diari

DECRET 154/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea una comissió interdepartamental per a la racionalització del sector públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2809 de 14.08.1996) Ref. Base de dades 1609/1996

DECRET 154/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea una comissió interdepartamental per a la racionalització del sector públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana necessita disposar d'un quadre de criteris clars i generals que redefinisquen i reordenen el paper que el sector públic ha de jugar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana a les acaballes del segle XX. L'absència d'aquest plantejament integral, amb uns objectius definits clarament, ha dut a una situació, no desitjada, de solapament entre els camps d'actuació dels sectors públics i privats, després de dècades d'un augment desordenat i de vegades mancat de sentit per part del sector públic.
L'intervencionisme excessiu de l'administració en l'activitat econòmica genera tensions inflacionistes, minva la competitivitat, redueix les possibilitats de creixement econòmic i, com a conseqüència, de creació d'ocupació.
La demanda creixent de béns i de serveis que fan els ciutadans a canvi dels seus impostos, la qualitat que s'hi exigeixen, la varietat progressiva que en requereixen, els canvis sovint en les preferències dels ciutadans, etc., exigeix que siga la iniciativa privada la major oferent d'aquests abans que el sector públic. Aquest és un principi d'avantatge mutu. Els ciutadans veuen satisfetes les seues necessitats de forma eficient, la societat civil augmenta les oportunitats d'actuar i de crear ocupació i la Generalitat Valenciana racionalitza la despesa per la competència entre els proveïdors.
Per això, sembla convenient adoptar l'axioma que la Generalitat Valenciana serà desitjosa de gestionar la capacitat de servir el ciutadà i reticent en el subministrament directe dels serveis específics. En definitiva, es tracta d'augmentar la capacitat d'elecció dels valencians i augmentar la qualitat dels serveis prestats.
Cal, doncs, estudiar detingudament i d'una manera integrada, qui és el millor proveïdor dels béns i dels serveis finançats pel sector públic, ja siga dels existents com els principis polítics rectors dels que seran requerits en el futur, per tal d'augmentar la competitivitat i l'eficiència de la nostra economia, claus bàsiques per a la generació d'ocupació estable.
En aquest sentit, s'hauran d'obtenir com a resultats evidents d'aquesta reflexió, les alternatives de prestació dels diferents béns i serveis (privatització, gestió directa o indirecta, oustsourcing, direcció externa dels processos, canvis de personalitat jurídica, etc.). Les recomanacions finals hauran d'aportar dades sobre els costos d'oportunitat (aspectes econòmics i socials), prioritats, calendari, etc.
Aquestes idees susdites van ser recollides en el Pla Estratègic de Modernització de l'Administració Valenciana (PEMAV), aprovat pel Govern Valencià el 5 de febrer de 1996, i més en concret dins dels projectes Choice i Result. Ara convé desplegar ambdós projectes per tal de trobar les solucions de racionalització més adients, des d'una perspectiva global i integradora.
Per això es crea una comissió interdepartamental, d'acord amb els articles 31 i 32 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Atés el caràcter global, en aquesta comissió estaran representades totes les conselleries, encara que per tal de ser més operativa, està prevista una comissió permanent, integrada per tres membres, el representant de la Presidència de la Generalitat Valenciana, com a màxim òrgan coordinador de l'administració, i un representant més de cadascuna de les dues conselleries horitzontals, Presidència i Economia i Hisenda.
Per tant, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 30 de juliol de 1996, i a proposta del president,
DECRETE
Article 1. Creació
Se crea la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, la qual queda adscrita a la Presidència.
Article 2. Composició
1. Aquesta Comissió està integrada pels membres següents:
- El director del Gabinet del President de la Generalitat Valenciana, el qual en serà, alhora, el president i portaveu.
- El secretari general de la Conselleria d'Economia i Hisenda, el qual en serà el vicepresident.
- El director general per a la Modernització de les Administracions Públiques, qui farà de secretari.
- Un representant, amb rang de director general, de les conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports; Cultura, Educació i Ciència; Sanitat i Consum; Treball i Afers Socials; Indústria i Comerç, i Agricultura i Medi Ambient, com a vocals.
2. La secretaria administrativa d'aquesta Comissió queda adscrita a la Presidència de la Generalitat Valenciana, segons que estableix l'article 32 de la Llei de Govern Valencià, sense perjudici de les competències que té el Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Direcció General del Secretariat del Govern.
3. A petició dels membres de la Comissió podran intervenir algun alt càrrec de l'administració de la Generalitat Valenciana, o funcionari especialitzat, el qual actuarà amb veu però sense vot.
Article 3. Funcions
La Comissió tindrà les funcions següents:
1. Estudiar i analitzar la situació actual del sector públic valencià.
2. Elaborar les línies bàsiques necessàries, tendents a la racionalització d'aquest.
3. Proposar al president de la Generalitat Valenciana els plans d'actuació concrets necessaris en matèria de reordenació del sector públic valencià.
4. Impulsar i supervisar, després de l'aprovació, l'aplicació dels plans d'actuació i garantir els principis de publicitat, transparència i concurrència.
5. Emetre informes sobre tots aquells assumptes que afecten la racionalització del sector públic i siguen sotmesos a la Comissió pel president de la Generalitat Valenciana.
Article 4. Comissió Permanent
Als efectes dels compliment millor de les funcions susdites en l'article anterior, es constituirà una comissió permanent integrada pel president, el vicepresident i el secretari, a la qual correspondrà la preparació del treball de la Comissió Interdepartamental, elaborar l'ordre del dia i adoptar les mesures que calguen, pel caràcter d'urgència, per al compliment correcte de les seues funcions.
Article 5. Funcionament
Aquesta Comissió Interdepartamental sotmetrà el seu funcionament a allò establit per l'article 32 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i pels articles 22 al 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre els òrgans col·legiats.
Article 6. Comissions tècniques
Per al funcionament millor i l'estudi dels assumptes, hom podrà crear comissions tècniques formades per especialistes i recaptar l'assessorament de funcionaris o de persones alienes a l'Administració, que siguen experts en la matèria estudiada en cada cas.
DISPOSICIó FINAL
Aquest decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de juliol de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO

linea