diari

Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar.

(DOGV núm. 324 de 31.12.1985) Ref. Base de dades 1687/1985

Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
La Generalitat Valenciana va promulgar el 23 de febrer de 1985 una Llei de Tributació sobre Jocs d'Atzar per la qual era creat un nou impost sobre el bingo i s'establia un recàrrec sobre la taxa de jocs de sort, envit o atzar, quan tinguessen lloc en casinos o mitjançant la utilització de màquines automàtiques. La Llei esmentada tingué la motivació immediata en els danys que l'agricultura valenciana havia rebut a conseqüència de les gelades recents, i les figures tributàries que hi contemplava tenien una vigència limitada en el temps, precisament fins el 31 de desembre de 1985.
Ara, des de la perspectiva que atorga l'actual moment del procés autonòmic, cobra especial sentit la significació que en el finançament de la Comunitat tenen els recursos propis, com són els procedents de recàrrecs o els obtinguts de tributs específics, no tant per a la cobertura de necessitats especials o conjunturals sinó com a instrument apte i permanent en ordre a la satisfacció de necessitats generals.
A l'hora d'exercir la facultat, que tant la Constitució Espanyola com l'Estatut d'Autonomia consagren, d'imposar recàrrecs i implantar tributs propis, cal fer ús de l'experiència obtinguda en aquest camp, tractant de conciliar els principis de recaptació i el de menor cost de gestió, i tot sense alterar la situació econòmica general.
Aquesta Llei estableix un gravamen semblant al que fixava la Llei abans esmentada i en respecta, en els aspectes essencials, l'estructura interna, però sense les limitacions de caràcter temporal que aquella contenia, i atenent al principi de neutralitat en el funcionament del sector.
TITOL PRELIMINAR
Article primer
S'estableix un impost sobre el bingo, i un recàrrec sobre la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar en casinos i mitjançant màquines o aparells automàtics, que serà exigible en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
TITOL PRIMER
Impost sobre el Joc del Bingo
Article segon
L'impost sobre el bingo grava la pràctica d'aquest joc als locals corresponents.
Article tercer
La participació en el joc del bingo als locals corresponents constitueix el fet imposable.
Article quart
1. Són contribuents de l'impost les persones físiques que compren els cartons per participar en les partides del bingo.
2. Les persones o entitats titulars d'autoritzacions administratives per a explotar el joc i, si fa al cas, les societats de serveis que en tinguen al seu càrrec la gestió exigiran al contribuent, com a substituís, l'impost en el moment d'adquirir aquest els cartons.
Article cinqué
La base imposable és constituïda per l'import de les quantitats abonades per l'adquisició dels cartons. Per tal de determinar la base es considerarà que l'impost, així com la taxa fiscal del 20% establerta per Reial Decret 2221/1984, de 12 de desembre, són inclosos en el valor facial dels cartons emprats.
Article sisé
El tipus de gravamen serà del 5%.
Article seté
L'acreditació i l'obligació de contribuir es produeix en el moment de l'adquisició dels cartons.
Article vuité
1. El substituí del contribuent ingressarà l'impost mitjançant una declaració-liquidació en els terminis i la forma que seran determinats per via de reglament.
2. Queda autoritzat el Consell a determinar el premi de cobrança del substituí del contribuent, que serà deduït de la quota autoliquidada.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda aprovarà el model de declaració i determinarà la forma de pagament de l'impost.
Article nové
La gestió i la inspecció de l'impost correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda, la qual les efectuarà a través del seus Serveis Territorials.
Article deu
Contra els actes de gestió de l'impost hom podrà interposar reclamació en via económico-administrativa davant dels òrgans de la Generalitat Valenciana corresponents.
TITOL SEGON
Recàrrec sobre la Taxa que grava els jecs de sort, envit o atzar, en Casinos i mitjançant màquines o aparells automàtics
Article onze
S'estableix un recàrrec sobre la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, quan els jocs esmentats s'efectuen mitjançant màquines o aparells automàtics aptes per a realitzar-los.
Article dotze
S'estableix un recàrrec sobre la taxa que grava els jocs quan s'efectuen en casinos.
Article tretze
Constitueix el fet imposable l'autorització o, si fa al cos, l'organització o la celebració de jocs de sort, envit o atzar en casinos de jac o mitjançant màquines o aparells aptes per a realitzar-los.
Article catorze
1. Són subjectes passius del recàrrec qualsevol persona o entitat a qui haja estat atorgada la corresponent autorització administrativa o permís d'explotació.
2. A falta d'autorització administrativa o permís d'explotació, tindran la consideració de subjectes passius del recàrrec les persones o entitats l'activitat de les quals incloga la celebració o l'organització de jocs d'atzar.
3. En seran responsables solidaris els propietaris i els empresaris dels locals en què se celebren.
Article quinze
La base imposable sobre la qual girarà el recàrrec estarà constituïda per l'import de la quota corresponent a la taxa que grava els jocs efectuats en casinos o mitjançant màquines o aparells automàtics, bé siguen recreatives amb premi, bé siguen d'atzar.
Article setze
La quantia del recàrrec es determinarà mitjançant l'aplicació dels següents tipus de gravament sobre la quota exigible per la taxa:
1. Màquines tipus B o recreatives amb premi: 10%.
2. Màquines tipus C o d'atzar: 20%.
3. Jocs en casinos: 3%.
DISPOSICIO ADDICIONAL
En les matèries regulades per aquesta Llei s'aplicarà amb caràcter subsidiari la Llei General Tributària i normes complementàries. En els recàrrecs establerts sobre la Taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar celebrats en Casinos o realitzats mitjançant màquines o aparells automàtics per a la celebració de jocs d'atzar serà d'aplicació subsidiària la normativa reguladora dels esmentats jocs.
DISPOSICIONS FINALS
1. Queda autoritzat el Consell a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquesta Llei.
2. El Conseller d'Economia i Hisenda dictarà les disposicions necessàries per a adaptar els serveis de gestió tributària a les normes aprovades per aquesta Llei.
3. Aquesta Llei entrarà en vigor l'1 de gener de 1986.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, a 27 de desembre de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea