diari

DECRET 187/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià, sobre horaris d'atenció al públic, serveis d'urgència i vacances de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 3020 de 24.06.1997) Ref. Base de dades 1637/1997

DECRET 187/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià, sobre horaris d'atenció al públic, serveis d'urgència i vacances de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana.
La Llei 16/1997, de 25 d'abril, de Regulació de Serveis de les Oficines de Farmàcia, dedica l'article 6 a la jornada i l'horari dels serveis prestats per aquestes, prenent com a base criteris de flexibilització i encomanant a les comunitats autònomes l'establiment de disposicions en matèria de «guàrdies, vacances, urgències i altres circumstàncies derivades de la naturalesa del servei» que asseguren l'assistència farmacèutica de manera continuada, amb l'advertència que aquestes disposicions tindran caràcter de mínims. Aquest article té la consideració de legislació bàsica de l'Estat sobre sanitat, a l'empara de l'article 149.1.16a. de la Constitució, segons la disposició final primera de la llei citada.
Encara que aquests criteris han estat incorporats en el text de l'avantprojecte de Llei d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, fins que no es publique cal establir una reglamentació que, seguint el criteri donat per l'esmentada Llei 16/1997, incorpore les peculiaritats de la Comunitat Valenciana i garantisca l'esmentada atenció continuada a la població.
Aquest decret pretén garantir l'assistència farmacèutica prestada per les oficines de farmàcia possibilitant l'establiment d'uns horaris ordinaris per a les farmàcies d'un municipi i també l'ampliació d'aquests per a les que ho comuniquen, mitjançant un horari superior a l'ordinari. Igualment, es pretén efectuar una planificació del règim dels serveis d'urgència de les oficines de farmàcia tenint en compte el seu horari d'atenció al públic. Amb aquesta finalitat, s'opta per establir una limitació horària coincident amb aquests serveis, de manera que quede així garantida la continuïtat que predica l'article 6 de la Llei 16/1997, de 25 d'abril. A més, aquesta norma permet, en determinats supòsits, la realització del servei d'urgència a través d'un sistema de localització.
D'una altra banda, es preveu el sistema d'informació al públic sobre l'horari d'atenció de les farmàcies i el seu servei d'urgència, i també el procediment per al tancament de les farmàcies per vacances.
Per tot això, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Sanitat i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 17 de juny de 1997,
DECRETE
Article 1. Objecte
Aquest decret té com a objecte reglamentar el règim de l'horari d'atenció al públic, servei d'urgència i vacances de les oficines de farmàcia, tenint en compte els criteris següents:
a) Les oficines de farmàcia prestaran els seus serveis en règim de llibertat i flexibilitat, amb les excepcions sobre guàrdies, vacances, urgències i altres circumstàncies derivades de la naturalesa del servei.
b) Fora de l'horari ordinari es garantirà l'assistència farmacèutica a la població de forma permanent, a través d'un servei d'urgència. Durant aquest, el farmacèutic estarà obligat a dispensar els medicaments i els productes sanitaris prescrits en recepta mèdica i aquells altres que, a valoració del farmacèutic responsable, meresquen, en aqueix moment, la consideració de necessaris.
c) La planificació dels serveis d'urgència s'efectuarà en funció de les característiques poblacionals i geogràfiques de les zones de salut fins que es creen les zones farmacèutiques.
d) Les disposicions que siguen adoptades en aquesta matèria tindran el caràcter de mínims i seran de compliment obligatori per a totes les oficines de farmàcia.
Article 2. Competència
Per aquesta norma, les competències de la Conselleria de Sanitat respecte als horaris d'atenció al públic, els serveis d'urgència i les vacances de les oficines de farmàcies atribuïdes en el Decret 33/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, es deleguen en els col·legis oficials de farmacèutics de la Comunitat Valenciana, contra els acords i resolucions dels quals es podrà interposar recurs ordinari davant el conseller de Sanitat, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 3. Jornada i horari ordinaris d'atenció al públic.
1. Es defineix com a jornada el nombre total d'hores en còmput setmanal en què les farmàcies han d'estar obertes al públic i prestant atenció farmacèutica. S'entén per horari el que, dins de cada dia laborable, correspon a l'obertura i tancament de les farmàcies en cada municipi. L'horari ordinari, dins de la jornada setmanal, haurà d'estar comprés entre el següent: a) els dies laborables de dilluns a divendres, entre les 09.00 i les 14.00 hores i les 16.00 i les 22.00 hores i b) els dissabtes laborables entre les 09.00 i les 14.00 hores.
Els col·legis oficials de farmacèutics de la Comunitat Valenciana determinaran la jornada i l'horari ordinaris de les oficines de farmàcia de cada municipi, oïts els farmacèutics i les entitats interessades. La jornada ordinària, llevat dels casos excepcionals previstos en l'apartat 2 d'aquest article, serà d'un mínim de quaranta hores setmanals.
2. En casos particulars, amb caràcter excepcional i sempre que l'atenció farmacèutica estiga coberta, els esmentats col·legis oficials de farmacèutics podran autoritzar la realització d'un horari ordinari distint a l'establit per al municipi, en circumstàncies com ara:
- Municipi amb només una farmàcia oberta al públic i molt poca població.
- Farmàcies ubicades en zones turístiques.
- Altres circumstàncies especials d'atenció farmacèutica.
En qualsevol cas, la jornada ordinària setmanal no podrà ser inferior a les vint hores.
Així mateix, els dissabtes laborables es podrà reduir de forma voluntària, i fins el cinquanta per cent, el nombre d'oficines de farmàcia obertes en horari ordinari en un mateix municipi, sempre que quede garantida l'assistència farmacèutica.
3. Amb la finalitat de facilitar l'accés dels usuaris a l'assistència farmacèutica que presten les oficines de farmàcia, l'horari ordinari serà idèntic dins del mateix municipi, amb les excepcions que preveu l'apartat 2 d'aquest article.
4. En les zones en què hi haja un increment de població per raons diverses (Setmana Santa, Nadal, festivitats locals o vacances) es ponderarà l'augment de població per a reforçar el servei farmacèutic prestat a la població mitjançant una ampliació de l'horari ordinari.
5. Amb anterioritat al primer dia hàbil del mes d'octubre de cada any, els col·legis oficials de farmacèutics de la Comunitat Valenciana comunicaran a la Conselleria de Sanitat l'horari ordinari d'atenció al públic per a l'any següent en cada municipi. Si no es comunicara l'horari es consideraria prorrogat el de l'any anterior.
Article 4. Jornada i horari d'atenció al públic superiors als ordinaris
1. Quan una oficina de farmàcia faça una jornada setmanal amb més quantitat d'hores que l'establida per a les farmàcies del municipi en el qual es troba situada, es considerarà com a jornada superior a l'ordinària. Aquesta jornada implicarà la realització d'un horari superior a l'ordinari.
2. Les oficines de farmàcia que vulguen fer un horari superior a l'ordinari, a fi d'efectuar una planificació adequada dels serveis d'urgència que garantisca la continuïtat en l'assistència farmacèutica en els termes establits per la Llei 16/1997, de 25 d'abril, i facilitar l'accés dels usuaris al servei farmacèutic, hauran de complir els requisits següents:
a) Comprometre's a mantenir-lo durant el període d'un any natural.
b) La seua jornada i horari hauran de coincidir necessàriament amb l'horari comprés entre les 09.00 i les 22.00 hores, de dilluns a dissabte, ambdós inclusivament, o bé de 24 hores al dia, de dilluns a diumenge, ambdós inclusivament.
c) Compliment de l'obligació de la presència física d'un farmacèutic en la farmàcia durant la duració de la jornada i horari superior a l'ordinari. Quan es tracte de farmacèutics no titulars s'haurà d'acreditar documentalment la dependència laboral amb l'oficina de farmàcia i s'haurà de calcular el nombre de farmacèutics addicionals basat en l'horari d'atenció al públic, d'acord amb la legislació laboral. En qualsevol cas, serà d'un farmacèutic addicional més, a part del titular o responsable, en la jornada que inclou la urgència diürna i de dos farmacèutics més, a part del titular o responsable, en la jornada de 24 hores, com a mínim. En el supòsit anterior s'haurà de tenir en compte si la farmàcia té més d'un farmacèutic propietari.
3. Amb anterioritat al primer dia hàbil del mes d'octubre de cada any, els farmacèutics propietaris/responsables d'oficina de farmàcia que vulguen realitzar un horari d'atenció al públic superior a l'ordinari hauran de comunicar a la Conselleria de Sanitat, a través del seu col·legi oficial de farmacèutics, l'esmentat horari d'atenció al públic per a l'any següent. Si no es comunicara aquest horari es consideraria prorrogat el de l'any anterior.
Article 5. Serveis d'urgència
1. Fora de l'horari ordinari es garanteix l'assistència farmacèutica a la població mitjançant els serveis d'urgència de les oficines de farmàcia.
2. Els serveis d'urgència de les oficines de farmàcia els organitzaran els col·legis oficials de farmacèutics de la Comunitat Valenciana, una vegada oïts els farmacèutics i les entitats interessades, d'acord amb els criteris següents:
a) Quan una zona de salut, o zona farmacèutica quan aquesta siga definida, comprenga més d'un municipi, el servei d'urgència es podrà establir entre les farmàcies dels municipis pertanyents a la zona de salut, o zona farmacèutica quan aquesta siga definida; sempre que el temps d'accés a la farmàcia en servei d'urgència, utilitzant un automòbil i complint les normes de circulació, no incremente en més de 15 minuts el temps que, de mitjana, s'haguera necessitat en el supòsit de disposar d'una farmàcia en servei d'urgència en el municipi on es requerisca aquest servei.
b) Quan un municipi comprenga una o més zones de salut, o zones farmacèutiques, el servei d'urgència es fixarà entre les oficines de farmàcia que pertanyen al municipi.
3. El nombre d'oficines de farmàcia en servei d'urgència serà el següent:
- En el supòsit a) hi haurà almenys una farmàcia en servei d'urgència.
- En els casos corresponents al supòsit b) haurà d'existir com a mínim una oficina de farmàcia prestant servei d'urgència fins als 75.000 habitants, incrementant-se, a partir d'aquesta xifra, el nombre de farmàcies que presten aquest servei en una per cada fracció de 75.000 habitants. Aquest servei d'urgència comprendrà 24 hores al dia.
4. Excepcionalment, en aquells municipis amb una sola farmàcia en els quals es produeix una elevada freqüència en la realització del servei d'urgència, es podrà substituir la presència del farmacèutic responsable per un sistema que permeta localitzar-lo. El temps utilitzat per realitzar la dispensació requerida no podrà excedir els 15 minuts.
5. En les zones en què hi haja un increment de població per raons diverses (Setmana Santa, Nadal, festivitat local o vacances) es ponderarà l'augment de població per reforçar el servei d'urgència.
6. Abans del primer dia hàbil del mes de novembre de cada any, els col·legis oficials de farmacèutics comunicaran a la Conselleria de Sanitat els calendaris corresponents als serveis d'urgència que prestaran les oficines de farmàcia l'any següent. Si no es comunicaren els calendaris, es considerarien prorrogats els de l'any anterior.
Article 6. Vacances de les oficines de farmàcia
Amb caràcter general, les oficines de farmàcia podran estar tancades per vacances per un període no superior a trenta-un dies cada any, sempre que quede garantida l'assistència farmacèutica a la població. Durant aquest període han d'estar obertes com a mínim un terç de les oficines de farmàcia del municipi.
Els farmacèutics propietaris/responsables d'oficina de farmàcia que vulguen efectuar el tancament de les seues oficines de farmàcia per vacances hauran de comunicar aquesta circumstància, amb una antelació mínima d'un mes, a la Conselleria de Sanitat, a través del seu col·legi oficial de farmacèutics, amb l'especificació de les dates en què estaran tancades.
Article 7. Informació sobre l'horari d'atenció al públic, servei d'urgència i tancament per vacances
Les oficines de farmàcia han d'exposar al públic permanentment i en lloc visible l'horari d'atenció al públic, el servei d'urgència, la localització i el tancament per vacances si se n'haguera de fer.
Article 8. Infraccions i sancions
Els incompliments d'aquest decret se sancionaran d'acord amb el que estableixen la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, i altres disposicions vigents en la matèria.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els farmacèutics responsables de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana que efectuen un horari d'atenció al públic superior a l'ordinari hauran de comunicar-ho a la direcció territorial de la Conselleria de Sanitat, a través del col·legi oficial de farmacèutics de la seua província, en el termini d'un mes des de la publicació d'aquest decret, presentant la documentació pertinent segons que preveu l'article 4.2 d'aquesta norma.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposen al que estableix aquest decret i, en particular:
- L'Ordre de 7 de febrer de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, sobre regulació dels horaris, torns de guàrdia, serveis de guàrdia i vacances de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana.
- L'Ordre de 20 de novembre de 1995, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual es modifica l'Ordre de 7 de febrer de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, sobre regulació dels horaris, torns de guàrdia, serveis de guàrdia i vacances de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana i s'aprova la delegació d'algunes competències de la Direcció General del Servei Valencià de Salut en matèria d'organització d'horaris, torns de guàrdia, serveis de guàrdia i vacances de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana en els col·legis oficials de farmacèutics d'Alacant, Castelló i València.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El conseller de Sanitat queda facultat per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 de juny de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Sanitat,
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA

linea