diari

Correcció d'errades del Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1108 de 17.07.1989) Ref. Base de dades 1627/1989

Correcció d'errades del Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana.
Observades errades en la inserció del Decret abans esm tat, s'efectuen les correccions següents:
On diu:
«Article quart
U L'horari d'atenció al públic serà de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17.a 19 hores els dimarts i dijous, tret dels mesos de juliol i agost que no hi haurà horari d'atenció al públic de vesprada.
Els dissabtes, en horari de 9 a 13 hores, es mantindran obertes les Unitats d'Informació i Registre. Quan la seu dels Serveis Territorials i Centrals coincidesquen, cada Conselleria resoldrà sobre la conveniència de mantenir obertes durant els dissabtes ambdues Unitats d'Informació i Registre o només una d'elles, atenent al volum d'actuacions».
Ha de dir:
«Article quart
U. L'horari d'atenció al públic serà de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17.a 19 hores els dimarts i dijous, tret dels mesos de juliol i agost que no hi haurà horari d'atenció al públic de vesprada.
Les Unitats d'Informació i Registre romandran obertes de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 hores i les 17 i 19 hores, tret dels mesos de juliol i agost en els quals romandran tancades de vesprada.
Els dissabtes l'horari d'aquestes Unitats serà entre les 9 i les 13 hores, tret del mes d'agost que hi romandran tancades.
Quan les seus dels Serveis Territorials i Centrals coincidesquen, cada Conselleria resoldrà sobre la conveniència de mantenir obertes durant els dissabtes ambdues Unitats d'Informació i Registre o només una d'elles, atenent al volum d'actuacions.»
Entre la disposició addicional i la disposició final s'ha d'afegir:
«DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades l'Ordre de 29 de març de 1985 de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana i l'Ordre de 29 de novembre de 1985 de modificació de l'anterior, així com totes aquelles normes d'igual o inferior rang que s'oposen a allò que disposa aquest Decret».

linea