diari

ORDE de 31 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es regula la concessió de permisos al funcionariat públic i la resta de personal a qui s'aplique el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats en les eleccions a Corts Valencianes o en les eleccions locals. [2007/1344]

(DOGV núm. 5444 de 06.02.2007) Ref. Base de dades 1599/2007

L'article 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en relació amb l'article 47.1.c del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, i l'article 36 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'administració del Consell, preveuen la concessió de permisos als funcionaris públics i personal al seu servei pel temps indispensable per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic.
Per la seua banda, l'article 11 del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica conté la mateixa previsió per a l'esmentat personal.
Al mateix temps, el dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, previst en l'article 23 de la Constitució, pot quedar buit de contingut si no s'arbitren els mitjans necessaris per al seu efectiu i real compliment, i es remouen les traves que l'impedisquen, per la qual cosa la participació en les campanyes electorals del personal al servei de l'administració pública valenciana en què concórrega la condició de candidat, ha d'incloure's com un dels supòsits indicats en el paràgraf anterior, i caldrà regular-ho amb caràcter general, i per tant, per a les presents eleccions, a l'efecte d'unificar els criteris per a la seua concessió.
Per tant, i fent ús de les atribucions que em confereixen la disposició final primera del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, i l'article 1.b del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica,
ORDENE
Article 1
El personal al servei de l'administració pública valenciana i aquell a què s'aplique el Text Refós de la Llei de la Funció Pública valenciana, que es presente com a candidat en les eleccions a Corts Valencianes o en les eleccions locals, podrà sol·licitar permís, a l'empara del que preveuen l'article 30.2 de la Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, i l'article 36 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'administració del Consell, pel temps de duració de la campanya electoral, i tindrà dret a la percepció de les retribucions que percebera en el lloc que exercisca, amb dispensa de la prestació del treball.
Article 2
La sol·licitud haurà de presentar-se per escrit davant del cap de la unitat corresponent, qui haurà de presentar un informe i remetre-la, l'endemà de la seua presentació, a la Secretaria General de la conselleria en què preste els seus serveis, que resoldrà en el mateix termini.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Orde de 13 de febrer de 2003, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regula la concessió de permisos al funcionariat públic i la resta de personal a qui s'aplique el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats en les eleccions a les Corts Valencianes o en les eleccions locals.
València, 31 de gener de 2007
El conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques,
MIGUEL PERALTA VIÑES

linea