diari

DECRET 153/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària.

(DOGV núm. 2807 de 09.08.1996) Ref. Base de dades 1600/1996

DECRET 153/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària.
La Generalitat Valenciana posseeix competència exclusiva en matèria d'agricultura, conformement es disposa en l'article 34.1 de l'Estatut d'Autonomia, d'acord amb les bases i l'ordenació econòmica general i la política monetària de l'estat.
Les Corts Valencianes van aprovar la Llei 12/1994, de 28 de desembre, en el capítol V de la qual s'estableixen les infraccions i el procediment sancionador en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària.
Una vegada aprovada i promulgada la llei autonòmica i sobre la base de l'autorització concedida en l'article 21, sembla convenient desplegar-la i dictar disposicions d'aplicació d'aquesta.
Per tot això, oït el Consell d'Estat, a proposta de la consellera d'Agricultura i Medi Ambient i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 30 de juliol de 1996,
DECRETE
CAPíTOL I
Infraccions, qualificació i responsabilitats
Article 1
Les infraccions previstes en el capítol V de la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1994, de 28 de desembre, en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària, se sancionaran de la manera que s'estableix en aquest decret.
Article 2
Són infraccions lleus:
a) La no-presentació a la inspecció del certificat acreditatiu de la inscripció de l'empresa, indústria, matèria o producte en el registre corresponent de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient quan legalment o reglamentàriament és exigible.
b) La remissió de parts defectuoses d'existència o moviment de productes o matèries, o la remissió d'aquests fora del termini establert, quan reglamentàriament siga preceptiu.
c) La manca de talonaris matrius de factures de venda, llibres de moviments o qualsevol document que les disposicions vigents obliguen a portar.
d) Les modificacions relatives al canvi de titularitat o arrendament de les indústries agroalimentàries, la paralització de l'activitat d'aquestes, i també la utilització amb caràcter permanent de maquinària o eines sense haver-ho comunicat a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient per a la inscripció en el registre corresponent.
e) El subministrament d'informació inexacta o documentació falsa a les autoritats o funcionaris competents per a l'exercici de les funcions d'informació, inspecció i vigilància administrativa.
f) L'incompliment d'obligacions merament formals que imposen les disposicions generals vigents relatives a l'activitat de les indústries agroalimentàries.
Article 3
Són infraccions greus les següents:
a) La tinença, en explotacions agràries o en locals d'indústries agroalimentàries, de substàncies no autoritzades per la legislació per a la producció, elaboració o preparació dels productes.
b) L'elaboració, distribució o venda de productes, matèries o elements de o per al sector agroalimentari sense que el titular de la indústria o l'activitat posseïsca la autorització preceptiva quan legalment aquesta siga exigible.
c) La manca d'inscripció d'aquests productes, matèries o elements de la forma que reglamentàriament s'haguera establert.
d) La tinença o venda de productes a granel sense estar autoritzats i que els envasos no reunisquen els requisits exigits per les disposicions legals corresponents.
e) La falta d'etiquetes que foren preceptives, o la retolació d'aquestes indeleble, i també que les etiquetes no s'ajusten als requisits establerts per a aquests productes.
f) La possessió de maquinària o eines sense la inscripció preceptiva d'aquesta en els registres corresponents.
g) La plantació o cultiu no autoritzat d'espècies o varietats de plantes que estiguen subjectes a normatives específiques, o la multiplicació de varietats registrades sense l'autorització de l'obtentor o del titular dels drets d'explotació.
h) La instal·lació, l'ampliació, la reducció, el perfeccionament o el trasllat d'indústries agroalimentàries infringint les disposicions legals vigents en aquesta matèria.
i) L'exercici d'activitats en les indústries agroalimentàries sense estar inscrites en el registre corresponent o si la inscripció va ser cancel·lada.
j) La negativa, amenaça, coacció, represàlia o qualsevol altra forma de pressió a les autoritats, els seus agents o els funcionaris competents en l'exercici de les seues funcions d'informació, inspecció i vigilància administrativa regulades en aquest capítol.
Article 4
Són infraccions molt greus:
a) La producció, la fabricació i l'elaboració de mitjans de producció agrícoles o de productes agraris o agroalimentaris mitjançant tractaments o processos que no estiguen autoritzats per la legislació vigent.
b) L'addició o subtracció de substàncies o elements que modifiquen la composició de mitjans de producció agrícola, o de productes agraris i agroalimentaris amb fins fraudulents.
c) Les defraudacions en la naturalesa, la composició, la qualitat, la riquesa, el pes, l'excés d'humitat o qualsevol altra discrepància que hi haja entre les característiques reals de la matèria o elements de què es tracte i les oferides pel productor, fabricant o venedor, com també qualsevol acte de naturalesa similar que supose transgressió o incompliment del que es disposa en la legislació vigent.
d) Utilització, en les etiquetes, envasos o propaganda, de nom, indicacions de procedència, denominacions d'origen, classe de producte o indicacions falses que no es corresponguen amb el producte o induïsquen a confusió en el consumidor o usuari.
e) La falsificació de productes i la comercialització de productes falsificats.
f) La manipulació, el trasllat o la disposició, en qualsevol forma, de mercaderia cautelarment intervinguda.
g) Qualsevol actuació que, amb ànim de lucre, tendisca a eludir l'efectivitat de les normes i mesures de vigilància o intervenció establertes.
Article 5
1. Seran responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que, per acció o omissió, hi hagueren participat.
2. De les infraccions en productes envasats, en serà responsable la firma o raó social el nom de la qual figure en l'etiqueta, llevat que es demostre la falsificació o mala conservació del producte per part del tenidor, sempre que s'especifiquen en l'envàs original les condicions de conservació.
També serà responsable l'envasador quan se'n prove la connivència amb el titular de la marca.
3. Quan es tracte de productes a granel, la responsabilitat per les infraccions serà atribuïble al tenidor d'aquests, tret que es prove que la responsabilitat correspon a un tenidor anterior.
4. Quan una infracció siga imputada a una persona jurídica, la declaració de responsabilitats arribarà a les persones que integren els seus òrgans rectors o de direcció, i també als tècnics responsables de l'elaboració i el control, sempre que la responsabilitat quede determinada. En tot cas, serà responsable, fins i tot a títol de simple inobservança, el director o l'encarregat del centre, la planta o la indústria.
5. La responsabilitat administrativa per les infraccions a què es refereix aquest decret serà independent de la responsabilitat civil o penal que, si escau, puga exigir-se als seus responsables, sense perjudici que un mateix fet no puga ser sancionat en dues ocasions.
Article 6
Quan concórreguen dues o més infraccions imputables a un mateix subjecte, de les quals una siga mitjà necessari per a cometre l'altra, s'imposarà la sanció corresponent a la infracció més greu en el límit màxim.
CAPíTOL II
Determinació de les sancions i mesures cautelars
Article 7
1. Les infraccions seran sancionades d'acord amb l'escala següent:
a) Infraccions lleus, amb advertència o multa de fins 100.000 pessetes.
b) Infraccions greus, amb multa des de 100.001 pessetes fins 1.000.000 de pessetes.
c) Infraccions molt greus, amb multa des d'1.000.001 pessetes fins 100.000.000 de pessetes.
2. La quantia de les sancions es graduarà de conformitat amb els criteris següents: el volum de vendes de l'empresa, la quantia del benefici obtingut, l'efecte que la infracció haja produït sobre els preus, sobre l'ús del producte o sobre el mateix sector productiu, i la reincidència.
3. Les infraccions molt greus o greus podran sancionar-se amb les quanties econòmiques de l'escala immediatament inferior quan en els últims cinc anys no s'haguera sancionat la persona física o jurídica objecte de l'expedient per una infracció similar a la de l'expedient. En el cas d'infraccions lleus, quan hi concórreguen les mateixes circumstàncies, se sancionarà amb advertiment.
4. L'autoritat a qui corresponga resoldre l'expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, la suspensió temporal de l'activitat empresarial radicada en la Comunitat Valenciana objecte de la investigació, i també el decomís de la mercaderia falsificada o fraudulenta, no identificada o que puga comportar risc per al consumidor. Les despeses que aquesta mesura ocasione aniran a càrrec del presumpte infractor.
5. No tindrà caràcter de sanció la retirada cautelar o definitiva dels canals de producció o distribució d'aquells productes que siguen subministrats per establiments que manquen de l'autorització preceptiva.
6. La quantia de les sancions podrà ser actualitzada pel Govern Valencià tenint en compte la variació de l'índex de preus al consum.
7. L'autoritat a la qual corresponga resoldre l'expedient podrà acordar, com a mesura accessòria de la sanció, el decomís de la mercaderia adulterada, falsificada o fraudulenta. L'òrgan sancionador haurà de determinar la destinació final que cal donar a les mercaderies decomisades.
8. Les despeses que s'originen per la intervenció, el dipòsit, el decomís, el transport i, si s'escau, la destrucció aniran a càrrec de l'infractor.
CAPíTOL III
Inspecció i obligacions dels interessats
Article 8
1. En l'exercici de la seua funció, els inspectors tindran el caràcter d'agent de l'autoritat i podran sol·licitar el suport necessari de qualsevol altra, com també de les forces i cossos de seguretat de l'estat.
2. Podran accedir directament a la documentació industrial, mercantil i de comptabilitat de les empreses que inspeccionen quan ho consideren necessari en el curs de les seues actuacions. En qualsevol cas, la documentació obtinguda tindrà caràcter confidencial.
Tant els òrgans de les administracions públiques com les empreses amb participació pública, els organismes oficials, les organitzacions professionals i les organitzacions de consumidors prestaran, quan se'ls requerisca, la informació que els sol·liciten els corresponents serveis d'inspecció.
3. Quan els inspectors aprecien algun fet que estimen que puga constituir infracció, alçaran l'acta corresponent, en la qual faran constar, a més de les circumstàncies personals de l'interessat i les dades relatives a l'empresa inspeccionada, els fets que servisquen de base al procediment sancionador corresponent.
4. Els inspectors estan obligats de manera estricta a complir el deure de secret professional. L'incompliment d'aquest deure serà sancionat d'acord amb els preceptes del reglament de règim disciplinari corresponent.
Article 9
1. Les persones físiques o jurídiques, associacions o entitats estaran obligades, a requeriment dels òrgans competents o dels inspectors:
a) A subministrar tota classe d'informació sobre instal·lacions, productes o serveis, i permetre la directa comprovació dels inspectors.
b) A exhibir la documentació que servisca de justificació de les transaccions efectuades, dels preus i dels marges aplicats i dels conceptes en què aquests es descomponen.
c) A facilitar que s'obtinga una còpia o reproducció de la documentació esmentada.
d) A permetre que es practique l'oportuna presa de mostres dels productes o mercaderies que elaboren, distribuïsquen o comercialitzen.
e) I, en general, a consentir la realització de les visites d'inspecció i a donar tota classe de facilitats amb aquesta finalitat.
2. Quan a requeriment de l'administració o espontàniament s'aporten escandalls de preus o qualsevol altra declaració o documentació, hauran d'anar signats pel president, el conseller-delegat o la persona amb facultat suficient per a representar i obligar l'empresa.
La falsedat i la constància en aquests documents de dades inexactes o incompletes se sancionarà de conformitat amb el que es preveu en aquest decret, sense perjudici que, si s'observara la possible existència de delicte o falta, es passe el tant de culpa als tribunals de justícia.
3. En els supòsits en què siga previsible el decomís de la mercaderia com a sanció accessòria, l'administració podrà procedir cautelarment a la intervenció d'aquesta, sense perjudici que en la resolució que es dicte es decrete el decomís definitiu o es deixe sense efecte la intervenció ordenada.
Durant la tramitació de l'expedient, a proposta de l'instructor, podrà alçar-se la intervenció de la mercaderia, quan les circumstàncies així ho aconsellen.
4. En el supòsit de risc real o previsible per a la salut pública es prendrà qualsevol altra mesura que ordenen les autoritats sanitàries o que executen aquestes directament.
CAPíTOL IV
Presa de mostres i anàlisis
Article 10
1. La presa de mostres es farà mitjançant acta formalitzada, almenys per exemplar triplicat, davant el titular de l'empresa o l'establiment subjecte a inspecció, o davant el seu representant legal o persona responsable, i si falten aquests, davant qualsevol dependent.
Quan les persones anteriorment mencionades es negaren a intervenir en l'acta, aquesta serà autoritzada amb la firma d'un testimoni, si és possible, sense perjudici d'exigir les responsabilitats contretes per aquesta negativa. L'acta serà autoritzada per l'inspector en tot cas.
En l'acta es transcriuran íntegrament totes les dades i circumstàncies que calguen per a la identificació de les mostres.
2. Cada mostra constarà de tres exemplars homogenis, que seran condicionats, precintats, lacrats i etiquetats de manera que, amb aquestes formalitats i amb les firmes dels qui intervinguen sobre cada exemplar, es garantisca la identitat de les mostres i el seu contingut durant el temps de la conservació d'aquestes. Pel que fa al dipòsit dels exemplars, es farà de la manera següent:
a) Si l'empresa o el titular de l'establiment on s'alce l'acta foren fabricants, envasadors o titulars de les marques de les mostres recollides i condicionades de la manera que s'ha descrit abans, un dels exemplars quedarà en poder seu, com a dipositari, juntament amb una còpia de l'acta, amb l'obligació de conservar-la en perfecte estat per a la posterior utilització en prova contradictòria si és necessari. Per això, la desaparició, destrucció o deterioració d'aquest exemplar de la mostra es presumirà maliciosa, tret de prova en contra. Els altres dos exemplars de la mostra quedaran en poder de la inspecció i se'n remetrà un al laboratori oficial o acreditat que haja de realitzar l'anàlisi inicial.
b) Per contra, si l'amo de l'establiment o l'empresa inspeccionada actuen com a mers distribuïdors del producte investigat, quedarà en poder seu una còpia de l'acta, però els tres exemplars de la mostra seran retirats per la inspecció. En aquest cas, un dels exemplars es posarà a disposició del fabricant, envasador o titular de la marca interessat o la persona degudament autoritzada que el represente perquè la retire si desitja practicar la prova contradictòria i l'altre exemplar es remetrà al laboratori oficial o acreditat que haja de realitzar l'anàlisi inicial.
3. Les quantitats que hauran de ser retirades de cada exemplar de la mostra seran suficients segons les determinacions analítiques que es pretenga realitzar i, en tot cas, s'ajustaran a les normes reglamentàries que s'establisquen i, si no n'hi ha, a les instruccions dictades pels òrgans competents.
Article 11
1. Les proves pericials analítiques es realitzaran en laboratoris oficials o en els privats acreditats per l'administració amb aquesta finalitat, emprant per a l'anàlisi els mètodes que, si s'escau, es troben oficialment aprovats o, si no n'hi ha, els recomanats nacionalment o internacionalment.
2. El laboratori que haja rebut la primera de les mostres, a la vista d'aquesta i de la documentació que s'acompanya, farà l'anàlisi i emetrà, com més prompte millor, els resultats analítics corresponents i, en el cas que se li sol·licite, un informe tècnic, que es pronunciarà de manera clara i precisa sobre la qualificació que li meresca la mostra analitzada.
3. Quan del resultat de l'anàlisi inicial es deduïsquen infraccions a les disposicions vigents, s'incoarà un expedient sancionador d'acord amb el procediment que es conté en aquest decret. En aquest cas, i en el supòsit que l'expedientat no accepte aquests resultats, sense perjudici d'acreditar allò que convinga al seu dret per qualsevol mitjà de prova, podrà sol·licitar de l'instructor de l'expedient, la realització de l'anàlisi contradictòria, d'acord amb una de les dues possibilitats següents:
a) Designant, en el termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de la notificació del plec de càrrecs, un perit de part per a realitzar-la en el laboratori que va practicar l'anàlisi inicial, seguint les mateixes tècniques emprades per aquest i en presència del tècnic que va certificar aquesta anàlisi o persona per ell designada. Amb aquesta finalitat, l'instructor de l'expedient o el mateix laboratori comunicarà a l'interessat la data i l'hora.
b) Justificant davant l'instructor, en el termini de vuit dies hàbils a partir de la notificació del plec de càrrecs, que l'exemplar de mostra corresponent ha estat presentat en un laboratori oficial o privat autoritzat perquè el tècnic que designe aquest laboratori realitze l'anàlisi contradictòria utilitzant les mateixes tècniques emprades en l'anàlisi inicial. El resultat analític i, si s'escau, l'informe tècnic complementari s'hauran de remetre a l'instructor de l'expedient en el termini màxim d'un mes a partir de la notificació del plec de càrrecs. Transcorregut aquest termini sense que s'hagen practicat les anàlisis i sense haver-ho comunicat a l'instructor, s'entendrà que l'expedientat perd el seu dret.
4. La renúncia expressa o tàcita a efectuar l'anàlisi contradictòria o la no-aportació de la mostra en poder de l'interessat suposa l'acceptació dels resultats als quals s'haguera arribat en la pràctica de la primera anàlisi.
5. Si hi ha desacord entre els dictàmens de les anàlisis inicial i contradictòria, l'òrgan competent designarà un altre laboratori oficial o oficialment acreditat que, tenint a la vista els antecedents de les anàlisis anteriors i utilitzant la tercera mostra, realitzarà, amb caràcter urgent, una tercera anàlisi que serà diriment i definitiva.
6. Les despeses que es deriven de la realització de l'anàlisi contradictòria aniran a càrrec de qui el promoga; els originats per la realització de les anàlisis inicial i diriment aniran a càrrec de l'empresa encausada, tret que els resultats de la diriment rectifiquen els de l'anàlisi inicial i suposen el sobreseïment de l'expedient. En aquest cas les dues seran sufragades per l'administració. El no-pagament de la liquidació de l'import de les anàlisis inicial i diriment, quan vagen a càrrec de l'expedientat, donarà lloc al cobrament oportú segons el procediment de recaptació en via executiva, de conformitat amb el Reglament General de Recaptació.
7. En el supòsit de productes alimentaris de difícil conservació en el seu estat inicial o de productes peribles en general, la prova pericial analítica podrà practicar-se segons una de les dues modalitats següents:
a) La prova analítica inicial es practicarà d'ofici en el laboratori designat a l'efecte per l'organisme competent i es notificarà a l'interessat, quan del resultat d'aquesta anàlisi es deduïsquen infraccions a les disposicions vigents, perquè, si ho desitja, concórrega a l'anàlisi contradictòria en el termini que s'assenyale assistit per un perit de part.
b) En els casos en què siga necessària una actuació urgent, o en els que per raons tècniques és convenient, la prova pericial analítica es practicarà d'ofici en l'organisme competent, amb la notificació prèvia a l'interessat perquè concórrega assistit de perit de part, en el termini que s'assenyale, a fi de fer en un sol acte l'anàlisi inicial i la contradictòria sobre les mostres aportades per l'administració i l'interessat.
8. Quan les situacions de perill per a la salut pública o la importància econòmica de la mercaderia cautelarment immobilitzada ho aconsellen, podrà prendre's la mateixa mesura i convocar a un mateix acte i en el mateix laboratori a tres perits, dos d'ells nomenats per l'administració i un en representació de l'interessat, perquè practiquen les anàlisis inicial, contradictòria i, si s'escau, la diriment, sense solució de continuïtat.
9. També podran fer-se anàlisis o proves en el mateix lloc de la inspecció, quan la naturalesa del producte així ho aconselle, encara que en aquest supòsit les haurà de practicar personal degudament titulat i autoritzat per un òrgan competent. En el mateix acte s'oferirà la possibilitat de prova contradictòria de conformitat amb qualsevol de les alternatives previstes en l'apartat 7 d'aquest mateix article.
10. Quan la inspecció investigue característiques de qualitat de productes presentats en forma natural i sotmesos a normalització i aquesta investigació no requerisca la pràctica de proves analítiques, com és el cas de fruites, hortalisses, canals d'espècies animals, etc., s'efectuaran els tràmits següents:
a) L'inspector farà constar en l'acta els fets i les circumstàncies que considere que es posen de manifest en la partida inspeccionada.
b) L'inspeccionat farà constar en l'acta l'acceptació d'aquests aspectes o la seua discrepància. En aquest supòsit, després de la intervenció de la mercaderia i en el termini de dos dies, comptadors a partir de la inspecció, un altre inspector del departament, que haurà de tenir almenys igual jerarquia administrativa que l'inspector actuant, realitzarà una nova inspecció. En aquesta inspecció, l'interessat podrà designar un perit de part. Concorrerà també a la nova inspecció l'inspector que va alçar l'acta inicial.
c) Els dictàmens evacuats per ambdues parts es faran constar en l'acta d'aquesta última inspecció, a la qual podran adjuntar-se proves documentals, fotografies, etc.
d) Totes les actuacions que es porten a terme s'elevaran a l'autoritat competent, que acordarà la incoació de l'expedient sancionador, si escau.
CAPíTOL V
Procediment
Article 12
1. Els subdirectors dels serveis territorials de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient seran els òrgans competents per a incoar els expedients i nomenar els instructors d'aquests.
2. En les infraccions lleus, l'instructor serà un funcionari de la direcció territorial de la província on s'haja alçat l'acta. En les infraccions greus i molt greus, la instrucció correspondrà a un funcionari de la direcció general competent de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
3. La tramitació dels expedients s'ajustarà a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i al reglament general per a l'exercici de la potestat sancionadora de la Generalitat Valenciana o, si no n'hi ha, de l'administració de l'estat.
Article 13
1. L'expedient sancionador podrà iniciar-se en virtut de les actes alçades pels inspectors de qualitat agroalimentària, per comunicació d'alguna autoritat o òrgan administratiu, o per denúncia formulada pels particulars sobre algun fet o conducta que puguen ser constitutius d'infracció. Amb caràcter previ a la incoació de l'expedient podrà ordenar-se la pràctica de diligències preliminars per a l'aclariment dels fets.
2. Els fets que figuren recollits en les actes de la inspecció es presumiran certs, llevat que del conjunt de les proves que es practiquen resulte el contrari.
Article 14
1. Les sol·licituds d'anàlisis contradictòries i diriments suspendran els terminis de caducitat del procediment fins que es practiquen.
2. La prescripció i la caducitat podran ser al·legades pels particulars o apreciades d'ofici. Acceptada l'al·legació per l'òrgan competent que ha de resoldre l'expedient o, si s'escau, conéixer el recurs, es declararà conclòs l'expedient, i es decretarà l'arxivament de les actuacions.
3. Quan es produïsca la prescripció de la infracció o caducitat del procediment, el cap del centre directiu competent en la matèria podrà ordenar la incoació de les oportunes diligències per a determinar el grau de responsabilitat del funcionari o funcionaris causants de la demora.
CAPíTOL VI
òrgans competents
Article 15
1. Seran competents per a resoldre els expedients sancionadors per les infraccions en matèria de la qualitat agroalimentària:
a) Els directors territorials de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient per a conéixer de les infraccions lleus.
b) El director general competent de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient per a les infraccions greus.
c) La consellera d'Agricultura i Medi Ambient per a les molt greus la sanció de les quals no siga superior a 2.500.000 pessetes.
d) El Govern Valencià per a la imposició de multes entre 2.500.001 pessetes i 100.000.000 de pessetes.
2. Si l'òrgan competent per a resoldre no acorda la realització d'actuacions complementàries, la resolució no podrà acceptar fets distints dels determinats en la fase d'instrucció, amb independència de la diferent valoració jurídica d'aquests.
DISPOSICIó ADDICIONAL
No seran d'aplicació a la Comunitat Valenciana els procediments sancionadors previstos en el Reial Decret 1.945/1983, de 22 de juny, en el Decret 835/1972, de 23 de març, i en el Decret 132/1989, de 16 d'agost, del Govern Valencià, respecte de les infraccions que es cometen en matèria de qualitat agroalimentària. Els consells reguladors de les denominacions d'origen seguiran aplicant la potestat sancionadora que legalment tenen reconeguda respecte dels seus socis d'acord amb la normativa específica.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient podrà dictar les disposicions necessàries per a l'execució i aplicació del que es disposa en aquest decret.
Segona
Aquest decret vigeix des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de juliol de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
La consellera d'Agricultura i Medi Ambient,
MARIA àNGELS RAMóN-LLIN I MARTíNEZ

linea