diari

Ordre de 8 de juny de 1992, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'exerceix l'autorització continguda en l'article sisè del Decret 99/1991, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1815 de 30.06.1992) Ref. Base de dades 1663/1992

Ordre de 8 de juny de 1992, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'exerceix l'autorització continguda en l'article sisè del Decret 99/1991, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.
El Decret 99/1991, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desplega el títol II de la Llei 14/1985 de 27 de desembre, estableix en l'article sisè, referent a la meritació i forma de pagament, que el recàrrec sobre la taxa fiscal de jocs de sort, envit o atzar, quan tinguen lloc en casinos o mitjançant la utilització de màquines automàtiques s'exigirà, en cada cas, junt amb la taxa fiscal que grava aquests jocs i en els terminis assenyalats per a aquesta per la legislació vigent.
Així mateix, en l'apartat 2 de l'article sisè, s'estableix que aquesta exacció es realitzarà mitjançant declaració- liquidació en model aprovat per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Per tot això, i en virtut de l'autorització continguda en l’esmentat article sisé del Decret 99/1991, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.
ORDENE:
Article primer
Aprovar el model de declaració- liquidació que figura com annex d'aquesta ordre d'ús obligatori per als subjectes passius de la taxa fiscal que grava el joc mitjançant màquines recreatives tipus B, o d'atzar tipus C, i també el joc en els casinos.
Article segon
Mitjançant aquests models s'hauran de fer efectius els recàrrecs establerts pels articles 11 i 12 de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre.
Article tercer
El recàrrec del 10% sobre les màquines de tipus B, o recreatives amb premi, el del 20% sobre màquines de tipus C, o d'atzar i del 3% sobre el joc en casinos s'exaccionarà d'acord amb el que estableix l'article sisè del Decret 99/1991, de 10 de juny, junt amb la taxa fiscal que grava aquests jocs i en els terminis assenyalats per a aquesta en la legislació vigent.
Article quart
1. El pagament es realitzarà per qualsevol dels mitjans o procediments autoritzats pel Reglament General de Recaptació i disposicions complementàries, tenint en compte que aquest pagament, en el cas de màquines recreatives o d'atzar, ha de precedir el lliurament del document acreditatiu de l'autorització d'explotació.
2. Tant en el cas de màquines de nova autorització com en les autoritzades en anys anteriors, la declaració- liquidació es dirigirà als serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponents al lloc on es trobe instal·lada la màquina, el dia de meritació i el d'ingrés s'efectuarà en l'oficina de caixa d'aquest centre o per mitjà de qualsevol entitat col·laboradora autoritzada.
DISPOSICIO DEROGATORIA
A l’entrada en vigor d'aquesta Ordre queda derogada l’Ordre de 14 de març de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de juny de 1992.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
Ver imagen

linea