diari

Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es desplega la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia.

(DOGV núm. 2813 de 23.08.1996) Ref. Base de dades 1638/1996

Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es desplega la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia.
La plena efectivitat i aplicació de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia, requereix el seu desenvolupament reglamentari, almenys en algun dels punts de la seua regulació.
En aquest decret s'aborda el desenvolupament executiu de la llei, sense perjudici de l'adopció d'una estructura pròpia, adequada al contingut.
En la Llei 4/1994, de 8 de juliol, es condiciona el funcionament dels establiments que acullen animals de companyia a la seua declaració administrativa com a nucli zoològic per la conselleria competent, mitjançant el compliment de determinats requisits. En aquest decret, en el capítol I, s'opta per crear, com a instrument per a aquesta declaració, el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana.
En el capítol II es fixen les condicions sanitàries i el control administratiu que ha de posseir el transport d'animals de companyia entre nuclis zoològics per garantir les adequades condicions d'higiene i salubritat pública.
Pel que fa a la identificació dels gossos, en el capítol III s'estableix la forma de dur-la a terme per mitjà de la incorporació de tecnologies de recent aplicació, el registre i incidències.
Com a complement del sistema d'identificació dels gossos, i d'acord amb el contingut de la llei, aquest decret crea el Registre Supramunicipal d'Animals de Companyia, n'estableix en el capítol IV les bases de funcionament i garanteix en tot cas la confidencialitat de les dades que s'hi recolliran.
En el capítol V es determinen els mètodes de sacrifici autoritzats que asseguren el mínim de sofriment als animals.
En el capítol VI es crea el Registre d'Associacions per a la Protecció dels Animals Col·laboradores de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient i es determinen els requisits necessaris per optar-hi al reconeixement i la inscripció.
Finalment, en el capítol VII es regula la tramitació d'expedients sancionadors per l'administració de la Generalitat Valenciana, en el supòsit que les autoritats municipals hi trameten les actuacions practicades amb la finalitat que aquella exercisca la competència sancionadora.
Per això, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta de la consellera d'Agricultura i Medi Ambient, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 13 d'agost de 1996,
DECRETE
Capítol I
Els nuclis zoològics i el Registre de Nuclis Zoològics
de la Comunitat Valenciana
Article 1
Es crea el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
Article 2
1. La declaració administrativa de nucli zoològic, per mitjà de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana, serà requisit previ indispensable per al funcionament dels establiments següents, radicats a la Comunitat Valenciana:
a) Establiments dedicats a la cria, per a la posterior venda o donació, d'animals de companyia; es consideraran així els que es defineixen en l'article 2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia.
b) Establiments de venda d'animals de companyia.
c) Residències, escoles d'ensinistrament i altres instal·lacions per al manteniment temporal dels animals de companyia.
d) Caneres i centres de recollida d'animals de titularitat municipal o privada.
e) Establiments que alberguen èquids amb finalitats exclusivament recreatives, esportives o turístiques.
f) Col·leccions zoològiques d'animals indígenes o exòtics, públiques o privades, amb qualsevol finalitat, lucrativa o no, inclosos els parcs i els jardins zoològics, els zoosafaris, les reserves zoològiques i les col·leccions zoològiques privades.
2. La instal·lació de circs, amb col·leccions zoològiques, sense perjudici de les autoritzacions administratives exigibles, s'haurà de comunicar amb setanta-dues hores per endavant a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
Article 3
Per a la declaració com a nucli zoològic a través de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana dels establiments als quals es fa referència en el primer apartat de l'article anterior, caldrà que complisquen les condicions sanitàries i d'allotjament dels animals exigides en els articles següents, i que disposen de llicència municipal d'activitat o, si no la necessita legalment, acreditar-ho per mitjà d'un certificat municipal.
Article 4
Els nuclis zoològics, per al seu reconeixement, hauran de complir les condicions sanitàries següents:
a) Emplaçament aïllat que evite el contagi i la difusió de malalties, fins i tot entre aquells establiments les espècies i activitats dels quals siguen de caràcter semblant.
b) Construccions, instal·lacions i equipaments que proporcionen un ambient higiènic i que faciliten l'aplicació de mesures higienicosanitàries.
c) Recintes i locals de fàcil neteja i desinfecció.
d) Dotació d'aigua potable.
e) Sistemes per a l'eliminació d'aigües residuals i fems, si s'escau, de manera que no comporten perill de contagi per a altres animals ni per a les persones.
f) Mitjans per a l'eliminació i la destrucció higiènica de cadàvers.
g) Mitjans per a la neteja i la desinfecció de locals, materials, utensilis i vehicles utilitzats en el maneig i transport d'animals.
Article 5
Els nuclis zoològics hauran de complir, per al seu reconeixement, les condicions d'allotjament d'animals següents:
a) Espai. La superfície disponible per animal, qualsevol que siga l'allotjament previst, serà de 0,10 metres quadrats per cada quilogram de pes viu. En cànids i fèlids de pes inferior a deu quilograms serà de 0,20 metres quadrats per quilogram de pes viu. En cas de mantenir-se engabiat, l'alçària del recinte serà, com a mínim, d'1,5 vegades l'alçària de l'animal. Aquestes dimensions podran ser superiors quan el comportament habitual de l'animal ho exigisca.
b) Ambient dels locals d'allotjament. Si els animals resten en locals a l'aire lliure disposaran d'una superfície coberta a la qual tindran accés lliure per posar-se a l'abric de les inclemències del temps i de l'exposició directa al sol i al vent.
Si els animals s'allotgen a l'interior de construccions, hi haurà sistemes que garantisquen una adequada ventilació. Als locals que freturen de finestres s'instal·larà un sistema d'il·luminació que satisfaça les necessitats biològiques de cada espècie animal allotjada.
c) Els equipaments per al proveïment d'aigua i aliment estaran adaptats a les necessitats de cada espècie.
Article 6
Les col·leccions zoològiques de circs compliran les mesures zoosanitàries de caràcter general i les que s'exigeixen en els articles anteriors referents a condicionament, desinfecció, maneig i neteja.
Article 7
1. Els titulars dels establiments, siguen persones físiques o jurídiques, a través del legítim representant, sol·licitaran la declaració de nucli zoològic per mitjà de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana, per mitjà d'una instància acompanyada dels documents següents:
a) Acreditació de la personalitat i del reconeixement com a associació de protecció i defensa dels animals, si escau.
b) Còpia de la llicència municipal d'activitat o acreditació de la inexigibilitat.
c) Memòria descriptiva de l'activitat, plànol de situació i croquis de les instal·lacions.
d) Programa higienicosanitari i de prevenció de malalties subscrit per un veterinari col·legiat en exercici lliure professional.
2. En cas que l'establiment no necessite llicència municipal d'activitat, podrà adjuntar-se a la sol·licitud un informe de l'ajuntament corresponent en relació amb el projecte d'instal·lació del nucli zoològic. En altre supòsit, l'informe se sol·licitarà en el procediment de declaració de nucli zoològic i inscripció en el registre.
Article 8
1. La sol·licitud ha de disposar de l'informe dels pels serveis veterinaris oficials de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, després de la inspecció de les instal·lacions, en cas que ja estiguen construïdes.
2. El procediment es resoldrà pel director general de Producció Agrària i Pesca, en el termini de tres mesos des de la data de la sol·licitud, s'entendrà desestimada en cas de no dictar-se una resolució en el termini esmentat.
3. En el supòsit que es dicte la declaració de nucli zoològic sense la inspecció prèvia favorable de les instal·lacions, a falta de l'habilitació, serà ineficaç la declaració i la inscripció en el registre, a l'efecte d'autorització del funcionament, fins que no es produïsca aquesta inspecció favorable pels serveis veterinaris oficials, i l'anotació en el registre, després que la persona interessada comunique la finalització de les obres i treballs d'instal·lació.
Article 9
La declaració de nucli zoològic mitjançant la inscripció en el registre exclusivament autoritzarà el funcionament de l'establiment per a aquelles activitats, espècies i nombre d'animals reflectits en la memòria de la sol·licitud resolta favorablement.
Article 10
1. Els nuclis zoològics autoritzats duran un llibre de registre de moviments en el qual figuraran les altes i les baixes dels animals que es produïsquen a l'establiment, com també l'origen i destinació. Si l'animal mor, caldrà anotar-ne el motiu, i si és sacrificat se'n farà constar el mètode utilitzat, i també el veterinari que va controlar el sacrifici.
2. Els establiments de venda al detall registraran els moviments col·lectivament, per referència a la jornada laboral, llevat dels casos de mamífers i aus, les incidències dels quals es registraran singularment.
3. Els establiments de manteniment temporal i els de recollida d'animals de companyia registraran en el llibre, a més, les dades personals del propietari de cadascun dels exemplars allotjats i dels particulars que els recuperen o adopten, respectivament.
Article 11
1. Els nuclis zoològics compliran, a més del que es disposa en l'article anterior, les condicions següents:
a) Mantenir els animals en bones condicions higienicosanitàries.
b) Proveir els animals allotjats d'aigua i alimentació sana i suficient.
2. Els nuclis zoològics allotjaran només el nombre d'animals per al qual tinguen capacitat i condicions d'acord amb la memòria descriptiva de l'activitat.
3. Compliran, a més, aquelles obligacions i requisits sanitaris que es determinen oficialment i, en particular, el que es refereix al transport dels animals i a la vigilància epidemiològic sobre aquelles malalties objecte de control oficial.
Article 12
1. Els nuclis zoològics disposaran dels serveis d'un veterinari en exercici lliure professional encarregat de mantenir al dia el programa de prevenció, higiene i sanitat de l'establiment i de vigilar i controlar l'estat físic dels animals i, si s'escau, els tractaments a què siguen sotmesos.
2. El certificat veterinari que s'ha d'adjuntar als animals venuts als establiments de cria i venda serà individualitzat quan es tracte de mamífers i aus. La validesa d'aquest document no serà superior a vuit dies.
Article 13
Els serveis veterinaris oficials de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient inspeccionaran els nuclis zoològics autoritzats per vetlar pel compliment del que s'estableix en els articles anteriors i els altres requisits que s'exigeixen en la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol.
Capítol II
Transport d'animals entre nuclis zoològics
Article 14
1. El transport d'animals entre establiments inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics estarà emparat per la guia d'origen i sanitat pecuària, quan els animals pertanyen a alguna espècie que haja estat objecte de regulació sanitària i zootècnica de forma particular.
2. En la resta d'espècies, el trasllat estarà emparat per un certificat veterinari expedit pel veterinari responsable del programa sanitari de l'establiment.
3. En el cas d'aus i mamífers, el certificat farà referència expressa a l'estat sanitari dels animals pel que fa a:
- Malaltia de Newcastle i influença aviària.
- Psitacosi-Ornitosi.
- Ràbia i borm o pepida.
4. Els èquids, a fi d'un millor control sanitari, seran proveïts d'una targeta sanitària equina individual la qual, inclosa una ressenya de l'animal, els acompanyarà en els trasllats. L'emissió d'aquesta targeta correspondrà al servei veterinari oficial o als veterinaris responsables de programes sanitaris desenvolupats per associacions de defensa sanitària o federacions.
Capítol III
La identificació dels gossos
Article 15
1. Els posseïdors de gossos que ho siguen per qualsevol títol hauran de tatuar-los o proveir-los d'un sistema d'identificació electrònic mitjançant un codi identificador conformement amb les modalitats que calga, per mitjà d'una ordre de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient d'acord amb el procediment comunitari.
2. La tècnica utilitzada per a la identificació serà innòcua per a l'animal i no comprometrà el seu benestar, per la qual cosa l'aplicació es realitzarà sota la supervisió d'un facultatiu veterinari.
Article 16
1. Els posseïdors dels gossos hauran d'emplenar, sota la supervisió del facultatiu veterinari que realitze la identificació, una fitxa, facilitada per aquest facultatiu, que inclourà la informació següent:
- Sistema d'identificació utilitzat.
- Codi identificador assignat i implantat.
- Zona d'aplicació (en cas de tatuatge convencional).
- Espècie, raça i sexe.
- Any de naixement de l'animal.
- Domicili habitual de l'animal.
- Altres signes identificadors (com ara número de xapa, si ha estat en un cens municipal anteriorment).
- Nom, cognoms i DNI del propietari o posseïdor de l'animal.
- Domicili i telèfon del propietari o posseïdor de l'animal.
- Nom, domicili, número de col·legiat del veterinari actuant i la seua signatura.
- Data en la qual se'n realitza la identificació.
- Signatura del propietari o posseïdor.
2. El veterinari responsable de la identificació remetrà a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, o a qui aquesta establisca, una còpia de la fitxa o certificat a l'efecte d'elaborar una base de dades.
Article 17
El propietari o posseïdor de l'animal comunicarà al registre qualsevol variació que es produïsca en la identificació de l'animal.
Capítol IV
El registre informàtic valencià d'identificació animal
Article 18
1. Es crea el Registre Supramunicipal d'Animals de Companyia lligats al sistema d'identificació que s'estableix en el capítol anterior.
2. El Registre Supramunicipal recollirà únicament la informació que siga estrictament necessària per permetre la recerca d'un animal o acreditar-ne la titularitat.
Article 19
1. El Registre Supramunicipal serà gestionat per una entitat degudament autoritzada que serà la responsable d'emetre, recollir, processar i emmagatzemar els codis identificadors que s'assignen a cada propietari dels animals identificats.
2. L'entitat encarregada de la gestió comptarà amb els mitjans tècnics i humans suficients que garantisquen el funcionament adequat del registre.
3. El que s'exposa en els apartats anteriors s'instrumentarà per mitjà del corresponent conveni de col·laboració.
Capítol V
Mètodes de sacrifici autoritzats
Article 20
Els mètodes de sacrifici implicaran el mínim sofriment amb una pèrdua immediata del coneixement. Els requisits especials de cada mètode s'ajustaran al que s'estableix en l'annex d'aquest decret.
Capítol VI
Registre d'associacions de protecció
i defensa dels animals
Article 21
Es crea el Registre d'Associacions per a la Protecció dels Animals Col·laboradores de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
Article 22
Són requisits per a la inclusió en el registre:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites per l'òrgan competent en matèria d'associacions.
b) Tenir com a finalitat primordial la defensa i protecció dels animals.
c) Exercir activitats encaminades a la defensa i protecció dels animals.
Article 23
1. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:
a) Certificat d'inscripció en el Registre d'Associacions emès per l'òrgan competent.
b) Còpia dels estatuts visada per l'òrgan competent.
2. Per a cada exercici o període, l'associació col·laboradora remetrà, per a l'aprovació, el programa d'activitats que té previst desenvolupar, amb la indicació del calendari.
Article 24
1. El reconeixement com a entitat col·laboradora s'efectuarà mitjançant una resolució del director general de Producció Agrària i Pesca per a cada associació. La falta de resolució expressa en el termini de tres mesos tindrà efectes estimatoris.
2. L'associació perdrà el reconeixement oficial:
a) Per revocació acordada per l'autoritat competent per a la concessió en els casos d'incompliment sobrevingut de les condicions en les quals es va atorgar, i per haver deixat de programar activitats durant dos anys consecutius.
b) Per dissolució de l'associació.
c) Per fusió.
Article 25
Les associacions reconegudes oficialment com a col·laboradores comunicaran qualsevol variació que puga afectar una d'elles a l'efecte del manteniment del reconeixement oficial.
Capítol VII
Procediment sancionador
Article 26
Les infraccions al que es disposa en aquest decret se sancionaran d'acord amb el que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia.
Article 27
1. La instrucció dels expedients sancionadors i la imposició de sancions correspon a les autoritats municipals, d'acord amb el que s'estableix en l'article 31 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia. No obstant això, les autoritats locals podran trametre a la Generalitat Valenciana les actuacions practicades a fi que aquesta exercisca la competència sancionadora si ho creu convenient.
2. Els òrgans competents de la Generalitat Valenciana per a la imposició de sancions previstes en aquesta llei seran els següents:
a) La consellera d'Agricultura i Medi Ambient, quan la sanció siga igual o superior a tres milions de pessetes.
b) El director general de Producció Agrària i Pesca, quan la sanció siga igual o superior a dues-centes cinquanta mil pessetes i inferior a tres milions de pessetes.
c) El director territorial de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient en l'àmbit territorial del qual s'haja comès la infracció, quan la sanció siga inferior a dues-centes cinquanta mil pessetes.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
S'exclouen del procediment previst en l'article 8 aquells establiments i/o entitats que abans de la data d'entrada en vigor d'aquest decret tingueren formalitzada la inscripció a l'empara del que es disposa per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1980, sobre nuclis zoològics, o que aquesta estigués en tràmit de concessió.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En el termini de dos anys, a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, es determinarà per mitjà d'una ordre de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient el sistema d'identificació electrònica dels gossos del qual es fa referència en l'article 15.
Segona
Es faculta el conseller d'Agricultura i Medi Ambient per al desenvolupament i l'aplicació d'aquest decret.
Tercera
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 d'agost de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
La consellera d'Agricultura i Medi Ambient,
MARIA àNGELS RAMóN-LLIN I MARTíNEZ
ANNEX
1. Injecció d'una dosi letal d'un producte que posseïsca propietats anestèsiques.
Només s'utilitzaran anestèsics que provoquen la pèrdua immediata del coneixement, seguida de mort, i únicament en les dosis i per la via d'aplicació que siguen adequades a aquesta finalitat.
2. Exposició de monòxid de carboni
a) La cambra on s'exposen al gas els animals estarà dissenyada, construïda i conservada de manera que s'evite provocar-los ferides i siga possible vigilar-los.
b) Només s'introduiran els animals a la cambra quan s'hi haja arribat a una concentració de monòxid de carboni d'un 1 per 100 en volum, com a mínim, procedent d'una font de monòxid de carboni al 100 per 100.
c) En ser inhalat, el gas produirà, en primer lloc, una anestèsia general profunda i, per fi, la mort segura.
d) Es mantindran els animals a la cambra fins que estiguen morts. En cap cas seran enterrats o incinerats mentre que els cadàvers no presenten rigidesa total.
3. Exposició a cloroform. L'exposició a cloroform podrà utilitzar-se sempre que:
a) La cambra en la qual s'exposaran al gas els animals estiga dissenyada, construïda i conservada de manera que s'evite provocar-los ferides i siga possible vigilar-los.
b) Només s'introduiran els animals a la cambra quan hi continga una mescla saturada de cloroform i aire.
c) En ser inhalat, el gas produïsca, en primer lloc, una anestèsia general profunda i, per fi, la mort segura.
d) Es mantinguen els animals a la cambra fins que estiguen morts. No seran incinerats o enterrats els cadàvers mentre no presenten rigidesa total.
4. Exposició a diòxid de carboni. Podrà utilitzar-se el diòxid de carboni sempre que:
a) La cambra d'anestèsia en la qual s'exposaran al gas els animals estiga dissenyada, construïda i conservada de manera que s'evite provocar-los ferides i siga possible vigilar-los.
b) Només s'introduiran els animals a la cambra quan s'hi haja arribat a la màxima concentració possible de diòxid de carboni procedent d'una font de diòxid de carboni al 100 per 100.
c) En ser inhalat, el gas produïsca, en primer lloc, una anestèsia general profunda i, per fi, la mort segura.
d) Es mantinguen els animals a la cambra fins que estiguen morts.

linea