diari

ORDRE de 3 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per al 2005, l'Ordre de 12 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. [2005/X3057]

(DOGV núm. 4973 de 29.03.2005) Ref. Base de dades 1576/2005

ORDRE de 3 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per al 2005, l'Ordre de 12 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. [2005/X3057]
L'Ordre de 12 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, va establir un règim d'ajudes per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana (DOGV d'11.03.04).
En l'article primer estableix que les ajudes ho seran a càrrec de la línia T1373, de l'aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atés que en l'article 47.11 del Text refós de la llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, com també la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia T1373, millora en espais naturals, de l'aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7 en l'exercici 2005 serà de 101.505,00 €.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de març de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea