diari

Correcció d'errades de l'Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es despleguen alguns aspectes del Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la jornada i l'horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1108 de 17.07.1989) Ref. Base de dades 1628/1989

Correcció d'errades de l'Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es despleguen alguns aspectes del Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la jornada i l'horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana.
Observat error a la inserció a l'Ordre abans esmentada, s'efectua la correcció següent:
On diu:
Article primer (paràgraf quart)
«S'exclou d'aquesta jornada tot aquell personal que, per raó del seu treball haja de realitzar un horari diferent. Aquesta jornada serà determinada pel Secretari General de la Conselleria corresponent amb participació dels representants sindicals. Si de cas, el còmput de l'horari no podrà excedir el que s'estableix de forma general a l'article segon.»
Ha de dir:
Article primer (paràgraf quart)
«S'exclou d'aquesta jornada a tot aquell personal que, per raó del seu treball haja de realitzar un horari diferent. Aquesta jornada serà determinada pel Secretari General de la Conselleria corresponent amb participació dels representants sindicals. Si de cas el còmput de l'horari no podrà excedir el que s'estableix de forma general a l'article segon del Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana.»

linea