
134 702146,04 4410836,95
135 702214,04 4410802,95
136 702229,08 4410787,92
137 702243,39 4410767,16
138 702181,12 4410765,73
139 701992,85 4410860,93
140 701965,65 4410867,02
141 701925,2 4410864,87
142 701915,18 4410859,5
143 701835,1 4410849,53
144 701808,16 4410841,61
145 701785,61 4410821,56
146 701775,95 4410800,44
147 701774,94 4410778,86
148 701768,79 4410754,27
149 701755,19 4410745,32
150 701633,49 4410824,43
151 701627,41 4410855,21
152 701621,32 4410873,82
153 701612,38 4410896,01
154 701592,69 4410922,85
155 701575,15 4410936,1
156 701527,21 4410949,44
157 701545,07 4410949,68
158 701565,45 4410949,38
159 701584,64 4410955,09
160 701593,11 4410967,31
161 701613,87 4410975,27
162 701654,91 4410985,17
163 701696,67 4411003,27
164 701720,33 4411018,48
165 701703,86 4411095,54
166 701701,82 4411122,9
167 701704,27 4411146,99
168 701357,26 4411137,78
169 701221,57 4411004,25
170 701026,27 4410858,93
171 701011,71 4410977,8
172 701003,45 4411012
173 700982,53 4411097,57
174 700936,42 4411233,05
175 700921,21 4411327,18
176 700880,8 4411420,35
177 700862,26 4411508,29
178 700785,73 4411814,44
179 700699,68 4412108,7
180 700716,32 4412156,71
181 700677,82 4412391,55
4. La superfície total del paratge és de 331,30 ha.
ANNEX III
PART DISPOSITIVA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL LA TORRECILLA-PUNTAL DE NAVARRETE, AL TERME MUNICIPAL D'ALTURA
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa del pla
Este pla especial, d'ara en endavant PE, es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Constitueix, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 86 i següents del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta este PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del Paratge La Torrecilla . Puntal de Navarrete en raó de la conservació i millora de la fauna i flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constitueix, per tant, el marc que regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic d'este.
Article 3. Àmbit
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal La Torrecilla . Puntal de Navarrete queda definit pels límits següents:
. Nord: barranc d'Argullón.
. Est: parcel·les 4, 8, 10, 68, 76, 64, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 i 75 del polígon 24 del terme municipal d'Altura.
. Sud: carretera CV-245 i parcel·les 44, 47 i 19 del polígon 24 del terme municipal d'Altura.
. Oest: terme municipal de Jérica (província de Castelló) i terme municipal d'Alcublas (província de València).
2. Les parcel·les cadastrals del terme municipal d'Altura que comprén el Paratge Natural Municipal són les següents:
. La totalitat de les parcel·les 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48, 49, 50, 51 i 52.
. Part de les parcel·les 10, 19, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006, 9007, 9009, 9017, 9018.
3. La superfície total del paratge és de 331,30 ha.
4. Els terrenys inclosos al Paratge Natural Municipal La Torrecilla . Puntal de Navarrete són íntegrament de propietat municipal, tal com figura en el Cadastre Municipal de Rústica, i en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament d'Altura.
Article 4. Efecte
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el PE s'ajustarà al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'este PE seran d'aplicació directa, amb caràcter subsidiari, quan el planejament urbanístic municipal no continga les determinacions oportunes i detallades per a la protecció dels valors naturals presents en l'àmbit d'aplicació del PE.
3. El planejament municipal que s'aprove després de l'entrada en vigor d'este PE haurà d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en este, assignant les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.
4. Quan de la informació detallada elaborada per a redacció del planejament municipal resulte discrepància entre els documents d'este pla i la realitat existent, s'aplicarà la normativa que millor s'ajuste a la realitat, excepte en el cas que esta discrepància es dega a accions o intervencions produïdes després de l'aprovació d'este pla, i en este cas s'aplicaran les determinacions d'este i s'exigirà l'adopció de les mesures necessàries per a restituir el terreny a l'estat reflectit en el PE.
5. Les determinacions d'este pla s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials, i en particular, de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desenrotllament i el compliment de la finalitat protectora d'este pla, com també d'aquells destinats la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible. En el cas que la normativa continguda en este pla resultara mes detallada o protectora s'aplicarà esta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'esta. En tot cas l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'este PE.
6. L'establiment de zones de protecció i categories de sòls o activitats es realitzarà únicament als efectes protectors d'este pla, sense que això pressupose l'existència d'altres consideracions urbanístiques o d'ordenació territorial. Les normes o recomanacions contingudes en este PE constitueixen un element més a tenir en compte a l'hora de procedir a l'ordenació integral del territori mitjançant el corresponent planejament general.
7. Les determinacions contingudes en este pla no comporten classificació urbanística del sòl, ni prejutgen la classificació que este haja de rebre en el Pla General d'Ordenació Municipal.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, que remet per a la seua tramitació a la legislació urbanística, requerint-se l'estimació d'impacte ambiental positiva per part de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i seguiran vigents fins que no es revise el pla, per haver canviat prou les circumstàncies o els criteris que han determinat la seua aprovació.
3. No es considerarà revisió del pla l'alteració dels límits de les zones de protecció assenyalades en este que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració comporte un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
4. La revisió o modificació de les determinacions del pla podran realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a la seua aprovació.
Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del Pla Especial es correspon amb el que disposa l'article 91 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat. En concret, haurà d'incloure els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa: inclourà els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenrotllament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que justifiquen la seua elaboració.
2. Normativa: la normativa d'este pla es divideix en dos grans apartats: el primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incideixen en el medi natural: i el segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats en funció dels valors que presenten.
3. Plànols:
El Pla Especial inclou els plànols següents:
i) Plànols d'informació
ii) Plànols d'ordenació
4. Normes per a la gestió.
5. Mecanismes de finançament.
6. Règim sancionador.
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'este PE haurà d'atendre's al que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del pla.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del pla prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plànols vinga recolzada també per la memòria, de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'este PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del pla.
4. En qualsevol supòsit no previst en este pla, serà preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament d'Altura, sense perjudici de les competències sectorials que puguen haver-hi.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal se sotmetran al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació sectorial autonòmica valenciana sobre avaluació de l'impacte ambiental.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. Esta normativa especifica, en les seues normes generals i normes particulars, les actuacions, plans i projectes l'execució dels quals requereix autorització especial de l'Ajuntament d'Altura i aquells que requereixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjudici de l'obligació d'obtenir les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, com també en concordança amb el que estableix esta normativa.
TÍTOL II
NORMES GENERALS DE REGULACIÓ
D'USOS I ACTIVITATS
CAPÍTOL I
NORMES SOBRE PROTECCIÓ DE R
ECURSOS DE DOMINI PÚBLIC
SECCIÓ 1a.
PROTECCIÓ DE RECURSOS HIDROLÒGICS
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric o comporten manifestament un maneig abusiu d'este i dels seus recursos naturals.
Article 11. Llits, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es mantindran les condicions naturals dels llits, i, en cap cas, no se'n podrà realitzar la canalització o el dragatge.
2. En la zona de domini públic hidràulic, com també en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'Aigües, es conservarà la vegetació de ribera, i no s'hi permetraà la transformació a cultiu dels terrenys actualment erms o destinats a usos forestals. Es permetran labors de neteja i desbrossament selectius quan hi haja risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda.
3. Es prohibeix l'ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals; com també l'extracció d'àrids, excepte en aquells casos necessaris per a obres autoritzades de condicionament o neteja dels llits.
Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La construcció de fosses sèptiques per al sanejament d'edificacions o zones d'ús públic només podrà ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no comporte cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'Aigües, es prohibeix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o del qual contaminació bacteriològica puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibeix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, com també l'abocament o depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn, excepte en els casos de neteja d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que haja de donar-se a estos per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals haurà de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què haja de ser destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada en tot cas a l'obtenció i validesa posterior de l'autorització d'abocament.
Article 14. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique esta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, hauran d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
SECCIÓ 2a.
PROTECCIÓ DE SÒLS
Article 15. Moviment de terres i extracció d'àrids
1. Els moviments de terres estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència urbanística. Queden exceptuades de l'obtenció de llicència les labors de preparació i condicionament dels sòls relacionades amb l'activitat agrícola, com ara anivellament de terrenys i llaurada.
2. Es prohibeix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 16. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en àmbit del PE, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural, o de les espècies de flora silvestre existents, requeriran la redacció d'una memòria o projecte d'estes, que serà aprovat per l'Ajuntament amb informe del Consell de Participació i de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 17. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibeix la destrucció de bancals i marges d'estos, com també les transformacions agrícoles i labors que posen en perill la seua estabilitat o en comporten l'eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració haurà de cuidar de l'estabilització i regeneració dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibeix amb caràcter general la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibeix els aterrassaments de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplé, serà obligatori la fixació d'estos mitjançant repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no hi haja altres solucions, es podran permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades mitjançant tècniques d'integració paisatgística.
SECCIÓ 3a.
PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ SILVESTRE
Article 18. Formacions vegetals
1. Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions d'este pla, totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Esta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya als cultius, ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
2. Particular protecció mereix l'àrea compresa en la zona definida com a Microreserva de Flora Puntal de Navarrete. Esta zona serà beneficiària a més del tractament i la salvaguarda previstos per la normativa específica que regula estos espais.
Article 19. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 16 d'estes normes, es prohibeix la recol·lecció total o parcial de taxons vegetals per a fins comercials.
2. Queden sotmeses al procediment d'estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen derrocar, talar o mutilar peus dels taxons de major interés per a la conservació.
3. La tala i recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals estarà sotmesa a les disposicions de l'Orde de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades com també a la legislació sectorial aplicable.
4. Sense perjudici del que disposa el punt 3 d'este article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors o plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sempre que hi haja consentiment de l'Ajuntament d'Altura i sense perjudici de les limitacions específiques que la Conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, i haurà de recol·lectar-se mitjançant tallada, i no s'hi permetrà la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
5. El Consell de Participació podrà regular limitacions explícites per a cadascuna de les espècies.
6. L'extracció de fusta o llenya es podrà realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
. Com a resultat de labors de prevenció d'incendis.
. Com a resultat de mesures fitosanitàries.
. Amb motiu d'estudis científics.
. Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas, podran recollir-les lliurement els visitants.
Article 20. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del pla, en els seus distints estadis de desenrotllament.
2. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, millora i protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana i del seu reglament executiu, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
3. Queden prohibides la introducció i repoblació amb espècies exòtiques, entenent-se estes per tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del PE. En les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals confrontants.
4. Queda prohibida, en l'àmbit del paratge, la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la Conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal (tractaments fitosanitaris, repoblacions, introducció d'espècies, etc.), i serà necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al qual hauran d'ajustar-se els treballs que s'han de realitzar.
SECCIÓ 4a.
PROTECCIÓ DE LA FAUNA
Article 21. Destrucció de la fauna silvestre
1. S'haurà de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. La protecció de les espècies cinegètiques es garantirà mitjançant la ubicació de la zona de reserva del vedat a què obliga la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana, en tot l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal.
3. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del Paratge Natural Municipal, particularment aquelles sensibles com són les denominades vaquetes, caragols blancs o caragols de muntanya (Iberus gualtierianus morfo alonensis), amb l'excepció d'aquelles espècies el control de poblacions de les quals puga ser autoritzat o promogut per la Conselleria competent en matèria de medi ambient, de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
4. Les intervencions que es realitzen al paratge sobre la coberta vegetal, els sòls, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics, hauran de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
5. Amb caràcter general, i sense perjudici del que estableix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del Paratge Natural Municipal les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén, especialment, als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna, com ara nius, caus i dormidors.
En particular, es prohibeix:
a) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, el comerç, la captura en viu, la possessió o l'exposició d'animals vius o les restes d'estos que es troben protegides per la legislació sectorial vigent i per estes normes.
b) La recol·lecció, possessió o comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
Article 22. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibeix la repoblació i solta de qualsevol espècie animal exòtica, entenent-se per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit del PE, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'administració o autoritze esta.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes en el paratge, com també els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i el mode de realitzar-los, haurà de ser autoritzada o promoguda per la Conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 23. Tanques i tancaments
Es prohibeix l'alçament de qualsevol tipus de tancament que puga dificultar la normal mobilitat de la fauna, excepte en el cas d'estudis científics d'aclimatació o per a protecció i conservació de la fauna, i en este cas requerirà l'autorització prèvia de la Conselleria competent en matèria de medi ambient, i no s'hi permetran, en cap cas, les tanques electrificades. Tot això sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els terrenys previstos per la llei.
SECCIÓ 5a.
PROTECCIÓ DEL PAISATGE
Article 24. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que per les seues característiques puguen generar un important impacte paisatgístic hauran de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat.
Amb este fi s'evitarà especialment la seua ubicació en llocs de gran incidència visual, com ara en el veïnat de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. En tot cas, les instal·lacions i edificacions en el medi rural hauran d'incorporar les mesures de camuflament i mimetització necessàries per a la seua integració en el paisatge, adequant-se en tot cas a les tipologies tradicionals de la zona.
3. L'Ajuntament haurà de tenir en compte, en autoritzar o informar els projectes referents al paratge, els efectes de la seua realització sobre els valors paisatgístics del paratge i haurà de disposar sempre del dictamen previ del Consell de Participació.
4. Les pistes i camins forestals i rurals, àrees tallafocs, i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atenent a la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural com a penyals, arbres exemplars, etc., per al qual s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua prominència en l'entorn.
Article 25. Publicitat estàtica
1. Es prohibeix amb caràcter general la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, incloent la publicitada recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori, com sobre les edificacions.
2. En el paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que per les seues dimensions, disseny i col·locació estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE, ajustant-se a la normativa sobre senyalètica ambiental que fixen les administracions competents.
SECCIÓ 6a.
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Article 26. Patrimoni cultural
1. Tindran consideració de béns culturals especialment protegits, amb independència de la seua localització, els inclosos en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, el Catàleg de Jaciments Arqueològics elaborat per la Conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i el Catàleg de Coves, Avencs i la Resta De Cavitats Subterrànies síties en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. Es consideraran d'especial protecció tots aquells elements de singular interés ar-queològic, etnogràfic, antropològic, històric, paleontològic, geològic i geomorfològic.
3. Els elements i conjunts considerats recursos arqueològics i historicoartístics, podran acollir usos turisticorecreatius, sempre que estos no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals.
4. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà esta troballa a la Conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i al Servici Arqueològic Municipal perquè s'avaluen i, si és el cas, adopten les mesures protectores oportunes.
SECCIÓ 7a.
PROTECCIÓ DE CAMINS RAMADERS
Article 27. Delimitació i fitació
1. En aplicació de l'article 5 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de Camins Ramaders, la classificació, delimitació, fitació, o qualsevol altre acte relacionat amb estes, correspon a la Conselleria competent en matèria de medi ambient, i haurà de vetlar pel seu manteniment com a espai d'ús públic. Estos actes requeriran informe del Consell de Participació.
2. Sense perjudici del que estableix l'article 17 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, i per raó del que indica la disposició addicional tercera de la Llei 3/1995, de 23 de març, de Camins Ramaders, fins a l'elaboració i aprovació del catàleg de camins ramaders d'interés natural, es consideren camins ramaders d'interés natural, previstos en l'article 17.2 d'esta Llei, la totalitat dels camins ramaders de l'àmbit d'este pla.
CAPÍTOL II
NORMES SOBRE REGULACIÓ
D'ACTIVITATS I INFRAESTRUCTURES
SECCIÓ 1a.
ACTIVITATS EXTRACTIVES I MINERES
Article 28. Activitats extractives i mineres
Es prohibeix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.
SECCIÓ 2a.
ACTIVITATS AGRÀRIES
Article 29. Concepte
A l'efecte d'este pla es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, mitjançant l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no comporten ni tinguen com a conseqüència la transformació del seu estat o característiques essencials.
Article 30. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es consideren compatibles en l'àmbit del PE, el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'este.
2. Es prohibeix l'ampliació de les àrees actualment existents dedicades a l'activitat agrícola, com també la superfície d'estes. El cultiu d'espècies forestals de caràcter intensiu, únicament podrà efectuar-se sobre estes àrees.
3. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat agrària els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a 10 anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
4. Es prohibeixen, amb caràcter general, les pràctiques agrícoles sota la modalitat d'hivernacle o túnel.
Article 31. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats agropecuàries
1. Les construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària, existents en el moment de l'aprovació d'estes normes, podran continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada d'estes.
2. Es prohibeix, amb caràcter general, tot tipus d'edificació de nova planta, com també les construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària (magatzems de productes i maquinàries, quadres, estables, etc.) o a la primera transformació de productes (assecadors, serradores, etc.).
Article 32. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris haurà d'ajustar-se a les normes i els plans sectorials que els siguen d'aplicació, d'acord amb els períodes, les limitacions i les condicions establits pels organismes competents. En tot cas, es prohibeix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.
SECCIÓ 3a.
ACTIVITATS RAMADERES
Article 33. Concepte i règim general d'ordenació
1. Es consideren ramaderes les activitats relacionades amb l'explotació, cria, reproducció i aprofitament de les espècies animals. Amb caràcter general, l'exercici d'esta activitat se sotmetrà a les normes i els plans sectorials que els siguen d'aplicació.
2. L'ordenació de la ramaderia extensiva sobre terrenys forestals haurà de realitzar-se, almenys, tenint en compte les condicions següents:
a) Delimitació d'àrees fitades.
b) Definició de la càrrega ramadera aplicable a les distintes zones.
c) Disseny d'un sistema de rotació per a evitar el sobrepasturatge.
d) Especial consideració mereix l'activitat apícola, tradicional en la zona, que haurà de sol·licitar autorització per a l'assentament en les zones fitades a este efecte i ajustar-se a la normativa local i autonòmica.
3. Segons s'estableix en l'article 4 del Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel que s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no podran ser destinats al pasturatge, almenys, durant els cinc anys posteriors a este.
Article 34. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats ramaderes
1. Queden prohibides les construccions ramaderes de nova planta en l'àmbit del paratge. Esta prohibició s'estén tant a la ramaderia intensiva estabulada com a les construccions lligades a les explotacions extensives o semiextensives, com ara pletes, corrals i dormidors.
2. Les construccions i instal·lacions ramaderes existents en el moment de l'aprovació d'estes normes podran continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per estes.
SECCIÓ 4a.
APROFITAMENT FORESTAL
Article 35. Terrenys forestals
1. A l'efecte d'este pla, es consideren forests o terrenys forestals els així definits en l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
2. Es promourà la declaració d'utilitat pública, pel Consell de la Generalitat, a l'efecte previst en la legislació forestal, els terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del PE que no tinguen encara esta consideració.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'administració forestal i l'Ajuntament d'Altura per a la realització de labors de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 36. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 20 d'estes normes, la repoblació de terrenys forestals haurà d'ajustar-se a les normes i els plans sectorials que els siguen d'aplicació.
Article 37. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, a l'efecte d'este pla, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de tria, llenyes, corfes, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen en els terrenys forestals. Estos aprofitaments requeriran d'autorització de la Conselleria competent en matèria de medi ambient sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge hauran d'ajustar-se al que disposen les normes i els plans sectorials que se els siguen d'aplicació.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. L'aprofitament de pastos podrà limitar-se quan se'n puga derivar un risc per a la conservació dels sòls o hi haja arbres joves, especialment en zones repoblades o en procés de regeneració.
5. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà exclusivament a través de vies prèviament autoritzades per l'administració forestal.
6. Les restes de tales, podes o qualsevol altre tractament silvícola que comporte l'extracció o eliminació de matèria vegetal que puga incrementar el risc d'incendi o de transmissió de plagues o malalties, hauran de ser eliminades pel propietari o concessionari en un termini no superior a 30 dies després d'estes.
Article 38. Incendis forestals
1. En general, i en matèria d'incendis forestals, este pla està subjecte a allò que determina la legislació sectorial específica en matèria d'incendis forestals.
2. En particular, s'establiran les mesures necessàries per al manteniment de les infraestructures de prevenció i extinció d'incendis, com ara neteja dels tallafocs, manteniment de les pistes, construcció de basses, etc.
3. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, estableix en l'article 4 que els terrenys forestals que hagen patit l'efecte d'un incendi no es podran destinar al pasturatge, en els cinc anys següents.
SECCIÓ 5a.
ACTIVITAT CINEGÈTICA
Article 39. Ordenació cinegètica
En general i en matèria d'ordenació cinegètica, este pla està subjecte al que disposa la legislació sectorial que hi siga d'aplicació.
2. La zona de reserva del tancat a què pertany el paratge, i a la qual obliga l'article 30.2 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana, s'establirà en tot l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal.
SECCIÓ 6a.
ACTIVITAT INDUSTRIAL
Article 40. Activitat industrial
Pel fet de considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'este pla, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, incloent les instal·lacions de magatzematge o primera transformació de productes primaris.
SECCIÓ 7a.
ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
A) PLA D'ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
Article 41. Pla d'ús públic del paratge
1. Es fomentarà l'elaboració d'un pla d'ús públic del paratge que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com privada o mixta. El pla d'ús públic establirà l'ordenació i zonificació referent a la compatibilitat dels usos cinegètics i recreatius en l'àmbit del paratge.
2. El pla l'aprovarà l'Ajuntament, amb informe vinculant de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.
3. El pla d'ús públic del paratge es complementarà amb actuacions de promoció i conscienciació social sobre els aspectes ambientals del mateix i el seu ús adequat.
B) ALLOTJAMENT TURÍSTIC I ALTRES ACTIVITATS HOSTALERES I RECREATIVES VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 42. Campaments de turisme o campings
Es prohibeixen els campings i campaments públics i privats de turisme en tot l'àmbit del Paratge Natural Municipal, encara que es preveu la possibilitat d'autoritzar campaments temporals ajustats a la normativa vigent quan es tracte d'estades vinculades a accions de caràcter científic o ambiental.
Article 43. Activitats recreatives i d'esplai vinculades a construccions
1. Només es permetran en les àrees preparades a este efecte.
2. Les construccions tindran la consideració d'equipaments públics i s'explotaran directament o indirectament per l'Ajuntament, amb l'aplicació de mesures correctores en matèria de contaminació acústica, eliminació de barreres arquitectòniques i d'espectacles públics, seguretat i higiene.
Article 44. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, les activitats i instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esplai queden subjectes, amb caràcter general i conforme a les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars d'este pla, a les determinacions següents:
. Es prohibeix la construcció d'instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
. Les instal·lacions o edificacions de caràcter recreatiu hauran de basar-se preferentment en construccions preexistents, evitant, en la mesura que siga possible, les edificacions de nova planta. La reconversió no podrà comportar un augment de l'alçada de l'edificació i haurà de resoldre adequadament la depuració dels seus abocaments.
C) ACTIVITATS RECREATIVES NO VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 45. Gaudi concentrat
El gaudi concentrat es defineix com aquell que es desenrotlla en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotat amb equipaments d'escassa entitat, com a taules, bancs i papereres.
Article 46. Circulació motoritzada en el paratge
1. Amb caràcter general es prohibeix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins agrícoles i forestals del paratge, excepte amb fins d'aprofitament agrari i forestal.
2. S'exceptuen de l'autorització anterior:
. Els vehicles autoritzats per l'Ajuntament.
. Els vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servici o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, servicis públics, etc.
. Els vehicles que realitzen servicis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
. Els vehicles de les Forces i Cossos De Seguretat de l'Estat.
Article 47. Acampada lliure
Es prohibeix l'acampada lliure en tot l'àmbit del paratge.
Article 48. Activitats esportives organitzades
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades, fora dels espais habilitats per a este fi en l'àmbit del paratge, requerirà l'autorització prèvia de l'Ajuntament.
2. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i flora present en la zona.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocros, trial, quad i semblants.
SECCIÓ 8a.
ACTIVITATS D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ
Article 49. Urbanisme
Els terrenys inclosos en l'àmbit del PE, a l'efecte urbanístic, manté la seua classificació com a Sòl No Urbanitzable d'Especial Protecció Forestal.
Article 50. Edificació
1. Sense perjudici del que estableix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, es prohibeix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic, i edificacions destinades a servicis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge la rehabilitació o reconstrucció d'edificacions preexistents, per a la qual cosa s'haurà de respectar en el seu disseny i composició les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial atenció a harmonitzar els sistemes de coberta, cornisa, posició de forjats, ritmes, dimensions de buits i massissos, composició, materials, color extern i detalls constructius. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'estes edificacions a l'entorn, podrà exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, incloent la utilització de documents gràfics.
SECCIÓ 9a.
INFRAESTRUCTURES
Article 51. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, viaris, abastiment d'aigua i sanejament, abocadors de residus sòlids, etc., excepte les destinades al servici d'instal·lacions i activitats autoritzades en el PE, al compliment dels objectius en ell plantejats, com també aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, manteniment o remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus, haurà d'atenir-se, a més de les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als requisits genèrics següents:
. Els traçats i emplaçaments hauran de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o farciments d'estes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
. Durant la realització de les obres hauran de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i a la terminació de les obres s'haurà de procedir a la restauració del terreny i a la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
. Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures hauran d'obtenir-se, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de llicència urbanística.
Article 52. Estudi d'impacte ambiental
A més dels supòsits previstos en la legislació d'impacte ambiental i en l'article 162 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, queden sotmesos al procediment d'estimació d'impacte ambiental, d'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental, les carreteres, camins i pistes forestals o les seues ampliacions, quan no estiguen sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, incloent així mateix les necessàries per a la defensa contra incendis forestals.
SECCIÓ 10a.
ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ
Article 53. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i els organismes especialitzats, l'Ajuntament, en col·laboració amb la Conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Estes activitats podran realitzar-se, atenent a les característiques d'estes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o mitjançant les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. A este respecte, se signaran amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en relació oberta que podrà adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Desenrotllament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o millora dels seus hàbitats.
c) Investigació de cavitats, avencs i jaciments arqueològics.
d) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional al paratge.
e) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa, econòmica.
f) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'Ajuntament facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.
Article 54. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'esta normativa, s'estableix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'Ajuntament o a la Conselleria competent en matèria de medi ambient, d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten directament o indirectament la flora, fauna o els hàbitats protegits, requeriran l'autorització prèvia de l'Ajuntament. Amb esta finalitat, la persona o entitat que haja de realitzar l'activitat investigadora haurà d'adjuntar a la sol·licitud una memòria del projecte d'investigació que s'ha de desenrotllar.
b) Les autoritzacions podran contrenir condicions o restriccions per a l'execució del projecte. Cap la seua revocació si les investigacions s'aparten del que establix la memòria del projecte presentat, o si les labors d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada haurà de presentar informe a l'Ajuntament sobre els resultats, com també sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el supòsit que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte haurà d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Les autoritzacions atorgades per a l'anellament científic d'aus no exclouen la nece-ssitat obtenir per l'anellador els permisos corresponents dels particulars, si és el cas.
e) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, per no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requereixen autorització prèvia, hauran de comunicar, això no obstant, al Consell de Participació o a l'Ajuntament l'existència del projecte, i li hauran de facilitar l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
TÍTOL III
NORMES PARTICULARS
CAPÍTOL I
CONCEPTE I ASPECTES GENERALS
Article 55. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides mitjançant este PE, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit amb les següents zones per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora:
. Àrea forestal.
. Àrea recreativa.
2. Les determinacions inherents a esta categoria de protecció constitueixen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i les activitats permesos i prohibits per este PE.
Article 56. Interpretació
1. En tot allò no regulat en estes normes particulars s'aplicaran les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.
CAPÍTOL II
ÀREA FORESTAL
Article 57. Caracterització
1. Es tracta d'una zona d'alt valor natural on la vegetació proporciona un lloc idoni per als ecosistemes i recer d'un ampli espectre d'espècies faunístiques d'interés ecològic.
2. Els objectius plantejats per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
. Preservar la qualitat ambiental.
. Conservació de la vegetació existent, potenciació de la mateixa i de la seua regeneració natural.
. Mantenir els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
. Conservar i restaurar aquells elements arquitectònics singulars, com també les fites paisatgístiques existents.
3. Plantejar estos objectius comporta, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, i s'hi permeten únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 58. Localització
Comprén la major part de l'àmbit del paratge amb una superfície de 330,8 ha. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació d'este PE.
Article 59. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i neteges, eliminació selectiva del matoll i, en especial, mesures per a aconseguir la regeneració natural.
b) Els usos i les actuacions destinats a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'este espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques i recreativonaturalístiques. Incloent actuacions i adequacions didacticonaturalístiques de caràcter extensiu, com ara marcatge i senyalització d'itineraris i enclavaments singulars visitables o miradors.
c) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
d) Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.
e) Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, requeriran informe favorable de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.
f) Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sense perjudici de les limitacions específiques que la Conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En qualsevol cas, queda prohibida l'arrancada de la planta, que s'haurà de recol·lectar-se mitjançant tallada.
g) Infraestructura de defensa contra incendis forestals, i si és el cas, les obres de captació d'aigües destinades a esta, que vinguen indicades en el pla local de prevenció d'incendis forestals. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, haurà de tenir l'autorització de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.
h) Construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el Pla de Prevenció d'Incendis, tal com preveu l'article 55 de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana.
Article 60. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenrotllament dels usos permesos. En especial, es prohibeixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculats a la millora i conservació de la riquesa biològica de la zona o a l'exercici d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en estos espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didacticonaturalístiques previstes en l'article anterior.
d) Construccions i edificacions públiques singulars, com ara construccions i edificacions vinculades a la defensa nacional, centres sanitaris especials, centres d'ensenyament i culturals, cementeris.
e) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que comporten deteriorament del paisatge.
f) Obres o magatzems i instal·lacions relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera, incloent hivernacles, i infraestructures de servici a estes; com també instal·lacions d'emmagatzemament o primera transformació de productes forestals.
g) Construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, incloent tanques i tancament lligats a l'activitat cinegètica o pecuària.
h) L'arreplega dels popularment coneguts com vaquetes, caragols blancs o caragols de muntanya (Iberus gualtierianus morfo alonensis), sense autorització expressa de l'Ajuntament d'Altura.
i) Infraestructures de qualsevol tipus, excepte les directament vinculades a la prevenció i control d'incendis forestals, les destinades al servici d'edificacions o instal·lacions permeses o aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
j) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor.
k) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o paisatge.
l) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritze expressament, excepte per als servicis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
CAPÍTOL III
ÀREA RECREATIVA
Article 61. Caracterització
1. Es tracta d'un espai o enclavament que, per la seua particular ubicació, les seues característiques intrínseques tant de fisiconaturals com derivades de l'activitat humana, o bé per les seues especials potencialitats d'ús, compleix, en l'actualitat, una funció social com a lloc d'esplai. És una zona que, en l'actualitat, presenta unes condicions òptimes per a l'exercici d'activitats recreatives ja que té la infraestructura necessària per a fer-ho.
2. Esta àrea es caracteritza per la seua aptitud per a acollir un cert grau d'ocupació i utilització, i està vinculada a l'espai de valor paisatgístic que l'envolta i que es pretén protegir.
Article 62. Localització
1. Comprén la zona situada al costat del camí de la Torrecilla, a la dreta d'este i a l'altura del naixement de la font del mateix nom, on es pretén concentrar els usos recreatius i d'esplai, de manera compatible amb els valors naturals de l'espai. Té una superfície de 0,5 ha.
2. Disposa d'una font, un paeller i una zona de pícnic amb taules i bancs.
3. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació d'este PE.
Article 63. Usos permesos
1. Els usos recreatius lligats al gaudi de la naturalesa, sempre que s'ajusten a les normes generals i particulars d'este PE, com també a les normatives sectorials aplicables.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Les activitats d'oci i recreatives que defineixen l'ús específic d'àrea, les dotacions, infraestructures i servicis per al control i manteniment del medi.
b) Àrees de pícnic.
c) Instal·lacions d'educació i interpretació ambiental.
d) Instal·lacions vinculades a l'administració i gestió dels recursos ambientals del paratge.
e) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tants per a ús públic com per a la fauna.
f) Elements de mobiliari urbà com ara bancs, taules i papereres, com també indicadors de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic del paratge i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
g) La utilització de foc en la zona habilitada per a este fi com a paeller i sempre segons les determinacions de la legislació sectorial aplicable. En tot cas, esta zona haurà de disposar de les mesures necessàries per a reduir el risc d'incendis, com a instal·lació de paraments de protecció contra el vent i neteja de la vegetació de l'entorn.
Article 64. Usos prohibits
1. En general, tots aquells que comporten una degradació ambiental o paisatgística d'estos espais o dificulten la realització dels usos preferents.
2. Queden especialment prohibits:
a) La construcció o instal·lació d'obres relacionades amb l'explotació de recursos vius.
b) Usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
c) La instal·lació de suports de publicitat o altres elements anàlegs, excepte aquells indicadors d'activitats, establiments i llocs que es consideren necessaris per a la correcta gestió del paratge. En tot cas, caldrà ajustar-se a les normes que s'establisquen de disseny i instal·lació.
d) La construcció d'edificacions que no complisquen amb els condicionants establits pel planejament general.
e) La utilització de foc mitjançant foguerets, fogueres, barbacoes, etc., fora de la zona habilitada per a este fi com a paeller.
TÍTOL IV
NORMES PER A LA GESTIÓ DEL PARATGE NATURAL
Article 65. Règim general
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament d'Altura.
2. La Conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària i l'assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge atendrà al marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, com també a les determinacions específiques que estableix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals.
4. La gestió del paratge, pel que fa al funcionament d'instal·lacions, equipaments i servicis, podrà delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Esta gestió també podrà encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'Ajuntament podrà promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats en el paratge i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmiques i local i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 66. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats hi ha el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal La Torrecilla-Puntal de Navarrete, segons el que estableix l'acord de declaració del paratge.
TÍTOL V
MECANISME DE FINANÇAMENT
Article 67. Règim general
1. El finançament del Paratge Natural Municipal correrà per compte de l'Ajuntament d'Altura.
2. L'Ajuntament d'Altura habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
3. La Conselleria de Territori i Habitatge podrà participar en el finançament del Paratge Natural Municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR
Article 68. Règim sancionador
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que és exigible en via penal, civil o de qualsevol altre orde en què puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.

linea