diari

Ordre de 29 de novembre de 1985, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual són modificats determinats aspectes de l'Ordre del mateix rang de 29 de març d'enguany (DOGV núm. 242 d'11 d'abril de 1985).

(DOGV núm. 314 de 05.12.1985) Ref. Base de dades 1594/1985

Ordre de 29 de novembre de 1985, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual són modificats determinats aspectes de l'Ordre del mateix rang de 29 de març d'enguany (DOGV núm. 242 d'11 d'abril de 1985).
Entrada en vigor la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de la Funció Pública Valenciana, en el seu article 44.1c) es prescriu que la concessió de permissos als funcionaris de la Generalitat Valenciana s'adaptarà a la regulació establerta per als de l'Administració de l'Estat, la qual cosa tendeix a promoure una lògica coherència entre les distintes administracions públiques; havent-se regulat determinats aspectes en la Resolució de 27 d'agost de 1985, de la Secretaria d'Estat, per a l'Administració Pública, per la qual és modificada la Instrucció de 21 de desembre de 1983 sobre jornada i horari de treball, llicències i vacances del personal; atés tot l'anterior, per tal de mantenir l'expressada coherència, i en virtut de les atribucions que em confereix l'article primer en relació a l'article seté, 4, del Decret 135/1985, de 20 de setembre del Consell de la Generalitat, pel qual és aprovat el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Administració Pública,
ORDENE:
Article primer.
La present Ordre serà d'aplicació a tot el personal al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana, qualsevol que siga la naturalesa jurídica que regule la seua vinculació amb aquesta, llevat del personal referenciat en el article primer, 3, de l'Ordre de 29 de març esmentada.
Article segon.
El dies 24 i 31 de desembre restaran tancades les oficines públiques, i estarà oberta al públic la unitat de registre de la Conselleria d'Administració Pública, la qual es farà càrrec de la documentació destinada a qualsevol altra Conselleria. El primer dia hàbil següent, l'esmentada unitat remetrà a les Conselleries respectives la documentació rebuda. A Alacant i Castelló, aquestes funcions atribuïdes a la Conselleria d'Administració Pública seràn realitzades pels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
El dia 6 de desembre totes les oficines públiques restaran obertes.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades les normes d'igual o inferior rang que s'oposen a al lo que expressament preceptua aquesta Ordre.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 de novembre de 1985.
El Conseller d'Administració Publica,
VICENT SOLER I MARCO

linea