diari

Decret 117/1986, de 22 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica l'article sisé, paràgraf segon del Decret 89/1986, de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, de règim Jurídic del Parc Natural de l'Albufera.

(DOGV núm. 445 de 16.10.1986) Ref. Base de dades 1667/1986

Decret 117/1986, de 22 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica l'article sisé, paràgraf segon del Decret 89/1986, de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, de règim Jurídic del Parc Natural de l'Albufera.
Obert el període d'informació pública, per tal que les Corporacions, Entitats, persones jurídiques públiques i privades, propietaris i altres interessats que pugueren ser afectats pel Decret 89/1986, de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, de règim jurídic del Parc Natural de l'Albufera, poguessen presentar les al·legacions que estimassen oportunes, es presentaren, entre altres, escrits d'al·legacions en representació de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants «Sèquia Reial del Xúquer» i de la Comunitat de Pescadors del Palmar, proposant que aquests organismes tinguessen representació en la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera; entenent, després els preceptius informes, que la dita Sèquia té especial transcendència per al règim hídric de l'Albufera així com la conveniència de substituir la representació genèrica de les Confraries de Pescadors per la més específica de la Comunitat de Pescadors del Palmar, i a proposta conjunta dels Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 1986,
DECRETE:
Article únic
L'article sisé, número dos, del Decret 89/1986, de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, de règim jurídic del Parc Natural de l'Albufera, que disposa la composició de la Junta Rectora, resta redactat de la manera següent:
«Serán membres de la Junta:
-Dos representants de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. -Dos representants de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
-Un representant de la Conselleria d'Indústria, Comerç i
Turisme.
-Un representant de la Conselleria de Sanitat i Consum.
-Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
-Un representant de la Conselleria d'Administració Pública.
Un representant de la Direcció de Costes.
-Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
-Un representant de la Diputació Provincial.
-Dos representants de l'Ajuntament de València.
-Un representant per cada un dels restants Ajuntaments afectats territorialment.
-El Director-Conservador del Parc.
-Dos representants de les Universitats de la Comunitat Valenciana.
-Un representant de les Cambres Agràries.
-Dos representants d'altres organitzacions i associacions
agràries.
-Un representant de la Junta de Desguàs de l'Albufera.
-Un representant de les Societats de Caçadors.
-Un representant de la Societat Espanyola d'Ornitologia. -Un representant de la Comunitat de Pescadors de El Palmar.
-Un representant de Grups Conservacionistes.
-Un representant de la Junta de Govern de la Sèquia Reial del Xúquer.»
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de setembre de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
RAFAEL BLASCO I CASTANY
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS

linea