diari

LLEI 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.

(DOGV núm. 3016 de 18.06.1997) Ref. Base de dades 1571/1997

LLEI 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
I. L'ús, l'abús i la dependència de drogues, en les seues dimensions actuals, és un dels problemes de major gravetat amb el qual s'enfronten les societats occidentals modernes i que afecta principalment tots els sectors de la població però principalment les persones joves de 18 a 35 anys i cada vegada es veu més en menors de 18 anys i en l'etapa escolar, amb repercussions dramàtiques en l'esfera individual, familiar i social i en l'ocupació productiva. A aquest problema s'afegeixen una sèrie d'addiccions no produïdes per substàncies químiques, que generen trastorns addictius amb repercussió social i econ˜mica indubtable.
Als consums tradicionals, i socialment acceptats, de les denominades drogues institucionalitzades o socialment acceptades, com són les begudes alcohòliques i el tabac, unit als trastorns addictius institucionalitzats, com és la ludopatia, s'han incorporat a la nostra cultura l'ús i/o abús de drogues no institucionalitzades, de consum prevalent en altres cultures, com és el cas de l'heroïna, la cocaïna o els derivats del cannabis. D'una altra banda, el desenvolupament científic i tècnic ha afavorit l'aparició d'un fenomen sociocultural, sense precedents en els modes de consum anteriors, el de les "drogues de disseny o de síntesi", potser fomentat per creure falsament que són innòcues i per la dificultat legal, ben coneguda pels traficants, de perseguir substàncies noves no reconegudes legalment com a drogues en el moment de la síntesi.
La Comunitat Valenciana, com la resta de comunitats autònomes d'Espanya i altres regions de la Unió Europea, no és aliena a aquest fenomen, que es manifestaria amb especial preocupació per a la societat valenciana al principi de la dècada dels vuitanta. La resposta inicial al problema va sorgir, per una banda, del sistema sanitari i social, juntament amb la iniciativa social, que es va constituir, inicialment, per associacions d'autoajuda i de familiars de drogodependents, que han anat evolucionant cap a estructures semiprofessionals, i per una altra, de les entitats locals, que promogueren la creació de recursos d'atenció i prevenció de les drogodependències.
La Generalitat Valenciana, conscient de les dimensions del problema en la nostra Comunitat, i en funció de la demanda social imperant en aquell moment, aprovà el 1986, en línia amb el Pla Nacional sobre Drogues (PNsD) posat en marxa en 1985, el Pla Autonòmic Valencià de Lluita contra la Droga (PAVLcD), que va tenir com a conseqüència més immediata l'aprovació del Decret 232/1991, de 9 de desembre, en el qual el Consell de la Generalitat va crear una organització política i administrativa que augmentava els esforços i millorava la coordinació, l'eficàcia i l'agilitat de les administracions públiques valencianes de cara al problema. A aquesta disposició, i en desenvolupament del pla esmentat, han seguit altres normes impulsades pel Govern Valencià que han aprofundit, davant l'evolució del fenomen, en la necessitat de la coordinació interinstitucional i amb la iniciativa social, s'han establert normes sobre l'autorització per al funcionament de centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències (Decret 233/1992, de 28 de desembre, del Govern Valencià), sobre tractaments amb substitutius opiacis a persones que en depenen, i s'han regulat, amb caràcter anual, diferents instruments financers i tècnics per al foment de les activitats que en la matèria despleguen les entitats locals i les organitzacions no governamentals. A més, les drogodependències tenen la consideració d'àrea d'intervenció prioritària en el Pla d'Ordenació dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana (Llei de la Generalitat Valenciana 5/1989, de 6 de juliol) i són objecte de regulació en el marc del Pla de Salut Mental per a la Comunitat Valenciana (Decret 148/1986, de 24 de novembre, del Govern Valencià).
Han transcorregut més de deu anys des de l'aprovació del Pla Autonòmic Valencià de Lluita contra la Droga. és necessari i ineludible, per tant, avançar en l'esforç normatiu amb la promulgació d'una norma, amb rang de llei, que continga un conjunt de mesures i accions adreçades a la prevenció, l'assistència, la incorporació i la protecció social de les persones afectades, tant per l'ús o l'abús de substàncies que poden generar dependències com per altres trastorns addictius, de tal manera que disposem d'un instrument que permeta a la societat valenciana, en el seu conjunt, afrontar amb garanties el repte de la convivència sostinguda amb el fenomen de les addiccions, amb la seua complexitat i el seu dinamisme.
II. L'article 43 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut i estableix que és competència dels poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. També indica que els poders públics fomentaran l'educació sanitària. L'educació física i l'esport.
La Generalitat Valenciana disposa, segons el títol III de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de competència exclusiva en matèries com ara assistència social, higiene, institucions públiques de protecció i ajuda, creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació, esports i oci, espectacles, publicitat i estadística, i li correspon el desplegament legislatiu i l'execució, en el marc de la legislació bàsica de l'estat, en matèries com la sanitat interior, els productes farmacèutics, l'educació i la investigació.
D'altra banda, l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que els municipis exerciran, en els termes de la legislació de l'estat i de les comunitats autònomes, competències sobre la protecció de la salubritat pública i la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.
III. En aquest marc legislatiu s'inscriu la present llei, que incorpora l'experiència acumulada i les recomanacions, tècniques i jurídiques, dels organismes internacionals de les Nacions Unides, en particular de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i de la Unesco, del Consell d'Europa i d'altres institucions de la Unió Europea, de la legislació de l'Estat Espanyol i d'altres comunitats autònomes.
Sense oblidar les polítiques de control de l'oferta, en el marc de competències exposat, la llei fa referència especial a les actuacions sobre la demanda del consum de drogues, a través de la prevenció i la promoció activa d'hàbits de vida saludables i d'una cultura de la salut que no incloga l'ús de drogues, i també la solidaritat i l'atenció de les persones afectades pel problema de les drogodependències.
D'altra banda, és un objectiu prioritari d'aquesta llei garantir una atenció integral que conceba les drogodependències i els altres trastorns addictius com una malaltia comuna amb repercussions en les esferes biològica, psicològica, social i econòmica de la persona, de tal manera que es consolide, progressivament, un model d'intervenció en drogodependències i altres trastorns addictius a la Comunitat Valenciana que assegure la coordinació i la integració, orgànica i funcional, dels recursos assistencials especialitzats en els sistemes públics d'assistència sanitària i de serveis socials.
IV. La present llei s'estructura en un títol preliminar i set títols més, amb un total de 55 articles. Conté, a més, set disposicions transitòries, un de derogatòria i dues de finals. També s'incorpora al text de la llei un índex sistemàtic, a fi de facilitar-ne la lectura i la comprensió als destinataris.
El títol preliminar (Disposicions generals), a més de definir l'objecte i l'àmbit de la llei, estableix el marc conceptual que permetrà una correcta interpretació del text i conté els principis rectors que n'inspiren la redacció.
Considerant que les polítiques de reducció de la demanda es constitueixen com l'instrument més eficaç i eficient de protecció de la societat de cara al problema greu del consum de drogues, el títol I (La reducció de la demanda a través de mesures preventives) estableix les mesures preventives generals, basades en l'educació i en la informació, adreçades, preferentment a la joventut i als grups de risc. Cal destacar les intervencions en l'àmbit urbanístic com a factor de superació de les causes que incideixen en l'aparició de les drogodependències.
El títol II (L'assistència i inserció social) estableix les mesures encaminades a normalitzar l'assistència del drogodependent, de l'alcohòlic i de qui patesca qualsevol altre trastorn addictiu, i l'accés, lliure i gratuït, a les prestacions i els serveis de les xarxes públiques sanitària i de serveis socials. Crea aquesta llei les unitats de Conductes Addictives com a recursos especialitzats d'assistència que, integrats en el Servei Valencià de Salut, es constituiran com a dispositius de referència del model d'intervenció en drogodependències i altres trastorns addictius a la Comunitat Valenciana.
Conté també aquest títol la regulació d'actuacions en els àmbits judicial, penitenciari i laboral que es desplegaran en col·laboració amb les organitzacions socials i altres administracions públiques amb competències en la matèria. Les actuacions previstes en l'àmbit laboral es consideren com un factor que millora la salut laboral i la qualitat de vida dels treballadors i de les treballadores que incrementa, alhora, la productivitat i la competitivitat de les empreses i, per tant, la de la societat valenciana en conjunt.
En el títol III (El control de l'oferta) s'estableixen un seguit de normes encaminades a reduir l'oferta de les drogues institucionalitzades o socialment acceptades a la població en general i, en particular, als menors en general, complementàries de les establertes en el títol I, i que es concreten en una sèrie de mesures de control i limitadores de la publicitat, la promoció, la venda, la dispensació, el subministrament i el consum de les begudes alcohòliques i el tabac. També s'hi inclouen una sèrie de mesures limitadores de l'ús de drogues en l'esport i de venda de substàncies i productes químics industrials, com ara els inhalants i les coles, que puguen produir efectes nocius per a la salut i crear dependència.
El títol IV (L'organització i la participació social) es dedica a regular les estructures políticoadministratives encarregades de la planificació, l'ordenació, la coordinació, el seguiment, el control i l'avaluació de les actuacions considerades en la llei i estableix el procediment per a l'elaboració i l'aprovació del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius que es constitueix com un instrument per a la planificació i l'ordenació de recursos, objectius i actuacions en la matèria. S'insisteix especialment en la participació social i del voluntariat en les polítiques que es desplegaran en compliment de la llei i del pla, amb l'objectiu de sumar esforços i recursos en la disminució del problema que motiva aquesta llei.
El títol V (Les competències de les administracions públiques) regula i ordena les competències que. segons l'ordenament jurídic vigent, corresponen a les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
Especial consideració mereixen les disposicions que es contenen en el títol VI (El finançament de les actuacions), per tal com impliquen el compromís solidari de la societat valenciana en l'assoliment dels objectius perseguits per la llei.
Per acabar, el títol VII (El règim sancionador) estableix una sèrie de normes que pretenen salvaguardar les disposicions contingudes en la llei, el compliment de les quals s'ha de realitzar en coordinació amb els òrgans competents de les diferents administracions públiques implicades. El règim sancionador pondera tant les infraccions com les sancions i atén, en tots els casos, els principis que inspiren el procediment administratiu sancionador.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte de la llei
1. La present llei té per objecte establir i regular, en el marc de les competències que estatutàriament corresponen a la Generalitat Valenciana i dins del seu àmbit territorial, un conjunt de mesures i accions adreçades a la prevenció, l'assistència, la incorporació i la protecció social de les persones afectades tant per l'ús o l'abús de substàncies que puguen generar dependència com per altres trastorns addictius.
2. Les disposicions contingudes en la present llei seran d'aplicació a les diferents actuacions, tant individuals com col·lectives, tant de titularitat pública com de privada, que en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius es despleguen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Definicions.
1. Pel que fa a aquesta llei, es considerarà com a droga qualsevol substància que, introduïda en un organisme viu, pot modificar-ne una o més funcions i és capaç de generar dependència, provocar canvis en la conducta i efectes nocius per a la salut i el benestar social. Tenen aquesta consideració:
a) Les begudes alcohòliques.
b) El tabac.
c) Les substàncies estupefaents i psicòtropes sotmeses a control de conformitat al que estableixen les normes nacionals i els convenis internacionals subscrits per l'Estat Espanyol.
d) Alguns productes d'ús industrial o divers, com els inhalants i les coles, que poden produir els efectes i les conseqüències descrits en l'apartat primer d'aquest article.
e) Qualsevol altra substància no inclosa en els apartats anteriors que complesca la definició establerta en l'apartat primer d'aquest article.
2. En el marc d'aquesta llei valen les següents definicions:
a) Trastorn addictiu: patró desadaptatiu de comportament que provoca una dependència psíquica, física, o d'ambdós tipus, a una substància o una conducta determinada, repercutint negativament en les esferes psicològica, física o social de la persona i del seu entorn.
b) Drogodependència: trastorn addictiu definit com l'estat psíquic, i de vegades físic i social, causat per l'acció recíproca entre un organisme viu i una droga, que es caracteritza per modificacions en el comportament i per altres reaccions que comprenen sempre un impuls irreprimible per consumir droga en forma continuada o periòdica, a fi d'experimentar-ne els efectes psíquics o físics i, de vegades, per evitar el malestar produït per la seua privació.
c) Desintoxicació: procés terapèutic orientat a la interrupció de la intoxicació produïda per una substància exògena a l'organisme.
d) Deshabituació: procés orientat a l'aprenentatge d'estratègies terapèutiques que permeten al drogodependent enfrontar-se als factors de risc associats al consum de drogues, amb l'objectiu final d'eliminar-ne la dependència.
e) Rehabilitació: procés de recuperació dels aspectes del comportament individuals en la societat.
f) Inserció/reinserció: integració progressiva de la persona en el medi familiar i social que li permeta dur una vida responsable i autònoma, sense dependència de drogues.
g) Prevenció: conjunt d'actuacions adreçades a reduir la demanda. l'oferta i les conseqüències del consum de drogues o de la realització de conductes que podrien genera altres tipus de trastorns addictius.
3. En l'àmbit d'aquesta llei, es consideren drogues institucionalitzades o socialment acceptades les que poden ser adquirides i consumides legalment. En són les principals les begudes alcohòliques, el tabac i els psicofàrmacs.
4. Entra, també, en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei l'atenció integral de les persones amb altres trastorns addictius, encara que no tinguen el seu origen en l'ús o l'abús en el consum de les substàncies definides en l'apartat primer d'aquest article. El joc patològic és considerat el principal trastorn addictiu no produït per drogues.
Article 3. Principis rectors
Les actuacions que en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius es despleguen a la Comunitat Valenciana seguiran els següents principis rectors:
1. La responsabilitat pública i la coordinació institucional d'actuacions, basada en els principis de descentralització, responsabilitat i autonomia en la gestió dels programes i serveis, així com la participació activa de la comunitat i dels mateixos afectats i afectades en el disseny de les polítiques d'actuació.
2. La promoció activa d'hàbits de vida saludables i d'una cultura de la salut que incloga el rebuig del consum de drogues, així com la solidaritat i la tolerància, el suport i l'assistència amb les persones amb problemes de drogodependència.
3. La consideració, a tots els efectes, de les drogodependències i d'altres trastorns addictius com a malalties comunes amb repercussions en les esferes biològica, psicològica i social de la persona.
4. La consideració prioritària de les polítiques i les actuacions preventives en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius.
5. L'establiment de criteris d'eficàcia, eficiència i avaluació contínua de resultats de les actuacions i els programes que es despleguen en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius.
6. La integració normalitzada d'actuacions en matèria de drogodependències en els sistemes educatiu, sanitari i de serveis socials de la Comunitat Valenciana.
7. La consideració de la prevenció, l'assistència i la integració social de les persones drogodependents com un procés unitari i continuat, mitjançant la coordinació de diferents actuacions sectorials.
TÍTOL I
LA REDUCCIÓ DE LA DEMANDA MITJANÇANT
MESURES PREVENTIVES
CAPÍTOL I
LA PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES I D'ALTRES TRASTORNS ADDICTIUS
Article 4. Mesures preventives generals.
1. Correspon a les administracions públiques, en els seus respectius àmbits de competències, desenvolupar, promoure, donar suport, fomentar, coordinar, controlar i avaluar els programes i les actuacions dirigides a:
a) Informar científicament a la població en general sobre les substàncies i les conductes que poden generar dependència, i també dels seus efectes i de les conseqüències derivades del seu ús o abús.
b) Educar per a la salut i formar professionals en aquest camp.
c) Modificar les actituds i els comportaments de la població en general respecte a les drogodependències, i generar una consciència social solidària i participativa.
d) Intervenir sobre els factors de risc individuals, familiars i socials associats al consum de drogues o a conductes addictives.
e) Eliminar o, almenys, limitar la presència, la promoció i la venda de drogues en l'entorn social.
f) Educació de les persones consumidores i suport al treball de les organitzacions d'usuaris o usuàries i de consumidors o consumidores per tal d'implicar-los també en aquest àmbit.
2. El conjunt d'aquestes mesures s'adreçarà preferentment a la població menor de 18 anys i als grups de població en què la prevalença dels trastorns addictius o el seu potencial caràcter perillós per a la salut o la vida d'altres persones siguen més elevats.
Article 5. Informació.
1. La Conselleria de Benestar Social, a través dels sistemes d'informació i vigilància epidemiològica, síassabentarà i informarà de la demanda assistencial, les urgències hospitalàries, la morbiditat, la patologia associada i la mortalitat originades per l'ús i/o l'abús de substàncies que generen dependència. Així mateix, síinformarà a tota la població, a través de totes les estructures assistencials sociosanitàries de la creació de les unitats de conductes addictives com a centres especialitzats d'assistència a drogodependències i altres trastorns addictius.
2. Les conselleries de Benestar Social i de Sanitat determinaran, conjuntament, la creació i la ubicació de serveis d'informació, divulgació i documentació integrats en les xarxes assistencials, centres educatius i centres d'informació relacionats amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que faciliten assessorament i orientació sobre la prevenció i el tractament de les drogodependències i altres trastorns addictius.
3. L'administració laboral, a través dels gabinets de seguretat i higiene en el treball, realitzarà activitats informatives i formatives relatives als efectes del consum de drogues i altres conductes que generen addicció destinades als treballadors o treballadores, representants sindicals i empresaris o empresàries. Aquestes activitats es dirigiran preferentment a sectors de producció amb prevalença alta en el consum de drogues i en altres comportaments potencialment addictius, així com a altres en què el seu ús puga implicar un perill per a la salut o la vida de terceres persones.
Article 6. Intervenció urbanística.
La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, en col·laboració amb les corporacions locals, vetllarà per un desenvolupament urbà equilibrat, basat en els criteris de solidaritat, igualtat i racionalitat, com a factor de superació de les causes que incideixen en l'aparició de les drogodependències, contribuint així a l'eliminació de focus de marginalitat i a la regeneració del teixit urbà i social.
CAPÍTOL II
LA PREVENCIÓ ESCOLAR I COMUNITÀRIA
DE LES DROGODEPENDÈNCIES
I D'ALTRES TRASTORNS ADDICTIUS
Article 7. Educació per a la salut i formació pregraduada.
1. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en col·laboració amb la de Sanitat, es responsabilitzarà de la introducció d'un programa d'educació per a la salut en l'àmbit de la comunitat escolar, així com de l'aplicació dels programes formatius en els termes previstos en la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1994, de 28 de març, de Salut Escolar.
2. Els programes d'educació per a la salut a què es refereix l'apartat anterior hauran d'incloure continguts específics sobre la prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius adequats al cicle escolar en què es despleguen.
3. El Govern Valencià, en col·laboració amb les universitats valencianes, adoptarà les mesures oportunes per a la incorporació, en els programes d'estudis universitaris, de l'educació per a la salut i de tots els continguts necessaris per a l'augment i la millora de la formació adequada d'universitaris i d'universitàries en els diferents aspectes de les drogodependències i altres trastorns addictius i per a la formació d'especialistes en aquesta matèria que els capacite per a l'exercici de la professió.
Article 8. Intervenció social.
1. En els termes establerts en la legislació vigent en matèria de serveis socials, les actuacions que aquests dirigiran a la prevenció de les drogodependències es consideraran com a àrees d'actuació preferent i hauran de ser potenciades dins dels programes de serveis socials generals i especialitzats. En aquest sentit, les administracions públiques prioritzaran la prevenció comunitària de les drgodependències i altres trastorns addictius en l'àmbit comunitari.
2. La Conselleria de Benestar Social impulsarà una política global preventiva que, mitjançant actuacions sectorials coordinades de la comunitat i les administracions públiques, incidesquen sobre els factors socials, educatius, culturals, sanitaris i econòmics afavoridors del consum de drogues i del desenvolupament d'altres trastorns addictius en la societat.
3. Com que el fracàs laboral i les mancances d'alternatives laborals són factors que predisposen al consum de drogues i a l'aparició d'altres trastorns addictius, es promouran entre el jovent alternatives de formació professional, primera ocupació, autoocupació i promoció empresarial.
4. Les administracions públiques potenciaran una política global d'alternatives al consum de drogues i al desenvolupament d'altres conductes potencialment addictives, com a factor determinant que afecta la superació de totes les causes que incideixen en l'aparició de les drogodependències. Amb aquest objectiu, s'impulsaran serveis socioculturals i activitats d'oci i temps lliure i es promourà l'esport.
TÍTOL II
L'ASSISTÈNCIA I LA INSERCIÓ SOCIAL
CAPÍTOL I
MESURES GENERALS
Article 9. Mesures generals.
El model d'intervenció en drogodependències i altres trastorns addictius a la Comunitat Valenciana es fonamentarà en les següents mesures generals:
1. L'oferta terapèutica per a l'atenció a les persones drogodependents i amb altres trastorns addictius haurà de ser accessible i diversificada, professionalitzada i de caràcter interdisciplinar, integrada en el medi més proper a l'hàbitat de la persona i del seu entorn sociofamiliar, l'ordenació territorial de la qual garantesca l'homogeneïtat dels recursos en una xarxa única que proporcione cobertura assistencial a tota la població de la Comunitat Valenciana.
2. Garantir l'assistència sanitària i social a les persones afectades pels problemes derivats del consum de drogues i d'altres trastorns addictius, en condicions d'equitat amb altres malalties, assegurant, en tots els casos, la qualitat i l'eficiència dels diferents serveis i programes integrats en la xarxa pública assistencial del Servei Valencià de Salut i dels Serveis Socials. Tots els recursos públics d'assistència i inserció social de les persones addictes estaran integrats en les xarxes assistencials generals.
3. Assegurar la integració orgànica i funcional dels recursos públics existents. Els recursos privats degudament acreditats complementaran, quan les necessitats assistencials així ho requeresquen, l'oferta pública existent. En cap cas els recursos d'assistència i inserció social de les persones addictes formaran una xarxa pròpia i separada de les xarxes assistencials generals..
4. Estimular la demanda assistencial i el contacte de les persones drogodependents i de les que patesquen altres trastorns addictius amb els dispositius assistencials del sistema, garantint-los l'accés lliure i gratuït a les seues prestacions.
5. Impulsar els programes d'inserció social com a objectiu final del procés assistencial, potenciant la connexió dels programes assistencials amb els de reinserció social.
6. Potenciar una cultura social afavoridora de la solidaritat i la col·laboració de la comunitat en l'assistència i la integració social de les persones drogodependents, i que incloga un rebuig del consum de drogues.
7. Informar dels aspectes desenvolupats pel codi penal vigent a les persones afectades per una drogodependència o d'altres trastorns addictius.
CAPÍTOL II
L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Article 10. Principis bàsics.
1. Les persones drogodependents o que patesquen altres trastorns addictius, com a malalts i malaltes gaudeixen de tots els drets reconeguts en l'ordenament jurídic vigent per als usuaris i les usuàries dels serveis sanitaris i socials de la Comunitat Valenciana.
2. En particular, en l'atenció a aquests malalts i malaltes es respectaran els drets següents:
a) A la informació sobre els serveis a què poden accedir, així com sobre els requisits i les exigències que planteja el seu tractament.
b) A la confidencialitat.
c) A la lliure elecció entre l'oferta terapèutica existent.
d) A la informació completa i gratuïta sobre el procés de tractament que segueixen.
e) A la voluntarietat per iniciar i acabar el tractament, llevat dels casos indicats en la legislació vigent.
Article 11. Mesures assistencials.
1. A l'efecte assistencial, la dependència de l'alcohol està considerada com a malaltia comuna. és el trastorn addictiu amb major prevalença a la Comunitat Valenciana i, en aquest sentit, la Generalitat Valenciana vetllarà perquè les persones amb aquesta patologia reben l'atenció i l'assistència social adequades.
2. Les prestacions mèdiques i assistencials a les persones drogodependents a amb altres trastorns addictius les realitzaran les unitats de conductes addictives, l'organització i el funcionament de les quals es determinaran reglamentàriament. Aquests dispositius s'integraran en el Servei Valencià de Salut, plenament normalitzats dins de la seua estructura i coordinats amb la resta dels recursos sanitaris de cada àrea de salut.
3. D'acord amb el que es disposa reglamentàriament, els hospitals generals i especialitzats de la Comunitat Valenciana que es determinaran, del sector públic vinculats a aquest mitjançant concert o conveni, disposaran d'unitats d'ingrés o llits per a la desintoxicació de persones malaltes alcohòliques i d'altres tipus de drogodependents.
4. El tractament de les persones malaltes alcohòliques i d'altres drogodependents podrà realitzar-se en règim d'ingrés hospitalari o amb caràcter ambulatori.
5. Es potenciarà la realització de programes encaminats a la reducció de danys i la millora de les condicions generals de la salut de la persona drogodependent, incloent-hi de manera prioritària activitats d'educació sanitària, assessorament i suport psicològic a persones usuàries de drogues infectades pel VIH o malaltes de la sida i als seus familiars.
6. Es promourà la creació de programes específics adreçats a la població drogodependent d'alta cronicitat i màxim risc sanitari. Aquests programes inclouran l'accessibilitat a tractaments amb substitutius opiacis o d'altres fàrmacs que níhagen demostrat l'eficàcia clínica, d'aquells casos que puguen beneficiar-se d'aquest tipus de teràpia.
Article 12. Àmbit judicial i penitenciari.
La Generalitat Valenciana:
a) Facilitarà els mitjans humans i materials per a la realització de programes d'educació sanitària i d'atenció a reclusos i recluses drogodependents, en col·laboració amb l'administració penitenciària.
b) Proporcionarà, a través de recursos públics o privats acreditats, alternatives suficients per a les demandes de compliment de mesures de seguretat, remissió condicionada de pena o compliment de pena en un centre terapèutic formulades per l'administració de justícia.
c) Impulsarà programes d'assistència mèdica, jurídica i social a les persones drogodependents detingudes, en col·laboració amb l'administració de justícia.
d) Facilitarà l'adequada formació als familiars sobre els problemes judicials de les persones drogodependents.
Article 13. Àmbit laboral.
1. Les actuacions que en matèria de drogodependències es despleguen en l'àmbit laboral es consideraran com un factor que millora la salut pública i la qualitat de vida dels treballadors i de les treballadores que incrementa, alhora, la productivitat de les empreses.
2. La Generalitat Valenciana impulsarà la realització de programes de prevenció i d'assistència a treballadors amb problemes de consum de drogues, especialment de l'alcohol i del tabac, així com d'altres tipus de trastorns addictius. En el disseny, l'execució i l'avaluació d'aquests programes caldrà que hi participen, de manera prioritària, els sindicats, les organitzacions empresarials i els serveis de prevenció i també els consells de salut laboral en les empreses i institucions.
3. La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç potenciarà els acords entre organitzacions empresarials i sindicats encaminades a la reserva dels llocs de treball dels treballadors i de les treballadores drogodependents durant el seu procés de recuperació, i al desistiment de les potestats disciplinàries que reconeix la legislació laboral en els casos derivats de l'abús de les drogues.
CAPÍTOL III
LA INSERCIÓ SOCIAL
Article 14. La inserció social.
1. Els serveis socials, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, vetllaran per l'adequada reinserció social de la persona drogodependent en el seu entorn i per l'assessorament continuat dels seus familiars.
2. La Conselleria de Benestar Social promourà les mesures encaminades a la reinserció social d'aquelles persones que hagueren estat deshabituades de la seua addicció, fóra aquesta tòxica o no.
TÍTOL III
EL CONTROL DE L'OFERTA
CAPÍTOL I
LES LIMITACIONS DE LA PUBLICITAT
I DE LA PROMOCIÓ DE LES BEGUDES
ALCOHÒLIQUES I DEL TABAC
Article 15. Condicions de publicitat.
1. Sense perjudici del que estableix la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat, la promoció i publicitat, tant directa com indirecta, de begudes alcohòliques i tabac haurà de respectar, en qualsevol cas, les limitacions següents:
a) No està permesa la publicitat de begudes alcohòliques i tabac dirigida a menors de 18 anys.
b) En la publicitat de begudes alcohòliques i tabac no podran utilitzar-se arguments dirigits a persones menors de 18 anys. Així mateix, els i les menors d'edat no podran protagonitzar o figurar en anuncis publicitaris de begudes alcohòliques i tabac.
c) No es permet la publicitat de begudes alcohòliques i tabac en els llocs en què n'estiga prohibida la venda, subministrament i consum, segons que estableixen els capítols II i III d'aquest títol.
d) Queden prohibits els anuncis publicitaris de begudes alcohòliques i tabac en les publicacions juvenils editades a la Comunitat Valenciana i igualment en els programes de ràdio i televisió emesos des de centres situats en l'àmbit de la nostra comunitat, quan es tracten de programes de caràcter informatiu sobre temes d'interès públic o quan tinguen com a destinataris exclusius o preferents menors d'edat. Així mateix, queda prohibida l'exposició o difusió d'anuncis publicitaris de begudes alcohòliques i tabac en qualsevol tipus d'instal·lacions educatives, culturals, esportives, sanitàries, sales de cinema i espectacles, llevat en els dos últims casos, en sessions dirigides a majors d'edat.
e) La prohibició continguda en l'apartat anterior s'estén a qualsevol tipus de publicitat directa o indirecta, incloent la d'objectes o productes que per la seua denominació, grafisme, manera o lloc de presentació o qualsevol altra causa puga representar una publicitat encoberta de begudes alcohòliques i tabac.
f) No podrà realitzar-se el patrocini o finançament d'activitats esportives o culturals, dirigides preferentment a menors de 18 anys, per part de persones físiques o jurídiques l'activitat principal o coneguda de les quals siga la fabricació o la venda de begudes alcohòliques i tabac, si això comporta la publicitat del patrocini esmentat, o la difusió de marques, símbols o imatges relacionades amb les begudes alcohòliques i el tabac.
g) No estarà permès que els missatges publicitaris de les begudes alcohòliques i del tabac s'associen a una millora del rendiment físic o psíquic, a l'èxit social i a efectes terapèutics. Així mateix, queda prohibit oferir una imatge negativa de l'abstinència o de la sobrietat.
h) Es limitarà l'emissió de programes televisius o uns altres mitjans de comunicació de qualsevol imatge o contingut denigrant de la persona, amb qualsevol aspecte físic o psíquic, que fomente o puga fomentar canvis en la conducta moral dels i de les menors, que els puga influir en els hàbits de vida i predisposar-los a qualsevol trastorn addictiu.
2. Amb la finalitat d'evitar incompliments involuntaris en matèria de publicitat, les agències i els mitjans de publicitat o difusió podran sol·licitar l'autorització administrativa prèvia a la qual fa referència l'article 8 de la Llei General de Publicitat.
3. L'Administració de la Comunitat Valenciana no utilitzarà com a suport informatius o publicitari objectes relacionats amb el tabac i les begudes alcohòliques.
4. Qualsevol publicitat, directa o indirecta, de begudes alcohòliques o de tabac haurà d'incloure, de forma clarament visible per a les persones consumidores, missatges que advertesquen de la perillositat de l'ús i/o abús d'aquestes substàncies. Aquests missatges s'elaboraran prèviament per la Conselleria de Benestar Social.
5. L'administració autonòmica promourà la formalització d'acords d'autocontrol i autolimitació de la publicitat de begudes alcohòliques i tabac amb empreses fabricants i distribuïdores d'aquestes begudes i també amb anunciants, agències i mitjans de publicitat amb la finalitat de restringir, per a tot allò que aquesta llei no reglamente, l'activitat publicitària de les substàncies esmentades.
Article 16. Prohibicions.
Es prohibeix expressament la publicitat directa o indirecta de begudes alcohòliques i tabac en:
a) En els centres i dependències de l'Administració de la Comunitat Valenciana.
b) En els centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i de Serveis Socials.
c) En els centres d'ensenyament, tant públics com privats, tant els dedicats a ensenyances no reglades com a qualsevol altre tipus d'ensenyança.
d) En els centres i espectacles destinats majoritàriament a públic menor de 18 anys.
e) En els mitjans de transport.
f) Tots els llocs en què n'estiguen prohibits la venda, el subministrament i el consum.
g) Altres centres i llocs semblants als esmentats i que es determinen reglamentàriament.
Article 17. Promoció.
1. Les activitats de promoció pública de begudes alcohòliques i tabac, mitjançant fires, exposicions, mostres i activitats semblants, seran realitzades en espais diferenciats quan tinga lloc dins d'altres manifestacions públiques. En aquestes activitats no estarà permès ni l'oferiment ni la degustació gratuïta a menors de 18 anys. Tampoc estarà permès l'accés a menors de 18 anys no acompanyats de persones majors d'edat.
2. Estarà prohibida la promoció de begudes alcohòliques mitjançant la difusió a menors d'edat, per qualsevol mitjà, de prospectes, cartells, invitacions i cap classe d'objecte en el qual s'esmenten begudes alcohòliques, les seues marques o les seues empreses productores o els establiments en què se'n consumesquen.
3. En les visites als centres de producció, elaboració i distribució de begudes alcohòliques i tabac, no podrà oferir-se ni fer provar els productes als menors d'edat.
CAPÍTOL II
LES LIMITACIONS DE LA VENDA I
DEL CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Article 18. Prohibicions.
1. No es permetrà en el territori de la Comunitat Valenciana la venda, dispensació i subministraments, gratuïts o no, per qualsevol mitjà, de qualsevol tipus de begudes alcohòliques a menors de 16 anys, i d'aquelles amb graduació alcohòlica igual o superior a 18 graus centesimals a menors de 18 anys.
2. El subministrament de begudes alcohòliques a través de màquines automàtiques en instal·lacions obertes al públic només podrà efectuar-se quan la ubicació de les màquines permeta un control absolut d'aquestes per part de les persones responsables de les instal·lacions o dels seus representants, de manera que s'hi impedesca l'accés a menors de 16 anys. Amb aquesta finalitat, es prohibeix col·locar les màquines en espais oberts al trànsit públic, com vials i parcs en general.
3. En tots els establiments, instal·lacions o llocs en què se subministren begudes alcohòliques, com també en les màquines expenedores automàtiques, hauran de col·locar-se, de manera visible per al públic, cartells que advertesquen de les prohibicions establertes en l'apartat 1 d'aquest article. Aquest cartell haurà de col·locar-se en la zona de l'establiment, instal·lació o lloc a què haja de dirigir-se per a adquirir la beguda alcohòlica.
4. No es permetrà la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en els llocs següents:
a) En els centres i dependències de l'Administració de la Comunitat Valenciana, llevat dels llocs habilitats a l'efecte.
b) Els centres sanitaris, sociosanitaris i de serveis socials, llevat dels llocs habilitats a l'efecte.
c) Els centres educatius d'ensenyament primari, secundari i especial, i també els d'ensenyament esportiu.
d) Els locals de treball de les empreses de transport públic.
e) En la via pública, excepte en els llocs d'aquesta on estiga degudament autoritzat, o en dies de festes patronals o locals, regulats per l'ordenança municipal corresponent.
f) En les tendes que estiguen obertes les 24 hores del dia, com poden ser forns, croissanteries, etc. o qualsevol tipus d'establiment no dedicat específicament a aquesta venda, des de les 22 hores fins a les 8 hores de l'endemà.
5. No es podran vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de 18 graus centesimals en:
a) Les universitats i altres centres d'ensenyament superior.
b) Els centres esportius.
c) Les àrees de servei i de descans d'autopistes i autovies.
d) Les gasolineres.
e) Els centres d'ensenyament no reglat.
f) Els locals habilitats per a la venda de begudes alcohòliques en centres i dependències de l'administració, centres sanitaris, sociosanitaris, de serveis socials i d'ensenyament.
g) Els centres de treball.
6. No es permetrà el consum de begudes alcohòliques en els establiments destinats al subministrament de productes d'alimentació no destinats a consum immediat.
7. Es prohibeix estar sota la influència de begudes alcohòliques mentre síestà de servei o en disposició de prestar-lo a totes les persones l'activitat laboral de les quals, si es realitzava sota la influència esmentada, pogueren causar algun dany contra la vida o la integritat física de les persones.
Article 19. Accés de menors a locals.
1. Llevat del que disposa el paràgraf següent, queda prohibida l'entrada de menors de 16 anys en discoteques, sales de festa i establiments semblants, en els quals es venga o facilite el consum de begudes alcohòliques.
2. Aquests establiments podran organitzar sessions especials per a menors, amb horaris i senyalització diferenciada i no podran tenir continuïtat horària amb la venda de begudes alcohòliques. Durant aquests períodes es retirarà l'exhibició i publicitat de begudes alcohòliques i tabac.
CAPÍTOL III
LES LIMITACIONS DE LA VENDA
I DEL CONSUM DE TABAC
Article 20. Limitacions de la venda.
1. No es permetrà la venda ni el subministrament de tabac, ni de productes que l'imiten o induesquen a l'hàbit de fumar i siguen nocius per a la salut, als menors de 16 anys en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. La venda i el subministrament de tabac en màquines automàtiques només podrà efectuar-se en establiments tancats, i es farà constar en la seua superfície frontal la prohibició que tenen els menors de 16 anys d'adquirir tabac, i a la vista d'una persona encarregada de fer complir l'esmentada prohibició.
3. No estarà permesa la venda i el subministrament de tabac en els llocs que s'assenyalen en el l'apartat 4 de l'article 18.
Article 21. Limitacions del consum.
1. No es pot fumar en els llocs següents:
a) Centres i serveis sanitaris, sociosanitaris, de serveis socials, centres infantils i juvenils d'esplai i oci, ni en centres d'ensenyament de qualsevol nivell.
b) Instal·lacions esportives tancades.
c) Sales de teatre, cines i auditoris.
d) Estudis de ràdio i televisió destinats al públic.
e) Dependències de l'administració pública destinades a l'atenció directa al públic.
f) Grans superfícies comercials.
g) Galeries comercials.
h) Museus, sales de lectura, d'exposicions i de conferències.
i) Àrees laborals on treballen dones embarassades.
j) Qualsevol mitjà de transport col·lectiu, en trajectes que recórreguen exclusivament el territori de la Comunitat Valenciana, tant urbans com interurbans.
k) Els locals en què s'elaboren, transformen, manipulen, preparen o venguen aliments.
l) Els espais tancats d'ús general i públic de les estacions d'autocar, de metro i ferrocarril i dels aeroports i ports d'interès general.
m) Amb caràcter general, en ascensors i altres recintes d'espai reduït i de ventilació escassa, destinats a l'ús de diverses persones, tant en instal·lacions públiques com privades.
n) Els llocs similars als establerts en aquest apartat i que es determinen reglamentàriament.
2. En tots els llocs, locals o zones esmentades en l'apartat precedent estarà convenientment senyalitzat en la forma en què es determine reglamentàriament, i la direcció de cada centre habilitarà les sales de fumadors oportunes. En els rètols senyalitzadors es farà constar expressament l'advertència que fumar perjudica seriosament la salut de les persones fumadores actives i passives.
Article 22. Dret preferent.
En cas de conflicte, i en atenció a la promoció i defensa de la salut, el dret de les persones no fumadores, en les circumstàncies en què puguem veure's afectades pel consum de tabac, prevaldrà sobre el dret a fumar.
CAPÍTOL IV
ESTUPEFAENTS I PSICÒTROPS
Article 23. Informació.
La Conselleria de Sanitat elaborarà i proporcionarà informació actualitzada a les persones usuàries i professionals dels serveis sanitaris sobre la utilització a la Comunitat Valenciana de substàncies estupefaents o psicòtropes i altres fàrmacs psicoactius i medicaments capaços de produir dependències.
Article 24. Control de la prescripció i de la dispensació.
1. La Conselleria de Sanitat prestarà especial interès en el control de la producció, prescripció i dispensació de substàncies estupefaents i psicòtropes, dins del marc legislatiu vigent.
2. La prescripció de fàrmacs estupefaents i psicòtrops haurà de requerir, en tot cas, l'autorització prèvia del facultatiu o facultativa o centre prescriptor, per part de les autoritats sanitàries, i se sotmetrà al control i inspecció d'aquestes.
3. Es prohibeix la prescripció de substàncies estupefaents i psicòtropes quan no estiguera justificada, de manera objectiva, la seua finalitat terapèutica.
CAPÍTOL V
ALTRES MESURES
Article 25. Tabaquisme.
La Conselleria de Sanitat promourà la informació i la assistència, en el marc del Servei Valencià de Salut, a les persones que presenten afeccions físiques i/o psíquiques per dependència al tabac o que vulguen abandonar l'hàbit del tabac.
Article 26. Inhalants i coles.
1. Es prohibeix la venda a menors d'edat de coles i altres substàncies o productes químics industrials inhalants de venda autoritzada que puguen produir efectes nocius per a la salut i que creen dependència o produesquen efectes euforitzants o depressius o al·lucinatoris o d'altres als quals es fa referència en l'article 2.1 d'aquesta llei.
2. El Govern Valencià determinarà reglamentàriament la relació de productes a què es refereix l'apartat anterior.
Article 27. Substàncies d'abús en l'esport.
1. Es prohibeix la prescripció i dispensació de fàrmacs, per a la pràctica esportiva, quan el seu ús no estiguera justificat per necessitats terapèutiques objectives.
2. El Govern Valencià adoptarà les mesures apropiades, en el marc de les seues competències, per a eliminar l'ús de les substàncies prohibides pels organismes esportius nacionals i internacionals i en especial de les que presenten propietats anabolitzants de naturalesa hormonal.
Article 28. Joc patològic.
El joc patològic, com a trastorn addictiu, mereixerà interès especial per part dels sistemes educatiu, sanitari i social i es fomentarà la informació a tots els col·lectius socials sobre la potencialitat addictiva dels jocs d'atzar.
TÍTOL IV
L'ORGANITZACIÓ I LA PARTICIPACIÓ SOCIAL
CAPÍTOL I
EL PLA AUTONÒMIC SOBRE
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES
TRASTORNS ADDICTIUS
Article 29. Naturalesa i característiques.
1. El Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius és un instrument per a la planificació i l'ordenació de recursos, objectius i actuacions en matèria de drogodependències, que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. El Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius serà vinculant per a totes les administracions públiques i institucions privades que desenvolupen les seues actuacions a la Comunitat Valenciana.
Article 30. Contingut del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
El Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius inclourà en la seua redacció, almenys, els següents punts:
a) Caracterització del problema, aproximació epidemiològica al consum de drogues i altres trastorns addictius a la Comunitat Valenciana i la seua transcendència sociocultural, sanitària i econòmica.
b) Objectius generals i específics per àrees d'intervenció i activitats per a aconseguir-los.
c) Criteris bàsics d'actuació.
d) Definició del sistema i prestacions assistencials a persones amb trastorns addictius de qualsevol naturalesa, com també al seu entorn familiar.
e) Ordenació i coordinació entre les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana, entitats privades i organitzacions sense finalitat lucrativa.
f) Paràmetres de seguiment i control, mitjançant la coordinació dels diferents serveis d'inspecció de la Generalitat Valenciana, i mecanismes d'avaluació de les actuacions.
Article 31. Elaboració i aprovació del pla.
1. L'elaboració del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius correspon al Comissionat del Govern Valencià en matèria de Drogodependències, adscrit a la Conselleria de Benestar Social, que en farà la redacció d'acord amb les directrius que hagen estat establertes per la Comissió Interdepartamental de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
2. En l'elaboració del pla es tindran en compte les propostes i consideracions formulades pel Consell Assessor en Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la Generalitat Valenciana.
3. El Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius serà aprovat pel Govern Valencià, a proposta de la Conselleria de Benestar Social.
CAPÍTOL II
LA COORDINACIÓ INSTITUCIONAL
Article 32. Estructures politicoadministratives.
Per a la planificació, ordenació, coordinació, seguiment, control i avaluació de les actuacions que preveu aquesta llei i el Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, es constitueixen les estructures politicoadministratives següents:
a) Comissió Interdepartamental.
b) Comissió Executiva.
c) Comissionat del Govern Valencià en Matèria de Drogodependències.
Article 33. Comissió Interdepartamental.
1. En el si de l'administració de la Generalitat Valenciana es constituirà una Comissió Interdepartamental en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, com a òrgan col·legiat, adscrit a la Conselleria de Presidència, presidida pel president o presidenta de la Generalitat Valenciana i composta per representants de tots els departaments i òrgans de la Generalitat Valenciana relacionats amb la matèria, així com els de l'administració local implicats.
2. Serà funció de la Comissió Interdepartamental establir els criteris de coordinació, avaluació i seguiment de les actuacions que es desenvolupen en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, a l'empara del que estableix aquesta llei.
3. La seua organització i el seu règim de funcionament es determinaran reglamentàriament.
Article 34. Comissió Executiva.
1. A la Comissió Executiva en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, com a òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Presidència, li correspon la implementació, avaluació i supervisió dels actes i acords adoptats pel Govern Valencià o la Comissió Interdepartamental.
2. Serà funció de la Comissió Executiva la implementació dels acords adoptats per la Comissió Interdepartamental en relació al compliment del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, en l'àmbit de les conselleries corresponents.
3. La seua organització i el seu règim de funcionament es determinaran reglamentàriament.
Article 35. Comissionat del Govern Valencià en Matèria de Drogodependències.
1. El Comissionat del Govern Valencià en Matèria de Drogodependències és l'òrgan unipersonal d'assessorament, coordinació i control de les actuacions que, en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i de gestió dels recursos destinats específicament a aquest fi.
2. El comissionat quedarà adscrit a la Conselleria de Benestar Social, amb rang de direcció general, i serà designat i separat lliurement pel Govern Valencià.
3. Per a l'exercici de les seues competències, el comissionat estarà dotat d'una Secretaria Tècnica. El desenvolupament de les funcions del Comissionat, i també els mitjans materials i humans de la Secretaria Tècnica, es determinaran reglamentàriament.
4. Si les necessitats ho requereixen, i en funció de les àrees territorials vigents en sanitat i serveis socials, s'establiran comissions de participació i coordinació, les característiques, composició, funcions i règim de funcionament es determinaran reglamentàriament.
CAPÍTOL III
LA PARTICIPACIÓ SOCIAL
I EL VOLUNTARIAT
Article 36. Consell Assessor.
1. Es constituirà un Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, que quedarà adscrit a la Conselleria de Benestar Social, en el qual estaran representats les administracions públiques, les organitzacions no governamentals que treballen en la matèria, les universitats, les centrals sindicals i les associacions d'usuaris i usuàries i consumidors i consumidores, les organitzacions empresarials i els col·legis professionals, amb l'objecte de promoure la participació de la comunitat i afavorir la coordinació i racionalització en la utilització de recursos.
2. Les seues característiques, la composició, les funcions i el règim de funcionament es determinaran reglamentàriament.
Article 37. Iniciativa social.
1. Els centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències de naturalesa privada podran subscriure, d'acord amb la legislació vigent, contractes i convenis de col·laboració i obtenir subvencions per a la prestació de serveis en matèria de drogodependències, sempre que complesquen, almenys, els requisits següents:
a) Estar les entitats legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents, així com acreditades per a la prestació de serveis en matèria de drogodependències i/o trastorns addictius.
b) Adequació a les normes i programació de l'administració.
c) Sotmetiment dels seus programes i de la destinació de les subvencions als òrgans de control i inspecció de l'administració.
d) Garantia de democràcia interna en la composició i el funcionament dels seus òrgans de govern.
2. Per a la celebració de concerts i convenis de col·laboració tindran una consideració preferent les entitats i institucions sense finalitat lucrativa.
3. Seran àmbits d'actuació preferent de la iniciativa social:
a) Conscienciació social i informació.
b) Prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius en l'àmbit comunitari i laboral.
c) Inserció social.
d) Investigació.
e) Educació i defensa dels consumidors i de les consumidores.
Article 38. Associacions d'autoajuda.
Les administracions públiques donaran suport, mitjançant subvencions o altres ajudes econòmiques, al foment i desenvolupament d'associacions d'autoajuda sense ànim de lucre, degudament legalitzades, sempre que complesquen els criteris generals d'actuació del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
Article 39. Voluntariat.
Les administracions públiques i les entitats i institucions sense finalitat lucrativa fomentaran, d'acord amb la legislació vigent, la participació del voluntariat social en les actuacions de prevenció, assistència i inserció social de la persona malalta que patesca qualsevol tipus de trastorn addictiu inclòs específicament en el Pla Autonòmic. Aquesta participació no podrà ser retribuïda econòmicament.
CAPÍTOL IV
LA FORMACIÓ, LA INVESTIGACIÓ
I LA DOCUMENTACIÓ
Article 40. La formació en drogodependències i altres trastorns addictius.
1. El Govern Valencià, en col·laboració amb els col·legis professionals, sindicats i organitzacions empresarials, determinarà accions formatives interdisciplinars del personal sanitari, de serveis socials, educadors i educadores, forces i cossos de seguretat de l'estat, policia municipal i autònoma, i qualsevol altre personal l'activitat professional del qual es relacione, directa o indirectament, amb les drogodependències i altres trastorns addictius.
2. Igualment, es fomentarà la formació especialitzada en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, des del disseny i implementació de programes específics de formació postgraduada en les diferents universitats de la Comunitat Valenciana, que garantesquen una especialització adequada i un nombre suficient de professionals que intervenen en l'atenció dels drogodependents.
Article 41. La investigació i la documentació.
1. El Govern Valencià promourà:
a) Enquestes periòdiques i estudis epidemiològics, sanitaris, econòmics i socials per a conèixer la incidència, prevalença i problemàtica de les drogodependències a la Comunitat Valenciana.
b) Línies d'investigació, bàsica i aplicada, en l'àmbit de les drogodependències i la formació relacionada amb la problemàtica social, sanitària i econòmica sobre el fenomen.
c) Centres i serveis de documentació sobre dependències, oberts a totes les entitats públiques i privades, com també professionals dedicats a l'estudi, la investigació i l'atenció en aquesta àrea.
2. Per a coadjuvar a la realització de les actuacions establertes en aquest article, el Govern Valencià formalitzarà convenis de col·laboració, als quals tindran accés preferent les universitats de la Comunitat Valenciana.
3. Amb la finalitat de fomentar l'estudi i la investigació en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, la Generalitat Valenciana podrà promoure la creació d'entitats de dret públic, fundacions o altres institucions sense finalitat lucrativa que tingueren, com a objectiu prioritari d'actuació, la investigació de les drogodependències i altres trastorns addictius.
TÍTOL V
LES COMPETÈNCIES DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Article 42. Competències del Govern Valencià.
Sense perjudici de les altres competències que l'ordenament jurídic vigent li atribueix i en el marc d'aquestes, correspon al Govern Valencià:
a) L'establiment de la política en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius per a la Comunitat Valenciana.
b) L'aprovació del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
c) L'aprovació de les estructures politicoadministratives en matèria de drogodependències i la seua organització i règim de funcionament.
d) L'aprovació de la normativa d'autorització d'obertura i funcionament i d'acreditació de centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius.
e) L'aprovació, modificació i revisió de les tarifes per a la prestació i concertació de serveis que puguen establir-se amb institucions públiques i privades, en els termes que reglamentàriament síestablesca.
f) La inspecció dels establiments on es venen begudes alcohòliques i tabac i dels altres llocs on aquesta llei en limita la publicitat i promoció i en prohibeix el subministrament i el consum.
g) L'exercici de la potestat sancionadora en els termes previstos en aquesta llei.
h) Adoptar, en col·laboració amb altres administracions públiques, totes aquelles mesures que calga per a assegurar el compliment del que estableix aquesta llei.
Article 43. Competències dels ajuntaments.
1. Sense perjudici de les altres competències que l'ordenament vigent els atribueix i en el marc d'aquestes, correspon als ajuntaments de la Comunitat Valenciana, en el seu àmbit territorial:
a) L'establiment dels criteris que regulen la localització, distància i característiques que hauran de reunir els establiments on se subministre, venga, dispense o consumesquen begudes alcohòliques i tabac, i també la vigilància i el control d'aquests.
b) L'atorgament de la llicència d'obertura als establiments esmentats en l'apartat anterior.
c) Vetllar, en el marc de les seues competències, pel compliment de les diferents mesures de control que estableix el títol III d'aquesta llei, especialment en les dependències municipals.
d) Adoptar les mesures cautelars dirigides a assegurar el compliment d'aquesta llei.
e) Exercir la potestat sancionadora en els termes establerts en aquesta llei.
2. A més de les assenyalades en el punt anterior, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana de més de 20.000 habitants de fet o de dret tenen les competències i responsabilitats mínimes següents:
a) L'aprovació i execució del pla municipal sobre drogodependències, elaborat en coordinació i de conformitat amb els criteris establerts en el Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que incloguen programes de prevenció i inserció social, com també d'informació, assessorament i motivació de drogodependents a través dels Serveis Socials Generals i Especialitzats.
b) La coordinació dels programes de prevenció i reinserció social que es desenvolupen exclusivament en l'àmbit del seu municipi.
c) El foment de la participació social i el suport de les institucions sense finalitat lucrativa que en el municipi desenvolupen les actuacions previstes en el pla municipal sobre drogodependències.
3. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies coordinarà l'elaboració d'un pla rector i níestablirà el termini per a l'elaboració.
Article 44. Competències de les diputacions provincials.
Sense perjudici de les altres competències que l'ordenament vigent els atribueix i en el marc d'aquestes, correspon a les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana exercir en el seu àmbit territorial les competències i responsabilitats mínimes següents:
a) L'aprovació dels plans provincials elaborats en coordinació i de conformitat amb els criteris establerts pel Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que incloguen programes de prevenció i inserció social, com també d'informació, assessorament i motivació de drogodependents i de familiars mitjançant els Serveis Socials Generals i Especialitzats.
En qualsevol cas, l'elaboració dels plans provincials sobre drogodependències ha d'assegurar, mitjançant la coordinació dels serveis dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, la prestació integral i adequada en la totalitat del territorial provincial de les competències i responsabilitats mínimes establertes en l'apartat 2 de l'article 43.
b) El suport tècnic i econòmic en matèria de drogodependències als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
TÍTOL VI
EL FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS
Article 45. El finançament de la Generalitat Valenciana.
1. Els pressupostos dels diferents departaments del Govern Valencià i dels seus organismes autònoms hauran de preveure anualment i de forma diferenciada les partides pressupostàries que corresponguen per al finançament de les actuacions previstes en aquesta llei i en el Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius i que siguen de la seua competència.
2. D'acord amb el que estableix l'article 37 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la dotació pressupostària mínima que s'ha d'incloure en el pressupost de despesa per al desenvolupament de les actuacions previstes en aquesta llei a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article, podrà incrementar-se amb la quantia de les sancions econòmiques previstes en l'article 52 d'aquesta llei en el cas en què es produesquen, i quedaran afectats aquests ingressos a la prevenció, l'assistència i la inserció social de drogodependents.
Article 46. El finançament de les corporacions locals.
1. Les diputacions provincials i els ajuntaments de més de 20.000 habitants que desitgen obtenir finançament dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al desenvolupament de les actuacions de la seua competència que estableix aquesta llei, estaran obligades a disposar d'un pla municipal o provincial sobre drogodependències, convenientment aprovat, i consignaran en els pressupostos respectius, de forma clarament diferenciada, els crèdits específics destinats a aquesta finalitat.
2. El finançament que el Govern Valencià destine a les corporacions locals estarà en funció del programa i els objectius que hagen presentat prèviament a la conselleria, del grau d'execució del pressupost anterior i, si escau, el criteri preferent de finançament d'actuacions serà el del grau d'autofinançament d'aquestes per la corporació local.
3. El Govern Valencià podrà establir amb les diputacions provincials i amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants convenis de col·laboració que regulen el finançament i les característiques que han de reunir els plans provincials i municipals sobre drogodependències.
TÍTOL VII
EL RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I
INFRACCIONS
Article 47. Règim sancionador.
1. Constitueixen infraccions a aquesta llei les accions i omissions que es tipifiquen en els articles següents.
2. La comissió d'una infracció serà objecte de la sanció administrativa corresponent, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador, segons que estableix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, i sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que hi puguen concórrer.
3. En cap cas es podrà imposar una doble sanció pels mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics protegits, si bé hauran d'exigir-se les altres responsabilitats que es deduesquen d'altres fets o infraccions concurrents.
Article 48. Persones responsables.
Són persones responsables de la infracció les persones físiques o jurídiques titulars dels centres o empreses en l'àmbit de les quals es produesca aquella. En matèria de publicitat seran també persones responsables les agències de publicitat creadores i difusores del missatge.
Article 49. Infraccions.
Es tipifiquen com a infraccions al que disposa aquesta llei:
a) L'incompliment del que estableixen els articles 15 a 21, sobre condicions de publicitat, promoció, venda i consum de begudes alcohòliques, tabac i altres substàncies químiques, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions públiques.
b) L'incompliment del que estableixen els articles 24, 26 i 27, relatius a la venda d'inhalants i coles, com també a la prescripció i dispensació de substàncies d'abús en l'esport i de substàncies estupefaents i psicòtropes.
c) La negativa a facilitar informació o a prestar col·laboració als serveis de control o inspecció i el falsejament de la informació subministrada.
d) La resistència, coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra forma de pressió o obstrucció sobre les autoritats sanitàries o els seus agents.
e) Dificultar o impedir qualsevol dels drets de les persones drogodependents o amb altres trastorns addictius davant dels sistemes sanitari i de serveis socials.
f) Incomplir les normes relatives a l'autorització d'obertura i funcionament i d'acreditació de centres o serveis d'atenció al drogodependent.
Article 50. Classificació de les infraccions.
1. Les infraccions es classifiquen com a lleus, greus i molt greus, d'acord amb els criteris de risc per a la salut, gravetat de l'alteració social produïda pels fets, quantia del benefici obtingut, grau d'intencionalitat, generalització de la infracció i reincidència.
2. Es qualifiquen com a lleus les infraccions tipificades en l'article 49 quan s'hagen comès per simple negligència i no comporten un perjudici directe per a la salut.
3. Es qualifiquen com a infraccions greus les tipificades en l'article 49 quan no concórrega en la seua comissió les circumstàncies i supòsits previstos en els apartats 2 i 4 d'aquest article. També tindrà la consideració d'infracció greu la reincidència en infraccions lleus.
4. Es qualificaran com a infraccions molt greus la reincidència en infraccions greus, i aquelles altres que, per les seues circumstàncies concurrents, comporten un greu perjudici per a la salut dels usuaris i els supòsits previstos en les lletres c) i d) de l'article 49.
5. Es produeix reincidència quan en cometre la infracció la persona haguera estat ja sancionada per aqueixa mateixa infracció, o per una altra de gravetat igual o major o per dos o més infraccions de gravetat inferior, durant els últims dotze mesos.
Article 51. Prescripcions.
1. Les infraccions a les quals es refereix aquesta llei prescriuran a l'any les corresponents a les faltes lleus, als dos anys les corresponents a les faltes greus i als cinc anys les corresponents a les faltes molt greus.
2. El termini de prescripció començarà a comptar a partir del dia en que s'haja comès la infracció i s'interromprà per la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador.
CAPÍTOL II
SANCIONS I COMPETÈNCIES
Article 52. Sancions.
1. Les infraccions a aquesta llei seran sancionades amb multa i, si escau, cessament temporal de l'activitat o tancament de l'establiment, local o empresa.
2. La graduació de les multes s'ajustarà al que segueix:
a) Per infracció lleu, fins a dos milions de pessetes de multa.
b) Per infracció greu, multa de 2.000.001 a 10.000.000 de pessetes, i aquesta quantitat es podrà superar fins al quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la infracció.
c) Per infracció molt greu, multa de 10.000.001 a 100.000.000 de pessetes, quantitat que es podrà superar fins al quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la infracció.
3. En els casos d'especial gravetat, contumàcia en la repetició de les infraccions i/o transcendència notòria i greu per a la salut, les infraccions greus i molt greus podran sancionar-se amb la suspensió temporal de l'activitat per un màxim de cinc anys o, si escau, amb el tancament de l'empresa o la clausura del servei o establiment.
4. En les infraccions tipificades en aquesta llei podrà acordar-se com a sanció complementària la supressió, cancel·lació o suspensió de qualsevol tipus d'ajuda o subvencions de caràcter financer que el particular o l'entitat infractora haja obtingut o sol·licitat de l'administració de la Generalitat Valenciana.
5. Quan es tracte d'infraccions en matèria de publicitat, les agències i els mitjans de publicitat o difusió responsables seran exclosos de qualsevol possible contractació amb l'Administració de la Generalitat Valenciana durant un període màxim de dos anys.
Article 53. Graduació de les sancions.
Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte, a més de la intencionalitat, reiteració, naturalesa dels perjudicis causats i reincidència, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els criteris següents:
a) L'edat dels afectats i de les afectades.
b) El nombre de persones afectades.
c) La graduació de les begudes alcohòliques.
d) La capacitat de generar addicció de la substància.
e) El volum de negocis, beneficis obtinguts i posició de l'infractor o de la infractora en el mercat.
f) El grau de difusió de la publicitat.
g) Risc per a la salut.
Article 54. Competències del règim sancionador.
1. Les autoritats competents per a imposar les sancions són les següents:
a) Els alcaldes i les alcaldesses, fins a dos milions de pessetes de multa.
b) La Conselleria de Benestar Social, multes fins a 10.000.000 de pessetes i suspensió temporal de l'activitat per un període màxim de cinc anys.
c) El Govern Valencià, multes des de 10.000.001 pessetes i el tancament de l'empresa o la clausura del servei o establiment i també sancions d'ordre inferior quan es donen els supòsits contemplats en l'apartat 2.b) d'aquest article.
2. Correspon al Govern Valencià sancionar les infraccions tipificades en aquesta llei en els supòsits següents:
a) Quan les activitats o fets que constituesquen la infracció excedesquen de l'àmbit territorial del municipi.
b) Quan denunciat un fet i amb el requeriment previ a l'ajuntament que resulte competent, aquest no incoe l'oportú expedient sancionador en el termini d'un mes a partir de la data del requeriment.
CAPÍTOL III
MESURES DE CARàCTER PROVISIONAL
Article 55. Mesures de caràcter provisional.
1. L'òrgan competent per a resoldre els expedients sancionadors podrà adoptar, durant la tramitació, les mesures provisionals que considere necessàries per a assegurar el compliment de la resolució que poguera adoptar-se i per a assegurar el compliment de la legalitat.
2. Podran adoptar-se les mesures provisionals següents:
a) Exigència de fiança o caució.
b) Confiscació dels béns directament relacionats amb els fets que hagen donat lloc al procediment.
c) Suspensió temporal de la llicència d'activitat.
d) Clausura provisional del local.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En el termini màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, hauran de quedar constituïts tots els òrgans col·legiats i unipersonals de coordinació institucional i de participació social previstos en els capítols II i III del títol IV.
Segona
En el termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, s'haurà d'enviar al Govern Valencià, perquè l'aprove, el Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
Tercera
A l'entrada en vigor d'aquesta llei, els serveis i/o centres d'atenció de les drogodependències dependents de les entitats locals quedaran adscrites funcionalment al Servei Valencià de Salut.
Quarta
El Govern Valencià establirà amb les corporacions locals que en l'actualitat disposen de serveis i/o centres d'atenció de les drogodependències els convenis necessaris per a transferir la titularitat d'aquests en el termini màxim d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei. No obstant, durant el període necessari per a la transferència definitiva d'aquests centres al Servei Valencià de Salut, aquells quedaran adscrits funcionalment a aquest i compliran els seus programes i objectius, sense perjudici de la titularitat que correspon a les corporacions locals.
Cinquena
Amb l'objecte d'assolir una cobertura assistencial de la totalitat de la població, en el termini màxim de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, en cada Órea de Salut amb població igual o superior a 100.000 habitants haurà d'existir, com a mínim, una Unitat de Conductes Addictives dedicada a drogodependències i altres trastorns addictius institucionalitzats o socialment acceptats i una altra destinada a l'assistència a drogodependències no institucionalitzades o il·legals. En aquelles àrees de salut en què la població siga inferior a 100.000 habitants hi haurà d'existir, com a mínim, una Unitat de Conductes Addictives per a l'assistència a totes les addiccions previstes per aquesta llei.
Sisena
Les mesures de control de l'oferta, recollides en el títol III, seran d'aplicació als tres mesos de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Setena
Les prohibicions de publicitat recollides en aquesta llei seran d'aplicació a partir dels sis mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les disposicions de la Generalitat Valenciana que s'oposen al que preveu aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament i execució d'aquesta llei.
S'autoritza el Govern Valencià perquè dicte les normes necessàries per al desplegament i execució d'aquesta llei.
Segona. Entrada en vigor.
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 16 de juny de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea