diari

Ordre de 5 de juny de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es prorroga el termini establert per l'Ordre de 5 d'abril de 1990 d'aquesta Conselleria, per la qual es posen en marxa mesures d'ocupació temporal destinades a aturats de llarga duració majors de 25 anys.

(DOGV núm. 1327 de 18.06.1990) Ref. Base de dades 1648/1990

Ordre de 5 de juny de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es prorroga el termini establert per l'Ordre de 5 d'abril de 1990 d'aquesta Conselleria, per la qual es posen en marxa mesures d'ocupació temporal destinades a aturats de llarga duració majors de 25 anys.
Publicada al DOGV núm 1.296 de 04.05.90, l’Ordre de 6 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social per la qual es posaven en marxa mesures d'ocupació temporal destinades a aturats de llarga duració majors de 25 anys, es considera convenient ampliar el termini per instar sol·licituds a fi de facilitar als destinataris la realització dels procediments de selecció de treballadors segons llurs previsions d'actuació.
Per raó de les facultats que em confereix la Llei 5/83 de 30 de desembre de Govern Valencià, el Decret 57/88 de 25 d'abril del Consell de la Generalitat Valenciana i el Decret 36/88 de 21 de març, pel qual s'aprovava el reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Treball i Seguretat Social,
ORDENE:
Article primer
El termini establert en l'article seté de l'Ordre de 6 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social per la qual es formulen mesures d'ocupació temporal destinades a aturats de llarga duració majors de 25 anys, s'amplia fins el dia 15 de novembre de. 1990.
Article segon
L'article vuité, paràgraf 3 de l’ordre esmentada en l'article anterior queda redactat de la manera següent:
3. Les Direccions Territorials i, si s'escau, la Direcció General d'Ocupació i Cooperació resoldran els expedients, i adoptaran les mesures escaients a fi de completar els citats expedients d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu vigent.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre tindrà vigència, amb caràcter retroactiu des del dia 5 de maig de 1990, a l'efecte d'instar sol·licituds i documentació.
València, 5 de juny de 1990.
El Conseller de Treball i Seguretat Social,
MIQUEL DOMENECH PASTOR

linea