diari

Resolució d'1 de juliol de 1988, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, per la qual es regula la Visita d'Inspecció.

(DOGV núm. 921 de 13.10.1988) Ref. Base de dades 1617/1988

Resolució d'1 de juliol de 1988, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, per la qual es regula la Visita d'Inspecció.
Per Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 19 de desembre de 1986 es desplega el Decret 36/1986, de 10 de març, i es donen normes per al funcionament de la Inspecció Educativa a la Comunitat Valenciana.
L'article 7é de L'esmentada Ordre regula la Visita d'Inspecció i autoritza la Direcció General d'Educació Bàsica i E. Especials i la Direcció General d'Ensenyaments Mitjans per dictar les instruccions necessàries i elaborar-ne els documents necessaris.
El Decret 95/1987, de 17 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en l'article 15é, apartat 1, atribueix a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, la proposta i l'execució de la política de la Conselleria en matéria d'inspecció educativa.
En conseqüència, i per tal que la Inspecció Educativa puga realitzar la Visita d'Inspecció d'una manera sistemàtica, normalitzada i rigurosa, aquesta Direcció General, ha resolt:
Primer. La Visita d'Inspecció
1) La Inspecció Educativa té com a missió fonamental inspeccionar els centres i els serveis educatius, públics i privats, en Els nivells no universitaris. En aquesta comesa, la Visita d'Inspecció és el mitjà que aprofita principalment la Inspecció per complir les seues funcions.
2) S'entén per Visita d'Inspecció la presència personal de l'Inspector en els centres i els serveis educatius en l'exercici de les seues competències reglamentàries.
Així mateix, tindrà aquesta consideració l'assistència a les reunions amb els grups o equips de professors, amb els Organs Col·legiats dels Centres o amb els representants dels diferents sectors que conformen la comunitat educativa.
Segon. Tipus de Visita
1) Les Visites d'Inspecció es consideraran ordinàries i extraordinàries.
2) Les Visites Ordinàries són les que es realitzen d'una forma sistemàtica i que obeeixen a una planificació de l'activitat de l'Equip d'Inspecció. l'Inspector Coordinador de Circumscripció determinarà quin Inspector, o quins Inspectors han de realitzar aquesta visita.
- Responen a dues modalitats:
* Visita General.
* Visita Sectorial o Parcial.
Tercer. Visita Ordinaria General
1) La Visita General concep el centre o servei educatiu com una unitat organitzativa i funcional i té per objecte les actuacions que en possibilitaran el control i el consegüent assessorament.
2) Aquesta Visita necessàriament suposarà la revisió del compliment de la legalitat vigent, la comprovació dels aspectes tècnico-pedagògics, organitzatius i funcionals del centre, l'obtenció d'un diagnòstic, l'emissió d'un informe i l'anàlisi d'aquest informe amb el Consell Escolar del Centre o amb el Consell Directiu del Servei per tal de trobar les solucions adequades per a la millora del funcionament general del Centre o Servei.
3) La Visita General es realitzarà sempre que es considere necessari, d'acord amb el Pla Anual d'Activitats de la Inspecció. En qualsevol cas, cada tres anys cada circumscripció haurà de realitzar, almenys, una Visita General a cada un dels centres i serveis educatius de la seua àrea d'Intervenció.
4) Per a la realització de la Visita General s'utilitzarà el document de l'Annex I, a la present resolució segon els casos.
S'emplenarà d'una forma breu i concisa, on es reflectirà amb claredat la situació general del Centre o Servei i les propostes de millora que es realitzen. Una còpia d'aquest document restarà dipositada en el Centre o Servei visitat.
Quart. Visita Ordinària Sectorial o Parcial
1) La Visita Sectorial o Parcial és la que té com a objecte l'actuació planificada sobre un òrgan o sector del centre o servei educatiu, així com la realització d'una activitat administrativa o tècnico-pedagògica concreta.
Aquesta mena de visita es concep com un instrument útil per a desenrotllar accions d'orientació, dinamització, correcció i innovació del sistema educatiu, ja siguen d'àmbit local, comarcal, provincial o de tota la Comunitat i per tal de dur a terme actuacions puntuals sobre un sector determinat del sistema.
2) La Visita Sectorial quant a la seua periodicitat i intensitat dependrà del Pla d'Activitats de la Inspecció Educativa.
3) Per a la realització de la Visita Sectorial s'utilitzarà el document de l'Annex II a la present resolució. Una còpia d'aquest document restarà dipositada en el Centre o Servei, quan ho estime convenient l'Inspector Coordinador de Circumscripció.
Cinquè. Visites Extraordinàries.
1) Són les visites ocasionals no previstes en la planificació ordinària de la Inspecció Educativa, i que normalment es realitzaran:
- A petició d'una autoritat competent.
- A petició de part interessada (APAS, Claustres, etc).
- Per denúncia.
- Provocades per necessitats urgents i no previsibles del sistema escolar.
2) Per a la realització de la Visita Extraordinària s'utilitzarà el mateix document que per a la Visita Sectorial (Annex II). D'aquest document en restarà una còpia en el Centre o Servei quart ho crega convenient el Cap de la Unitat d'Inspecció.
Sisé
Quan calga visitar el professor en l'aula s'utilitzarà el document de l'Annex III.
València, 1 de juliol de 1988.
El Director General d'Ordenació i Innovació Educativa: Francesc Ferrer i Sánchez.
Veure imatge

linea