diari

Ordre de 16 de setembre de 1987, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula la caça d'ocells aquàtics al Parc Natural de l'Albufera per la temporada 87-88.

(DOGV núm. 673 de 01.10.1987) Ref. Base de dades 1663/1987

Ordre de 16 de setembre de 1987, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula la caça d'ocells aquàtics al Parc Natural de l'Albufera per la temporada 87-88.
En aplicació del que disposa el punt 3b de l'article seté de l'Ordre General de Vedes, de 2 de juny de 1987, i vist l'informe favorable previ del Consell Directiu del Parc Natural de l'Albufera,
ORDENE:
Article primer
Queden inclosos en aquesta normativa tots els terrenys compresos dins el límit del Pare Natural de l'Albufera.
Article segon
Queda prohibit qualsevol tipus de caça a les zones que s'estableixen tot seguit:
2.1. Llac de l'Albufera, inclosos els canyars i les mates de vegetació palustre natural confrontants amb el llac, i un perímetre de 200 metres comptats a partir de dita zona; en cas de dubte hom prendrà els 200 metres a partir de l'amollonament del llac que va realitzar l'Ajuntament de València.
Tot això sense perjudici de la prohibició de caçar a l'interior de la propietat de l'Ajuntament de València.
2.2. Bassa de Sant Llorenç, els límits de la qual són:
Nord: Camí del Dosel.
Est: Camí del Cano a Sant Llorenç fins al camí del primer Tossal.
Sud: Camí del primer Tossal.
Oest: Carretera de Natzaret-Oliva.
2.3. Racó de l'Olla:
Nord: Confluència de la carretera del Palmar amb la de Natzaret-Oliva.
Est: Carretera de Natzaret-Oliva fins a la Gola del Perellonet.
Sud: Límit sud del Llac de l'Alcatí, continua per la sèquia de les Piules o Carrerot de la Font fins a la Carrera de la Junça.
Oest: Carrera de la Junça fins a la Sèquia de l'Oliveró, continua per aquesta fins a la carretera del Palmar, segueix per aquesta fins que conflueix amb la de Natzaret-Oliva.
2.4. Estany de la Plana:
Nord: Carreró de comunicació entre la Carrera de la Junça i la Carrera de la Reina (límit sud del vedat de l'Estell); marge dret de la Carrera de la Junça fins al Redolí de la Junquereta; dormidor que uneix el Redolí de la Junquereta amb el motor fins a la Carrera de la Junça; marge esquerre de la Carrera de la Junça i de l'Estany de la Plana fins a la Carretera de Natzaret-Oliva (límit entre Sueca i València).
Est: Carretera Natzaret-Oliva.
Sud: Camí de la Casa del Riuet.
Oest: Amollonament de l'Estany de la Plana i Carrera de la Reina fins a la confluència d'aquesta amb la Carrera de la Junça.
2.5. Tota l'extensió de la Devesa del Saler.
Article tercer
Les espècies d'ocells aquàtics, la caça dels quals hom autoritza sense perjudici del que disposa la Disposició Addicional d'aquesta Ordre, són les següents:
Anec coll-verd (Anas platyrhynchos)
Cua de jonc (Anas acuta)
Ascle (Anas streptera)
Piulo (Anas penelope)
Bragat (Anas clypeata)
Xarxet (Anas crecca)
Roncadell (Anas querquedula)
Xibert (Netta rufina)
Boix (Aythya ferina)
Fotja (Fulica atra)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Rascló (Rallus aquaticus)
Bequeruda (Gallinago gallinago)
Bequet (Lymnocryptes minimus)
Article quart
Període hàbil de caça.
Regeix com a període hàbil de caça, des del dia 20 de setembre de 1987 al 31 de gener de 1988, ambdós inclosos. Hom estableix els dies hàbils següents:
a) Del 20 de setembre al 8 de novembre els dijous, dissabtes i diumenges.
b) Del 8 de novembre al 31 de gener de 1988, els dissabtes i diumenges.
c) Càbiles.
D'acord amb la tradició arrelada als vedats de Silla, Sueca i Cullera, s'hi autoritza la caça durant els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de gener de 1988, sense perjudici de l'horari de caça disposat a l'article sisé.
Article cinqué
Horari:
La caça és permesa des d'una hora abans de l'eixida del sòl fins a una hora després de la posta, preses les hores de l'eixida i de l'ocàs del calendari.
Article sisé
Les tirades organitzades no ultrapassaran el nombre de vuit.
Article seté
Nombre màxim de tirades i control d'aquestes:
7.1. S'estableixen els màxims següents per al total de les tirades organitzades:
Sueca 4.000 anàtids
Cullera 1.100 »
Silla 400 »
Zacarés 350 »
7.2. Els titulars dels vedats, bé directament o bé mitjançant les juntes de tirades corresponents, podran fixar màxims de peces per replaça sempre que no se sobrepasse el màxim assignat.
7.3. El control del nombre d'ocells abatuts es realitzarà en col·laboració amb els titulars dels vedats i els caçadors, i consisteix a omplir els impressos que amb aqueix efecte es lliuraran.
7.4. Si hi havia falta de col·laboració reiterada en el control dels màxims, ja siga per part dels titulars dels vedats o pels caçadors, podran suprimir-se la resta de les tirades previstes encara que no s'hagués aconseguit el total de peces assignades.
Article vuité
Modalitats de caça autoritzada.
Les modalitats de caça autoritzada són únicament les assenyalades a l'Ordre General de Vedes de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, de 2 de juny de 1987.
Article nové
Espècies protegides.
9.1. Es recorda la prohibició de la caça de les espècies que figuren a l'annex del Reial Decret 3181/1980, de 30 de desembre, sobre espècies protegides, així com el Reial Decret 1497/86 de 6 de juny.
9.2. Es recorda la vigència del Decret 97/1986, de 21 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre protecció de diverses espècies de la fauna silvestre.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Primera
Atesa la delicada situació biològica que travessa el xibert (Netta rufina) a Europa, a partir de l'1 de gener de 1988 i per a la temporada de caça assenyalada en aquesta Ordre, en queda prohibida la caça a l’àmbit del Parc Natural de l'Albufera.
Segona
Amb aquest efecte quan s'abatran ocells aquàtics no-protegits, la caça dels quals no autoritze aquesta Ordre, les indemnitzacions establertes a l'Ordre de 17 de març, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, tindran la mateixa destinació que en el cas de les espècies protegides.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Pel que fa als aspectes que no regula aquesta Ordre, hom s’atindrà al que disposa l'Ordre General de Vedes de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, de 2 de juny de 1987.
Segona
Aquesta Ordre vigirà el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de setembre de 1987.
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS

linea