diari

Llei de la Generalitat Valenciana 5/1989, de 6 de juliol, de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1105 de 12.07.1989) Ref. Base de dades 1562/1989

Llei de la Generalitat Valenciana 5/1989, de 6 de juliol, de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest a lots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
La política social està sotmesa a profunds canvis sòcio-culturals i als efectes de la situació econòmica que incideixen sobre els models d'intervenció, sobre les necessitats emergents i sobre els processos de marginació.
Amb la declaració de l’Estat Social de Dret la Constitució Espanyola reconeix les demandes exigides per la nova consciència social, possibilita la progressiva realització de l’Estat Institucional de Benestar i aferma una política de garanties extensiva a tots els sectors de la societat, inclosos els no productius, segons criteris de redistribució de la riquesa.
L'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria d'assistència social (article 31.24), de fundacions o associacions de caràcter benèfico-assistencial (article 31.23), de les Institucions de protecció i ajuda de menors, jóvens, emigrants, tercera edat, minusvàlids i altres grups o sectors socials necessitats d'especial protecció, inclosa la creació de Centres de protecció, reinserció i rehabilitació (article 31.27). La Generalitat, d'aquesta manera, ve obligada a establir el mare bàsic del sistema d'atenció que integre coordinadament i coherent la xarxa pública de Serveis Socials en les estructures de l’Institut Valencià de Serveis Socials; a ordenar i promoure aquells recursos que garantesquen els mandats constitucionals referits a la protecció, social, econòmica i jurídica de la família (article 39.1) i a la protecció dels fills (art. 39.2), a la previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics (article 49), a la participació de la joventut en el desenrotllament social (article 48), a la promoció del benestar de la tercera edat (article 50) i a superar la dispersió legislativa i organitzativa que ha afectat l’àmbit de l'Assistència social.
L'objectiu bàsic d'aquesta Llei és la creació i consolidació del sistema públic de Serveis Socials construït sobre tres eixos fonamentals.
En primer lloc, el desenrotllament legislatiu dels drets socials que la Constitució atribueix a tots els ciutadans.
La Llei estableix les bases per tal de substituir definitivament el vell sistema reglamentat per la Llei de Beneficència (1849) i per la Llei del Fons Nacional d'Assistència Social (1960). Aquesta substitució es produeix inicialment a través dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i es consolida definitivament en la Comunitat Valenciana per mitjà d'aquesta Llei que sotmet els Serveis Socials als principis inspiradors del treball social, els orienta primàriament a la prevenció i s'adquireix el compromís d'estendre a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana i transeünts una escaient satisfacció de llurs necessitats elementals i les condicions objectives que afecten a llur qualitat de vida.
El reconeixement dels drets de tots els ciutadans ha de conjugar-se amb la lluita contra la marginació social, amb la superació dels desequilibris territorials a l’interior de la Comunitat Valenciana i amb una clara preferència vers els grups socials necessitats de serveis específics i compensatoris per assolir llurs drets. S'inicia d'aquesta manera un sistema de prestacions que gira entorn de l'atenció primària de competència municipal i orientada a afavorir el benestar social de tota la població, més que més, d'aquells que han estat tradicionalment exclosos dels beneficis públics.
En segon Lloc, el reconeixement de la responsabilitat de l'Administració en la planificació, gestió i avaluació d'aquells recursos que promouen les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integren siguen reals i efectives (article 9.2 de la Constitució).
La Llei estableix les bases a fi de superar les tradicionals inhibicions per part dels poders públics en l’àmbit de l'Assistència social, mitjançant l'aportació dels recursos financers, tècnics i humans que permeten un eficaç funcionament dels serveis. S'hi estableix una estructura racional de competències entre les distintes Entitats públiques, inspirada en la descentralització i desconcentració de la gestió a favor dels Municipis reconeguda expressament en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i al seu moment de les unitats territorials previstes estatutàriament i en la centralització de la planificació que es reserva el Consell de la Generalitat. El reconeixement del Municipi i la Comarca com a la unitat bàsica de gestió els aproparà als usuaris més enllà de les complexitats burocràtiques, facilitarà la participació eficaç del beneficiari sense desresponsabilitzar la població afectada i assentarà un procés d'integració orgànica i funcional de la multiplicitat d'Organismes que a hores d'ara s'ocupen del benestar social.
La capacitat de planificació i coordinació participativa que es reserva el Consell de la Generalitat garantirà a través de l’Institut Valencià de Serveis Socials les bases per tal de superar l'actual dispersió organitzativa entre les Institucions que actuen en aquest àmbit, racionalitzarà aquells recursos i estructures Administratives ocioses i dotarà els serveis públics de coherència. S'hi imposa, igualment, regular el finançament de les prestacions socials i econòmiques i la participació respectiva de les distintes Administracions públiques, tot obrint un procés que unifique els diversos Règims de finançament.
En tercer lloc, el sistema públic de Serveis Socials requereix la regulació de la iniciativa social en l'interior d'una planificació adient que sense delegar-hi responsabilitats evite els paral·lelismes, la desconfiança, la concurrència o la contraposició.
Amb aquest fi, la Llei posa les bases d'un model estable de col·laboració entre Administració i societat civil, que permeta d'accedir de les subvencions graciables als Convenis i Concerts, alhora que hi estableix aquells mínims que la consciència històrica imposa com a necessaris en les prestacions a fi de meréixer el TITOL de públiques, tant si són gestionades per Entitats públiques com privades. També intenta ordenar el sector a través d'una planificació democràtica que canalitze l’esforç de les iniciatives socials vers objectius generals compartits, la qual cosa obliga a realitzar aquells estudis fiables de necessitats i recursos que possibilite abandonar el voluntarisme de l'acció social i assegurar la participació ciutadana mitjançant dels Consells de Benestar Social, en els quals estan representats tots els sectors socials.
Finalment, estableix la vigilància i el control públic que ha de ser exercit per l'Administració com a defensa dels usuaris que en aquest àmbit mostren una especial vulnerabilitat
TITOL I Disposicions generals
Article primer
L'objecte d'aquesta Llei és regular com a sistema públic els Serveis Socials de la Comunitat Valenciana orientats al benestar i a la qualitat de vida, amb especial incidència en la prevenció, eliminació o tractament de les desigualtats socials.
Això suposa el desplegament legislatiu dels drets socials que la Constitució atribueix als ciutadans, el reconeixement de la responsabilitat de l'Administració valenciana i la regulació de la iniciativa social.
Article segon
Són titulars del dret relacionat es aquesta Llei, els valencians i els transeünts en la Comunitat Valenciana.
Els estrangers, exiliats, refugiats i apàtrides, seran igualment beneficiaris d'acord amb el que es disposa en els Convenis Internacionals i, si hi manquen, en el principi de reciprocitat.
Article tercer
Un. Els Serveis Socials regulats per aquesta Llei se sotmetran als principis següents:
1. Igualtat i universalitat que assegure que les actuacions dels Serveis Socials es dirigeixen a tots els ciutadans que les necessiten sense discriminació de cap mena.
2. Solidaritat i redistribució, tot garantint la justa distribució dels recursos, superant les condicions que donen lloc a la pobresa i a la desigualtat social, evitant i corregint els mecanismes de marginació i promovent majors quotes de benestar social.
3. Responsabilitat pública. Serà responsabilitat de l'Administració donar resposta als problemes socials mitjançant l'aportació dels recursos financers, tècnics, humans i organitzatius necessaris.
4. Participació. Els poders públics promouran la participació democràtica dels ciutadans en la planificació, gestió i control de les actuacions.
5. Prevenció. Constituirà objectiu prioritari dels poders públics la prevenció i eliminació de les causes que porten a situacions de marginació o inadaptació social.
Dos. Igualment, en sotmetran la seua actuació al criteris següents:
1. Globalització. Els Serveis Socials hauran de contemplar l’individu com a esser social immers en una dinàmica complexa que ha de ser considerada en conjunt.
2. Integració, garantint, si s'escau, el dret a la diferència, procurant mantenir la permanència de les persones i grups en llur medi familiar i entorn comunitari, utilitzant el sistema de serveis que siga general per a la resta de la població.
3. Simplificació, racionalització dels recursos de manera que es planifiquen d'acord amb la realitat social a què van dirigits i es coordinen entre si amb criteris d'eficàcia econòmica i rendibilitat social.
4. Descentralització i desconcentració de la gestió per a assolir una major aproximació als ciutadans, tot potenciant els serveis d'atenció primària a càrrec de les Administracions Locals.
TITOL N Els Serveis Socials: àrees, nivells i modalitats
Article quart
L'àmbit d'intervenció propi dels Serveis Socials es la població en general i aquells grups poblacionals necessitats als quals cal una atenció específica per tal d'aconseguir l'accés al sistema normalitzat dels serveis. Es consideren àrees d'intervenció prioritària:
- L'atenció a problemes i necessitats familiars.
- La protecció i defensa social en les problemàtiques sorgides per raó de sexe.
- La protecció i defensa del menor.
- L'atenció a la joventut en situació de risc.
- L'atenció a la vellesa.
- L'atenció a persones amb minusvàlues.
- L'atenció a les toxicomanies.
- L'atenció als problemes específics de les minories ètniques.
- La prevenció sobre la delinqüència, així com l'atenció a detinguts i ex-reclusos.
- L'atenció a immigrants, transeünts i refugiats.
- L'atenció a situacions greus de pobresa i emergència social.
Article cinquè
º
Els nivells d'intervenció són:
a) Intervencions generalitzades, d'atenció primària, caràcter polivalent que constitueix el primer nivell d'accés al sistema de protecció social amb funció de prestació inespecífica i derivació quan la complexitat de la intervenció ho demane.
b) Intervenció especialitzada, d'atenció secundària i caràcter definit per la complexitat Tècnica de les prestacions requerides.
Article sisé
Les modalitats d'intervenció articularan en qualsevol cas els aspectes preventius, assistencials i rehabilitadors:
1. La intervenció preventiva orientada a millorar globalment les circumstàncies estructurals que causen el problema social i a incidir en els factors de risc que afecten grups poblacionals a través d'activitats de sensibilització, recursos compensatoris i actuacions globalitzadores sobre sectors poblacionals o territoris concrets.
2. La intervenció assistencial orientada a atendre les necessitats primàries dels individus i llurs demandes de protecció, a través de recursos dirigits a recolzar el nucli de convivència bàsic o a arbitrar la seua substitució quan calga.
3. La intervenció orientada a recuperar funcions i activar potencialitats existents en funció de l'autonomia personal, així com remoure els obstacles que impedeixen la integració social, a través de recursos de promoció laboral, reinserció social i de rehabilitació personal.
CAPITOL I Els Serveis Socials Generals
Article seté
Correspon als Serveis Socials Generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d'atenció primària.
Sobre la base de les competències municipals atribuïdes pels articles 25.2.k) i 26.1.c) de la Llei 7/1985. de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la titularitat dels Serveis Socials Generals correspondrà als Ajuntaments per tal de garantir a tota la població els serveis bàsics. Tanmateix, en la prestació de cada servei podrà participar la iniciativa social segons es regula en el TITOL IV d'aquesta Llei.
Els Serveis Socials Generals els prestaran equips interdisciplinaris que cobresquen les distintes àrees de l'acció social, en Centres socials polivalents, depenent dels Ens de l'Administració Local.
Article vuité
Són funcions dels Serveis Socials Generals les següents:
1. Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre els drets i recursos socials existents, recollint alhora la informació necessària per a posteriors planificacions.
2. Ajuda a domicili, l'objectiu de la qual és facilitar la permanència de l'individu en el seu medi habitual mitjançant la prestació de serveis de caràcter domèstic, social, personal o educatiu.
3. Cooperació i animació comunitària, la finalitat de la qual és promoure activitats grupals tendents a aconseguir que siguen els mateixos individus d'una comunitat els qui assumesquen llur problemàtica, cerquen vies de solució i adeqüen els serveis voluntaris d'uns individus amb les necessitats d'altres, desenvolupant els principis de solidaritat i participació.
4. Servei d'acollida. Aquest servei atendrà, amb caràcter immediat les necessitats bàsiques, de manera temporal o permanent, de les persones mancades de cosa o amb greus problemes de convivència, atenent les emergències socials o individuals.
5. Gestió de les ajudes econòmiques i llur seguiment en l’àmbit del seu territori.
6. Prestacions inespecífiques que per llur nivell primari puguen ser satisfetes sense necessitat de derivació a un servei especialitzat.
CAPITOL N Els Serveis Socials Especialitzats
Article nové
Correspon als Serveis Socials Especialitzats la programació, implantació i gestió d'aquelles intervencions que necessiten concentració de recursos tècnics complexos.
La titularitat dels Serveis Socials Especialitzats correspondrà indistintament a les Administracions públiques i a les Entitats públiques o privades amb o sense intenció de lucre.
En qualsevol cas la Generalitat Valenciana procurarà una xarxa suficient i permanentment actualitzada en funció de les demandes socials que vagen generant-se.
Els Serveis Socials es prestaran prèvia atenció, si s'escau, en els Serveis Generals i d'acord amb els requisits i condicions que es determinen reglamentàriament per a l'autorització, registre i acreditació.
Article deu
Són funcions dels Serveis Socials Especialitzats les següents:
1. Gestionar els Centres suficientment equipats que presten actuacions específiques.
2. Arbitrar equipaments substitutius de la llar.
3. Proporcionar prestacions tècniques a persones que es troben en greus dificultats per tal d'accedir a l’ús normalitzat dels sistemes ordinaris de protecció social.
4. Fomentar les mesures de reinserció orientades a normalitzar les condicions de vida d'aquells col·lectius amb alt risc de marginalitat.
5. Atendre les disfuncions greus que es produeixen en el medi social i en els nuclis de convivència bàsics, per tal de compensar-les o corregir-les.
CAPITOL NI Prestacions econòmiques
Article onze
La Generalitat establirà i regularà les prestacions econòmiques en matèria de Serveis Socials, així com les ajudes a aquells ciutadans amb dificultats específiques d'integració o participació en la comunitat, a fi de facilitar l'accés als recursos normalitzats.
Els tipus, requisits, condicions i extensió seran determinats legalment i reglamentària.
TITOL NI Competències i organització
CAPITOL I Competències
Article dotze
Correspon a l'Administració de la Generalitat Valenciana:
1. El desplegament reglamentari d'aquesta Llei, així com l’exercici de les seues competències normatives en matèria de Serveis Socials.
2. La planificació d'activitats i recursos de nova creació en matèria de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, mitjançant la confecció d'un Pla de Serveis Socials, instrument tècnic general d'informació i programació anualment actualitzada.
3. Coordinar les actuacions, tant dels diversos òrgans de l'Administració en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma, com de la iniciativa privada sense intenció de lucre, amb la finalitat de garantir una política social homogènia, racional, integrada i eficaç.
4. Fomentar la participació ciutadana promovent els Consells Locals de Benestar Social.
5. L'autorització, el registre, l'acreditació, el control i supervisió de les Entitats, Centres o Serveis que despleguen activitats en el camp dels Serveis Socials, de forma que siguen exigits i aconseguits uns mínims de qualitat i condicions d'assistència.
6. L'assistència Tècnica als Centres i Serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l’àmbit dels Serveis Socials.
7. La realització de tasques d'estudi, investigació i formació en matèria de Serveis Socials.
8. La gestió directa de Serveis i Centres propis.
9. Promoure l'acció conjunta de les distintes Conselleries, les competències de les quals incidesquen d'una o altra manera en la consecució del benestar social, així com amb les restants Administracions Públiques (Diputacions i Ajuntaments) i amb entitats i organitzacions d'índole social.
10. La tutela de les fundacions de caràcter benèfic la competència de les quals corresponga a la Generalitat.
Article tretze
Les Diputacions cooperaran a l’efectivitat dels serveis municipals en els termes previstos al CAPITOL NI del TITOL NI del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Les Diputacions Pronvincials en el mare de la planificació del Consell asseguraran en els municipis menors de 10.000 habitants l'accés de tots els ciutadans als Serveis Socials i els fomentaran.
El Consell de la Generalitat coordinarà les actuacions de les Diputacions en matèria de Serveis Socials d'acord amb el que estableix la Llei de la Generalitat 2/1983, de 4 d'octubre i normes que la desenvolupen, a fi d'unificar la política de Serveis Socials dins el sistema establert per aquesta Llei.
Article catorze
Un. Es consideren competències dels Ajuntaments, atesos els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, les següents:
1. La detecció de les necessitats i problemàtica social existent dintre del seu àmbit territorial.
2. L'elaboració, gestió i desplegament dels plans i programes de Serveis Socials, d'acord amb la planificació global que el Consell hi establesca.
3. El foment de la participació ciutadana a través dels Consells de Benestar Social Municipals, dins la política global participativa de la Generalitat.
4. La titularitat dels Serveis Socials Generals que recull el CAPITOL I, del TITOL N, d'aquesta Llei.
5. La titularitat dels Serveis Socials Especialitzats de caràcter públic i àmbit municipal.
Dos. Les Mancomunitats tindran, referides al seu àmbit territorial, les funcions que els Ajuntaments integradors d'aquestes els atribuisquen.
CAPITOL N Organs de gestió, assessorament i participació
Article quinze
Les competències necessàries per al desenvolupament integrat dels sistemes previstos en aquesta Llei, seran assumides per la Conselleria que tinga adscrita l'àrea de Serveis Socials.
La seua estructura abastarà els òrgans centrals i territorials adients a l’exercici de llurs competències.
Es crearan totes les Comissions Interdepartamentals necessàries a fi d'assolir la plena coordinació dels serveis regulats en aquesta Llei amb altres àrees que incidesquen en la búsqueda del benestar social.
Article setze
La Generalitat garanteix la participació ciutadana en la regulació dels Serveis Socials per mitjà del Consell de Benestar Social.
El Consell de Benestar Social es un òrgan col·laborador i assessor de la Generalitat en totes aquelles activitats que incidesquen en el camp dels Serveis Socials. Les seues funcions són:
a) Conéixer, analitzar i informar els avantprojectes de plans d'actuació i legislatius que s'eleven a les Corts Valencianes per a llur aprovació, així com fer-ne el seguiment posterior.
b) Proposar criteris per tal de desenvolupar els distints programes d'actuació.
c) Analitzar i proposar iniciatives que es consideren prioritàries en matèria d'acció social.
d) Informar la Generalitat sobre aquelles qüestions que li siguen sol·licitades.
e) Col·laborar en les distintes campanyes d'informació i divulgació sobre temes d'interés general o sectorial.
i) Col·laborar en el desplegament d'activitats directament relacionades amb el benestar social.
g) Fomentar la participació dels distints sectors socials i de les restants Administracions Públiques, i impulsar la creació de Consells de Benestar Social d'àmbit local o provincial.
h) Intervenir en la negociació dels acords que es facen necessaris entre les parts integrants per a la correcta prestació dels Serveis Socials pels sectors a qui representen.
i) Formar part del Consell d'Acreditació de Centres i Serveis de Serveis Socials de la manera establerta reglamentàriament.
j) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per Llei o Reglament o se'n desprenguen de la naturalesa d'òrgan de participació, col·laborador i assessor.
Estaran representats:
- El Govern Valencià.
- Les Administracions Locals.
- Les Associacions d'Usuaris.
- Associacions promotores que treballen en el Sector de Serveis Socials.
- Entitats públiques i privades, sense intenció de lucre.
- Entitats laborals.
Article disset
Com a continuació dels criteris fixats en l'article anterior, hauran de constituir-se Consells d'àmbit territorial inferior, com a òrgans a través dels quals es materialitze la participació ciutadana. En els Municipis els Consells que es creen es regiran pel principi de desconcentració quan pertoque.
TITOL IV LA iniciativa social i el voluntariat
Article divuit
Es fomentarà i regularà la funció del voluntariat social que col·labore amb les Administracions Públiques en les tasques d'investigació i prestació de Serveis Socials.
S'entendrà per treball voluntari en Serveis Socials aquella acció cap a la Comunitat, sense expectatives de remuneració econòmica, i l'objectiu central de la qual es promoure el desenvolupament de la comunitat en el marc de l'autoajuda, solidaritat, pluralisme i democràcia, tot reforçant els Serveis Socials.
Article dinou
Les Entitats de Serveis Socials que porten a efecte llur activitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana hauran d'inscriure's en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de Serveis Socials.
Els establiments que despleguen activitats en el camp dels Serveis Socials hauran de sol·licitar per a llur creació, modificació o trasllat, les autoritzacions administratives prèvies, així com inscriure'n l'obertura, modificació, cancel·lació i quan pertoque acreditació en el Registre, tot això d'acord amb els requisits, característiques i condicions previstes reglamentàriament.
Article vint
La Generalitat regularà en convocatòria pública el sistema d'ajudes, concerts o convenis en matèria de serveis socials, tot establint les condicions, procediments, barems i recursos procedents, amb la finalitat que es puga fomentar la iniciativa municipal i la participació dels ciutadans, grups socials i entitats privades sense intenció de lucre.
Les Entitats que pretenguen obtenir per als seus Centres i Serveis prestacions econòmiques a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat els hauran d'integrar en la xarxa pública de Serveis Socials a través de llur acreditació, acte pel qual es reconeix llur idoneïtat per tal d'exercir llurs funcions tot atenent els aspectes següents:
1. Condicions físiques, materials, arquitectòniques i sanitàries adequades a les tasques específiques del Centre.
2. Recursos humans i organització addient del personal.
3. Atenció oferida i índole de les prestacions.
4. Sistema d'ingrés i condicions de llur utilització.
5. Garantia suficient de la participació democràtica dels usuaris.
6. Sistema de comptabilitat suficient per al seguiment i control de la gestió.
7. Articulació de les vies d'informació a la Generalitat a fi d'aconseguir la màxima coordinació.
8. Llur emmarcament dins la planificació general del sistema de Serveis Socials de la Generalitat.
9. La qualificació professional del personal que hi preste llurs serveis.
TITOL V Finançament
Article vint-i-un
La Generalitat consignarà en els seus Pressupostos anuals els crèdits necessaris per tal de finançar les distintes prestacions, atencions i serveis continguts en aquesta Llei que siguen executables en l’exercici de les seues competències específiques, amb arranjament al Pla de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, així com per a contribuir al desenvolupament i millora de les competències de les Entitats Locals i al sosteniment de programes amb institucions sense finalitats de lucre.
Article vint-i-dos
Els Ajuntaments, Mancomunitats i Diputacions Provincials consignaran igualment en llurs pressupostos els crèdits necessaris per a fer front a les prestacions que en matèria de Serveis Socials recaiguen dins llurs competències.
Article vint-i-tres
Les Diputacions, d'acord amb l'article 30.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, cooperaran totalment o parcial en la cobertura dels Serveis Socials, segons ho requeresquen les circumstàncies econòmiques dels Municipis interessats.
La Generalitat exercirà una acció supletòria destinada a garantir la prestació dels Serveis Socials en aquelles Administracions Locals que manquen dels recursos necessaris per a fer-hi front, i sempre que siguen considerats bàsics en la demarcació territorial.
Article vint-i-quatre
Sense perjudici de mantenir com a objectiu últim la gratuïtat total dels Serveis Socials, l'aportació econòmica dels usuaris, si aquesta procedia d'algun servei, s'establirà atenent a criteris de solidaritat, assequibilitat i redistribució.
TITOL VI Faltes i sancions
Article vint-i-cinc
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que contravinguen les obligacions establertes en aquesta Llei, directament o a través dels seus Reglaments d'aplicació, perjudiquen els usuaris o l’organització pública dels serveis, incomplesquen la normativa sobre Entitats i serveis socials o encobresquen intenció lucrativa en activitats revestides d'apariència filantròpica.
Article vint-i-sis
Es tipifiquen com a infraccions administratives específiques les següents:
1. Obrir, tancar o traslladar un Centre o Servei, o modificar la seua capacitat assistencial en més o menys d'un 10% sense haver-ne obtingut l'autorització administrativa corresponent d'acord amb la normativa que hi siga d'aplicació.
2. Incomplir la normativa sobre registre i acreditació d'Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials, així com obstruir la tasca inspectora de l'Administració.
3. Incomplir la normativa en matèria d'ajudes o subvencions, destinant els fons concedits per a fins distints d'aquells que motivaren la sol·licitud o alterant-ne les dades i operacions administratives de la Institució per tal de falsejar o impedir la tasca de la inspecció.
4. Encobrir intenció de lucre en aquelles activitats presentades davant l'Administració i la societat amb caràcter filantròpic.
5. Imposar als usuaris dels serveis condicions humiliants o dificultats injustificades per accedir als drets reconeguts en aquesta Llei i les seues disposicions que la desenvolupen.
Article vint-i-set
Les infraccions seran qualificades com a lleus, greus o molt greus segons els riscs i perjudicis ocasionats, i podran imposar-se als responsables alguna de les sancions següents, tenint en compte que les sancions tindran com a objectiu corregir les distorsions i perjudicis causats.
1. Multa per una quantia equivalent a l’import del salari mínim interprofessional fins a un any.
2. Prohibició d'accedir a les ajudes de la Generalitat Valenciana per un període d'un a cinc anys.
3. Inhabilitació del Director del Centre o Servei en què siga apreciada la infracció.
4. Tancament temporal del Centre, o Servei.
5. Cancel·lació de l'acreditació, i de la inscripció, si pertoca.
Article vint-i-vuit
Les infraccions seran sancionades pel titular de la Conselleria que tinga al seu càrrec les competències en matèria de Serveis Socials, a proposta de la Direcció General corresponent i amb la instrucció prèvia de l’expedient administratiu corresponent.
Article vint-i-nou
No tenen caràcter de sanció ni la resolució de tancament de Centres ni la prohibició d'activitats que no disposen d'autorització d'operativitat fetes per l'autoritat competent, en prevenció de perjudicis als usuaris. Tot això sense menyscapte de la simultània incoació d'expedient sancionador.
Article trenta
En els supòsits de tancament administratiu o negativa injustificada d'admissió en un centre o establiment d'un usuari, la Generalitat garantirà de forma immediata la prestació d'aquest a aquell sense excusa ni dilació.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Mentre no es duga a terme el desplegament reglamentari d'aquesta Llei, la Generalitat, les Diputacions Provincials, els Ajuntaments i Mancomunitats mantindran la gestió dels Serveis Socials que a hores d'ara tenen atribuïts.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades en l’àmbit de la Comunitat Valenciana les disposicions que s'oposen al que estableix aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En el termini màxim d'un any des de la publicació, el Govern de la Generalitat dictarà els reglaments necessaris per ai desenvolupament i plena aplicació d'aquesta Llei.
Segona
La Generalitat, en el marc dels seus programes econòmics, contemplarà la consignació econòmica destinada a incentivar els Ajuntaments en correspondència amb l’esforç pressupostari d'aquests, de manera que es puguen atenre els compromisos mínims establerts per aquesta Llei.
Tercera
Aquesta Llei vigirà el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 6 de juliol de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea