diari

ORDRE de 27 de febrer de 2003, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2003, la línia de subvenció T3344, que convoca ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. [2003/3997]

(DOGV núm. 4475 de 07.04.2003) Ref. Base de dades 1632/2003

ORDRE de 27 de febrer de 2003, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2003, la línia de subvenció T3344, que convoca ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. [2003/3997]
L'Ordre de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva (DOGV 02/11/2000)
En el seu article primer s'estableix que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia T3344, de l'aplicació pressupostària 14.03.442.30.4, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atès que en l'article 47.11.b del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia T3344, subvenció per a transformació o abandonament de conreus al P.N de Pego-Oliva, en l'exercici 2003, serà de 118.675 euros.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de febrer de 2003
El conseller de Medi Ambient,

linea