diari

ORDRE de 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats de regants per a la realització d'actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera i es convoca la concessió d'ajudes per a 1998. [1998/X5887]

(DOGV núm. 3288 de 17.07.1998) Ref. Base de dades 1516/1998

ORDRE de 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats de regants per a la realització d'actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera i es convoca la concessió d'ajudes per a 1998. [1998/X5887]
El territori ocupat pel Parc Natural de l'Albufera es caracteritza per l'antiguitat i varietat dels processos d'intervenció humana sobre el medi natural al llarg de la història. Els dits processos, especialment els relacionats amb l'adequació de marjals per al cultiu d'arròs, han donat com a resultat un agroecosistema profundament dependent de la intervenció humana per a la perdurabilitat de les seues riques característiques biològiques.
Els usos tradicionals, en adaptar-se notablement a la dinàmica dels sistemes naturals originaris, van desenvolupar mètodes de producció compatibles amb la conservació de la flora i fauna silvestres. No obstant això, en els últims decennis, els dits usos tradicionals han sigut substituïts, amb l'adveniment de la mecanització, per uns altres que produeixen canvis ràpids i profunds en la estructura del medi i serveixen quasi de manera única al fi productivista. Un exemple evident ocorre en la conservació de les estructures de proveïment d'aigua (abans consistent en el periòdic dragatge i neteja de vegetació) avui substituïda pel reforç mitjançant obra de fàbrica, per motius d'estalvi econòmic en matèria de mà d'obra.
Atés que la normativa del Parc Natural de l' Albufera regula de manera restrictiva les obres de cementació i reforç d'obra de sèquies i fomenta l'ús de tècniques respectuoses amb el medi ambient, l'administració ha de compensar les despeses addicionals que de la dita regulació es puguen derivar sobre els pressupostos anuals de les distintes comunitats de regants presents en l'àmbit de l'espai protegit de referència.
Per tant,
ORDENE
Primer
Establir un règim de subvencions a càrrec del capítol VII, de la secció 14, Conselleria de Medi Ambient; servei 03, Direcció General per al Desenvolupament Sostenible; programa 442.30, Conservació del Medi Natural; línia 2.484.
La dotació anual de la línia serà la que figura en la corresponent llei de pressupostos.
Segon
Aprovar les bases per les quals es regirà aquest règim, que figure com a annex a aquesta ordre.
Tercer
La convocatòria de les ajudes, establida per aquesta ordre amb caràcter general, es tramitarà pel procediment anticipat, d'acord amb l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda; per la qual cosa la concessió estarà condicionada a l'existència, en el pressupost de l'exercici següent, de crèdit suficient i adequat.
Quart
En tot allò no regulat en aquesta ordre s'aplicarà el que disposa el Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITORIES PER A 1998
Primera
La convocatòria d'aquestes ajudes per a 1998 es fa per tramitació ordinària i la línia de transferència del capital està dotada amb 20 milions de pessetes.
Segona
El termini per a presentar les sol·licituds per a 1998 serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquesta ordre.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Per al desenvolupament i l'execució d'aquesta ordre, s'autoritza el director general per al Desenvolupament Sostenible de la Conselleria de Medi Ambient per a dictar les resolucions necessàries.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació; davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La interposició del recurs requerirà la comunicació prèvia a la Conselleria de Medi Ambient.
Tot això, de conformitat amb el que preveuen els articles 57 i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 3 de juliol de 1998
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLA ALMIÑANA
Bases per les quals es regula la convocatòria de subvenció per a la realització d'actuacions en les sèquies del Parc Natural de l'Albufera.
Primera. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les comunitats de regants, legalment constituïdes com a tals, segons el que preveu la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües, amb participació territorial en el marc geogràfic del Parc Natural de l'Albufera.
Segona. Actuacions objecte d'ajudes
Podran ser objecte de subvenció les següents activitats:
A. El reforç dels talussos de sèquies, mitjançant una palissada de troncs de fusta i pantalla de tela orgànica, amb posterior dragatge de fangs.
B. La instal·lació de comportes tradicionals per a regulació de cabals.
C. El dragatge del llit de les sèquies i els canals i barrancs amb reforç posterior de les motes, emprant-hi el material extret.
D. El reforç de talussos de sèquies d'amplària superior a 3m. situades junt a la xarxa local de carreteres, mitjançant pedra d'escullera sense cap tipus d'argamassa o contenció.
E. La plantació de motes mitjançant vegetació autòctona palustre o arbrat de ribera.
F. Tall automàtic de vegetació palustre, per a la qual cosa s'haurà de demanar i obtenir una autorització expressa de la direcció del parc natural.
Tercera. Import de les ajudes
L'ajuda que ha de rebre cada comunitat de regants serà fins el 90% del cost total de l'activitat objecte de la subvenció.
a) La quantia de les ajudes que s'ha de concedir s'obtindrà de la memòria tècnica i del pressupost justificatiu presentat.
b) En qualsevol cas no es prendran en consideració projectes presentats la quantia dels quals siga inferior a 500.000 PTA.
Quarta. Sol·licitud i documentació
La documentació que han de presentar les comunitats de regants interessades a sol·licitar les subvencions, constarà dels següents documents:
4.1 Sol·licitud en model normalitzat que figura com a annex.
4.2 Còpia compulsada dels estatuts de la comunitat de regants i escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que ho acredite.
4.3 Certificat de l'acta en què conste l'acord de sol·licitar les ajudes i el nomenament del representant de l'entitat per a efectuar la seua gestió.
4.4 Localització gràfica, a escala apropiada, de l'àrea d'actuació.
4.5 Memòria valorada de les actuacions i inversions que s'han de realitzar i un programa d'actuació que garantisca l'execució de les obres en el termini estipulat en la resolució de concessió.
4.6 Quan la subvenció sol·licitada supere els 5 milions de pessetes, un projecte tècnic subscrit per un facultatiu competent.
4.7 Imprés d'alta de tercers, per a pagaments de la Generalitat Valenciana, degudament emplenat i segellat per una entitat bancària.
4.8 Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social de conformitat amb el que disposa l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda ( DOGV núm. 2.775, de 21.06.96)
Cinquena. Lloc i termini de presentació d'instàncies
Les comunitats de regants interessades presentaran les peticions mitjançant una instància, segons el model que figura en l'annex, dirigida a la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible de la Conselleria de Medi Ambient, al carrer d'Arquitecte Alfaro, número 39, en qualsevol dels seus serveis territorials a:
- Alacant, carrer de Churruca, núm. 29. 03003
- Castelló, carrer de Germans Bou, 47. 12003
- València. carrer de Gregori Gea, 27. 46009
o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini de presentació serà entre l'1 i el 30 de novembre, tots dos inclosos, de l'any anterior al que se sol·licita l'ajuda. Per a l'exercici de 1998, el termini serà l'expressat en la disposició transitòria segona per a 1998.
Sisena. Valoració i tràmit
Les memòries i els projectes seran sotmesos a informe de tècnics designats pel director general per al Desenvolupament Sostenible, d'acord amb l'article 46.3 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
L'avaluació dels expedients, una vegada reparats les possibles errades dins dels terminis ressenyats, per la Llei 30/1992, la farà una comissió presidida pel director general per al Desenvolupament Sostenible, o persona en qui delegue, i formada pels següents membres: el director-conservador del Parc Natural de l'Albufera, o un tècnic d'aquest, un membre del Servei d'Espais Naturals i un funcionari d'administració general que hi farà de secretari, aquests dos últims designats pel director general esmentat.
Per a la concessió de les ajudes serà prioritari que les actuacions previstes assolisquen la major longitud de sèquies i la xarxa d'aquestes, fetes per un sol sol·licitant o diversos agrupats.
La proposta de resolució explicarà l'objecte de la subvenció, el cost previst, el percentatge de l'ajuda que s'ha de concedir i el seu import. La comissió elevarà aquesta proposta al conseller de Medi Ambient.
La resolució definitiva dictada pel conseller serà publicada en el DOGV en els termes descrits en el paràgraf anterior.
La sol·licitud es considerarà desestimada si la resolució no té lloc en el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació d'instàncies.
Setena. Forma i termini de concessió
Les sol·licituds presentades dins del termini i que complisquen els requisits exigits, seran avaluades per la comissió constituïda a l'efecte, abans de redactar la proposta de resolució, d'acord amb el que estableix l'article 84 de la Llei 30/1992, en què constaran per cada sol·licitud les següents dades:
per a les peticions denegades, les raons de la denegació.
per a les peticions acceptades, les dades reflectides en el paràgraf quart de la base sisena.
La resolució definitiva dictada pel conseller serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i notificada als interessats.
Contra l'esmentada resolució, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 58 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de 26 de desembre de 1956 (BOE número 363, de 27 de desembre de 1956) i després de prèvia comunicació a la Conselleria de Medi Ambient, segons disposa l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992).
Vuitena. Obligacions del beneficiari
8.1 Estar al corrent de les obligacions fiscals i davant la Seguretat Social.
8.2 Trobar-se en la situació que legitima la seua concessió.
8.3 Complir els requisits i condicions que comporta la concessió o gaudi de l'ajuda. L'incompliment en una part farà perdre els seus drets en les parts executades.
8.4 La submissió a les actuacions del control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
8.5 Comunicar en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, altres ajudes públiques sol·licitades o concedides pel mateix projecte.
8.6 Fer constar en tota informació o documentació pròpia de l'activitat que aquesta està subvencionada per la Conselleria de Medi Ambient.
8.7 Permetre a la Conselleria de Medi Ambient, o a les entitats nomenades per a això, el control de qualitat dels treballs realitzats i el material utilitzat.
8.8 El termini màxim d'execució es ressenyarà en la resolució adjudicatòria. En cas de no figurar-hi, seria el 15 de novembre de l'any per al que s'ha concedit l'ajuda.
Novena. Justificació dels despeses
a) Una vegada efectuades les activitats o actuacions objecte de subvenció, haurà de comunicar-se als serveis territorials de la Conselleria de Medi Ambient que s'han acabat. El termini màxim serà l'indicat en la resolució que concedeix les ajudes.
b) Les inversions i despeses objecte de l'ajuda seran revisades pels serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, la qual expedirà un certificat de la correcta aplicació d'aquests, requisit necessari perquè els beneficiaris cobren les ajudes. En el cas de no figurar, serà d'aplicació el que dispose les base novena.
c) Els beneficiaris estan obligats a presentar la justificació de totes les despeses efectuades per a la realització de les activitats subvencionades fins arribar almenys al pressupost total objecte de la subvenció mitjançant els documents següents:
1. Factures, amb el corresponent justificant de recepció, referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas podrà ser objecte de subvenció l'IVA recuperable pel beneficiari.
2. En aquells casos en què es financen despeses de personal, còpia compulsada del contracte i de les nòmines firmades per les persones que facen treball en les activitats, i també els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en la delegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
3. En cas d'utilització de maquinària pròpia, certificat d'un tècnic de la Conselleria de les despeses imputades a aquest concepte, al qual haurà d'adjuntar una fotocòpia compulsada del rebut del pagament de l'impost de circulació referit a l'últim període impositiu o, en cas de no estar subjecte a aquest impost, còpia compulsada d'un document acreditatiu de la propietat. El preu de la màquina pròpia serà el següent:
Preu simple de la
Partida PTA/hora
Unitats Descripció Maquinària ( sense mà d'obra)
H Tractor de rodes 31/70 CV 2.000
H Tractor de rodes 71/100 CV 2.500
H Tractor de rodes 101/130 CV 3.000
H Tractor eruga 31/70 CV 3.000
H Tractor eruga 71/100 CV 3.750
H Tractor eruga 101/130 CV 4.500
H Motocultor 375
H Remolc de capacitat 3 t. 90
H Remolc de capacitat 5 t. 130
H Remolc de capacitat 10 t. 190
H Serra mecànica 274
H Desbrossadora mecànica 274
H Màquina d'aclotar 587
H Podadora 850
H Plantadora 850
Els preus indicats en l'apartat 3 podran actualitzar-se mitjançant una ordre de la Conselleria de Medi Ambient.
4. Els honoraris professionals d'elaboració i el visat dels projectes podran ser justificats com a part de la subvenció.
5. Els peticionaris podran sol·licitar el suport tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, en l'elaboració de les memòries i els projectes dels treballs objecte de subvenció.
Deu. Reintegrament de les quantitats
1. Segons estableix l'article 47.9 del text de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, correspondrà reintegrar les quantitats percebudes i s'exigirà interés de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els casos següents:
a. Incompliment de l'obligació de la justificació.
b. Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides per a aquesta finalitat.
c. Incompliment de la finalitat pel qual s'ha concedit la subvenció.
d. Incompliment de les condicions imposades els beneficiaris amb el motiu de la subvenció.
2. Igualment, en el supòsit que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb les subvencions o ajudes d'unes altres administracions públiques o d'uns altres entres públics, supere el cost de l'activitat que s'ha de realitzar, s'haurà de reintegrar l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat efectuada quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana.
A sol·licitud dels beneficiaris, i per motiu justificats, podrà concedir-se una pròrroga.
En tot allò no regulat en aquesta ordre, regirà el que disposa el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (DOGV de 17.07.91).
Annex
Contingut mínim de la memòria valorada segons les actuacions objecte d'ajudes
Reforç de talussos de sèquies mitjançant estaquillatge
Descripció de l'àrea de treball
Estat actual de conservació de la sèquia
Descripció i justificació dels treballs que s'han de realitzar
Dates
Instal·lació de comportes tradicionals
Descripció actual de la zona de treball
Estat de conservació de les comportes actuals, si escau
Justificació de la seua necessitat
Descripció del model que s'ha d'emprar
Dates
Reforç de motes mitjançant dragatge del llit
Descripció de la zona de treball
Estat actual de conservació de la sèquia
Maquinària que s'ha d'emprar
Dates
Reforç de talussos, mitjançant pedra d'escullera
Descripció de la zona de treball
Estat actual de conservació
Justificació de l'ús de pedra d'escullera
Dates
Plantació de vegetació autòctona
Descripció de la zona de treball
Relació d'espècies que s'ha d'utilitzar i procedència
Mètodes i dates de plantació
Marcs de plantació
Tall de vegetació
Descripció de la zona de treball
Descripció de la vegetació present
Justificació del tall mecànic
Dates

linea