diari

Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es reglamenta l'estructura, funcionament i composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 915 de 04.10.1988) Ref. Base de dades 1529/1988

Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es reglamenta l'estructura, funcionament i composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana.
Per tal de donar compliment al que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 4/1988, de 3 de juny,, del Joc de la Comunitat Valenciana, i dins del termini establert en aquesta, cal regular l'estructura, el funcionament i la composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 23 de setembre de 1988,
DECRETE:
Article primer
La Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana és l'òrgan consultiu, d'estudi i d'assessorament de les activitats relacionades amb el joc i les apostes que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Article segon
La Comissió del Joc serà presidida pel Conseller d'Economia i Hisenda; en serà Vice-president el Secretari General d'aquesta Conselleria i President de la Comissió Tècnica del Joc; en formaran part els Vocals següents:
a) Un representant amb categoria, almenys, de Director General de les Conselleries següents:
- Economia i Hisenda.
- Administració Pública.
- Treball i Seguretat Social.
- Indústria, Comerç i Turisme.
b) Tres representants de les Organitzacions Empresarials més representatives.
c) Tres representants de les Organitzacions Sindicals més representatives.
Realitzarà les funcions de Secretari el Secretari de la Comissió Tècnica del Joc.
Article tercer Els membres de la Comissió del Joc seran nomenats pel Conseller d'Economia i Hisenda a proposta de les diferents Conselleries, de les Organitzacions Empresarials i Sindicals mes representatives.
Article quart
Correspon a la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana:
a) Informar sobre els projectes de disposicions de caràcter general referents a:
- Aprovació del Catàleg de Jocs i Apostes i les posteriors modificacions o reformes.
- Aprovació de la planificació general del sector.
- Aprovació dels reglaments específics de cada joc i apostes.
b) Informar sobre els acords per a la instal·lació de nous Casinos de Joc.
c) Evacuar qualsevol altre informe o consulta que li siga sol·licitat pel Consell de la Generalitat Valenciana o per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
d) Dur a la consideració de la Conselleria d'Economia i Hisenda totes les iniciatives i els estudis que considere oportú en matèria de jocs i apostes.
e) Qualsevol altra funció que li siga atribuïda en virtut de disposició legal o reglamentària.
Article cinquè
Un. La Comissió es reunirà per decisió del President o quan ho sol·licite, almenys, la tercera part dels membres.
La convocatòria de la Comissió correspon al President. Dos. La Comissió del Joc es reunirà com a mínim una vegada l'any.
Tres. La convocatòria haurà de fer-se per escrit, al qual s'adjuntarà l'ordre del dia, amb una antelació mínima d'almenys quaranta vuit hores, llevat dels casos d'urgència.
Quatre. Els acords de la Comissió en les funcions que té assignades adoptaran la forma de Dictamen.
Article sisé
La Comissió del Joc haurà d'emetre anualment un informe sobre la situació del joc en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, que serà elevat pel seu President al Consell de la Generalitat Valenciana.
Article seté
La Comissió podrà acordar la creació al seu si de grups de treball, la composició i el funcionament dels quals els determinarà la mateixa Comissió.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot el que no disposa aquest Decret s'aplicaran les normes de funcionament previstes en la Llei de Procediment Administratiu per als òrgans Col·legiats.
Segona
El Conseller d'Economia i Hisenda dictarà les disposicions reglamentàries i altres resolucions que requeresca l'aplicació i el desplegament del que disposa aquest Decret.
Valencia, 23 de setembre de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea