diari

ORDRE de 8 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'amplia l'ordre de 14 de novembre de 2003, d'iniciació del procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del sistema de zones humides del sud d'Alacant, i s'acorda iniciar el procediment de revisió dels plans rectors d'ús i gestió dels parcs naturals del Fondo de Crevillent-Elx, Lagunas de la Mata i Torrevieja i Salines de Santa Pola i les seues respectives àrees perifèriques de protecció. [2005/X3056]

(DOGV núm. 4976 de 01.04.2005) Ref. Base de dades 1662/2005

ORDRE de 8 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'amplia l'ordre de 14 de novembre de 2003, d'iniciació del procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del sistema de zones humides del sud d'Alacant, i s'acorda iniciar el procediment de revisió dels plans rectors d'ús i gestió dels parcs naturals del Fondo de Crevillent-Elx, Lagunas de la Mata i Torrevieja i Salines de Santa Pola i les seues respectives àrees perifèriques de protecció. [2005/X3056]
Mitjançant l'Ordre de 14 de novembre de 2003, la Conselleria de Territori i Habitatge va acordar iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del sistema de zones humides del sud d'Alacant, corresponent als parcs naturals del Fondo de Crevillent-Elx, Lagunas de la Mata i Torrevieja i les Salines de Santa Pola, com també a les àrees perifèriques de protecció establertes al voltant d'aquests. Aquesta disposició es complementa amb l'Acord de 21 de novembre de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars previstes en l'àmbit afectat per l'esmentada ordre.
Com s'exposa en l'ordre citada, l'inici del procediment es justifica en la necessitat de dotar aquests espais naturals d'un instrument d'ordenació del qual manquen fins a la data per no haver resultat d'aplicació la Disposició transitòria segona de la Llei 11/1994, segons la qual l'elaboració i l'aprovació dels plans d'ordenació dels recursos naturals dels parcs naturals que gaudiren de la condició d'espai natural protegit en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, s'ha de dur a terme quan es revisen els plans especials o plans rectors.
Els treballs de confecció del PORN duts a terme des de l'inici del procediment han permés comptar amb la documentació necessària per a desenvolupar la tramitació prevista, incloent-hi una fase de concertació amb propietaris, ajuntaments i agents socials, seguint la metodologia habitualment aplicada per aquesta conselleria en la confecció de plans comparables al de referència. Però a més a més, i en base a l'abundant documentació recollida i elaborada, aquests treballs han permés comptar amb la informació necessària per a avançar en l'adequació dels respectius plans rectors d'ús i gestió. Ha d'indicar-se, en aquest sentit, que aquesta adequació, tot i estar explícitament prevista per aquesta Conselleria, havia estat postposada per raons d'operativitat fins que es disposara del Pla d'ordenació dels recursos naturals.
Com s'exposa en l'Ordre de 14 de novembre de 2003, els espais naturals protegits afectats pel procediment compten amb respectius plans rectors d'ús i gestió, aprovats pels Decrets 202/1994, de 13 de setembre, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Salines de Santa Pola; 232/1994, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Fondo, i 49/1995, de 22 de març, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de las Lagunas de la Mata i Torrevieja. Així mateix, l'àmbit dels perímetres de protecció que els esmentats plans rectors d'ús i gestió establien per als tres parcs va ser objecte d'una ordenació específica mitjançant el Decret 60/2003, de 13 de maig.
La situació actual, per tant, permet afrontar de forma simultània ambdós procediments Ÿla confecció del Pla d'ordenació dels recursos naturals i la revisió dels plans rectors d'ús i gestió(amb les suficients garanties. Aquesta simultaneïtat, que en cap cas implicaria una dilatació de les mesures cautelars vigents des de l'entrada en vigor de l'Ordre de 14 de novembre de 2003 més enllà dels tres anys previstos en la legislació, presenta indubtables avantatges des del punt de vista de facilitar l'accés dels interessats a la informació, economitzar tràmits innecessaris i, sobretot, dotar els parcs naturals dels instruments d'ordenació i gestió necessaris en un termini molt menor de l'estimat inicialment, de cara a l'objectiu últim de garantir una adequada conservació d'aquests
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals de la Comunitat Valenciana, desenvolupa la figura dels plans rectors d'ús i gestió regulant els seus objectius, contingut, efectes i tramitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, atorgant a la Conselleria de Territori i Habitatge la competència per a redactar i tramitar aquests plans. Així mateix, l'esmentada llei assenyala, en els seus articles 37 i següents, els tràmits per a la seua aprovació, la qual es produirà mitjançant decret del Govern Valencià.
Per tot això, d'acord amb les facultats previstes en el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge, i en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana,
ORDENE
Article primer
S'acorda iniciar el procediment de revisió dels plans rectors d'ús i gestió dels parcs naturals del Fondo de Crevillent-Elx, Lagunas de la Mata i Torrevieja i Salines de Santa Pola i les seues respectives àrees perifèriques de protecció.
Article segon
El procediment de revisió dels plans rectors d'ús i gestió als que es refereix l'article anterior es durà a terme de forma simultània amb el d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del sistema de zones humides del sud d'Alacant, iniciat mitjançant l'Ordre de 14 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
Article tercer
A l'efecte del que preveu l'article 7 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, i en l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, les mesures cautelars que s'han d'adoptar durant la revisió dels plans rectors d'ús i gestió seran a tots els efectes les establertes en l'Ordre de 14 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració del Pla d'ordenació dels recursos naturals del sistema de zones humides del sud d'Alacant, i l'Acord de 21 de novembre de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars previstes en l'àmbit del citat PORN.
El termini de vigència màxima de tres anys de les esmentades mesures cautelars, al qual es refereix l'article 28.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, es comptabilitzarà a partir de l'entrada en vigor de l'Ordre de 14 de novembre de 2003, adés esmentada.
Article quart
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar els tràmits necessaris per a l'aprovació conjunta del Pla d'ordenació dels recursos naturals del sistema de zones humides del sud d'Alacant i de la revisió dels plans rectors d'ús i gestió dels parcs naturals del Fondo de Crevillent-Elx, Lagunas de la Mata i Torrevieja i Salines de Santa Pola, després de la tramitació dels oportuns expedients d'acord amb el procediment legalment previst.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de març de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,

linea