diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 12/2000, de 28 de desembre. de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001. [2001/3752]

(DOGV núm. 3984 de 23.04.2001) Ref. Base de dades 1586/2001

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 12/2000, de 28 de desembre. de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001. [2001/3752]
Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.907, de 29 de desembre de 2000, la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001, es procedeix a la correcció, per tal d'adequar el contingut a les modificacions derivades de les esmenes aprovades durant la seua tramitació parlamentària.
Per això, es detallen les esmentades correccions en l'article 2 de la llei i s'adjunten els quadres degudament corregits.
1. En l'apartat primer de l'article 2.
Crèdits inicials.
On diu:
Milers pessetes Milers euros
1. Serveis de caràcter general 31.654.726 190.248,73
3. Seguretat, protecció i promoció social 101.129.532 607.800,73
4. Producció de béns públics de caràcter
social 916.342.374 5.507.328,59
5. Producción de béns públics de caràcter
econòmic 94.432.215 567.549,04
6. Regulació econòmica de caràcter general 25.755.126 154.791,42
Ha de dir:
Milers pessetes Milers euros
1. Serveis de caràcter general 32.054.726 192.652,78
3. Seguretat, protecció i promoció social 101.149.938 607.923,37
4. Producció de béns públics de caràcter
social 916.392.374 5.507.629,09
5. Producción de béns públics de caràcter
econòmic 94.482.215 567.849,55
6. Regulació econòmica de caràcter general 25.234.720 151.663,72
2. En l'apartat quart de l'article 2.
Crèdits inicials.
On diu:
4. L'estimació de despeses aprovada, de les restants entitats de dret públic de la Generalitat Valenciana, assoleix un import de 87.119.373 milers de pessetes (523.597,98 milers d'euros), la distribució del qual és la següent:
Milers pessetes Milers euros
Institut Valencià de Cinematografia
Ricardo Muñoz Suay 464.555 2.792,03
Ha de dir:
4. L'estimació de despeses aprovada, de les restants entitats de dret públic de la Generalitat Valenciana, assoleix un import de 87.194.373 milers de pessetes (524.048,74 milers d'euros), la distribució del qual és la següent:
Milers pessetes Milers euros
Institut Valencià de Cinematografia

linea