diari

Ordre de 23 de juny de 1989, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social per la qual es regula el Consell Assessor de la Comissió Executiva per tal d'aplicar el Programa de Cooperació amb Països en via de desenvolupament.

(DOGV núm. 1100 de 05.07.1989) Ref. Base de dades 1510/1989

Ordre de 23 de juny de 1989, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social per la qual es regula el Consell Assessor de la Comissió Executiva per tal d'aplicar el Programa de Cooperació amb Països en via de desenvolupament.
La Campanya del Consell d'Europa sobre interdependència i solidaritat Nord-Sud justificà el seu objectiu sobre la base de la inacceptabilitat moral de la situació en què viuen els països en vies de desenvolupament i en el perill que aqueixa situació representa per al desplegament pacífic i el benestar econòmic del Món sencer.
El deure i la necessitat de solidaritat ha d'afectar els poders públics, més que més en la seua promoció, però també cal escampar-la a tota la societat. Encara més, en la mesura que hi haja una societat sensibilitzada sobre la situació que viuen els països en vies de desenvolupament, i hi prenga una clara consciència, reclamarà de les seues Administracions, polítiques solidàries i de cooperació amb aquestos països. A fi d'aconseguir aquest objectiu és fonamental la vertebració d'un moviment de solidaritat sobre la base d'iniciativa social.
Amb aquestos objectius, el Consell de la Generalitat Valenciana, com a instrument per a endegar aquestos principis, creà la Comissió Executiva per tal d'aplicar el Programa de cooperació amb països en vies de desenvolupament mitjançant el Decret 48/89, de 4 d'abril (DOGV 12-4-89), Comissió a la qual se li atribueixen les labors de preparació, solecció i diseny dels Convenis i Programes necessaris per fer efectiva la tasca de cooperació. L'Article 5 del Decret estableix la creació d'un Consell Assessor de la Comissió Executiva, òrgan amb representació dels diferents col·lectius que actuen als camps objecte dels programes de cooperació, reservant la regulació d'aquest òrgan al desenvolupament reglamentari. La seua Disposició final autoritza aquesta Conselleria a dictar les disposicions que calguen per al compliment de les finalitats previstes en l’esmentat Decret.
El caràcter participatiu del model de cooperació que la Generalitat Valenciana ha disposat, exigeix la constitució d'un òrgan representatiu que reculla i canalitze la iniciativa social alhora que servesca d'orientació i estímul a la responsabilitat executiva.
En atenció d'aquests motius, i fent ús de les facultats que
em confereix la Llei de Govern Valencià, Llei 5/83, de 30 de desembre (DOGV 30-12-83), així com el citat Decret 48/89, de 4 d'abril,
ORDENE:
Article 1
El Consell Assessor de la Comissió Executiva per tal d'aplicar el Programa de cooperació amb països en vies de desenvolupament, adscrit a la Conselleria de Treball i Seguretat Social, és l’òrgan de participació dels distints sectors implicats en l’àmbit d'actuació de la Solidaritat i la Cooperació Internacional, per al desplegament, amb les funcions, òrgans i procediment regulador en aquesta Ordre.
Article 2
El Consell Assessor de la Comissió Executiva per tal d'aplicar el Programa de Cooperació amb Països en vies de desenvolupament estarà dotat dels Organs de funcionament següents:
a) El President.
b) El Plenari.
c) La Comissió Permanent.
Article 3
El President del Consell serà el Conseller de Treball i Seguretat Social, i en ús d'aquest càrrec les seues funcions primordials seran les de:
a) Ostentar la representació del Consell.
b) Dur a terme els nomenaments i cessaments dels distints membres dels Organs del Consell.
c) Determinar l’Ordre del dia, convocar i presidir les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent.
d) Totes aquelles funcions que calguen per al millor compliment de les finalitats del Consell i que no estiguen específicament reservades al Plenari o a la Comissió Permanent.
Aquestes facultats podran ser delegades quan el President ho crega avinent en l'exercici de les seues funcions.
Article 4
Són funcions del Plenari, dins l’àmbit de la Solidaritat i la Cooperació Internacional per al desenvolupament:
a) Conéixer, analitzar i informar els criteris per tal d'elaborar els avantprojectes de plans d'actuació que s'eleven a la Comissió Executiva a fi d'aplicar el Programa de Cooperació amb països en vies de desenvolupament, per a llur aprovació, així com fer-hi el seguiment posterior.
b) Proposar criteris per tal de desenrotllar els distints programes d'actuació.
c) Planificar i proposar iniciatives considerades prioritàries en matèria de Solidaritat Internacional.
d) Informar a la susdita Comissió Executiva sobre aquelles qüestions que li siguen demanades.
e) Col·laborar en les distintes campanyes d'informació i divulgació sobre temes d'interés general o sectorial.
f) Col·laborar en el desplegament d'activitats directament relacionades amb la Solidaritat i la Cooperació Internacional per al desenvolupament.
g) Fomentar la participació dels diversos sectors social i de les restants Administracions Públiques, de manera que es permeta un veritable entramat solidari.
Article 5
El Plenari, la presidència del qual correspon al President del Consell, tindrà la composició següent:
a) Els membres de la Comissió Executiva per a l'aplicació del Programa de Cooperació per a països en vies de desenvolupament.
b) Un representant per cadascuna de les Institucions següents: Universitat de València, Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
c) Vuit representants de les entitats d'iniciativa social, ONG, etc. que actuen en l’àmbit de la Solidaritat i Cooperació Internacional per al desenvolupament i es troben degudament autoritzades o acreditades segons la legislació vigent.
D'entre els Vocals del Plenari, el President designarà dos Vice-presidents, amb les funcions específiques que els encomane.
El President del Consell nomenarà igualment un Secretari del Plenari, qui s'ocuparà de la tramitació administrativa dels assumptes d'aquest òrgan.
Article 6
El President nomenarà els Vocals del Plenari de la manera següent:
a) Els Vocals als que fa referència a l'apartat a), d'acord amb els nomenaments fets amb anterioritat pels titulars dels Departaments corresponents i que supose llur condició de membres de la Comissió Executiva.
b) Els Vocals previstos en l'apartat b), d'acord amb les propostes formulades pels respectius òrgans, segons llurs pròpies normes de funcionament.
c) Els Vocals esmentats en l'apartat c), seran nomenats prèvia consulta amb els sectors afectats.
En tots els casos, les propostes de nomenament comprendran tant els titulars com els suplents.
Article 7
La duració en el càrrec de tots els Vocals integrants del Plenari serà de dos anys, podent-ne ser tant reelegits al final de llur mandat, com substituïts, abans de finalitzar-lo per l'Autoritat o Institucions que els hagueren proposat.
Article 8
La Comissió Permanent tindrà com a funcions específiques:
a) Dur a terme tot allò necessari per al compliment dels acords del Plenari.
b) Desenvolupar els programes d'actuacions concretes encomanades pel Plenari.
c) Relacionar i coordinar el Consell amb les distintes Administracions Públiques.
d) Coordinar i proposar les distintes iniciatives presentades davant el Consell a TITOL individual o col·lectiu.
e) Coordinar i supervisar el treball de les Comissions que s'hi puguen crear.
f) Elaborar informes i redacter les memòries del Consell.
Article 9
La Comissió Permanent estarà presidida pel President del Consell i estarà integrada per vuit Vocals. Un d'ells serà designat pel President d'entre els membres de la Comissió Executiva per a l'aplicació del Programa de Cooperació amb els països en vies de desenvolupament, l'altre ho serà el Secretari del Plenari i els sis restants, elegits per majoria simple d'entre els membres del Plenari en la forma que determine el Reglament de Règim Intern.
Article 10
El Consell elaborarà el seu Reglament de funcionament intern, el qual haurà de ser aprovat pel Plenari per dos terços dels seus membres integrants.
Article N
El Plenari del Consell es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada a l'any, i amb caràcter extraordinari, quan la importància o urgència dels assumptes així ho requeresca, per iniciativa del President de la Comissió Permanent o d'un terç dels Vocals del Plenari.
Article 12
La Conselleria de Treball i Seguretat social, a càrrec dels seus pressupostos i per mitjà de la seua estructura, facilitarà el suport administratiu per a l’escaient funcionament del Consell de Cooperació i Solidaritat Nord-Sud de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre vigirà l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 23 de juny de 1989.
El Conseller de Treball i Seguretat Social,
MIQUEL DOMENECH I PASTOR

linea