diari

ACORD de 17 de març de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Els Arcs, al terme municipal de Castell de Castells. [2005/F3092]

(DOGV núm. 4971 de 22.03.2005) Ref. Base de dades 1541/2005

ACORD de 17 de març de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Els Arcs, al terme municipal de Castell de Castells. [2005/F3092]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 17 de març de 2005, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat Els Arcs comprén terrenys pertanyents al municipi de Castell de Castells, a la comarca de la Marina Alta.
La zona proposada, de 401,33 hectàrees d'extensió, posseeix indubtables mèrits per a la seua declaració com a Paratge Natural Municipal i reuneix valors ecològics, paisatgístics, científics i recreatius que justifiquen la seua declaració com a tal.
El paratge d'Els Arcs se situa en l'àmbit de la Serra de la Serrella, que geològicament pertany als relleus del prebètic del nord de la província d'Alacant. Es tracta d'un territori caracteritzat per l'accidentada orografia, amb muntanyes que assoleixen altituds superiors als 1.300 metres entre les quals es disposen profundes valls que descendeixen vertiginosament cap a la pròxima costa. En aquest context, l'àmbit del paratge té la cota màxima a la Penya de l'Hedra, amb 1.110 metres d'altitud, mentre que la cota mínima no baixa dels 600 metres i se situaria en la zona més septentrional d'aquest.
L'orientació favorable d'aquests relleus per a captar els vents humits procedents del Mediterrani i la seua situació molt pròxima a la costa fan que aquest enclavament dispose d'un microclima peculiar, caracteritzat per una pluviometria molt elevada, superior als 700 mil·límetres anuals, que es concentren en pocs dies al llarg de l'any, i, per tant, la torrencialitat és una altra de les seues característiques distintives.
La conjunció d'aquests factors orogràfics i climàtics és la que ha determinat les característiques de les comunitats vegetals existents al paratge. Encara que els repetits incendis i la incidència de l'activitat humana han suposat una forta transformació d'aquestes comunitats, fins i tot és possible trobar xicotets reductes que són testimoni de la vegetació potencial de la zona. Es troben així xicotets bosquets de carrasca (Quercus rotundifolia), en els quals s'intercalen alguns exemplars d'auró negre (Acer monspessulanum), freixe de flor (Fraxinus ornus) i roure valencià (Quercus faginea), acompanyats pel seguici florístic característic d'aquests boscos. Això no obstant les formacions arbòries predominants en l'actualitat són les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), les millors masses de les quals se situen en les cotes més altes del paratge. També mereixen destacar-se pel seu interés les comunitats vegetals dels rocams i cingles de la zona, que on es troben espècies d'alt valor per a la conservació.
Respecte a la fauna cal destacar la presència en la zona d'espècies de gran interés, entre les que es compten rapaces com l'àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus), l'àguila reial (Aquila chrysaetos), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el duc (Bubo bubo); rèptils com la colobra bastarda (Malpolon monspessulanus), el fardatxo (Lacerta lepida) o l'escurçó ibèric (Vipera latastei) i mamífers com la fagina (Martes foina).
L'acció de l'aigua de pluja sobre les roques calcàries que conforma els relleus ha donat origen a capritxoses formes, que conformen un atractiu paisatge. El nom d'Els Arcs deriva precisament de la forma d'arc que adopten unes formacions rocoses existents en el paratge. L'atractiu paisatgístic de l'entorn pot considerar-se com de primer ordre, amb relleus elevats d'aparença quasi alpina, i amb els profunds llits de les rambles que en època de pluges ofereixen l'impressionant espectacle de les aigües torrencials. Els punts alts ofereixen al caminant que s'atreveix a arribar-hi, unes panoràmiques vertiginoses de muntanyes i valls, amb el mediterrani com a decorat de fons, emmarcant el conjunt.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Castell de Castells, la Generalitat, en l'exercici de les competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista els valors naturals i interés d'este, de l'interés de l'Ajuntament de Castell de Castells, i una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels Paratges Naturals Municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada Els Arcs, al terme municipal de Castell de Castells, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que en motiven la declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Castell de Castells, en la província d'Alacant, i la delimitació descriptiva i gràfica figuren en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'aquestes.
3. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Castell de Castells.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial d'Alacant o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les regulacions específiques i el que estableix aquest acord i la normativa que el desenvolupe.
En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'hauran d'exercir de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, i avaluar amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) En tant no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se en l'àmbit del mateix, haurà de tenir l'informe de l'Ajuntament de Castell de Castells. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i haurà de definir aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Castell de Castells.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal d'Els Arcs. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal d'Els Arcs, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà almenys les determinacions següents, que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) Règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) Regulació d'usos i activitats, amb especial referència al règim de les activitats d'investigació científica.
d) Normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal d'Els Arcs com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Castell de Castells, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, diferent de l'Ajuntament. Si no n'hi ha, aquest lloc se sumarà a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal d'Els Arcs es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'aquest.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisca l'Ajuntament de Castell de Castells.
4. El president del Consell de Participació serà anomenat per l'Ajuntament de Castell de Castells entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, aquest elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Castell de Castells habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del Paratge Natural Municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. El règim sancionador en la matèria regulada en el present acord serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que siga exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Castell de Castells mantindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
Segona
En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal haurà d'incorporar les disposicions de protecció establides en el present acord.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 de març de 2005
La consellera secretària del Consell de la Generalitat, per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ
ANNEX I
Delimitació del paratge natural municipal dels Arcs
L'àmbit territorial del paratge comprén una superfície de 401,33 hectàrees, que corresponen a les parcel·les cadastrals del terme municipal de Castell de Castells següents:
– Polígon 1: parcel·les 99, 210, 212, 473, 467, 763, 801, 804, 805, 809, 811, 814, 816, 818, 819, 829, 830, 831, 832, 833, 840, 861.
– Polígon 2: parcel·les 43, 134, 573, 574, 575, 579, 580, 581, 582, 583, 586.
Els límits són:
–Nord: termes municipals de Tollos i Vall d'Ebo.
–Est: termes municipals de la Vall de Laguar, Benigembla, Tàrbena i Bolulla.
–Oest: terme municipal de Famorca.
–Sud: termes municipals de Beniardà, Benimantell i Guadalest.

linea