diari

DECRET 99/1998, de 14 de juliol de 1998, del Govern Valencià, de creació de l'Observatori Permanent de la Família de la Comunitat Valenciana. [1998/X6524]

(DOGV núm. 3299 de 03.08.1998) Ref. Base de dades 1686/1998

DECRET 99/1998, de 14 de juliol de 1998, del Govern Valencià, de creació de l'Observatori Permanent de la Família de la Comunitat Valenciana. [1998/X6524]
La Declaració Universal de Drets Humans proclama en el seu article 17.3 que la família és un element natural i fonamental de la societat i per això té dret a la protecció social de l'Estat.
En aquest sentit es pronuncia la Constitució Espanyola de 1978, on la institució familiar rep una especial atenció, tant des del punt de vista dels drets, com de les obligacions que s'imposa als poders públics d'assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família (article 39.1 de la Constitució Espanyola) i les referides en l'article 50 sobre les obligacions familiars en relació amb els membres majors.
La família com a institució social bàsica té, entre altres, dos vessants fonamentals, d'una banda la funció socialitzadora, perquè és un instrument bàsic per a la formació de la personalitat dels individus i per als seus nivells de responsabilitat, i arriba fins i tot a competir, en aquest efecte socialitzador, amb altres factors com ara, entre altres, l'escola, els mitjans de comunicació, les diferents confessions religioses, els partits polítics, entre altres agents socials. D'altra banda, la família en l'actualitat exerceix un paper central en les estructures socials, econòmiques i polítiques. Les llars familiars s'han convertit en les principals unitats de consum de béns, amb la qual cosa la família ha passat a ser una de les principals palanques instrumentals de les polítiques públiques tant en la gestió de demanda agregada com pel que fa al foment d'ocupació i creixement econòmic.
Com que la Generalitat Valenciana, és conscient de la importància de les decisions que es prenen respecte a la família i als seus membres i la repercussió d'aquestes decisions sobre l'àmbit familiar i individual , s'ha considerat convenient la creació de l'Observatori Permanent de la Família de la Comunitat Valenciana com a òrgan cientificotècnic d'assessorament i suport a la Generalitat Valenciana.
Amb aquest observatori es pretén la participació de la societat civil en les qüestions que afecten la família i les seues possibles problemàtiques. S'ha pretés la participació de tots els sectors socials que podrien tenir competències en aquest àmbit, i que aportaren idees o projectes. Mostra d'això ha estat la voluntat d'integrar en l'òrgan rector a un destacat nombre dels diferents sectors socials relacionats amb l'àmbit de la família.
L'Observatori Permanent de la Família es concep com a un òrgan col·legiat que, no sols conega els assumptes relacionats amb la família, sinó que alhora prenga iniciatives i formule propostes en aquest àmbit i col·labore en els projectes desenvolupats pel Govern Valencià.
És evident que hi ha situacions en què les famílies necessitaran el suport de l'administració per a superar situacions difícils o per a buscar certa protecció.
Hi ha situacions en què les famílies necessitaran una major atenció per part de les administracions públiques, però, fins i tot, en aquest àmbit no ha de ser una funció solitària o exclusiva de les administracions sinó que ha de ser una tasca compartida amb totes les forces socials possibles.
En virtut del que s'ha exposat i a proposta de la consellera de Benestar Social, prèvia deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 14 de juliol de 1998,
DISPOSE
Títol I
De l'Observatori Permanent de la Família
de la Comunitat Valenciana
Capítol I
De la creació i adscripció
Article 1. Objecte
Es crea l'Observatori Permanent de la Família de la Comunitat Valenciana, que es defineix com a l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu i cientificotècnic que, propiciant la participació de la societat civil, servisca d'assessorament i suport a la Generalitat Valenciana quant a la situació i problemàtica de la família en l'àmbit autonòmic.
Article 2. Adscripció
L'Observatori Permanent de la Família, com a òrgan col·legiat, queda adscrit a la Conselleria de Benestar Social a través de la Direcció General de la Família i Adopcions.
Capítol II
Dels objectius i les funcions
Article 3. Dels objectius de l'Observatori Permanent
Són objectius de l'Observatori Permanent de la Família:
1. Conèixer l'estat de situació i la qualitat de vida de les famílies dins de la Comunitat Valenciana i portar un seguiment de l'evolució en aquests.
2. Formular recomanacions i propostes tendents a promoure millores en els diversos àmbits que afecten la família i els membres que la formen.
3. Avaluar l'impacte en la societat de les polítiques i mesures dirigides a la família.
4. Realització d'estudis generals sobre la família.
Article 4. De les funcions de l'Observatori Permanent de la Família
Són funcions de l'Observatori Permanent de la Família:
1. Detectar les necessitats i demandes socials de les famílies en la Comunitat Valenciana. Per a això avaluarà, amb periodicitat anual, la seua situació, i també les diferents mesures a elles dirigides, amb elaboració d'informes tècnics de diagnòstic de la situació de la família, memòries i, si és procedent, propostes de millora. Els resultats d'aquests informes i estudis s'elevaran a la Conselleria de Benestar Social.
2. Assessorar i informar, com a òrgan tècnic, a la Conselleria de Benestar Social, tot allò que ella sol·licite.
3. Mantenir relació amb els diferents organismes nacionals i internacionals que realitzen funcions de promoció, suport i estudis en l'àrea de la família, i per a això s'establirà un sistema que centralitze i compartisca la informació.
4. Rebre informació sobre mesures i activitats que posen en marxa les diferents administracions públiques en matèria de la família, i ,també, avaluar l'impacte en la societat d'aquestes mesures o polítiques.
5. Promoure iniciatives tendents a realitzar el seguiment del tractament de la família pels mitjans de comunicació.
6. Per mitjà de desenvolupament normatiu es podran afegir altres funcions , pel que fa a les mesures que es consideren necessàries per a la promoció i suport a la família.
Títol II
Dels òrgans de l'Observatori
Article 5. Dels òrgans de l'Observatori Permanent de la Família
Són òrgans de l'Observatori Permanent de la Família, el Consell Rector i la Comissió Executiva.
Capítol I
Del Consell Rector
Article 6. Del Consell Rector
El Consell Rector estarà format pels membres següents:
a) El/la president/a que serà el conseller o consellera de Benestar Social.
b) El/la vicepresident/a, que serà el director o directora general de la Família i Adopcions, que substituirà el president/a en cas de malaltia, absència o delegació.
c) El secretari/a, que serà el/la cap del Servei de Família de la Direcció General de la Família i Adopcions, que serà substituït per un tècnic de la Direcció General de la Família i Adopcions que se designe, en cas de malaltia o absència justificada.
d) Seran vocals del Consell Rector:
d.1. Els/les directors/es territorials de Benestar Social.
d.2 Cinc representants de les universitats valencianes que formen part de departaments orientats a l'estudi de matèries amb incidència en la família o en la seua promoció.
d.3. Un magistrat designat per la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
d.4 Un representant per cadascun dels següents col·legis professionals: advocats, psicòlegs, sociòlegs i treballadors socials.
Els respectius col·legis professionals hauran de tenir la seua seu en la Comunitat Valenciana.
d.5 Dos/dues representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
d.6. Tres representants de les associacions més significatives del sector de la família, legalment constituïdes, i amb domicili social en la Comunitat Valenciana.
d.7. Cinc vocals més, que es podran incorporar per designació del o de la consellera de Benestar Social.
Aquesta designació es realitzarà entre personalitats significatives o experts en la matèria i a títol personal.
d.8 Un tècnic de la Direcció General de la Família i Adopcions.
Article 7. De les sessions del Consell Rector
Les sessions del Consell Rector seran ordinàries i extraordinàries.
Les ordinàries tindran lloc dos vegades a l'any, i en elles es tractaran els assumptes que proposen la Presidència i la Vicepresidència i els que proposen la resta dels membres del Consell , per a això hauran de fer arribar al secretari de l'òrgan , les propostes dels assumptes a tractar en el Consell amb un termini de quinze dies d'antelació a la data de la seua convocatòria.
Les extraordinàries seran la resta de les sessions que es convoquen per la Presidència a iniciativa pròpia o a proposta almenys d'una tercera part dels seus membres, els quals hauran de comunicar al secretari de l'òrgan la voluntat que es convoque a sessió extraordinària al Consell Rector, on s'indicarà l'ordre dels assumptes que cal tractar i els suports amb què es compta per a sol·licitar la convocatòria. En elles s'abordaran els temes amb els requisits establits en el punt anterior per a les sessions ordinàries.
Article 8. De les subcomissions i els grups de treball
Per al desenvolupament de les funcions del Consell Rector es podran constituir totes aquelles subcomissions o grups de treball que estimen convenients.
Els grups de treball o les subcomissions es podran crear per a analitzar aspectes concrets relacionats amb la família, per a l'elaboració de propostes o dictàmens específics i en cap cas tindran caràcter permanent.
Tant els grups de treball o les subcomissions elaboraran les seues conclusions respecte als temes per als quals s'hauria constituït i les elevaran al Consell Rector.
Les subcomissions comptaran, almenys, amb quatre menbres i actuarà un d'ells com a president i l'altre com a secretari. Aquests càrrecs seran designats pel Consell en elegir els seus membres de les subcomissions.
Capítol II
De la Comissió Executiva
Article 9. De la Comissió Executiva
La Comissió Executiva és l'òrgan depenent del Consell Rector, a la qual se li encomana les funcions d'executar els seus acords, preparació dels treballs d'aquell, documentació dels seus acords i en general, totes les funcions relatives al suport tècnic del Consell i, també, el desplegament de totes aquelles activitats que siguen necessàries per al manteniment i el desenvolupament de l'Observatori.
La Comissió Executiva serà formada pels membres següents:
a) El/la president/a, que serà el vicepresident/a del Consell Rector de l'Observatori.
b) El/la cap del Servei de Família de la Direcció General de la Família i Adopcions, que actuarà com a secretari/a.
En cas de malaltia o absència legal assumirà les funcions de secretari de l'òrgan el tècnic que es designe pel president, entre els de la Direcció General de la Família i Adopcions.
c) Els/les directors/es territorials de la Conselleria de Benestar Social.
d) Cinc vocals elegits pel Consell Rector de l'Observatori, entre els seus membres.
Article 10. De les reunions de la Comissió Executiva
La Comissió Executiva tindrà una reunió mensual per al seguiment dels temes encomanats pel Consell, i es podran tractar en ella una altres assumptes.
No obstant això, es podrà convocar totes aquelles vegades que siga convenient per al desenvolupament dels acords, i també per al seguiment i la programació d'actuacions.
En tot cas la Comissió haurà de tenir una reunió trimestral, la qual es podrà fer coincidir amb una de les mensuals.
Capítol III
Normes generals
Article 11. Del suport als òrgans de l'Observatori
A les reunions del Consell Rector com a les de la Comissió Executiva, podran assistir, a petició d'ambdues presidències, amb veu però sense vot, aquelles persones de reconegut prestigi que, pel seu coneixement o per la seua experiència, es considere convenient la seua presència en aquestes per tal de conèixer la seua opinió sobre els temes que se'ls plantegen o facilitar explicacions als dictàmens o estudis que se'ls hagueren encarregat.
Les presidències podran encarregar tots aquells dictàmens o estudis que consideren convenients per al bon funcionament de l'Observatori i a fi de donar suport al Consell Rector o a la Comissió Executiva.
Article 12. Legislació supletòria
L'Observatori podrà establir les seues normes de funcionament, sense perjudici de les peculiaritats previstes en aquest Decret i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel que fa als òrgans col·legiats.
Article 13. De la secretaria administrativa
Per al seu funcionament l'Observatori Permanent de la Família comptarà amb una secretaria administrativa, les funcions de la qual seran exercides pel personal que , a l'efecte, es designe entre els que formen la Direcció General de la Família i Adopcions.
Article 14. Del suport tècnic i els mitjans materials
El suport tècnic, administratiu i de mitjans materials serà a càrrec de la Conselleria de Benestar Social, a través de la Direcció General de la Família i Adopcions, sense que supose increment de la despesa pública.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la consellera de Benestar Social a dictar totes aquelles disposicions que resulten necessàries per al desenvolupament, execució i compliment del que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor als 30 dies de la publicació completa al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 14 de juliol de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRO PÉREZ

linea