diari

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa pública la relació de subvencions en matèria d'agricultura, que s'entenen equiparades a l'efecte de l'article 3.7 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda. [1998/5903]

(DOGV núm. 3297 de 30.07.1998) Ref. Base de dades 1660/1998

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa pública la relació de subvencions en matèria d'agricultura, que s'entenen equiparades a l'efecte de l'article 3.7 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda. [1998/5903]
L'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, determina la forma d'acreditar pels beneficiaris de subvencions, l'exigència prevista en l'article 47.7 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, remetent-se per a això al que disposa el Reial Decret 390/1996, d'1 de març.
No obstant això, en l'article 3r recull una sèrie de subvencions que queden exonerades amb caràcter general del compliment d'aquesta obligació, entre les quals inclou aquelles que, per la seua naturalesa i quantia, puguen equiparar-se a les concedides en el punt segon de la Resolució de la Secretaria General d'Hisenda, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 28 d'abril de 1986.
Per Resolució de 25 de juny de 1996, d'aquesta conselleria, es determinà la relació de subvencions gestionades per la Conselleria d' Agricultura i Medi Ambient, que havien d'entendre's equiparades a les esmentades en la Resolució de 28 d'abril de 1986. El temps transcorregut, així com la reorganització administrativa i pressupostària derivada de la creació de les conselleries d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Medi Ambient, i la transferència de competències en matèria d'ajudes finançades o cofinançades pel FEOGA, Secció Garantia, aconsellen un aclariment de les línies de subvenció exonerades de l'obligació prevista en l'article 47.7 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
En virtut d'això, resolc
A l'efecte del que determina l'apartat 7 de l'article 3r de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, declarar equiparades a les subvencions compreses en el punt segon, apartat h), de la Resolució de la Secretaria General d'Hisenda, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 28 d'abril de 1986, les subvencions gestionades per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que se citen en l'annex d'aquesta disposició.
Amb caràcter general, es consideren equiparades a efectes d'exoneració, les subvencions atorgades a càrrec del programa pressupostari 714.50 Ordenació i Garantia en el Marc de la Política Agrària Comuna, finançades o cofinançades pel Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària, Secció Garantia (FEOGA-G).
Les exoneracions previstes en la present resolució no seran d'aplicació quan el beneficiari de l'ajuda siga una persona jurídica ni quan l'import total de l'ajuda concedida a un beneficiari, persona física o jurídica, supere els cinc milions de pessetes.
València, 8 de juliol de 1998.- El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública: José Luis Olivas Martínez
Annex
Aplicació pressupostària Subvenció
12.01.711.104, línia 162 Beques
12.01.711.10.4, línia 641 Estadístiques Agràries
12.01.711.10.4, línia 2069 Premi Iniciativa Agrària Jove
12.01.711.10.4, línia 2070 Premi Antoni Josep Cavanilles
12.02.714.10.4, línia 1607 Paralització temporal de la flota pesquera
12.02.714.10.4, línia 2125 Mesures socioeconòmiques en el sector pesquer
12.02.714.10.7, línia 206 Ajudes a la pesca, marisqueig i aqüicultura
12.02.714.10.7, línia 828 Desenvolupament i adaptació de les estructures pesqueres
12.02.714.30.4, línia 1414 Incentius a la inversió en empreses agroalimentàries preferents
12.02.714.40.4, línia 1672 Reestructuració del sector cooperatiu
12.02.714.40.7, línia 1366 Reestructuració del sector cooperatiu
12.03.531.10.4, línia 2387 Explotacions comunitàries i de treball associat
12.03.531.10.4, línia 608 Millora de les estructures de les explotacions
12.03.531.10.4 línia 1665 Incentius a la modernització de les estructures i explotacions preferents
12.03.531.10.7, línia 169 Racionalització de l'ús d'aigua per a reg
12.03.531.10.7, línia 193 Millora d'estructures d'explotacions agràries
12.03.531.10.7, línia 2390 Explotacions comunitàries i de treball associat
12.03.531.10.7, línia 1367 Incentius a la modernització de les estructures i explotacions preferents
12.03.531.10.7, línia 965 Accés a la propietat d'arrendaments històrics
12.04.542.20.4, línia 1704 Promoció de la sanitat vegetal
12.04.542.20.4, línia 2106 Subvenció anàlisi control producció integrada
12.04.542.20.7, línia 175 Promoció qualitat plantes vives
12.04.542.20.7, línia 1938 Millora de la sanitat vegetal
12.04.542.20.7, línia 1939 Millora equipament d'associacions de defensa vegetal
12.05714.20.4, línia 1785 Promoció de les millores tècniques agràries
12.05.714.20.4, línia 1786 Foment de tècniques compatibles
12.05.714.20.4, línia 1698 Protecció de les rendes dels agricultors
12.05.714.20.4, línia 1561 Vigilància de totes les espècies
12.05.714.20.4, línia 1787 Millora dels processos productius en ramaderia
12.05.714.20.4, línia 1943 Ajudes a nuclis de control lleter
12.05.714.20.7, línia 1789 Reestructuració i sanejament de cultius
12.05.714.20.7, línia 180 Promoció de l'ús de noves tecnologies
12.05.714.20.7, línia 178 Eradicació de malalties limitants del comerç
12.05.714.20.7, línia 1790 Millora de la qualitat dels productes ramaders
12.05.714.20.7, línia 1791 Producció ramadera compatible
12.05.714.20.7, línia 1793 Ajudes estructures producció lletera
12.05.714.20.7, línia 1957 Ajudes reposició de béns de capital afectats per adversitats

linea